PUFBiH: Rok za otpis zateznih kamata je 19. juni 2023. godine

 • 09.06.2023.
 • PUFBiH: Rok za otpis zateznih kamata je 19. juni 2023. godine

  Iz Porezne uprave Federacije BiH podsjećaju porezne obveznike da je Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode u primjeni do 19.6.2023. godine. Stoga pozivaju porezne obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31.12.2018. godine da iskoriste pogodnosti ovog zakona i oslobode se zateznih kamata.

   

  Da bi ostvarili pravo na otpis zateznih kamata potrebno je da najkasnije do 19.6.2023. godine porezni obveznici izvrše uplatu glavnog duga i troškova prinudne naplate, ako je pokrenut postupak prinudne naplate. 

   

  Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode - Obrazac ZAOK podnosi se  neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave FBiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik. Obrazac ZAOK se može preuzeti na web stranici Porezne uprave FBiH (www.pufbih.ba).

   

  Uz zahtjev je potrebno priložiti dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a ako je pokrenut postupak prinudne naplate i dokaz o uplati troškova prinudne naplate. Prije predaje zahtjeva porezni obveznici su dužni u nadležnoj poreznoj ispostavi utvrditi stanje duga na dan 31.12.2018. godine, te uplatiti iznos utvrđenog duga.

   

  Za sve dodatne informacije u vezi otpisa zateznih kamata porezni obveznici se mogu obratiti nadležnim kantonalnim poreznim uredima i poreznim ispostavama, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.