Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću

 • 30.12.2021.
 • Direktorica: dr.sci. Samira Demirović

  Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
  Tel: +387 33 212-986
  Fax: +387 33 220-437

  info@fbihvlada.gov.ba

  Direktorica: dr.sci. Samira Demirović  Hamdije Čemerlića 2 
  Sarajevo
  Telefon: +387 33 211-352 
  Fax: +387 33 220-437

  Djelokrug


   Ured obavlja sljedeće poslove:

   a) izradu strategije odnosa s javnošću Vlade Federacije sa pravcima, namjerama, ciljevima i načinom upravljanja Vladinim komunikacijama;
   b) izradu godišnjih akcionih komunikacijskih planova Vlade Federacije;
   c) kontinuirano i plansko uspostavljanje komunikacije s javnošću davanjem tačnih informacija radi pravovremenog i objektivnog informisanja javnosti o funkciji, ulozi i aktivnostima Vlade Federacije;
   d) uspostavljanje komunikacijskih standarda i uputstava za online komunikaciju s ciljem ostvarivanja dvosmjerne komunikacije i većeg stepena sporazumijevanja i saradnje s javnošću;
   e) obavještavanje domaće i strane javnosti o radu i politikama Vlade Federacije, premijera, zamjenika premijera, ministara, odnosno ministarstava, putem pripremanja i dostavljanja saopćenja za javnost, najava, obavijesti i drugih informativnih materijala, organiziranja press konferencija i po potrebi akreditiranja novinara za praćenje rada Vlade Federacije i određenih manifestacija na području Federacije Bosne i Hercegovine;
   f) organizovanje medijskog praćenja rada Vlade Federacije;
   g) organizovanje medijskih kampanja i događaja u cilju promoviranja razvojnih i drugih projekata Vlade Federacije;
   h) organizovanje medijskih i javnih nastupa premijera i zamjenika premijera te članova Vlade Federacije;
   i) pripremanje i davanje odgovora i informacija na pitanja novinara;
   j) praćenje i analiza medijskih objava o radu Vlade Federacije, te informiranje Vlade Federacije o sadržaju i stajalištima medija i javnosti;
   k) upravljanje svim komunikacijskim kanalima Vlade Federacije na internetu (web site- u i službenim računima na društvenim mrežama), te redovno prikupljanje, obrada i plasiranje sadržaja na službenim komunikacijskim kanalima Vlade Federacije;
   l) obezbjeđivanje stalnog administriranja web site-a Vlade Federacije, kao i drugih službenih komunikacijskih kanala na društvenim mrežama Vlade Federacije;
   m) razvoj i oblikovanje multimedijalnih sadržaja (foto, audio i video materijali) za komunikaciju s javnosti;
   n) jačanje interne komunikacije u Vladi Federacije, te koordinacija odnosa s javnošću sa federalnim organima i upravnim organizacijama i njihovim službenicima za odnose s javnošću, u cilju obezbjeđenja dostupnosti i upravljanja informacijama, kao i događajima koji su vezani za poslove komuniciranja;
   o) pripremanje i davanje odgovora i informacija na pitanja građana, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/01 i 48/11);
   p) praćenje provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti informiranja i odnosa sa javnošću;
   r) stručno-operativne i druge poslove koje Uredu, u skladu sa djelokrugom, povjeri Vlada Federacije ili premijer Federacije Bosne i Hercegovine.

   Osnovni dokumenti koji reguliraju rad


   • Uredba o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću ("Službene novine Federacije BiH"-  broj 73/20)
   • Odluka o web stranici i online kanalima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH"-  broj 14/22)
   • Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću
   • Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika 
   • Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika