Federalno ministarstvo finansija

Ministar: Toni Kraljević

Federalno ministarstvo finansija

Mehmeda Spahe 5, Sarajevo 
Telefon: +387 33 253 400 
Fax: +387 33 203 152 
web site: www.fmf.gov.ba

Pošalji mail na info@fmf.gov.ba

Pošalji mail na fmf.kab@bih.net.ba

Ministar: Toni Kraljević


Organizacijska struktura

Ministar: 
Toni Kraljević
Mehmeda Spahe 5, 
Sarajevo 
Telefon: +387 33 253-500 
Fax: +387 33 203-152 
e-mail: 
Ured.ministra@fmf.gov.ba 
info@fmf.gov.ba

Sekretar ministarstva:
Asim Pandžić
Telefon:+387 33 253-421
Fax:+387 33 203-152
e-mail:
asim.pandzic@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Kabinetu ministra:

---------
Telefon: +387 33 253-500 
Fax: +387 33 203-152

e-mail: Ured.ministra@fmf.gov.ba

 

Pomoćnik ministra u Sektoru za pravne poslove:

----------
Telefon: +387 33 253-409 

Fax: +387 33 226-341
e-mail: 
Dzenana.Redzic@fmf.gov.ba

 

Pomoćnik ministra u Sektoru za privredne finansije:
Mirjana Vučić
Telefon: +387 33 253-563 
Fax: +387 33 226-341 
e-mail: 
Mirjana.Vucic@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za poreznu politiku, javne prihode i igre na sreću: 
Medina Dudo 
Telefon: +387 33 442-880 
Fax+387 33 226-341
e-mail: 
medina.dudo@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za budžet i javne rashode: 
Alija Aljović
Telefon: +387 33 253-554

Fax+387 33 226-341
e-mail: 
alija.aljovic@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za trezor:
Mario Glibić
Telefon: +387 33 253-402 
Fax: +387 33 226-341
e-mail:
mario.glibic@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za upravljanje dugom:
Samir Bakić 
Telefon: +387 33 253 463
Fax: +387 33 226-341

e-mail: samir.bakic@fmf.gov.ba

 

Pomoćnik ministra u Sektoru za ekonomsko-finansijske i zajedničke poslove:
Damir Morić 
Telefon: + 387 33 253-580
Fax: + 387 33 226-341
e-mail: 
damir.moric@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici:
Fatima Drinčić 
Telefon: +387 33 253-410
Fax: +387 33 253-490
e-mail: 
fatima.drincic@fmf.gov.ba

Načelnik Jedinice za internu reviziju:

Danijela Vuleta-Trnčić  
Telefon: +387 33 253-415

Fax: +387 33 226-341

e-mail: Danijela.Vuleta-Trncic@fmf.gov.ba

Načelnik Jedinice za budžetsku inspekciju:

Ezher Kubat

Telefon: +387 33 253-521

Fax: +387 33 226-341

e-mail: ezher.kubat@fmf.gov.ba 

 

Odnosi s javnošću:
Ivana Raguz 
Telefon: +387 33 253 532
e-mail: 
ivana.raguz@fmf.gov.ba

info@fmf.gov.ba


Djelokrug

  • Priprema nacrte zakona iz oblasti finansija
  • Analize, izvještaje i nadzor nad primjenom propisa iz oblasti: bankarskog sistema, tržišta kapitala, osiguranja imovine i lica, nedepozitnih finansijskih institucija, deviznog poslovanja i kreditnih odnosa s inozemstvom.

Organi u sastavu Ministarstva

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH" broj 19/03 i 38/05 )
  • Zakon o organizaciji organa u Federaciji BiH ("SluĹľbene novine Federacije BiH", broj: 35/05)
  • Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva financija/finansija na koji je Vlada, Odlukom V. broj: 1463/2017, dala suglasnost na 127. sjednici, 10. 11. 2017.