Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2002. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2002. GODINI


"Službene novine Federacije BiH", broj 2/02 ( 21.01.2002.)
1. RJEŠENJE o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora
     i zamjenika generalnog direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine

2. RJEŠENJE o imenovanju glavnog federalnog inspektora u Kantonalnom poreznom
     uredu u Tomislavgradu

"Službene novine Federacije BiH", broj 3/02 ( 25.01.2002.)
3. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra prostornog uređenja i okoliša
"Službene novine Federacije BiH", broj 7/02 ( 20.02.2002.)
4. RJEŠENJE o imenovanju člana Komiteta za klimatske promjene Bosne i Hercegovine
5. RJEŠENJE o razrješenju člana Zajedničke komisije za konsultacije i Subregionalne
     Komisije za konsultacije iz Federacije Bosne i Hercegovine

6. RJEŠENJE o imenovanju člana Zajedničke komisije za konsultacije i Subregionalne
    Komisije za konsultacije iz Federacije Bosne i Hercegovine

7. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta
"Službene novine Federacije BiH", broj 8/02 ( 28.02.2002.)
8. RJEŠENJE o razrješenju sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
9. RJEŠENJE o imenovanju savjetnika u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
10. RJEŠENJE o imenovanju sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
11. RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalnog zavoda za statistiku
12. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za statistiku
13. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Federalnog zavoda za statistiku
14. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za statistiku
15. RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja
16. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja
17. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja
18. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja
19. RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalne direkcije robnih rezervi
20. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Federalne direkcije robnih rezervi
21. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalne direkcije robnih rezervi
22. RJEŠENJE o razrješenju direktora Arhiva Federacije BiH
23. RJEŠENJE o imenovanju direktora Arhiva Federacije BiH
24. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Federalne uprave civilne zaštite
25. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave civilne zaštite
26. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Gender centra Federacije BiH
27. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Gender centra Federacije BiH
28. RJEŠENJE o imenovanju Izvršnog odbora Fondacije za izdavaštvo/nakladništvo
29. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Federalne novinske agencije
30. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Federalne novinske agencije
31. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra trgovine
32. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra trgovine
33. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra trgovine
"Službene novine Federacije BiH", broj 11/02 ( 26.03.2002.)
34. RJEŠENJE o razrješenju sekretara Ureda za zastupanje pred Komisijom za ljudska prava
35. RJEŠENJE o imenovanju sekretara Ureda za zastupanje pred Komisijom za ljudska prava
36. RJEŠENJE o razrješenju člana Zajedničke komisije za konsultacije i člana
      Suberegionalne komisije za konsultacije iz Federacije Bosne i Hercegovine

37. RJEŠENJE o imenovanju člana Zajedničke komisije za konsultacije i člana
      Suberegionalne komisije za konsultacije iz Federacije Bosne i Hercegovine
"Službene novine Federacije BiH", broj 13/02 ( 07.04.2002.)
38. RJEŠENJE o imenovanju sekretara Federalnog ministarstva energije , rudarstva i industrije
39. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra za pitanja boraca i invalida
      odbrambeno-oslobodilačkog rata

40. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra za pitanja boraca i invalida
      odbrambeno-oslobodilačkog rata

41. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika sekretara Vlade Federacije BiH
42. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika sekretara Vlade - Šefa kabineta zamjenika premijera
43. RJEŠENJE o razrješenju kopredsjedavajućeg Koordinacionog odbora za okoliš Bosne i Hercegovine
44. RJEŠENJE o razrješenju člana Koordinacionog odbora za okoliš Bosne i Hercegovine
45. RJEŠENJE o imenovanju kopredsjedavajućeg Koordinacionog odbora za okoliš
      Bosne i Hercegovine

46. RJEŠENJE o razrješenju člana Koordinacionog odbora za okoliš Bosne i Hercegovine
47. RJEŠENJE o imenovanju člana Koordinacionog odbora za okoliš Bosne i Hercegovine
48. RJEŠENJE o imenovanju člana Koordinacionog odbora za okoliš Bosne i Hercegovine
49. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za standardizaciju, mjerateljstvo i patente
50. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za geologiju
51. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje i realiziranje potraživanja nastalih
      za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti

52. RJEŠENJE o razrješenju člana Komisije za koordinaciju pitanja iz oblasti
      vodoprivrede između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske

53. RJEŠENJE o razrješenju člana Komisije za koordinaciju pitanja iz oblasti
      vodoprivrede između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske

54. RJEŠENJE o imenovanju člana Komisije za vodoprivredu Bosne i Hercegovine i
      Republike Hrvatske iz Federacije Bosne i Hercegovine

55. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za koordinaciju pitanja iz oblasti
      vodoprivrede između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske

56. RJEŠENJE o razrješenju člana Federalnog vijeća za prekršaje
57. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalne direkcije robnih rezervi
58. RJEŠENJE o razrješenju glavnog federalnog inspektora u Kantonalnom poreznom
      uredu Bihać

59. RJEŠENJE o imenovanju glavnog federalnog inspektora u Kantonalnom poreznom
      uredu Bihać

60. RJEŠENJE o razrješenju direktora Zavoda za javnu upravu
61. RJEŠENJE o razrješenju članova Federalnog zdravstvenog vijeća Federalnog
      ministarstva zdravstva

62. RJEŠENJE o imenovanju članova Federalnog zdravstvenog vijeća Federalnog
      ministarstva zdravstva

"Službene novine Federacije BiH", broj 14/02 ( 18.04.2002.)
63. RJEŠENJE o obrazovanju radne grupe za pripremu prijedloga programa trajne zaštite
      sa principima i metodološkim postupkom rekonstrukcije manastira Žitomislići kod Mostara

"Službene novine Federacije BiH", broj 15 ( 27.04.2002.)
64. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra pravde
"Službene novine Federacije BiH", broj 17/02 (09.05.2002.)
65. RJEŠENJE o razrješenju v.d. direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i
      reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

66. RJEŠENJE o razrješenju v.d. zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i
      reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

67. RJEŠENJE o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja
      Federacije Bosne i Hercegovine

68. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i
      reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

69. RJEŠENJE o razrješenju člana Federalnog vijeća za prekršaje
70. RJEŠENJE o imenovanju glavnog federalnog inspektora u Federalnom ministarstvu
      prostornog uređenja i okoliša

"Službene novine Federacije BiH", broj 18/02 (17.05.2002.)
71. RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja
72. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja
"Službene novine Federacije BiH", broj 23/02 (07.06.2002.)
73. RJEŠENJE o razrješenju direktora Carinske uprave Federacije Bosne i Hercegovine
74. RJEŠENJE o imenovanju direktora Carinske uprave Federacije Bosne i Hercegovine
"Službene novine Federacije BiH", broj 26/02 (20.06.2002.)
75. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine
76. RJEŠENJE o imenovanju Odbora povjerenika Fondacije za zaštitu, restauraciju i
      revitalizaciju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Jajca

77. RJEŠENJE o imenovanju Izvršnog odbora Fondacije za zaštitu, restauraciju i
      revitalizaciju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Jajca

"Službene novine Federacije BiH", broj 27/02 (28.06.2002.)
78. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra odbrane
79. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i
      reosiguranja Federacije BiH

80. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i
       reosiguranja Federacije BiH

"Službene novine Federacije BiH", broj 31/02 (12.07.2002.)
81. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalne obavještajno-sigurnosne službe
82. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalne obavještajno-sigurnosne službe
83. RJEŠENJE o imenovanju eksperta Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog
      naslijeđa za praćenje svih radova na sanaciji i rekonstrukciji kula "Tare" i "Helebije" uz Stari
      most u Mostaru

84. RJEŠENJE o imenovanju odbora povjerenika Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju
      stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

"Službene novine Federacije BiH", broj 32/02 (16.07.2002.)
85. RJEŠENJE o klasifikaciji roba i usluga za posebne namjene obrane (hrvatski jezik)
      RJEŠENJE o klasifikaciji roba i usluga za posebne namjene odbrane (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH ", broj 33/02 (19.07.2002.)
86. RJEŠENJE o razrješenju člana Radne grupe u okviru radnih stolova Pakta stabilnosti
      za Jugoistočnu Evropu i konsultativno radno tijelo EU i BiH (CTF)
87. RJEŠENJE o imenovanju člana Radne grupe u okviru radnih stolova Pakta stabilnosti
       za Jugoistočnu Evropu i konsultativno radno tijelo EU i BiH (CTF)
"Službene novine Federacije BiH", broj 35/02 (29.07.2002.)
88. RJEŠENJE o postavljenju izvršnog direktora Obavještajno-sigurnosne službe
      Federacije Bosne i Hercegovine

89. RJEŠENJE o postavljenju glavnog inspektora Obavještajno-sigurnosne službe
      Federacije Bosne i Hercegovine

90. RJEŠENJE o postavljenju zamjenika glavnog inspektora Obavještajno-sigurnosne
      službe Federacije Bosne i Hercegovine

"Službene novine Federacije BiH", broj 39/02 ( 15.08.2002.)
91. RJEŠENJE o razrješenju članova službene delegacije koja će predstavljati Federaciju
      Bosne i Hercegovine u Radnoj grupi za nestale osobe

92. RJEŠENJE o imenovanju članova službene delegacije koja će predstavljati Federaciju
      Bosne i Hercegovine u Radnoj grupi za nestale osobe

"Službene novine Federacije BiH", broj 40/02 (21.08.2002.)
93. RJEŠENJE o imenovanju Izvršnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju
      stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

94. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje inostranih
       investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA)

"Službene novine Federacije BiH", broj 42/02 (03.09.2002.)
95. RJEŠENJE o razrješenju privremenog direktora Federalnog zavoda za penzijsko i
      invalidsko osiguranje

96. RJEŠENJE o razrješenju privremenog zamjenika direktora Federalnog zavoda za
      penzijsko i invalidsko osiguranje

97. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i
      invalidsko osiguranje

98. RJEŠENJE o imenovanju privremenog direktora Federalnog zavoda za penzijsko i
      invalidsko osiguranje

99. RJEŠENJE o imenovanju privremenog zamjenika direktora Federalnog zavoda za
      penzijsko i invalidsko osiguranje

100. RJEŠENJE o davanju suglasnosti za imenovanje generalnog direktora i zamjenika
      generalnog direktora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      RJEŠENJE o davanju saglasnosti za imenovanje generalnog direktora i zamjenika
      generalnog direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 44/02 (12.09.2002.)
101. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora JP NIO Službeni list BiH Sarajevo
102. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora JP NIO Službeni list BiH Sarajevo
“Službene novine Federacije BiH”, broj 47/02 (27.09.2002.)
103. RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne grupe za obavještajno-sigurnosne poslove
“Službene novine Federacije BiH”, broj 50/02 ( 14.10.2002.)
104. RJEŠENJE o razrješenju člana Komisije za uvjetni otpust osuđenih osoba koje
         kaznu zatvora izdržavaju u ustanovama za izvršenje kazne zatvora u Federaciji BiH

105. RJEŠENJE o imenovanju člana Komisije za uvjetni otpust osuđenih osoba koje
         kaznu zatvora izdržavaju u ustanovama za izvršenje kazne zatvora u Federaciji BiH

106. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora JP NIO Službeni list BiH Sarajevo
107. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora JP NIO Službeni list BiH Sarajevo
108. RJEŠENJE o razrješenju člana Drugostepene disciplinske komisije za Organe
         uprave u Federaciji BiH

109. RJEŠENJE o imenovanju člana Drugostepene disciplinske komisije za Organe
         uprave u Federaciji BiH

“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/02” (06.11.2002.)
110. RJEŠENJE o razrješenju direktora Jedinice za privatizaciju banaka
“Službene novine Federacije BiH”, broj 57/02 (15.11.2002.)
111. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine
112. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine
113. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine
114. RJEŠENJE o razrješenju glavnog federalnog inspektora za obavještajne i istražne
         radnje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine

“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/02 ( 28.11.2002.)
115. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na godišnji plan i program za 2002. godinu
         Direkcije cesta Federacije BiH

116. RJEŠENJE o imenovanju Odbora povjerenika Fondacije za kinematografiju
“Službene novine Federacije BiH”, broj 60/02 (02.12.2002.)
117. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo
         Federacije Bosne i Hercegovine

118. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo
         Federacije Bosne i Hercegovine

119. RJEŠENJE o razrješenju člana Odbora povjerenika Fondacije za pružanje pomoći u
         rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

120. RJEŠENJE o imenovanju člana Odbora povjerenika Fondacije za pružanje pomoći
         u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

“Službene novine Federacije BiH”, broj 62/02 (14.12.2002.)
121. RJEŠENJE o imenovanju pomoćnika federalnog ministra prostornog uređenja i
         okoliša

122. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalne uprave administracije Federalnog
         ministarstva unutrašnjih poslova

123. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalne uprave policije Federalnog
         ministarstva unutrašnjih poslova

124. RJEŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti glavnog federalnog inspektora za
         obavještajne i istražne radnje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/02 (21.12.2002.)
125. RJEŠENJE o imenovanju ekspertnog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
         za praćenje realizacije sanacije korita i slapa rijeke Plive

126. RJEŠENJE o imenovanju ekspertnog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
         za pripremu dokumenata za Nacionalni park “Una”

“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/02 (25.12.2002.)
127. RJEŠENJE o razrješenju clana Drugostepene disciplinske komisije za organe
        uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

128. RJEŠENJE o imenovanju clana Drugostepene disciplinske komisije za organe
        uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

129. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provodenje carinske politike iz Federacije Bosne i Hercegovine
“Službene novine Federacije BiH”, broj 68/02 (30.12.2002.)
130. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i
        Hercegovine