Dnevni red 4. sjednice Vlade FBiH

 • 01.06.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Vlade Federacije BiH, održane 19.05.2023. godine

  2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, kojeg je po skraćenom postupku predložio Slaven Raguž, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  3. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – skraćeni postupak, kojeg je podnijela Belma Kapo, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  4. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak, koji je predložio Klub zastupnika Naša stranka u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za podršku i uspostavljanje Servis centra u BPK-a Goražde, podnesenu od strane Admira Čavalića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercgovine

  6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini J.P. „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini J.P. „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini J.P. „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar

  -  Materijali za Dnevni red Skupštine J.P. „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar

  7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za ustupanje oduzetog goriva

  8. Prijedlog odluke o davanju na korištenje prostora u objektu "E" i u nastavnom objektu policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Javnoj ustanovi Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

  9. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

  10. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Džemala Bijedića broj 42, Savezu Udruženja oboljelih od multiple skleroze Federacije Bosne i Hercegovine

  11. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina u Raštanima, Mostar, "Referalnom centru branitelj/borac - zadrugar", braniteljskohj zadruzi "Hercegovačka Izba" P.O. Mostar i braniteljskoj pčelarskoj zadruzi "Radilica" P.O. Mostar

  12. Prijedlog odluke o odobravanju isknjižavanja objekata u kompleksu "Vila Braun" u ulici Alipašina 45 u Sarajevu

  13.Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  14. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

  c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

  d) Prijedlog teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

  15. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju Radne grupe za izradu Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  16. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja Službe za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Kreševo, broj: 06-27-156/20-16-4 od 12.09.2022. godine

  17. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj, broj: 06-27-3-4222-15/21 od 16.05.2022. godine

  18. Zahtjev za donošenje rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj, broj: 06-27-3-1951-22/21 od 29.07.2022. godine

  19. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče, broj: 03-27-2-2219/22 od 06.02.2023. godine

  20. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj, broj: 06-27-3-4015-18/21 od 17.06.2022. godine

  21. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu kriterija za dodjelu grant sredstava i praćenje realizacije budžetske podrške Evropske unije za energetske potrebe u Federaciji Bosne i Hercegovine

  22. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije Bosne i Hercegovine za period 2024. - 2026. godine, sa Prijedlogom zaključka

  23. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisija (7Y) obveznica, sa Prijedlogom zaključka

  24. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za I. kvartal 2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  25. Izvještaj o radu Nadzornog odbora "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo za I kvartal 2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  26. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za period 01.01.2023.-31.03.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  27. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar za period 01.01.2023.-31.03.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  28. Četvrti izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine iz oblasti namjenske industrije“, sa Prijedlogom zaključka

  29. Godišnji izvještaj o stanju poljoprivrede u Federaciji BiH za 2022. godinu - Zeleni izvještaj, sa Prijedlogom zaključka

  30. Izvještaj o monitoringu stanja zagađenosti zemljišta na području općine Zenica za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  31. Dobrovoljni izvještaj o implementaciji Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, sa Prijedlogom zaključka

  32. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije povodom zahtjeva Sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine po izjavljenoj žalbi na rješenje Općinskog suda u Sarajevu o otvaranju stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, broj: 65 0 St 970744 22 St od 14.04.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  33. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju aktivnosti za prijem radnika u Rudnik mrkog uglja "ĐURĐEVIK" d.o.o. - Đurđevik i Rudnik uglja "GRAČANICA" d.o.o. - Gornji Vakuf - Uskoplje koji posluju u sastavku Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka

  34. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije povodom zahtjeva privrednog društva "Igman" d.d. Konjic za davanje saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za objavljivanje Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos i objavljivanje Javnog oglasa za izbor vanjskog revizora, sa Prijedlogom zaključka

  35. Informacije u vezi realizacije Zaključka V. broj: 677/2023 od 11.05.2023. godine (u vezi sa stanjem uprava, upravnih i nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, federalnim ustanovama i drugim federalnim institucijama)

  a) Informacija u vezi sa stanjem uprava, upravnih i nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, federalnim ustanovama i drugim federalnim institucijama sa prijedlogom aktivnosti koje je potrebno poduzeti

  b) Informacija o stanju uprava, upravnih i nadzornih odbora u federalnim ustanovama i zavodima iz nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sa Prijedlogom zaključka

  c) Informacija u vezi sa stanjem uprava, upravnih i nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, federalnim ustanovama i drugim federalnim institucijama iz nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma

  d) Informacija u vezi sa stanjem uprava, upravnih i nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, federalnim ustanovama i drugim federalnim institucijama, sa prijedlogom aktivnosti koje je potrebno preduzeti s ciljem donošenja odluka o imenovanju uprava, upravnih i nadzornih odbora i sa Prijedogom zaključka

  e) Informacija o mandatima i statusu članova uprava i nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije sa Prijedlogom zaključka

  f) Informacija Federalnog ministarstva kulture i sporta

  36. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za raspisivanje Javnog konkursa za prijem i postavljenje državnog službenika u Federalnom ministarstvu zdravstva

  37. Izjašnjenje Federalnog ministarstva kulture i sporta o Zaključku V. broj: 664/2023 od 04.05.2023. godine

  38. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-2012/23 od 08.05.2023. godine (a u vezi sa odobrenjem Agenciji za državnu službu Federacije BiH da provede konkursnu proceduru za prijem i postavljenje državnog službenika i namještenika u Službi zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine), sa Prijedlogom zaključka

  39. Informacija o realizaciji Projekta „Nabavka udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda osnovnih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine“ sa Prijedlogom zaključka

  40. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - april 2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  41. Informacija o stanju predmeta INA-MOL protiv Federacije Bosne i Hercegovine, sa Nacrtom sporazuma o poravnanju od 25.03.2023. godine i Prijedlogom zaključka

  42. Informacija Federalne uprave za inspekcijske poslove o analizi stanja i mogućnosti za kadrovsko jačanje i funkcionalnost organizacionih jedinica FUZIP-a nadležnih za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite zdravlja bilja (federalni fitosanitarni inspektori Sektora granične inspekcije i poljoprivredni inspektorat), sa Prijedlogom zaključka

  43. Informacija o implementaciji ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini sa Prijedlogom zaključka

  44. Informacija o održavanju 6. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave kao tijela uspostavljenog Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije, njenih zemalja članica i Bosne i Hercegovine planiranom za 06.06.2023. godine putem videokonferencije, sa Prijedlogom zaključka

  45. Informacija o šestom održanom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje, sa Prijedlogom zaključka

  46. Informacija o šestom sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, ukljućujući zaštitu zdravlja i potrošača, sa Prijedlogom zaključka

  47. Informacija o aktivnostima u okviru planiranja i implementiranja budžetske podrške Evropske unije za energetske potrebe u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa prijedlozima programa utroška i Prijedlogom zaključka

  48. Prijedlog odgovora na tužbu Radović Nevenke i Željka iz Istočnog Sarajeva, protiv Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 518/2023 od 06.04.2023. godine

  49. Prijedlog zaključka (o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o izvođenju radova za realizaciju Projekta „Obnova dijela fasade Upravne zgrade u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine“, Opština Srebrenica)

  50. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 677/2023 od 11.05.2023. godine

  51. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o funkcionisanju informacionog sistema SOTAC, sa Prijedlogom zaključka

  52. Izvještaj Komisije za praćenje i nadzor nad implementacijom programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, kao i namjenskog utroška sredstava za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  53. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu

  54. Prijedlozi odluka

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići za donošenje odluke o razrješenju članova uprave - direktora i izvršnih direktora privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići za donošenje odluke o imenovanju članova uprave - direktora i izvršnih direktora privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići

  55. Nacrt zakona o električnoj energiji

  56. Nacrt zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine