Hronološki registar zakona objavljenih u "Službenim novinama FBiH", u 2001. godini

HRONOLOSKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U "SLUZBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH"
U 2001. GODINI

 

"Službene novine Federacije BiH", broj 16/01
1. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na plaću (hrvatski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na plaću (bosanski jezik)
2. ZAKON o izmjenam i dopunama Zakona o doprinosima (hrvatski jezik)
    ZAKON o izmjenam i dopunama Zakona o doprinosima (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 17/01
3. ZAKON o posebnoj zaštiti identiteta svjedoka u Krivičnom postupku u Federaciji
                   Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ZAKON o posebnoj zaštiti identiteta svjedoka u Kaznenom postupku u Federaciji
                  Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o federalnom tužilaštvu (bosanski jezik)
    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o federalnom tužiteljstvu (hrvatski jezik )
"Službene novine Federacije BiH", broj 18/01
5. Zakon o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2001. godinu (hrvatski jezik)
   Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2001. godinu (bosanski jezik)
" Službene novine Federacije BiH", broj 20/01
6. ZAKON o sudačkoj i tužiteljskoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine
                  (hrvatski jezik)

    ZAKON o sudijskoj i tužilačkoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine
                  (bosanski jezik)

7. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Vrhovnom sudu Federacije Bosne
                  i Hercegovine (hrvatski jezik)

    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Vrhovnom sudu Federacije Bosne
                  i Hercegovine (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije biH", broj 22/01
8. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
                   (hrvatski jezik)

    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
                   (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 32/01
  9.ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju
                   tražbina građana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)

     ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i realizaciji
                   potraživanja građana u postupku privatizacije (bosanski jezik)

10. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih
                     osoba u sudski registar (hrvatski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih
                     osoba u sudski registar (bosanski jezik)

11. ZAKON o slobodi pristupa informacijama u Fedeaciji Bosne i
                     Hercegovine (hrvatski jezik)

      ZAKON o slobodi pristupa informacijama u Fedeaciji Bosne i
                     Hercegovine (bosanski jezik)

12. ZAKON o utvrđivanju kriterija za određivanje prvostupanjske
                     nadležnosti općinskih i kantonalnih sudova i općinskih i kantonalnih
                     tužiteljstava u kaznenim predmetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
                     (hrvatski jezik)

      ZAKON o utvrđivanju kriterija za određivanje prvostepene
                     nadležnosti općinskih i kantonalnih sudova i općinskih i kantonalnih
                     tužilaštava u krivičnim predmetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
                     (bosanski jezik)

13. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom
                     osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom
                     osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

14. ZAKON o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije
                     Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ZAKON o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije
                     Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 37/01
15. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona
                     o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana
                     (bosanski  jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona
                     o privremeno napuštenim nekretninama u vlasništvu građana
                     (hrvatski jezik)
16. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
                     (bosanski jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
                     (hrvatski jezik)
17. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za
                     obavljanje poslova međunarodne špedicije u vezi sa carinjenjem robe
                     (bosanski jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za
                     obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe
                     (hrvatski jezik)
18. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji banaka
                     (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji banaka
                     (hrvatski jezik)

19. ZAKON o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama (bosanski jezik)
      ZAKON o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama (hrvatski jezik)
''Službene novine Federacije BiH'', broj 41/01
20. ZAKON o željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine
                     (bosanski jezik)

     ZAKON o željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine
                     (hrvatski jezik)

21. ZAKON o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti
                     nezaposlenih osoba (bosanski jezik)

    ZAKON o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti
                     neuposlenih osoba (hrvatski jezik)

''Službene novine Federacije BiH'', broj 43/01
22. ZAKON o utvrđivanju i ostvarivanju potrazivanja nastalih za vrijeme ratnog
                      stanja i neposredne ratne opasnosti (bosanski jezik)

      ZAKON o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja nastalih za vrijeme ratnog
                      stanja i neposredne ratne opasnosti (hrvatski jezik)

23. ZAKON o državljanstvu Federacije BiH (bosanski jezik)
      ZAKON o državljanstvu Federacije BiH (hrvatski jezik)
''Službene novine Federacije BiH'', broj 44/01
24. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Vrhovnom sudu Federacije
                     Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o vrhovnom sudu Federacije
                     Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

''Službene novine Federacije BiH'', broj 47/01
25. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pomilovanju (bosanski jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pomilovanju (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 48/01
26. ZAKON o visini stope zatezne kamate na javne prihode (hrvatski jezik)
      ZAKON o visini stope zatezne kamate na javne prihode (bosanski jezik)
''Službene novine Federacije BiH'', broj 51/01
27. ZAKON o lijekovima (bosanski jezik)
      ZAKON o lijekovima (hrvatski jezik )
28. ZAKON o Radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
      ZAKON o Radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
29. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate
                        (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate
                        (hrvatski jezik)

''Službene novine Federacije BiH'', broj 52/01.
30. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na
                     alkohol (hrvatski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na
                     alkohol (bosanski jezik)

31. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na
                     pivo (hrvatski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na
                     pivo (bosanski jezik)

32. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na
                     kavu (hrvatski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na
                     kahvu (bosanski jezik)

33. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na
                     duhanske prerađevine (hrvatski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na
                     duhanske prerađevine (bosanski jezik)

34. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na
                     bezalkoholna pića (hrvatski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na
                     bezalkoholna pića (bosanski jezik)

Službene novine Federacije BiH", broj 54/01
35. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem platnom prometu
                     (hrvatski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu
                     (bosanski jezik)

36. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakon o pripradnosti javnih prihoda u Federaciji
                     Bosne i Hercegovine i financiranju Federacije Bosne i Hercegovine
                     (hrvatski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakon o pripradnosti javnih prihoda u Federaciji
                     Bosne i Hercegovine i finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine
                     (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 55/01
37. ZAKON o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja (bosanski jezik)
      ZAKON o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 57/01
38. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o sudijskoj i tužilačkoj
                      funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o sudačkoj i tužiteljskoj
                      funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 61/01
39. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i
                     Hercegovine za 2001. godinu (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije
                     Bosne i Hercegovine za 2001. godinu (hrvatski jezik)

40. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (bosanski
                     jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji poduzeća (hrvatski
                     jezik)

41. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
                     stanarsko pravo (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
                     stanarsko pravo (hrvatski jezik)

42. ZAKON o stranim ulaganjima (bosanski jezik)
      ZAKON o stranim ulaganjima (hrvatski jezik)