Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2011. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2011. GODINI«Službene novine Federacije BiH», broj 1/11 /5.1.2011./

 1. UREDBA o naplati naknade za korištenje autocesta i brzih cesta (bosanski jezik)
  UREDBA o naplati naknade za korištenje autocesta i brzih cesta (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 3/11 /19.1.2011./
 2. UREDBA o nastavku obavljanja funkcije pružanja usluga u zračnoj plovidbi BiH u okviru funkcija Federacije BiH
  «Službene novine Federacije BiH», broj 7/11 /16.2.2011./
 3. UREDBA o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste (bosanski jezik)
  UREDBA o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 8/11 /23.2.2011./
 4. UREDBA o pravilima službe za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica (bosanski jezik)
  UREDBA o pravilima službe za profesionalne i dragovoljne vatrogasne postrojbe i vatrogasne postrojbe pravnih osoba (hrvatski jezik)
 5. UREDBA o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih  i drugih nesreća i planova zaštite od požara (bosanski jezik)
  UREDBA o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih  i drugih nesreća i planova zaštite od požara (hrvatski jezik)
 6. UREDBA o uniformi, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovlaštenja starješina tih jedinica, zaštitnoj radnoj odjeći i opremi vatrogasaca (bosanski jezik)
  UREDBA o uniformi, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama, ovlaštenja starješina tih postrojba, zaštitnoj radnoj odjeći i opremi vatrogasaca (hrvatski jezik)
 7. UREDBA o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva (bosanski jezik)
  UREDBA o sadržaju, uvjetima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva (hrvatski jezik)
 8. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti
 9. UREDBA o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 9/11 /2.3.2011./
 10. UREDBA o dopuni Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja
  «Službene novine Federacije BiH», broj 11/11 /16.3.2011./
 11. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 14/11 /30.3.2011./
 12. UREDBA o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila (bosanski jezik)
  UREDBA o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 19/11 /13.4.2011./
 13. UREDBA o procesu strateškog planiranja, godišnjeg planiranja i izvještavanja u federalnim ministarstvima
  «Službene novine Federacije BiH», broj 22/11 /27.4.2011./
 14. UREDBA o izmjenama Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće
 15. UREDBA o izmjenama Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće
  «Službene novine Federacije BiH», broj 23/11 /5.5.2011./
 16. UREDBA o izmjenama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava društava sa većinskim učešćem državnog kapitala
  «Službene novine Federacije BiH», broj 26/11 /16.5.2011./
 17. UREDBA o izmjenama Uredbe o naplati naknade za korištenje autocesta i brzih cesta (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o naplati naknade za korištenje autocesta i brzih cesta (hrvatski jezik)
 18. UREDBA o izmjeni Uredbe o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/11 /18.5.2011./
 19. UREDBA o načinu pripreme, procjeni utjecaja i odabiru politike izrade akata koje predlažu i donose Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i federalna ministarstva
  «Službene novine Federacije BiH», broj 35/11 /8.6.2011./
 20. UREDBA o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  UREDBA o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 38/11 /22.6.2011./
 21. UREDBA o izmjeni Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti (hrvatski jezik)
 22. UREDBA o izmjenama Uredbe o uspostavljanju Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o uspostavi Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. UREDBA o osnivanju Ureda koordinatora Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o osnivanju Ureda koordinatora Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 41/11 /6.7.2011./
 24. UREDBA o inspekcijskom nadzoru nad provedbom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  UREDBA o inspekcijskom nadzoru nad provedbom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 25. UREDBA o programu Natura 2000 – zaštićena područja u Evropi (bosanski jezik)
  UREDBA o programu Natura 2000 – zaštićena područja u Evropi (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 43/11 /18.7.2011./
 26. UREDBA o izmjeni Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u upošljavanju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/11 /20.7.2011./
 27. UREDBA o izmjeni Uredbe o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobile ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe
  «Službene novine Federacije BiH», broj 46/11 /27.7.2011./
 28. UREDBA o izmjenama Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hecegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hecegovine (hrvatski jezik) 
   «Službene novine Federacije BiH», broj 59/11 /12.9.2011./
 29. UREDBA o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka (bosanski jezik)
  UREDBA o kakvoći svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 60/11 /14.9.2011./
 30. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o šumama
  «Službene novine Federacije BiH», broj 62/11 /21.9.2011./
 31. UREDBA o mjerilima i kriterijumima za kategorizaciju javnih cesta (bosanski jezik)
  UREDBA o mjerilima i kriterijumima za razvrstavanje javnih cesta (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 63/11 /28.9.2011./
 32. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Federalnom štabu civilne zaštite (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Federalnom stožeru civilne zaštite (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 65/11 /5.10.2011./
 33. UREDBA o dopunama Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o dopunama Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 66/11 /12.10.2011./
 34. UREDBA o izmjeni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće
 35. UREDBA o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka (bosanski jezik)
  UREDBA o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 73/11 /2.11.2011./
 36. UREDBA o dopunama Uredbe o metodologiji za pripremu programa i izradu početnog bilansa preduzeća za privatizaciju (bosanski jezik)
  UREDBA o dopunama Uredbe o metodologiji za pripremu programa i izradu početne bilance poduzeća za privatizaciju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 80/11 /30.11.2011./
 37. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja
  «Službene novine Federacije BiH», broj 83/11 /9.12.2011./
 38. UREDBA o izmjenama Uredbe o privremenom preuzimanju funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vođenja evidencija upravnog postupka o pripadnosti oružanim snagama i okolnostima stradavanja (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o privremenom preuzimanju funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane iz oblasti vođenja evidencija upravnog postupka o pripadnosti oružanim snagama i okolnostima stradavanja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 88/11 /28.12.2011./
 39. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (hrvatski jezik)