Federalni vodni inspektor zapečatio kamenolome „Rastovice“ i „Krčevine“ u Kreševu

  • 04.10.2022.
  • Federalni vodni inspektor zapečatio kamenolome „Rastovice“ i „Krčevine“ u Kreševu

    Federalna vodna inspekcija, temeljem Zaključka o dozvoli prisilnog izvršenja rješenja, 3.10.2022. godine, u prisustvu predstavnika subjekta nadzora izvršila zatvaranje, odnosno pečaćenje kamenoloma „Rastovice“ i „Krčevine“ u Kreševu, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

    Kako je saopćeno, pravnom licu „BFS“ d.o.o. Kreševo je zbog neposjedovanja vodnog akta, temeljem naloga za inspekcijski nadzor od 29.9.2022. godine i člana 126. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i rješenja od 1.9.2021. godine, zabranjena upotreba objekata i pogona u kamenolomima „Rastovice“ i „Krčevine“ koji se koriste u svrhu prerade mineralnih sirovina krečnjaka i dolomita, a iz kojih se vrši ispuštanje tehnološke otpadne vode. Nakon ispunjavanja zakonskih uvjeta i protoka zakonskih rokova, postupajući inspektor je donio zaključak o dozvoli prisilnog izvršenja rješenja.

    Privremeno zatvaranje predmetnog lokaliteta traje do pribavljanja vodne dozvole Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.