Dnevni red 61. sjednice Vlade FBiH

 • 02.07.2008.
 • Dnevni red :        

  1.Verifikacija Zapisnika 60. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  2.Nacrt zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  3.Nacrt zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine;
  4.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Remontnog zavoda d.d. Travnik o izboru direktora;
  5.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta/športa;
  6.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pokriće gubitaka privrednog društva JP Geodetski zavod Federacije Bosne i Hercegovine;
  7.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke za izgradnju objekta Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru;
  8.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za osiguranje rada Tijela za vezu;
  9.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za održavanje sportskih igara u organizaciji HVIDRE i Saveza ratnih invalida Bosne i Hercegovine;
  10.Izvještaj o izvršenju budžeta/proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za period januar/siječanj-maj/svibanj 2008. godine;
  11.Prijedlog odluke o konverziji i oročenju blokiranih sredstava naplaćenih potraživanja;
  12.Izvještaj o realizaciji Zaključka sa 53. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  13.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji;
  14.Izvještaj o utrošenim sredstvima „Grantovi pojedincima-potpora udruženjima potrošača“;
  15.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za ustupanje motornih vozila bivšeg Federalnog ministarstva odbrane/obrane Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;
  16.Informacija o postupku prodaje Fabrike duhana Mostar d.d. Mostar;
  17.Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar/siječanj-maj/svibanj 2008. godine;
  18.Prijedlog zaključka o dopuni Programa rada za 2008. godinu Federalnog ministarstva prostornog uređenja;
  19.Prijedlog zaključka o davanju ovlašćenja za potpisivanje Memoranduma o saradnji za implementaciju BiH Beacon Scheme“;
  20.Informacija o donesenom Pravilniku o tehničkim svojstvima za cement koji se ugrađuje u betonske konstrukcije;
  21.Prijedlog zaključka Administrativne komisije u vezi sa godišnjom ocjenom rukovodećih državnih službenika za 2006. godinu;
  22.Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog direktora Agrokomerca d.d. Velika Kladuša i Prijedlog odluke o utvrđivanju priijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Agrokomerca d.d. Velika Kladuša;
  23.Prijedlozi akata potrebnih za provođenje postupka za izbor jednog člana Upravnog odbora Kompanije „Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine;
  24.Izvještaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma o realizaciji Projekta upravljanja čvrstim otpadom u periodu od juna 2007. do juna 2008. godine.