Уред Владе Федерације БиХ за односе с јавношћу

 • 30.12.2021.
 • В.д. директорицe: Самира Демировић

  Хамдије Чемерлића 2  
  Сарајево 
  Телефон: ++ 387 33 21 29 86 
  Факс: ++ 387 33 22 04 37

  Директорица


  В.д. директорицe: Самира Демировић 
  Хамдије Чемерлића 2  
  Сарајево
  Телефон: ++ 387 33 21 13 52 
  Факс: ++ 387 33 22 04 37

   

  Дјелокруг


  • израда стратегије односа са јавношћу Владе Федерације са правцима, намјерама, циљевима и начином управљања владиним комуникацијама;
  • континуирано и дугорочно обликовање јавног мњења у сврху остваривања јавног и друштвено корисног интереса давањем тачних чињеница и комуникативним споразумијевањем;
  • планско и ефикасно управљање информацијама у смислу проактивног дјеловања;
  • обавјештавање домаће и иностране јавности о раду Владе Федерације, Премијера, замјеника Премијера, министара, односно министарстава на чијем се челу налазе, путем припремања саопћења за јавност и других информативних материјала, организирања пресс конференција и по потреби акредитирање новинара за праћење рада Владе Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) и за праћење одређених манифестација на територији Федерације БиХ;
  • припремање и давање одговора и информација на питања новинара;
  • организирање медијског праћења рада Владе Федерације;
  • организирање медијских и јавних наступа Премијера и замјеника Премијера;
  • организирање медијских кампања у циљу промовирања развојних и других пројеката Владе Федерације;
  • компјутерска обрада и похрањивање написа из штампе индикативних за рад Владе Федерације и података неопходних за израду информативних материјала за потребе домаћих и иностраних новинара, кабинета Премијера, замјеника Премијера и федералних министарстава;
  • прикупљање, компјутерска обрада и пласирање података на WЕБ-ситеу Владе Федерације и свакодневно ажурирање овог ситеа;
  • обезбјеђивање сталног администрирања WЕБ-ситеа Владе Федерације, у складу са Одлуком о WЕБ-ситеу Владе Федерације БиХ (“Службене новине Федерације БиХ”, број 38/00);
  • остваривање двосмјерне комуникације и већег степена сарадње са заинтересованим јавностима(невладин сектор, стручна јавност);
  • остваривање већег степена сарадње са свим нивоима власти;
  • јачање интерне комуникације у Влади и са владиним тијелима и њиховим службеницима за односе с јавношћу уз потпуну примјену усвојених стандарда (Закон о слободи приступа информацијама), у циљу обезбјеђења доступности и управљања информацијама, као и догађајима који су везани за послове комуницирања;
  • припремање и давање одговора и информација на питања грађана, у складу са Законом о слободи приступа информацијама у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, број 32/01);
  • праћење провођења закона и других прописа из области информирања;
  • административно-технички и стручно-оперативни послови, уколико њихово вршење није организирано на други начин и други послови које му, у вези његовог дјелокруга, повјери Влада Федерације.

   

  Основни документи који регулишу рад


  • Уредба о Уреду Владе Федерације Босне и Херцеговине за односе с јавношћу ("Службене новине Федерације БиХ" - Пречишћени текст, број 50/07)
  • Правилник о унутрашњој организацији Уреда Владе Федерације Босне и Херцеговине за односе с јавношћу
  • Правилник о платама и накнадама државних службеника и намјештеника
  • Правилник о радним односима државних службеника и намјештеника