Dnevni red 5. sjednice Vlade FBiH

 • 14.06.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Vlade Federacije BiH, održane 01.06.2023. godine

  2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima

  3. Prednacrt zakona o jakim alkoholnim pićima

  4. Prednacrt zakona o prijevozu opasnih materija

  5. Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine

  6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio gradonačelnik Grada Cazin

  7. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Zahtjevom za pokretanje postupka radi ocjene ustavnosti člana 46. stav (5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

  8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 20. i 24. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koju je u parlamentarnu proceduru uputila Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Žepče

  9. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu za utvrđivanje ustavnosti člana 29. Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, koji je podnio Kantonalni sud u Bihaću

  10. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko-audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti, čiji su predlagači Izen Hajdarević i Silva Banović, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Amel Mekić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  11. Prijedlog mišljenja o Nacrtu rješenja o imenovanju konkursne komisije za izbor članova Nadzornog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine

  12. Prijedlog mišljenja o Nacrtu odluke o formiranju Interresorne radne grupe za izradu Nacrta srednjoročnog programa za suzbijanje diskriminacije i programa obuka za promociju i zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini 2022.-2026. godina

  13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti privrednom društvu "Energoinvest" d.d. Sarajevo za otvaranje deviznog računa u inostranstvu

  14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - poticaj pri kupovine električnih automobila"

  15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Tekući transferi pojedincima - Poticaj pri kupovini električnih automobila"

  16. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave - izvršnog direktora za investicije i razvoj novih djelatnosti i izvršnog direktora za ekonomske poslove Privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići

  17. Prijedlog odluke o imenovanju koordinatora ispred Federacije Bosne i Hercegovine za implementaciju Programa Garancije za mlade (GzM)

  18. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio - ekonomskog uticaja energetske krize" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

  19. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 2 (dva) službena putnička automobila Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

  20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  21. Prijedlog rješenja o razrješenju jednog člana Upravnog odbora JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić

  22. Prijedlozi rješenja:

  a)  Prijedlog rješenja o razrješenju Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog rješenja o imenovanju Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine

  23. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o hitnom stupanju u posjed eksproprisanih nekretnina prije isplate naknade za zemljište eksproprisano Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Grada Čapljina, broj: 06-27-7448/22-21 od 03.11.2022. godine

  b) Prijedlog rješenja o hitnom stupanju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Grada Čapljina, broj: 06-27-7448/22-22 od 22.12.2022. godine

  24. Inicijativa za izradu dokumenta politike demografskog razvoja i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  25. Izvještaj o radu Odbora za javni nadzor za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  26. Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  27. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za period 01.01.-31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  28. Izvještaj o održanoj javnoj raspravi održanoj po Zaključku Vlade Federacije BiH, V. broj: 1536/2022 od 27.10.2022. godine (vezano za potrebu donošenja zakona o istospolnim partnerstvima na području Federacije Bosne i Hercegovine), sa Prijedlogom zaključka

  29. Izvještaj o radu Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo za period 01.01.-31.03.2023. godine sa Prijedlogom zaključka

  30. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta "Hitni projekat COVID-19 za Federaciju Bosne i Hercegovine" za period 01.10. - 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  31. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta "Hitni projekat COVID-19 za Federaciju Bosne i Hercegovine" za period 01.01. - 31.03.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  32. Izvještaj o stanju kadrova u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  33. Izvještaj o radu Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje nacrta pojedinačnih rješenja radi izvršenja presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za period 03.11.2022.-03.05.2023. godine sa Prijedlogom zaključka

  34. Informacija o realizaciji tačke 1. Zaključka V. broj: 664/2023 i tačke 3. Zaključka V. broj: 677/2023 godine, a u vezi sa mandatima i statusom članova uprava i nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala

  35. Informacija o vremenskoj nepogodi u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica koja se desila 17.05.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  36. Informacije, sa prijedlozima zaključaka

  a) Informacija o realizaciji Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena, sa Prijedlogom zaključka

  b) Informacija (II) o realizaciji Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena, sa Prijedlogom zaključka

  37. Informacija o nadogradnji postojećeg sistema Codeks sa novim funkcionalnostima kontrole ulaza i izlaza i uspostavi evidencije radnog vremena, sa Prijedlogom zaključka

  38. Informacija o nastavku rada upravnih i nadzornih odbora federalnih ustanova socijalne zaštite nakon isteka mandata, do njihovog razrješenja ili imenovanja novih organa upravljanja, odnosno nadzora, sa Prijedlogom zaključka

  39. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE SLOVINJ privrednog društva „Vjetroelektrane“ d.o.o. Glamoč, sa Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka

  40. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima i toku provođenja konkursne procedure o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka

  41. Informacija o ostavci člana Savjeta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka V. broj: 1375/2020

  42. Informacija o izvještaju Komisije za kontrolu namjenskog utroška sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, sa Prijedlogom zaključka

  43. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi sa uključivanjem Federalnog pravobranilaštva s ciljem zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije Bosne i Hercegovine povodom otvorenog stečajnog postupka nad imovinom Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka

  44. Informacija o usvajanju Nacrta strategije razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  45. Informacija o prestanku epidemije COVID-19 na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  46. Informacija o stanju prehrambene industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini sa pregledom uvoza i izvoza za pojedine prehrambene proizvode, sa Prijedlogom zaključka

  47. Prijedlog zaključka o isplati regresa za 2023. godinu

  48. Informacija sa Prijedlogom zaključka o prijemu zaposlenika u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom

  49. Prijedlozi zaključaka:

  a) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići da u svrhu neometanog rada i funkcionisanja ustanove provede konkursne procedure za prijem zaposlenika u radni odnos putem programa sufinansiranja od strane Federalnog i kantonalnih zavoda za zapošljavanje

  b) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin da u svrhu neometanog rada i funkcionisanja ustanove provede konkursne procedure za prijem zaposlenika u radni odnos putem programa sufinansiranja od strane Federalnog i kantonalnih zavoda za zapošljavanje

  50. Informacija Federalnog hidrometeorološkog zavoda u vezi započete konkursne procedure za popunu radnih mjesta državnih službenika, sa Prijedlogom zaključka

  51. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za provođenje konkursne procedure za prijem dva državna službenika u Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove

  52. Prijedlog odgovora na tužbu u upravnom sporu tužitelja Ranđelović Zorana iz Kaća, Republika Srbija, zastupan po Šapčanin Amiru, advokatu iz Sarajeva, protiv tužene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, radi poništenja Rješenja V. broj: 657/2023 od 27.04.2023. godine

  53. Informacija o stanju u poplavljenim područjima Tuzlanskog kantona, sa Prijedlogom zaključka

  54. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu sa razdjela 1601-Federalno ministarstvo finansija na razdjel 1201 - Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  55. Informacija (usmena) vezana za Univerzitetsko klinički centar Tuzla

  56. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine prije isteka mandata

  b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

  57. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Dioničkog društva Ceste d.d. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Dioničkog društva Ceste d.d. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Dioničkog društva Ceste d.d. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Dioničkog društva Ceste d.d. Mostar