Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2003. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2003. GODINI

 1. “Službene novine Federacije BiH”, broj 1/03 (21.01.2003.)
  ODLUKA o utvrđivanju količina dizel-goriva D-2 za potrebe rudnika i termoelektrana za 2003. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju količina dizel-goriva D-2 za potrebe rudnika i termoelektrana za 2003. godinu (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije BiHza 2002. godinu Obavještajno-sigurnosnoj službi Federacije BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije BiH za 2002. godinu Obavještajno-sigurnosnoj službi Federacije BiH (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 2/03 ( 27.01.2003.)
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije BiH za 2002.godinu za sufinanciranje razvojne strategije BiH – PRSP (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2002.godinu za sufinansiranje razvojne strategije BiH – PRSP (bosanski jezik)
 4. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Proračuna Federacije BiH za 2002. godinu za Gender centar (hrvatski jezik)
  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava Budžeta FBiH za 2002. godinu za Gender centar (bosanski jezik)
 5. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna FBiH za 2002. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta FBiH za 2002. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
 6. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna FBiH za 2002. godinu Federalnom tužilaštvu (hrvatski jezik)
  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta FBiH za 2002. godinu Federalnom tužilaštvu (bosanski jezik)
 7. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna FBiH za 2002. godinu Vrhovnom sudu Federacije BiH – Sudskoj policiji (hrvatski jezik)
  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta FBiH za 2002. godinu Vrhovnom sudu Federacije BiH – Sudskoj policiji (bosanski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije BiH za 2003. godinu za Udruženje civilnih invalida (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2003. godinu za Udruženje civilnih invalida (bosanski jezik)
 9. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz Proračuna Federacije BiH za 2003. godinu za financiranje aktivnosti Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sustave (hrvatski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2003. godinu za finansiranje aktivnosti Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 4/03 (03.02.2003)
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za kopiranje katastarskih knjiga u Turskoj (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za kopiranje katastarskih knjiga u Turskoj (bosanski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za kulturne institucije (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za kulturne institucije (bosanski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za početak funkcioniranja Ekonomsko-socijalnog vijeća (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za početak funkcioniranja Ekonomsko-socijalnog vijeća (bosanski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom pravobraniteljstvu – Federalnom pravobranilaštvu (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom pravobranilaštvu – Federalnom pravobraniteljstvu (bosanski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Savezu demobiliziranih boraca obrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Savezu demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za manifestaciju «Sarajevska zima – 2002. godine» (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za manifestaciju
  «Sarajevska zima – 2002. godine» (bosanski jezik)

  “Službene novine Federacije BiH”, broj 5/03 ( 10.02.2003.)
 16. ODLUKA o finansiranju rekonstrukcije i adaptacije lučkog mosta u Mostaru i davanje garancije za nedostajuća sredstva koja će se obezbijediti u Budžetu Federacije BiH za 2004.godinu
 17. ODLUKA o izuzimanju od privatizacije i zadržavanju u vlasništvu Federacije BiH dijela državnog kapitala u “Sarajevoputevi” d.j.l. Sarajevo ( bosanski jezik)ODLUKA o izuzimanju od privatizacije i zadržavanju u vlasništvu Federacije BiH dijela državnog kapitala u “Sarajevoputevi” d.j.l. Sarajevo ( hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 6/03 (17.02.2003.)
 18. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o stopama odnosno iznosima posebnih vodoprivrednih naknada ( hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o stopama odnosno iznosima posebnih vodoprivrednih naknada ( bosanski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 7/03 ( 25.02.2003.)
 19. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica ( bosanski jezik )
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica ( hrvatski jezik )
 20. ODLUKA o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem depozitnog i transakcijskog računa
  «Službene novine Federacije BiH», br. 10/03 (14.03.2003.)
 21. ODLUKA o privremenom ukidanju stope poreza na promet na proizvode koji će se stavljati u promet u cilju izgradnje Memorijalnog centra i groblja Srebrenica – Potočari (hrvatski jezik)
  ODLUKA o privremenom ukidanju stope poreza na promet na proizvode koji će se stavljati u promet u cilju izgradnje Memorijalnog centra i groblja Srebrenica – Potočari (bosanski jezik)
 22. ODLUKA o stavljanju van snage Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda proračuna i vanproračunskih fondova na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika O načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH», broj 11/03"(18.03.2003.)
 23. ODLUKA o odobravanju snižavanja cijene mineralnog gnojiva iz IV tranše Programa 2 KR Vlade Japana za povećanje proizvodnje hrane (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju snižavanja cijene mineralnog gnojiva iz IV tranše Programa 2 KR Vlade Japana za povećanje proizvodnje hrane (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 12/03" (28.03.2003.)
 24. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje memoranduma o razumijevanju za identifikaciju i šemu kontrole kretanja životinja (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje memoranduma o razumijevanju za Identifikaciju i šemu kontrole kretanja životinja (bosanski jezik)
 25. ODLUKA o vršenju poslova koji se odnose na sredstva namijenjena deminiranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o vršenju poslova koji se odnose na sredstva namijenjena deminiranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 13/03 (02.04.2003.)
 26. ODLUKA o privremenom smanjenju stope poreza na promet putničkih automobila proizvedenih na teritoriji FederacijeBosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o privremenom smanjenju stope poreza na promet osobnih automobila proizvedenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa-Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvitak  (IDA) (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 14/03 (08.04.2003.)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti BHMAC-u na prijedlog Liste prioriteta deminiranja u 2003. godini na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine
 32. ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o kupoprodaji električne energije između Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Sarajevo i Hrvatske elektroprivrede Zagreb (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o kupoprodaji električne energije između Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Sarajevo i Hrvatske elektroprivrede Zagreb (bosanski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 15/03 (18.04.2003.)
 33. ODLUKA o osnivanju Koordinacionog tima za realizaciju preporuka iz FIAS Studije «Administrativne barijere investiranju» (bosanski jezik)
  ODLUKA o utemeljenju Koordinacionog tima za realizaciju preporuka iz FIAS Studije «Administrativne barijere investiranju» (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Sudu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine za mjesec januar (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Sudu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine za mjesec siječanj (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za Obavještajno – sigurnosnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za Obavještajno – sigurnosnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o rasporedu sredstava «Transfer za parlamentarne političke stranke» Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu sredstava «Transfer za parlamentarne političke stranke» Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transfer za fond za izdavaštvo» utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transfer za fond za nakladništvo» utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o usvajanju i realizaciji programa finansijske pomoći rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku eksplozivnih materijala (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju i realizaciji programa financijske pomoći rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku eksplozivnih materijala (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o usvajanju i realizaciji programa finansijske pomoći rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku sredstava lične i kolektivne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju i realizaciji programa financijske potpore rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku sredstava lične i kolektivne zaštite (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o usvajanju bilanca energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu
 45. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o proceduri za korištenje sredstava iz međunarodnih finansijskih aranžmana (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o proceduri za korištenje sredstava iz međunarodnih financijskih aranžmana (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 16/03 (25.04.2003.)
 46. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Zastupničkom Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Predstavničkom-Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 47. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Sudu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine za veljaču i ožujak (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Sudu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine za februar i mart (bosanski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za sufinanciranje projekta «Uspostava operativne jedinice koordinacijskog odbora za zaštitu okoliša BiH» (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za sufinansiranje projekta «Uspostava operativne jedinice koordinacionog odbora za zaštitu okoliša BiH» (bosanski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Obavještajno-sigurnosnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Obavještajno-sigurnosnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 51. ODLUKA o utvrđivanju modela za reprogramiranje tražbina elektroprivrednih poduzeća iz Federacije Bosne i Hercegovine od određenih kategorija korisnika isporučene električne i toplinske energije (hrvatski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju modela za reprogramiranje potraživanja elektroprivrednih preduzeća iz Federacije Bosne i Hercegovine od određenih kategorija korisnika isporučene električne i toplotne energije (bosanski jezik)
 52. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.
  "Službene novine Federacije BiH", broj 18/03 (09.05.2003.)
 53. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine radi davanja novčane pomoći vojnicima kojima je prestala djelatna vojna služba (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine radi davanja novčane pomoći vojnicima kojima je prestala djelatna vojna služba (bosanski jezik)
 54. ODLUKA V broj 118/03 (hrvatski jezik)
  ODLUKA V broj 118/03 (bosanski jezik)
 55. ODLUKA o zaštitnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda u 2003.-oj godini (hrvatski jezik)
  ODLUKA o zaštitnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda u 2003.-oj godini (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 20/03 (14.05.2003.)
 56. ODLUKA o glavnom operativnom planu obrane od poplava za 2003. godinu (hrvatski jezik)
  ODLUKA o glavnom operativnom planu odbrane od poplava za 2003. godinu (bosanski jezik)
 57. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
  za 2003. godinu dobitnicima najvećeg ratnog priznanja «Zlatni ljiljan» (hrvatski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
  za 2003. godinu dobitnicima najvećeg ratnog priznanja «Zlatni ljiljan» (bosanski jezik)
 58. ODLUKA o utemeljenju Jedinice za implementaciju projekta «Izgradnja socijalne kohezije
  kroz razvoj usluga mentalnog zdravlja u zajednici u Jugoistočnoj Europi» (hrvatski jezik)

  ODLUKA o formiranju Jedinice za implementaciju projekta «Izgradnja socijalne kohezije
  kroz razvoj usluga mentalnog zdravlja u zajednici u Jugoistočnoj Evropi» (bosanski jezik)
 59. ODLUKA o davanju odobrenja radi korištenja carinskih olakšica (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju odobrenja radi korištenja carinskih olakšica (bosanski jezik)
 60. ODLUKA o dokapitalizaciji BOR banke d.d. Sarajevo putem kupovine prioritetnih dionica
  (hrvatski jezik)

  ODLUKA o dokapitalizaciji BOR banke d.d. Sarajevo putem kupovine prioritetnih dionica
  (bosanski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 21/03 (21.05.2003.).
 61. ODLUKA o davanju saglasnosti za implementaciju projekta «Izgradnja socijalne
  kohezije kroz razvoj usluga mentalnog zdravlja u zajednici u Jugoistočnoj Evropi»
  na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti za implementaciju projekta «Izgradnja socijalne
  kohezije kroz razvoj usluga mentalnog zdravlja u zajednici u Jugoistočnoj Europi»
  na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije za održivi razvoj
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnutku Fondacije za održivi razvitak
  (hrvatski jezik)
 63. ODLUKA o utrošku dijela sredstava «Transfer za posebne namjene-elementarne
  nepogode» kao pomoć općini Ključ
 64. ODLUKA o privremenom preuzimanju prava osnivača Zavoda za agropedologiju
  Sarajevo (bosanski jezik)

  ODLUKA o privremenom preuzimanju prava osnivača Zavoda za agropedologiju
  Sarajevo (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 22/03 (24.05.2003.)
 65. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
  tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2003.
  godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)

  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
  tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu
  Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
 66. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i
  Hercegovine (hrvatski jezik)

  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i
  Hercegovine (bosanski jezik)
 67. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova –
  Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)

  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova –
  Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (bosanski jezik)
 68. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu za Federalno ministarstvo prostornog uređenja i
  okoliša (hrvatski jezik)

  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu za Federalno ministarstvo prostornog uređenja i
  okoliša (bosanski jezik)
 69. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu PCU obrazovanje za sufinanciranje «Razvojnog
  projekta obrazovanja « u trećem i četvrtom tromjesečju 2002. godine (hrvatski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu PCU obrazovanje za sufinansiranje «Razvojnog
  projekta obrazovanja « u trećem i četvrtom tromjesečju 2002. godine (bosanski jezik)
 70. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2004. godinu (hrvatski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za 2004. godinu (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 23/03 (02.06.2003.)
 71. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida
  odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i
  invalida domovinskog rata
 72. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije za kinematografiju
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije za kinematografiju
  (hrvatski jezik)
 73. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
  «Transfera za kinematografiju» utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
  «Transfera za kinematografiju» utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine
  (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 24/03 (10.06.2003.)
 74. ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tijekom cijelog mjeseca
  listopada 2003. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za «Dječiji tjedan»
  (hrvatski jezik)

  ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom cijelog mjeseca
  oktobra 2003. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za «Dječiji tjedan»
  (bosanski jezik)
 75. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za sufinanciranje posjete Pape
  Ivana Pavla II Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za sufinansiranje posjete Pape Ivana
  Pavla II Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
 76. ODLUKA o određivanju sjedišta Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta
 77. ODLUKA o ranijem otpustu vojnika sa odsluženja vojnog roka (hrvatski jezik)
  ODLUKA o ranijem otpustu vojnika sa odsluženja vojnog roka (bosanski jezik)
 78. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
 79. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne
  poslove (hrvatski jezik)

  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne
  poslove (bosanski jezik)
 80. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
  (hrvatski jezik)

  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)
 81. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)

  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
 82. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine
  (hrvatski jezik)

  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)
 83. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Uredu za suradnju i zastupanje pred Komisijom za
  ljudska prava (hrvatski jezik)

  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Uredu za saradnju i zastupanje pred Komisijom za
  ljudska prava (bosanski jezik)
 84. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu za Fondaciju “Pravda za Bosnu i Hercegovinu”
 85. ODLUKA o privremenom ukidanju stope poreza na promet na proizvode koji će se
  stavljati u promet u cilju radnog preusmjeravanja demobiliziranih vojaka (hrvatski jezik)

  ODLUKA o privremenom ukidanju stope poreza na promet na proizvode koji će se
  stavljati u promet u cilju radnog preusmjeravanja demobilisanih vojnika (bosanski jezik)
 86. ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu na ime pomoći povratku raseljenih osoba i izbjeglica u
  Srebrenicu (hrvatski jezik)

  ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
  za 2003. godinu na ime pomoći povratku raseljenih osoba i izbjeglica u Srebrenicu
  (bosanski jezik)

  “Službene novine Federacije BiH, broj 25/03 (12.06.2003.)
 87. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu za sufinansiranje projekta “Upravljanje čvrstim
  otpadom” za I polugodište 2003. godine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne
  i Hercegovine za 2003. godinu za sufinanciranje projekta “Upravljanje čvrstim
  otpadom” za I polugodište 2003. godine (hrvatski jezik)
 88. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 89. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu za sufinansiranje projekta “Radno preusmjeravanje
  demobilisanih vojnika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine – PELRP”
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovineza 2003. godinu za sufinanciranjue projekta “Radno preusmjeravanje
  demobiliziranih vojnika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine – PELRP”
  (hrvatski jezik)
 90. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela
  Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela
  Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 26/03 (20.06.2003.)
 91. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu za sufinansiranje Projekta izgradnje osnovnih
  škola sredstvima pomoći Vlade Japana
 92. ODLUKA o uslovima i načinu ostvarivanja mjesečne novčane naknade pripadnika
  Oružanih snaga RBiH – dobitnika najvećeg ratnog priznanja, značke «Zlatni ljiljan»
 93. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i
  Hercegovine – 02 (hrvatski jezik)

  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i
  Hercegovine – 02 (bosanski jezik)
 94. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
  – 03 (hrvatski jezik)

  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
  – 03 (bosanski jezik)
 95. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu za troškove rada uposlenih u Odjelu za branitelje
  Žepče (hrvatski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2003. godinu za troškove rada uposlenih u Odjelu za branitelje
  Žepče (bosanski jezik)
 96. ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvat kredita Međunarodne asocijacije za
  razvitak (IDA) za Projekt razvitka i zaštite šuma (hrvatski jezik)

  ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije
  za razvoj (IDA) za Projekat razvoja i zaštite šuma (bosanski jezik)
 97. ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvat kredita Međunarodne asocijacije za
  razvitak (IDA) za Projekt tehničke pomoći za socijalno osiguranje (hrvatski jezik)

  ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije
  za razvoj (IDA) za Projekat tehničke pomoći za socijalno osiguranje (bosanski jezik)

  “Službene novine Federacije BiH”, broj 28/03 (26.06.2003.)
 98. ODLUKA o rasporedu akontativnog dijela sredstava Budžeta u 2003.
  godini za udruženja i druge organizacije
 99. ODLUKA o obrazovanju Komisije za obranu i sigurnost (hrvatski jezik)
  ODLUKA o obrazovanju Komisije za odbranu i sigurnost (bosanski jezik)
 100. ODLUKA o obrazovanju Komisije za ekonomski razvoj (hrvatski jezik)
   ODLUKA o obrazovanju Komisije za ekonomski razvoj (bosanski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/03 (26.06.2003.)
101.ODLUKA o obrazovanju Komisije za društvene djelatnosti (hrvatski jezik)
        ODLUKA o obrazovanju Komisije za društvene djelatnosti (bosanski jezik)
102.ODLUKA o obrazovanju Komisije za strategiju razvoja i sigurnost prometa
        (hrvatski jezik)
        ODLUKA o obrazovanju Komisije za strategiju razvoja i sigurnost prometa
        (bosanski jezik)
103.ODLUKA o obrazovanju Komisije za pitanja ljudskih prava, nacionalnih manjina,
        civilnog društva pravosuđe i upravu (hrvatski jezik)
        ODLUKA o obrazovanju Komisije za pitanja ljudskih prava, nacionalnih manjina,
        civilnog društva pravosuđe i upravu (bosanski jezik)
104.ODLUKA o obrazovanju Komisije za administrativna pitanja (hrvatski jezik)
        ODLUKA o obrazovanju Komisije za administrativna pitanja (bosanski jezik)
105.ODLUKA o rasporedu sredstava za ekshumacije u 2003. godini (hrvatski jezik)
        ODLUKA o rasporedu sredstava za ekshumacije u 2003. godini (bosanski jezik)
106.ODLUKA o pristupanju realizaciji izgradnje dijela evropskog cestovnog koridora
        V c na potezu Sarajevo – Dračevo
107.ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji “Friedrich –
        Navmann Stiftung “Njemačka 53639 Konigswinterer, Konigswinterer strasse 409,
        za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
        ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji “Friedrich –
        Navmann Stiftung “Njemačka 53639 Konigswinterer, Konigswinterer strasse 409,
        za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/03 (08.07.2003.)
108. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji
        “Love Bridge”, Njemačka, za osnivanje predstavništva u Federaciji
        Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
        ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji
        “Love Bridge”, Njemačka, za osnivanje predstavništva u Federaciji
        Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

109. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji
        “Cosmopolite” Italija, Faenzi (RA), za osnivanje predstavništva u
        Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
        ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji
        “Cosmopolite” Italija, Faenzi (RA), za osnivanje predstavništva u
        Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
110. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji
        “Gli amici della madonna di Međugorje” Italija, za osnivanje
        predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
        ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji
        “Gli amici della madonna di Međugorje” Italija, za osnivanje
        predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
111. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji
        “Regina della pace” Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji
        Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
        ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji
        “Regina della pace” Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji
        Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
112. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji
        “International education for peace institute” Schweiz, za osnivanje
        ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
        ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji
        “International education for peace institute” Schweiz, za osnivanje
        ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
113. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije
        za kinematografiju
114. ODLUKA o prijenosu prava korištenja na poslovnom objektu u
        ul. Ložionička br. 3 Sarajevo (bosanski jezik)
        ODLUKA o prijenosu prava korištenja na poslovnom objektu u
        ul. Ložionička br. 3 Sarajevo (hrvatski jezik)
115. ODLUKA o davanju saglasnosti na cijene usluga u unutrašnjem
        poštanskom saobraćaju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
        (bosanski jezik)
        ODLUKA o davanju suglasnosti na cijene usluga u unutarnjem
        poštanskom prometu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
        (hrvatski jezik)
116. ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava Budžeta Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu
        raseljenih osoba i izbjeglica za troškove obilježavanja 8. godišnjice
        genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i podrške obavljanju dženaze
        za oko 400 identifikovanih osoba nastradalih u julu 1995. godine u
        Srebrenici “Srebrenica, 11.7.2003. godine” (bosanski jezik)
        ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministrastvu
        raseljenih osoba i izbjeglica za troškove obilježavanja 8. godišnjice
        genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i podrške obavljanju dženaze
        za oko 400 identificiranih osoba nastradalih u srpnju 1995. godine u
        Srebrenici “Srebrenica, 11.7.2003. godine” (hrvatski jezik)
117. ODLUKA o privremenom povećanju stope poreza na promet ulja za
        loženje ekstra lahko i lahko specijalno (EL i LS) (bosanski jezik)
        ODLUKA o privremenom povećanju stope poreza na promet ulja za
        Loženje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS) (hrvatski jezik)
“Službene novine Federacije BiH”, broj 31/03 (12.07.2003.)
118. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna
        Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za financiranje
        nisko-naponske mreže u općini Fojnica (hrvatski jezik)
        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta
        Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za finansiranje
        nisko-naponske mreže u općini Fojnica (bosanski jezik)
119. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna
        Federacije Bosne i Hercegovine za 2003.godinu za sufinanciranje
        Razvojne strategije BiH – PRSP (hrvatski jezik)
        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta
        Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za sufinansiranje
        Razvojne strategije BiH – PRSP (bosanski jezik)
120. ODLUKA o unutarnjoj prerasopdjeli sredstava iz Proračuna
        Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Ustavnom sudu
        Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta
        Fedracije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Ustavnom sudu
        Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
121. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera
        za zdravstvene institucije od značaja za Federaciju
122. ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora između
        norveške Agencije za razvoj i suradnju i Federalnog ministarstva
        poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ugovor BHZ 2051/BHZ
        03/013 (hrvatski jezik)
        ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora između
        Norveške Agencije za razvoj i saradnju i Federalnog ministarstva
        Poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ugovor BHZ 2051/BHZ
        03/013 (bosanski jezik)
123. ODLUKA o utvrđivanju Akcionog plana Federacije Bosne i
        Hercegovine za prestrukturiranje i privatizaciju elektroenergetskog
        sektora u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
        ODLUKA o utvrdjivanju Akcionog plana Federacije Bosne i
        Hercegovine za prestrukturiranje i privatizaciju elektroenergetskog
        sektora u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
124. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna
        Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za sufinanciranje
        projekta “Poticanje poduzetništva u sektoru voćarstva i povrtlarstva
        u regiji Tuzla-Banja Luka, Bosna i Hercegovina, Faza II” (hrvatski
        jezik)
        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za sufinansiranje projekta
        “Podsticanje poduzetništva u sektoru voćarstva i povrtlarstva u regiji Tuzla-
        Banja Luka, Bosna i Hercegovina, Faza II” (bosanski jezik)
125. ODLUKA o davanju ovlašćenja za potpis sporazuma za Federaciju BiH
        (Projekat podsticanja poduzetništva u sektoru voćarstva i povrtlarstva u
        regiji Tuzla-Banja Luka, Bosna i Hercegovina, faza II) između Ambasade
        Švicarske u Bosni i Hercegovini, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i
        Hercegovine i Republike Srpske (hrvatski jezik)
        ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpis sporazuma za Federaciju BiH
        (Projekat posticanja poduzetništva u sektoru voćarstva i povrtlarstva u
        regiji Tuzla-Banja Luka, Bosna i Hercegovina, faza II) između Ambasade
        Švicarske u Bosni i Hercegovini, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i
        Hercegovine i Republike Srpske (bosanski jezik)
«Službene novine Federacije BiH», broj 34/03 (25.07.2003.)
126. ODLUKA o danu i trenutku prelaska na ljetno računanje vremena i danu
         i trenutku završetka ljetnog računanja vremena u 2003. godini (hrvatski jezik)
        ODLUKA o danu i trenutku prelaska na ljetno računanje vremena i danu i trenutku
        završetka ljetnog računanja vremena u 2003. godini (bosanski jezik)
127. ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Figli Del Devino Amore»
        Modena, Via Giuseppe Boagi br-83 – Italija za osnivanje predstavništva u Federaciji
        Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
        ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Figli Del Devino Amore»
        Modena, Via Giuseppe Boagi br-83 – Italija za osnivanje predstavništva u Federaciji
        Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
128. ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Fondizione-Regina
         Pacis» Verona (VR) Via Bonuzzo Sant-Anna 11 – Italija za osnivanje predstavništva
         u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
        ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Fondizione-Regina
         Pacis» Verona (VR) Via Bonuzzo Sant-Anna 11 – Italija za osnivanje predstavništva u
         Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
129. ODLUKA o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
         za 2003. godinu općinama sa pozicije «Transfer županijama i nižim razinama vlasti»
         (hrvatski jezik)
        ODLUKA o raspoređivanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
         2003. godinu općinama sa pozicije «Transfer kantonima i nižim razinama vlasti»
         (bosanski jezik)
130. ODLUKA o mjerama za ograničavanje operativnih troškova poslovanja i bruto primanja
        uposlenih u javnim poduzećima i gospodarskim društvima prema kojima prava i obveze
        po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
        ODLUKA o mjerama za ograničavanje operativnih troškova poslovanja i bruto primanja
        uposlenih u javnim preduzećima i privrednim društvima prema kojima prava i obveze po
        osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
«Službene novine Federacije BiH», broj 37/03 (31.07.2003.)
131. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za puteve u maloprodajnoj
        cijeni benzina i dizel goriva
«Službene novine Federacije BiH», 38/03 (05.08.2003.)
132. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne
         i Hercegovine za 2003. godinu za izmirivanje duga prema Mađarskim željeznicama
        (bosanski jezik)
        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu za izmirivanje duga prema Mađarskim željeznicama
         (hrvatski jezik)
133. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Fondaciji za održivi razvoj za sufinansiranje
         Projekta razvoja zajednica (CDP) (bosanski jezik)
        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Fondaciji za održivi razvitak za sufinanciranje
         Projekta razvitka zajednica (CDP) (hrvatski jezik)
134. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu za sufinansiranje Projekta olakšanja trgovine
         i transporta u Jugoistočnoj Evropi (TTFSE) (bosanski jezik)
        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu za sufinanciranje Projekta olakšanja trgovine i
         transporta u Jugoistočnoj Europi (TTFSE) (hrvatski jezik)
135. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
         (bosanski jezik)
        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
         (hrvatski jezik)
136. ODLUKA o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u
         primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
         za 2003. godinu (bosanski jezik)
        ODLUKA o vrsti, temeljnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih potpora u
         primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
         za 2003. godinu (hrvatski jezik)
137. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
         (bosanski jezik)
        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
         (hrvatski jezik)
138. ODLUKA o davanju saglasnosti o lokaciji i uslovima za osnivanje slobodne zone
         Holc d.o.o. Puračić-Lukavac
139. ODLUKA o davanju ovlaštenja za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine
140. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije
         Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
       ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije
         Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
141. ODLUKA o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za vođenje pregovora
         o zaključivanju Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (bosanski jezik)
        ODLUKA o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za vođenje pregovora
         o zaključivanju Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (hrvatski jezik)
142. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine
143. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu odbrane – Federalnom
         ministarstvu obrane (bosanski jezik)
        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu obrane – Federalnom
         ministarstvu odbrane (hrvatski jezik)
144. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
145. ODLUKA o osnivanju Radne grupe za unutrašnji dug
«Službene novine Federacije BiH broj», 40/03 (14.08.2003.)
146. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za dolje navedene proračunske
         korisnike (hrvatski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za dolje navedene budžetske
         korisnike (bosanski jezik)
147. ODLUKA o izuzimanju od privatizacije dijela državne imovine u
         Rudnicima ''Kreka'' u Tuzli d.o.o. i davanju suglasnosti za prijenos prava
         korištenja na toj imovini na općinu Tuzla (hrvatski jezik)
         ODLUKA o izuzimanju od privatizacije dijela državne imovine u
         Rudnicima ''Kreka'' u Tuzli d.o.o. i davanju saglasnosti za prijenos prava
         korištenja na toj imovini na općinu Tuzla (bosanski jezik)
148. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji ''Bosnische
         Hilfsorganisation Janja e.v. Koln, Iltisstrasse 128-c Njemačka, za osnivanje
         predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
149. ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji
         ''Mennonite Central Committee'' USA, za osnivanje ureda u Federaciji
         Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
         ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji
         ''Mennonite Central Committee'' USA, za osnivanje ureda u Federaciji
         Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
150. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003 godinu PCU obrazovanje za sufinanciranje
         ''Razvojnog projekta obrazovanja'' u prvom tromjesečju 2003 godine
         (hrvatski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003 godinu PCU obrazovanje za sufinansiranje
         ''Razvojnog projekta obrazovanja'' u prvom tromjesečju 2003 godine
         (bosanski jezik)
151. ODLUKA o rasporedu dijela sredstava Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine u 2003. godini za udruženja građana i druge organizacije
         (hrvatski jezik)
         ODLUKA o rasporedu dijela sredstava Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine u 2003. godini za udruženja građana i druge organizacije
         (bosanski jezik)
152. ODLUKA o izuzimanju od privatizacije državnog kapitala Elektronskog
         računarskog centra zdravstva i penzijskog osiguranja, d.o.o. Sarajevo
153. ODLUKA o davanju suglasnosti za provedbu postupka izravne pogodbe
         (hrvatski jezik)
         ODLUKA o davanju saglasnosti za provođenje postupka neposredne
         pogodbe (bosanski jezik)
«Službene novine Federacije BiH», broj 42/03  (27.08.2003.)
154. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Vrhovnom sudu Federacije Bosne
         i Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Vrhovnom sudu Federacije Bosne
         i Hercegovine (hrvatski jezik)
155. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu trgovine
         (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj prerespodjeli sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu trgovine
         (hrvatski jezik)
156. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za Obavještajno-sigurnosnu službu
         Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za Obavještajno-sigurnosnu službu
         Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
157. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Evropske zajednice
         za makrofinansijsku pomoć (bosanski jezik)
         ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita Europske zajednice
         za makrofinancijsku pomoć (hrvatski jezik)
158. ODLUKA o davanju na privremeno korišćenje paviljona «F» Policijske
         Akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog
         ministarstva unutarnjih poslova za potrebe Agencije za informacije i
         zaštitu Bosne i Hercegovine
159. ODLUKA o izgradnji autoceste Zenica-Sarajevo dionica Visoko-Podlugovi
160. ODLUKA o rasporedu dijela dobiti javnog preduzeća «BH Telecom»,
         Sarajevo, akontativno za 2003. godinu

161. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na Protokol o rješavanju
         dužničko-povjerilačkih odnosa između JP «Air Bosna» Sarajevo i Međunarodnog
         aerodroma Sarajevo
162. ODLUKA o ranijem otpustu vojnika sa odsluženja vojnog roka (bosanski jezik)
         ODLUKA o ranijem otpustu vojnika sa odsluženja vojnog roka (hrvatski jezik)
163. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Herecegovine za 2003. godinu za sufinansiranje Projekta «Osnovno zdravstvo»
164. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
         (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli stredstava iz Proračuna Federacije Bosne
         i Hercegovine za 2003. godinu Fede5ralnom ministarstvu prometa i komunikacija
         (hrvatski jezik)
165. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
         za rad Federalne komisije za provedbu člana 143. Zakona o radu (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hrercegovine za 2003. god9inu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
         za rad Federalne komisije za provedbu članka 143. Zakona o radu (hrvatski jezik)
166. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu za sufinansiranje Projekta tehničke pomoći za
         socijalno osiguranje (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu za sufinanciranje Projekta tehničke pomoći za
         socijalno osiguranje (hrvatski jezik)
167. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i
         Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne
         i Hercegovine za 2003. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne
         i Hercegovine (hrvatski jezik)
168. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju-Federalnoj
         direkciji za civilno zrakoplovstvo (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo-
         Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju (hrvatski jezik)
169. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog
         sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za
         kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt razvoja i zaštite
         šuma (bosanski jezik)
         ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog
         Sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za
         Kredit Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Projekt razvitka i zaštite
         Šuma (hrvatski jezik)
170. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog
         sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine
         za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt tehničke
         pomoći za socijalno osiguranje (bosanski jezik)
         ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog
         sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine
         za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Projekt tehničke
         pomoći za socijalno osigiranje (hrvatski jezik)
171. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i
         Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i
         Hercegovine (hrvatski jezik)
172. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava vlasništva na vozilu marke
         VW Golf gti 1,8
173. ODLUKA o prestanku važenja Odluke V. broj 118/03 od 17. aprila 2003.
         godine (bosanski jezik)
         ODLUKA o prestanku važenja Odluke V. broj 118/03 od 17.travnja 2003.
         godine (hrvatski jezik)
“Službene novine Federacije BiH”, broj 43/03 (01.09.2003).
174. ODLUKA o davanju suglasnosti na imenovanje v.d. direktora
         Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
         ODLUKA o davanju saglasnosti na imenovanje v.d. direktora
         Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
175. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava vlasništva na vozilu
         marke VW Passat (hrvatski jezik)
         ODLUKA o odobravanju prijenosa prava vlasništva na vozilu
         marke VW Passat (bosanski jezik)
176. ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o
         vojnoj donaciji Protokola o novčanoj pomoći između Republike
         Turske i Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
         ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o
         vojnoj donaciji i Protokola o novčanoj pomoći između Republike
         Turske i Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
177. ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji
         “International Mine Initiative” “IMI” Grčka, za osnivanje ureda u
         Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
         ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji
         “International Mine Initiative” IMI Grčka za osnivanje predstavništa u
         Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
178. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju fondacije za
         nakladništvo (hrvatski jezik)
         ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju fondacije za
         izdavaštvo (bosanski jezik)
179. ODLUKA o rasporedu dijela dobiti javnih preduzeća i privrednih društava iz
         oblasti privrede i komunikacija, a iz resorne nadležnosti Federalnog ministarstva
         prometa i komunikacija utvrđenom po godišnjem obračunu za 2002. godinu
180. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj novinskoj agenciji (hrvatski jezik)
         ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj novinskoj agenciji (bosanski jezik)
181. ODLUKA o dopunama Odluke o utvrđivanju modela za reprogramiranje tražbina
         elektroprivrednih poduzeća iz Federacije Bosne i Hercegovine od određenih
         kategorija korisnika isporučene električne i toplinske energije (hrvatski jezik)
         ODLUKA o dopunama Odluke o utvrđivanju modela za reprogramiranje potraživanja
         elektroprivrednih preduzeća iz Federacije Bosne i Hercegovine od određenih kategorija
         korisnika isporučene električne i toplotne energije (bosanski jezik)
        “Službene novine Federacije BiH” , broj 46/03 /12.09.2003./
182. ODLUKA o privremenim mjerama zaštite državne imovine u preduzeću “Žitoprerada”
         d. d. Bihać
        “Službene novine Federacije BiH” , broj 47/03 /18.09.2003./
183. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2003. godinu Sudu za ljudska prava Federacije Bosne i
        Hercegovine za april i juni 2003. godine (bosanski jezik)
        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2003. godinu Sudu za ljudska prava Federacije Bosne i
        Hercegovine za travanj i lipanj 2003. godine (hrvatski jezik)
184. ODLUKA o utvrđivanju Liste roba, usluga i radova posebne namjene, interesa
        i okolnosti
        Lista roba, usluga i radova posebne namjene interesa i okolnosti koji su izuzeti
        od primjene uredbe o postupku nabavke robe, vršenju usluga i ustupanju radova
        za JP “BH Telecom”, Sarajevo
        “Službene novine Federacije BiH” , broj 48/03 /26.09.2003./
185. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Fedracije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Fedralnom tužilaštvu – Federalnom
        tužiteljstvu (bosanski jezik)
        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom tužiteljstvu – Fedralnom
        tužilaštvu (hrvatski jezik)
186. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za sufinansiranje Projekta tehničke
        pomoći za socijalno osiguranje (bosanski jezik)
        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za sufinanciranje Projekta tehničke
        pomoći za socijalno osiguranje (hrvatski jezik)
187. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Zavodu za kontrolu lijekova
        Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Fedracije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Zavodu za kontrolu lijekova
        Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
188. ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih
        osoba i izbjeglica za podršku otvaranja Spomen Potočari 20.septembra
        2003. godine
189. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja
        boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata – Federalnom
        ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za HVIDR-u
        HR HB za održavanje sportskih igara (bosanski jezik)
        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu za pitanje
        branitelja i invalida domovinskog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja
        boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata za HVIDR-u HR HB
        za održavanje sportskih igara (hrvatski jezik)
190. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne
        i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova-
        Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova za namirivanje sredstava za
        pružanje fizičke zaštite svjedoku (bosanski jezik)
        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne
        i Herecgovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova-
        Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za namirivanje sredstava za
        pružanje fizičke zaštite svjedoku (hrvatski jezik)
191. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne
        i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom
        ministarstvu financija za Hercegovačko-neretvanski kanton/Hercegovačko-
        neretvansku županiju (bosanski jezik)
        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne
        i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom
        ministarstvu finansija za Hercegovačko-neretvansku županiju/Hercegovačko-
        neretvanski kanton (hrvatski jezik)
192. ODLUKA o davanju saglasnosti za provođenje postupka neposredne pogodbe
        (bosanski jezik)
        ODLUKA o davanju suglasnosti za provedbu postupka izravne pogodbe
        (hrvatski jezik)
      “Službene novine Federacije BiH” , broj 49/03 (03.10.2003.)
193. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu energije,
        rudarstva i industrije za pokroviteljstvo 3. Međunarodnog znanstveno –
        stručnog skupa “Kvalitet 2003” , Međunarodnog kongresa “Napredne
        tehnologije za zemlje u razvoju ATDC 03” i “4. Međunarodne znanstvene
        konferencije o proizvodnom inženjerstvu Rim-2003” (hrvatski jezik)
        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu energije,
        rudarstva i industrije za pokroviteljstvo 3. Međunarodnog naučno –
        stručnog skupa “Kvalitet 2003” Međunarodnog kongresa “Napredne
        tehnologije za zemlje u razvoju ATDC 3” i “4 Međunarodne naučne
        konferencije o proizvodnom inžinjerstvu Rim-2003” (bosanski jezik)
194. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog
        odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
195. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora i zamjenika
        direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
196. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu razvoja,
        poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu razvoja,
        poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
197. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za sufinanciranje Projekta obnove
        obrazovanja koji se financira kreditom OPEC Fonda (hrvatski jezik)
        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za sufinansiranje Projekta obnove
        obrazovanja koji se finansira kreditom OPEC Fonda (bosanski jezik)
198. ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Republike
        Portugal (hrvatski jezik)
        ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Republike
        Portugal (bosanski jezik)
        “Službene novine Federacije BiH” , broj 50/03 (10.10.2003.)
199. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za sufinansiranje Projekta
        “Razvoj stočarstva i ruralnog finansiranja” (bosanski jezik)
        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za sufinanciranje Projekta
        “Razvoj stočarstva i ruralnog financiranja” (hrvatski jezik)
200. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom tužilaštvu Federacije
        Bosne i Hercegovine-Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i
        Hercegovine za nabavu opreme (bosanski jezik)
        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom tužiteljstvu Federacije
        Bosne i Hercegovine-Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine
        za nabavu opreme (hrvatski jezik)

“Službene novine Federacije BiH” , broj 50/03 (10.10.2003.)
201. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne
        i Hercegovine za 2003. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za
        Zavod za računovodstvo i reviziju Federacije Bosne i Hercegovine
        (bosanski jezik)
        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
        za Zavod za računovodstvo i reviziju Federacije Bosne i Hercegovine
        (hrvatski jezik)
202. ODLUKA o privremenom ukidanju stopa poreza na promet proizvoda i
        stopa poreza na promet usluga za nabavljene proizvode i izvršene usluge
        kod izgradnje “Memorijalnog centra i groblja Srebrenica-Potočari
        (bosanski jezik)
        ODLUKA o privremenom ukidanju stopa poreza na promet proizvoda i
        stopa poreza na promet usluga za nabavljene proizvode i izvršene usluge
        kod izgradnje “Memorijalnog centra i groblja Srebrenica-Potočari
        (hrvatski jezik)
“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/03 (24.10.2003.)
203. ODLUKA o prihvatanju projekta “Bosna Rediviva – Oživljena
         Bosna”
204. ODLUKA o prihvatanju Projekta “Reintegracija povratnika u
         udaljena sela Bosanskog Grahova”
205. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje memoranduma
         o razumijevanju između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
         Bosne i Hercegovine (MLJPI), Ministarstva za izbjeglice i raseljena
         lica –FBiH (FBiH MIRL), Ministarstva za izbjeglice i raseljena
         lica-RS (RS MIRL) i Razvojnog programa ujedinjenih nacija
         (UNDP) vezano za Program “Trajan prijenos odgovornosti za
         povratak na nadležne institucije “ (“Sustanaible transfer to return-
         related authorities”-Sutra-BiH /03/001).
206. ODLUKA o prihvatanju Projekta 200 stambenih jedinica za Mostar
207. ODLUKA o prihvatanju Projekta infrastrukture i rekonstrukcije za
         vezani povratak u općine Doboj, Zavidoviće i Srebrenicu
208. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj upravi civilne
         zaštite (hrvatski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj upravi civilne
         zaštite (bosanski jezik)
209. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Fondaciji za održivi razvitak za
         sufinanciranje projekta razvitka zajednica (CDP) za II kvartal 2003.
         godine (hrvatski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Fondaciji za održivi razvoj za
         sufinansiranje projekta razvoja zajednica (CDP) za II kvartal 2003.
         godine (bosanski jezik)
210. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Fondaciji za održivi razvitak za
         sufinanciranje Pilot projekta lokalnog razvitka (LDP) za drugi kvartal
         2003. godine (hrvatski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Fondaciji za održivi razvoj za
         sufinansiranje Pilot projekta lokalnog razvoja (LDP) za drugi kvartal
         2003. godine (bosanski jezik)

211. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Fondaciji za održivi razvitak za
         sufinanciranje projekta tehnička pomoć za privatizaciju (PTAC) za
         drugi kvartal 2003. godine (hrvatski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Fondaciji za održivi razvoj
         za sufinansiranje Pilot projekta lokalnog razvoja (LDP) za drugi
         kvartal 2003. godine (bosanski jezik)
212. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Uredu predsjednika Federacije
         Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
         ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Uredu predsjednika Federacije
         Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
213. ODLUKA o privremenom smanjenju stope poreza na promet osobnih
         automobila proizvedenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
         (hrvatski jezik)
         ODLUKA o privremenom smanjenju stope poreza na promet putničkih
         automobila proizvedenih ne teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
         (bosanski jezik)
“Službene novine Federacije BiH”, broj 54/03 (31.10.2003.)
214. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom
         ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog
         rata – Federalnom ministarstvu za pitanje branitelja i invalida
         domovinskog rata (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom
         ministarstvu za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata-
         Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno-
         oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
215. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom
         ministarstvu pravde (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom
         ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
216. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom
         ministarstvu unutrašnjih poslova-Federalnom ministarstvu
         unutarnjih poslova (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom
         ministarstvu unutarnjih poslova-Federalnom ministarstvu
         unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
217. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Vladi
         Federacije Bosne i Hercegovine za Ekonomski fakultet u
         Sarajevu (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Vladi
         Federacije Bosne i Hercegovine za Ekonomski fakultet u
         Sarajevu (hrvatski jezik)
218. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom
         meteorološkom zavodu za naknade troškova zaposlenih
         (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom
         meteorološkom zavodu za naknade troškova zaposlenih
         (hrvatski jezik)
219. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Vrhovnom
         sudu Federacije Bosne i Hercegovine za Sudsku policiju
         (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Vrhovnom
         sudu Federacije Bosne i Hercegovine za Sudsku policiju
         (hrvatski jezik)
220. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Ustavnom
         sudu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Ustavnom
         sudu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
221. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom
         tužilaštvu (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom
         tužilaštvu (hrvatski jezik)
222. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Uredu
         za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
         (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Uredu za
         zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
         (hrvatski jezik)
«Službene novine Federacije BiH», broj 55/03 (07.11.2003.)
223. ODLUKA kojom Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede
         i šumarstva stupa u članstvo Fonda za nacionalni program šumarstva
         i osiguranju sredstava za realiziranje nacionalnog programa šumarstva
         (hrvatski jezik)
         ODLUKA kojom Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
         šumarstva stupa u članstvo Fonda za nacionalni program šumarstva i
         osiguranju sredstava za realiziranje nacionalnog programa šumarstva
         (bosanski jezik)
224. ODLUKA o dopunama Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalni programa
         zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i
         prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih
         djelatnosti koje će se pružati osiguranim osobama na teritoriju Federacije
         Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
         ODLUKA o dopunama Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalni programa
         zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih
         najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje
         će se pružati osiguranim osobama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine
         (bosanski jezik)
225. ODLUKA o dopunama Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje
         ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje osiguravaju usluge zdravstvene zaštite,
         a financiraju se iz sredstava federalnog fonda solidarnosti (hrvatski jezik)
         ODLUKA o dopunama Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje
         ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje osiguravaju usluge zdravstvene zaštite, a
         finansiraju se iz sredstava federalnog fonda solidarnosti (bosanski jezik)
226. ODLUKA o davanju suglasnosti za reprogramiranje duga po osnovi i isporučene
         električne energije (hrvatski jezik)
         ODLUKA o davanju saglasnosti za reprogramiranje duga po osnovi i isporučene
         električne energije (bosanski jezik)
227. ODLUKA o davanju suglasnosti za reprogramiranje duga po osnovu isporučene
         električne energije (hrvatski jezik)
         ODLUKA o davanju saglasnosti za reprogramiranje duga po osnovu isporučene
         električne energije (bosanski jezik)
228. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Uredu za informiranje Vlade Federacije Bosne i
         Hercegovine (hrvatski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Uredu za informiranje Vlade Federacije Bosne i
         Hercegovine (bosanski jezik)
229. ODLUKA o odobravanju pozajmice iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
         za 2003. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
         ODLUKA o odobravanju pozajmice iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
         za 2003. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
230. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom
         ministarstvu finansija, Općini Kakanj za MZ Kraljeva Sutjeska (hrvatski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom
         ministarstvu financija, Općini Kakanj za MZ Kraljeva Sutjeska (bosanski jezik)
231. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije BiH
         za 2003. godinu Uredu potpredsjednika Federacije BiH (hrvatski jezik)
         ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije BiH
         za 2003. godinu Uredu potpredsjednika Federacije BiH (bosanski jezik)
«Službene novine Federacije BiH», broj 56/03 (14.11.2003.)
232. ODLUKA o davanju saglasnosti za provođenje postupka neposredne pogodne
         (bosanski jezik)
         ODLUKA o davanju suglasnosti za provođenje postupka neposredne pogodne
         (hrvatski jezik)
233. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom zavodu za programiranje razvoja
         (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom zavodu za programiranje razvoja
         (hrvatski jezik)
234. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Finansijskoj-Financijskoj policiji (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Financijskoj-Finansijskoj policiji (hrvatski jezik)
235. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
236. ODLUKA o davanju ovlašćenja za potpisivanje naloga za plaćanje obaveza učesnicima
         Projekta PRSP-a
237. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom meteorološkom zavodu (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom meteorološkom zavodu (hrvatski jezik)
238. ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana povratka i repatrijacije na teritoriji Federaciji
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu (bosanski jezik)
         ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana povratka i repatrijacije na teritoriju Federaciji
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu (hrvatski jezik)
239. ODLUKA o oslobađanju od obaveze Federalnog ministarstva odbrane – Federalnom
         ministarstva obrane po zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj 71/03
         (bosanski jezik)
         ODLUKA o oslobađanju od obveze Federalnog ministarstva obrane – Federalnom
         ministarstva odbrane po zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj 71/03
         (hrvatski jezik)
240. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i
         obrta (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i
         obrta (hrvatski jezik)
241. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Collectif Bretagne
         Bosnie-Goražde» Saint-Brieuc Francuska za osnivanje predstavništva u Federaciji
         Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Collectif Bretagne
         Bosnie-Goražde» Saint-Brieuc Francuska za osnivanje predstavništva u Federaciji
         Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
242. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «World Hope
         International» Indianapolis, USA, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i
         Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «World Hope
         International» Indianapolis, USA, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i
         Hercegovine (hrvatski jezik)
243. ODLUKA o davanju saglasnosti za provođenje postupka neposredne pogodbe
         (bosanski jezik)
         ODLUKA o davanju suglasnosti za provedbu postupka izravne pogodbe
         (hrvatski jezik)
“Službene novine Federacije BiH” broj , 57/03 (21.11.2003.)
244. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu
         energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu
         energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
245. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Zajedničkim službama
         Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Zajedničkim službama
         Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
246. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Domu naroda Parlamenta
         Federacije Bosne i Hercegovine
247. ODLUKA o unutrašnjoj prerespodjeli sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu
         poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu
         poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
248. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Gender centru Federacije
         Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Gender centru Federacije
         Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
249. ODLUKA o unutrašnjoj prerspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Arhivu Federacije
         (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Arhivu Federacije
         (hrvatski jezik)
250. ODLUKA o unutrašnjoj prerasposdjeli sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. Godinu Službi za zajedničke poslove
         organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj prerspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Službi za zajedničke poslove
         organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
“Službene novine Federacije BiH” , broj 58/03 /24.11.2003./
251. ODLUKA o dopuni Odluke o izgradnji Središta za borbenu
         obuku Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
         ODLUKA o dopuni Odluke o izgradnji Centra za borbenu
         obuku Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
252. ODLUKA o unutarnjoj prerespodjeli sredstava iz Proračuna
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom
         ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
         ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom
         ministarstvu pravde (bosanski jezik)
253. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Zastupničkom-
         Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
         (hrvatski jezik)
         ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Predstavničkom-
         Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
         (bosanski jezik)
254. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za sufinanciranje
         Projekta “Razvitak male komercijalne poljoprivrede”(hrvatski jezik)
         ODLUKA o odobravanjui izdvajanja sredstava iz Budžeta
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za sufinansiranje
         Projekta “Razvoj male komercijalne poljoprivrede” (bosanski jezik)
255. ODLUKA o usvajanju unutrašnje preraspodjele pozicija Odluke
         o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele
         sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne
         i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja
         i nauke
256. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom
         ministarstvu rada i socijalne politike u svrhu opremanja radnih
         prostorija (hrvatski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom
         ministarstvu rada i socijalne politike u svrhu opremanja radnih
         prostorija (bosanski jezik)


257. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Zavodu
         za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
         ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Zavodu
         za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
“Službene novine Federacije BiH” , broj 59/03 (28.11.2003.)
258. ODLUKA o davanju saglasnosti na Projekat obnove 81 stambene
         jedinice u općinama ŽSB/SBK Jajce, Donji Vakuf i Dobretići
259. ODLUKA o davanju saglasnosti na Projekat povratak u Bosansku
         Kostajnicu i Kotor-Varoš
260. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje Ugovora o
         zajedničkom finansiranju održavanja i pogona regionalnog odvodnog
         sistema Komarna-Neum-Mljetski kanal (bosanski jezik)
         ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje Ugovora o
         zajedničkom financiranju održavanja i pogona regionalnog odvodnog
         sustava Komarna-Neum-Mljetski kanal (hrvatski jezik)

261. ODLUKA o davanju saglasnosti za reprogramiranje duga po osnovu
         isporučene električne energije (bosanski jezik)
         ODLUKA o davanju suglasnosti za reprogramiranje duga po osnovu
         isporučene električne energije (hrvatski jezik)
262. ODLUKA o davanju saglasnosti za reprogramiranje duga po osnovu
         isporučene električne energije (bosanski jezik)
         ODLUKA o davanju suglasnosti za reprogramiranje duga po osnovu
         isporučene električne energije (hrvatski jezik)
263. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje Projekta “Avlija”
         Općina Trnovo BiH – entitet RS
“Službene novine Federacije BiH” , broj 60/03 /05.12.2003./
264. ODLUKA o utvrđivanju Liste roba, usluga i radova posebne
         namjene, interesa i okolnosti (bosanski jezik)
         ODLUKA o utvrđivanju Liste roba, usluga i radova posebne
         namjene, interesa i okolnosti (hrvatski jezik)
265. ODLUKA o prihvatanju Projekta “Rekonstrukcija stambenih
         blokova kolektivnog tipa stanovanja za 2002. godinu” u ulici
         Pijačna, Stup Sarajevo
266. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu
         Zapadnohercegovačkom kantonu (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu
         Zapadnohercegovačkom kantonu (hrvatski jezik)
267. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Kantonu 10
         (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna
         Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Kantonu 10
         (hrvatski jezik)
268. ODLUKA o povećanju osnovnog kapitala Investicijske banke
         Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (bosanski jezik)
         ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala Investicijske banke
         Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (hrvatski jezik)
269. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i
         poslovanju Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine
         Sarajevo (bosanski jezik)
         ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i
         poslovanju Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine
         Sarajevo (hrvatski jezik)
270. ODLUKA o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih
         goriva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
         ODLUKA o osnutku gospodarskog društva za skladištenje tečnih
         goriva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
271. ODLUKA o utvrđivanju usluga posebne namjene, interesa i
         okolnosti (bosanski jezik)
         ODLUKA o utvrđivanju usluga posebne namjene, interesa i
         okolnosti (hrvatski jezik)
272. ODLUKA o ranijem otpustu vojnika sa odsluženja vojnog roka
         (bosanski jezik)
         ODLUKA o ranijem otpustu vojnika sa odsluženja vojnog roka
         (hrvatski jezik)
273. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Uredu za zakonodavstvo Vlade
         Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Uredu za zakonodavstvo Vlade
         Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
274. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Obavještajno-sigurnosnoj službi
         Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu obavještajno-sigurnosnoj službi
         Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
275. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Instituciji ombudsmena/
         ombudsmana (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Instituciji ombudsmana/
         ombudsmena (hrvatski jezik)
276. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Poreznoj upravi Federacije
         Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj prerespodjeli sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Poreznoj upravi Federacije
         Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
277. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji
         “Nuovi Orizzonti” ul. Prenestina 95. Piglio (FR), Italija, za osnivanje
         predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji
         “Nuovi Orizzonti” ul. Prenestina 95. Piglio (FR), Italija, za osnivanje
         predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
278. ODLUKA o knjiženju i plaćanju stvorenih obaveza
279. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu
         odbrane-Federalnom ministarstvu obrane (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu
         obrane/Federalnom ministarstvu odbrane (hrvatski jezik)
“Službene novine Federacije BiH” , broj 62/03 /12.12.2003./
280. ODLUKA o utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa u
         uvećanom trajanju i stupanj uvećanja staža osiguranja u federalnim ustanovama
         za izvršenje kazne zatvora, sudskoj policiji i Federalnom ministarstvu pravde
         (bosanski jezik)
         ODLUKA o utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom
         trajanju i stupanj uvećanja staža osiguranja u federalnim ustanovama za izvršenje
         kazne zatvora, sudskoj policiji i Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
281. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i realizaciji programa
         finansijske pomoći rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku
         eksplozivnih materijala (bosanski jezik)
         ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i realizaciji programa
         financijske potpore rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavu
         eksplozivnih materijala (hrvatski jezik)
282. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i realizaciji programa
         finansijske pomoći rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku
         sredstava lične i kolektivne zaštite (bosanski jezik)
         ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i realizaciji programa
         financijske potpore rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavu
         sredstava osobne i kolektivne zaštite (hrvatski jezik)
283. ODLUKA o jedinici za implementaciju projekta socijalne i ekonomske podrške,
         obuke i prezapošljavanja (bosanski jezik)
284. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede,
         vodoprivrede i šumarstva za finansiranje i suzbijanje zaraznih bolesti životinja
         od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede,
         vodoprivrede i šumarstva za financiranje i suzbijanje zaraznih bolesti životinja
         od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
285. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
         i okoliša (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i
         okoliša (hrvatski jezik)
286. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih –Federalnom
         ministarstvu unutarnjih poslova u svrhu obuke polaznika za sticanje certihikata
         za zaštitu ljudi i imovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova-
         Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova u svrhu obuke polaznika za sticanje
         certifikata za zaštitu ljudi i imovine (hrvatski jezik)
287. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi za nadoknadu
         finansijskih sredstava preduzeću “Agrokomerc” iz Velike Kladuše (bosanski
         jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi za nadoknadu
         financijski sredstava poduzeću “Agrokomerc” iz Velike Kladuše (hrvatski jezik)
288. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom
         ministarstvu financija za finansijsku pomoć Općini Dobretići (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom
         ministarstvu finansija za financijsku pomoć Općini Dobretići (hrvatski jezik)
289. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu za sufinansiranje projekta “Razvoj i zaštita šuma
         (Šume 2)” (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu za sufinanciranje projekta “Razvitak i zaštita šuma
         (Šume 2)” (hrvatski jezik)
290. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i
         invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata-Federalnom ministarstvu za pitanja
         branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i
         invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata-Federalnom ministarstvu za pitanja
         boraca i invalida domovinskog rata (hrvatski jezik)
291. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom tužilaštvu-Federalnom tužiteljstvu
         za nedostajuća sredstva za isplatu “Bruto plaće i naknade” (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne
         i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom tužiteljstvu-Federalnom tužilaštvu
         za nedostatna sredstva za isplatu “Bruto plaće i naknade” (hrvatski jezik)
292. ODLUKA o utrošku dijela sredstava “Transfer za posebne namjene-elementarne
         nepogode” kao pomoć Općini Maglaj
293. ODLUKA o rasporedu sredstava Budžeta za 2003. godinu za udruženja građana
         i druge organizacije sa pozicije “Transferi udruženjima građana i drugim
         organizacijama (bosanski jezik)
         ODLUKA o rasporedu sredstava Proračuna za 2003. godinu za udruge građana
         i druge organizacije sa pozicije “Transferi udrugama građana i drugim
         organizacijama” (hrvatski jezik)
294. ODLUKA o raspoređivanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
         za 2003. godinu općinama sa pozicije “Transfer kantonima i nižim nivoima
         vlasti” (bosanski jezik)
         ODLUKA o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
         za 2003. godinu općinama sa pozicije “Transfer kantonima i nižim nivoima vlasti”
         (hrvatski jezik)
295. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom tužilaštvu-Federalnom tužiteljstvu
         (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom tužiteljstvu-Federalnom tužilaštvu
         (hrvatski jezik)
296. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
297. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i
         Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i
         Hercegovine (hrvatski jezik)
298. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
299. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Uredu za reviziju Budžeta-Proračuna u Federaciji
         Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Uredu za reviziju Proračuna-Budžeta u Federaciji
         Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
300. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi (hrvatski jezik)
301. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i
         okoliša (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Fedralnom ministarstvu prostornog uređenja i
         okoliša (hrvatski jezik)
«Službene novine Federacije BiH» , broj 63/03 /16.12.2003./
302. ODLUKU o gotovinskoj isplati dijela neisplaćene penzije i invalidnine sa
         ESCROW računa budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
303. ODLUKU o usvajanju strateškog plana za izmirenje unutrašnjih potraživanja
         prema Federaciji Bosne i Hercegovine
«Službene novine Federacije BiH» , broj 65/03 /26.12.2003./
304. ODLUKA o preuzimanju obaveza iz Odluke Skupštine Kantona Sarajevo,
         o proglašavanju općeg dobra u javnoj upotrebi i izuzimanju iz postupka
         privatizacije nekretnina privrednog društva «Elektronabavka» d.j.l.Sarajevo
305. ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne
         i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba
         i izbjeglica
306. ODLUKA o davanju saglasnosti na Memorandum o osnivanju
         Koordinacijskog odbora za visoko obrazovanje Bosne i Hercegovine
307. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu za sufinansiranje projekta
         «Razvoj stočarstva i ruralnog finansiranja»
308. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja
         i nauke (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja
         i nauke (hrvatski jezik)
309. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu prostornog
         uređenja i okoliša (bosanski jezik)
         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
         Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu prostornog
         uređenja i okoliša (hrvatski jezik)
«Službene novine Federacije BiH» ,broj 66/03) /29.12.2003./
310. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne
          i Herecgovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i
          industrije (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj prerespodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i
         industrije (hrvatski jezik)

311. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu pravde za kazneno-popravne
         zatvore (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu pravde za kazneno-popravne
         zatvore (hrvatski jezik)
312. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
313. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom

         Ministarstvu financija (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom
         Ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
314. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela
         Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela
         Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
315. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i
         Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i
         Hercegovine (hrvatski jezik)
316. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnoj novinskoj agenciji
317. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine Kantonalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-
         oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona u svrhu izmirenja obaveza prevoza i
         dženaze demobilisanog borca Esada Mešanovića iz Kalesije
318. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom meteorološkom zavodu (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom meteorološkom zavodu (hrvatski jezik)
319. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
         (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
         (hrvatski jezik)
320. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
         (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
         (hrvatski jezik)
321. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Obavještajno-sigurnosnoj službi Federacije Bosne i
         Hercegovine (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Obavještajno-sigurnosnoj službi Federacije Bosne i
         Hercegovine (hrvatski jezik)
322. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i
         izbjeglica (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i
         izbjeglica (hrvatski jezik)
323. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Uredu za saradnju i zastupanje pred Komisijom
         za ljudska prava (bosanski jezik)
         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
          Hercegovine za 2003. godinu Uredu za suradnju i zastupanje pred Komisijom
         za ljudska prava (hrvatski jezik)
324. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu sredstava Budžeta za
         2003. godinu za udruženja građana i druge organizacije sa pozicije «Transferi
         udruženjima građana i drugim organizacijama» (bosanski jezik)
         ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu sredstava Proračuna
         Za 2003. godinu za udruge građana i druge organizacije sa pozicije «Transferi
         udrugama građana i drugim organizacijama» (hrvatski jezik)
325. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva
         i obrta
326. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu odbrane-Federalnom
         Ministarstvu obrane
327. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu odbrane-Federalnom
         ministarstvu obrane
328. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
329. ODLUKA o davanju saglasnosti na plan reorganizacije-promjena oblika
         organizovanja JP BH Telecom u dioničko društvo (bosanski jezik)
         ODLUKA o davanju suglasnosti na plan reorganizacije-promjena oblika
         organiziranja JP BH Telecom u dioničko društvo (hrvatski jezik)
330. ODLUKA o o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnih prijelaza
         Kamensko i Gorica