Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministar: Aljoša Čampara

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Mehmeda Spahe 7, Sarajevo
Tel: +387 33 280-020
Fax: +387 33 590-218

web site: www.fmup.gov.ba

Ministar: Aljoša Čampara

Biografija

Rođen 20.1.1975. godine.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Položio je stručni upravni ispit, te pravosudni ispit.

Aljoša Čampara je radio kao stručni saradnik u Odjelu za kadrovska pitanja i Odjelu za protokol Parlamentarne skupštine BiH, sekretar Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH, sekretar Doma naroda PSBiH, sekretar Zajedničke službe PSBiH i dogradonačelnik Grada Sarajeva.  

Polaznik je postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Bivši je član Upravnog odbora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Član je asocijacije generalnih sekretara u Interparlamentarnoj uniji i Zakonodavnopravne komisije iz reda eksperata u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Radio je na implementaciji rekonstrukcije i obnove kompletnog kompleksa Parlamentarne skupštine BiH, uspostavi unutrašnje organizacije PSBiH, izradi strateških planova PSBiH, uspostavi Sektora za IT PSBiH i implementaciji IPA fondova za PSBiH.

Bio je član Komisije Ministarstva pravde BiH za polaganje stručnih upravnih ispita, član stručne komisije Agencije za državnu službu institucija BiH za izradu ispitnih pitanja te član drugih ad hoc komisija.  

Govori engleski jezik.
Oženjen, otac dvoje djece.


Organizacijska struktura

Ministar: 
Aljoša Čampara 
Telefon: +387 33 590-200 
Fax: +387 33 590-218 

Sekretar Ministarstva: 
Elvedina Hodžić 
Telefon: +387 33 590-204 
Fax: +387 33 590-218 

Šef Kabineta Ministarstva: 
Rijalda Halilović
Telefon: +387 33 280 020  (lokal 3100)
Fax: +387 33 590-218 

Federalna uprava policije 
Sjedište: 
Mehmeda Spahe 7, 
Sarajevo 
Telefon: +387 33 590-202 
Fax: +387 33 590-233 
web site: http://www.fup.gov.ba/ 

Direktor Federalne uprave policije: 
Telefon: + 387 33 590-202 
Fax: +387 33 590-233 

Zamjenik direktora Federalne uprave policije: 
Ensad Korman 
Telefon: + 387 33 590-208 
Fax: +387 33 590-233 

Šef kabineta Federalne uprave policije: 

Telefon: + 387 33 590-280 
Fax: +387 33 590-233 

Stručni saradnik za odnose sa javnošću i protokol Federalne uprave policije: 

Telefon: + 387 33 280-020 
Fax: +387 33 590-233 

Šef Odsjeka za odnose sa javnošću Ministarstva: 
Tajana Šaković
Telefon: + 387 33 280-020  lokal 3106
Fax: +387 33 280-020 lokal 3321 
web site: http://www.fmup.gov.ba

Pomoćnik ministra, rukovodilac Sektora za pravne poslove 
Medina Đapo 
Telefon: +387 33 590-209  lokal 3180
Fax: +387 33 280-039

Pomoćnik ministra, direktor Policijske akademije 
Damir Vejo
Telefon: +387 33 280-020  lokal 4100
Fax: +387 33 661-043 

Glavni federalni inspektor Inspektorata za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštite od požara 
Mersudin Šećerović
Telefon: +387 33 280-020 
Fax: +387 33 280-070 

Pomoćnik ministra, rukovodilac Sektora za materijalno-finansijske poslove 
Jasminka Ademović
Telefon: +387 33 590-203 
Fax: +387 33 590-217

Pomoćnik ministra, rukovodilac Sektora za opće i zajedničke poslove 
Sadija Čuljević
Telefon: +387 33 280-020  lokal 3131
Fax: +387 33 590-217

 


Kabinet ministra čine sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 • Odsjek za odnose sa javnošću,
 • Odsjek za međunarodnu saradnju i
 • Odsjek za studijsko-analitičke poslove i poslove izrade programa i projekata za potrebe policije iz oblasti evropskih integracija.

Kabinetom ministra rukovodi Rijada Halilović, šef Kabineta, po zanimanju diplomirani pravnik. Ima položen pravosudni ispit. Od maja 2003. godine radila je na poslovima referenta za imovinskopravne poslove i zastupanje u RMU "Breza", a od decembra 2006. godine radila je na poslovima matičara u Općini Novi Grad, Sarajevo. U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlena je od februara 2007. godine na poslovima stručnog savjetnika za imovinskopravne poslove. Od 2015. godine radila je na poslovima šefa Odsjeka u Odsjeku za informativne poslove, a sa pozicije šefa Odsjeka imenovana je na poziciju šefa Kabineta ministra u aprilu 2019. godine.

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokal 3178

E-mail: kabinet@fmup.gov.ba


Djelokrug

 • Obavlja sve poslove za potrebe rada ministra;
 • priprema materijale, prijedloge i mišljenja, obavlja protokolarne i poslove u vezi sa realiziranjem programa aktivnosti ministra u radu Ministarstva, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), Parlamenta Federacije i drugih državnih organa i institucija;
 • priprema sjednice Kolegija ministra i brine se za provođenje njegovih zaključaka te prati i upoznaje ministra sa dinamikom izvršavanja obaveza osnovnih organizacionih jedinica;
 • osigurava i organizira jačanje povjerenja javnosti u radu policije u saradnji s Upravom policije i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova;
 • stara se o ostvarivanju javnosti rada Ministarstva;
 • obavlja poslove u vezi s primanjem i rješavanjem pošte upućene ministru;
 • vodi evidencije i zaprima poštu koja je označena stepenom tajnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 54/05 i 12/09);
 • osigurava blagovremenu dostavu materijala za Vladu Federacije i Parlament Federacije;
 • pribavlja materijale od organizacijskih jedinica za potrebe ministra kao i sve druge, stručne, administativne i tehničke poslove za ministra, kao i prevođenja pisanih materijala s engleskog na jezike u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine i obratno;
 • organizira međunarodnu saradnju iz nadležnosti Ministarstva putem nadležnog organa Bosne i Hercegovine;
 • organizira i obavlja poslove na ostvarivanju bilateralne i multilateralne saradnje s resornim ministarstvima drugih država, kao i saradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama;
 • prati, predlaže i organizira aktivnosti Ministarstva u saradnji sa drugim organizacionim jednicama Ministarstva i Uprave policije, u relizaciji procesa evropskih integracija iz područja unutrašnjih poslova i poslova policije;
 • priprema, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva i Uprave policije, analizu razvoja pravne stečevine Evropske unije u dijelu koji se odnosi na područje unutrašnjih poslova i poslova policije;
 • priprema, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva, izvještaje i druge akte o usaglašenosti propisa iz oblasti unutrašnjih poslova i poslova policije sa propisima Evropske unije;
 • organizira studijsko-analitičke i druge poslove za potrebe Ministarstva u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama;
 • priprema i provodi programe i druge akte koji se odnose na jačanje profesionalizma u Upravi policije vezano za smanjenje i suzbijanje korupcije i borbu protiv organiziranog kriminala u saradnji s Upravom policije;
 • priprema, prati i izrađuje obavještenja o neposrednom provođenju i primjeni federalne politike i federalnih zakona iz nadležnosti Ministarstva koje dostavlja premijeru Vlade Federacije, predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Parlamentu Federacije obavezno dva puta godišnje, a po potrebi i češće;
 • priprema i izrađuje izvještaje o sigurnosnoj situaciji na teritoriji Federacije te ih dostavlja Parlamentu Federacije i radnim tijelima Parlamenta Federacije;
 • organizira dostavljanje izvještaja Nezavisnog odbora.

 


Unutrašnja organizacija Ministarstva:

1. Kabinet ministra 
2. Sektor za pravne poslove 
3. Policijska akademija 
4. Inspektorat za nadzor rada agencija za zaštitu ljudi i imovine i zaštitu od požara 
5. Sektor za materijalno-finansijske poslove 
6. Sektor za opće i zajedničke poslove 
7. Jedinica za internu reviziju 

U sastavu Ministarstva nalazi se Federalna uprava policije. 

Unutrašnja organizacija Federalne uprave policije: 

1. Kabinet direktora Uprave policije 
2. Sektor kriminalističke policije 
3. Sektor uniformisane policije 
4. Specijalna policijska jedinica 
5. Jedinica za profesionalne standarde 
6. Centar za forenzičku i informatičku podršku 
7. Sektor za administraciju i logističku podršku 
8. Jedinica za internu reviziju

 


Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

 • Zakon o državnoj službi u FBiH ("Sl. novine FBiH", br.: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o unutrašnjim poslovima FBiH ("Sl. novine FBiH", br.: 81/14) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH ("Sl. novine FBiH, br.: 49/05) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o policijskim službenicima FBiH ("Sl. novine FBiH", br.: 27/05, 70/08 i 43/11) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH ("Sl. novine FBiH", br.: 35/05);
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u FMUP-u ("Sl. novine FBiH", br.: 44/04);
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a; br.; 01-259 od 10.07.2015.
 • Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 29/03, 22/09 i 61/09);
 • Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Sl. novine FBiH“, br.: 78/08 i 67/13) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, br.: 37/12 I 80/14) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Sl. novine FBiH“, br.: 7/14) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;