Ministarstvo zdravstva

Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić preminuo je 7.10.2021. godine u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

Ministarstvo zdravstva

Titova 9, Sarajevo
Tel: +387 33 226-635; 226-637
Fax: +387 33 226-635; 226-637
web site: www.fmoh.gov.ba

Pošalji mail na kabinet@fmz.gov.ba


Organizaciona struktura

Ministar:
Telefon: +387 33 226 635
Fax: +387 33 226 637

Kabinet ministra:
Telefon: + 387 33 226 635
Fax: + 387 33 226 637
E-mail: kabinet@fmz.gov.ba

Sekretar Ministarstva:
Snježana Bodnaruk
Telefon: + 387 33 220 929
Fax: + 387 33 226 637
E-mail: snjezana.bodnaruk@ fmz.gov.ba

Pomoćnik ministra za analitiku, plan i upravljanje resursima u zdravstvu:
Marina Bera
Telefon + 387 33 203 454
Telefax + 387 33 226 637
E-mail: marina.bera@fmz.gov.ba

Pomoćnik ministra za farmaciju i hemikalije:

Sanja Čustović
Telefon + 387 33 203 780
Telefax + 387 33 226 637
E-mail: sanja.custovic@fmz.gov.ba 

Pomoćnik ministra za javno zdravlje:
Goran Čerkez
Telefon + 387 33 219 205
Telefax + 387 33 226 637
E-mail goran.cerkez@fmz.gov.ba

Sektor za pravne poslove i EU integracije:
Telefon + 387 33 220 929
Telefax + 387 33 226 637

Služba za finansije i opće poslove:

Telefon + 387 33 442 042
Telefax + 387 33 226 637

Jedinica za internu reviziju:

Telefon + 387 33 269 541
Telefax + 387 33 226 637


Organi u sastavu Ministarstva

Centar za transplantacijsku medicinu 

Telefon +387 33 212 595
Telefax +387 33 212 595
E-mail: olivera.tadic@fmz.gov.ba


Djelokrug

Federalno ministarstvo zdravstva vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblasti zdravstva.

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad su sljedeći:

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13);
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11);
 • Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10);
 • Zakon o krvi i krvnim sastojcima ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10);
 • Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/09);
 • Zakon o liječništvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/13);
 • Zakon o stomatološkoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12);
 • Zakon o sestrinstvu i primaljstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 43/13)
 • Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12);
 • Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik BiH“, broj 58/08);
 • Zakon o lijekovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 109/12);
 • Zakon o apotekarskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10);
 • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05);
 • Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ("Službene novine Federacije BiH", br. 37/01, 40/02, 52/11 i 14/13);
 • Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/05 i 52/11);
 • Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 35/98, 11/99 i 50/11);
 • Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94);
 • Zakon o prometu otrova ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94);
 • Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 88/07)