Dnevni red 360. sjednice Vlade FBiH

 • 27.04.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 359. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.04.2023. godine i 286. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.04.2023. godine, telefonskim putem

  2. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja

  3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Uputstvo za zaključenje i izvršenje ugovora o vansudskoj nagodbi u 2023. godini i Informacija o mehanizmu vansudskih nagodbi za potraživanja prema Budžetu Federacije BiH po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka iz radnih odnosa, sa Prijedlogom zaključka

  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde

  5. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar

  b) Prijedlog teksta obavještenja o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar

  6. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE“ općine i gradovi

  7. Prijedlog odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE“ općine i gradovi

  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

  9. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu sa razdjela 1601 - Federalno ministarstvo finansija i razdjela 3401 - Federalni zavod za statistiku na razdjel 3201 - Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata

  10. Prijedlog odluke o vanrednom usklađivanju penzija

  11. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  b) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  c) Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  d) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  e) Prijedlog teksta ponovnog Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Odgojno - popravnom domu u Orašju

  13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica

  14. Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2023. godinu

  15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

  16. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta Centra za održavanje i kontrolu predmeta (COKP) u obuhvatu dionice autoceste Vlakovo – Tarčin na Koridoru Vc

  17. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

  18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

  19. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju vršitelja dužnosti predsjednika i člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla

  20. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo

  b) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo

  21. Godišnji konsolidovani pregled ostvarenja javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Tabelarnim pregledom ostvarenih i raspoređenih javnih prihoda januar-decembar 2022/2021, sa Prijedlogom zaključka

  22. Izvještaj o radu Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine za prethodno razdoblje i pregled stanja u oblasti računovodstva (01.03.2022. - 28.02.2023.), sa Prijedlogom zaključka

  23. Deveti tromječni izvještaj o provedbi projekta Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, za period 01.01.2023. - 31.03.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  24. Izvještaj o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  25. Informacija "Uporedni makroekonomski podaci saziva aktuelne Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na prethodnu", sa Prijedlogom zaključka

  26. Informacija o potrebi izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Finansijsko-informatičkoj agenciji, sa Prijedlogom zaključka

  27. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o obavezama iz likvidacionog postupka nad Privrednim društvom Remontni zavod d.d. Travnik, sa Prijedlogom zaključka

  28. Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  29. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odgovora na tužbu u upravnom sporu tužiteljice Kovačević Mirjane iz Beograda protiv tužene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, radi poništenja Rješenja V. broj: 320/2023 od 09.03.2023. godine

  b) Prijedlog rješenja u vezi sa zahtjevom Feher Jožefa

  c) Prijedlog rješenja u vezi sa zahtjevom Arsovski Dragog

  d) Prijedlog rješenja u vezi sa zahtjevom Ranđelović Zorana

  e) Prijedlog zaključka u vezi sa zahtjevom Vujić Ljiljane

  f) Prijedlog zaključka u vezi sa zahtjevom Suvajac Zdravka

  30. Prijedlog odgovora na Žalbu Ekrema Julardžije na Rješenje Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 Rs 987821 22 Mo od 15.12.2022. godine

  31. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite

  32. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije

  33. Informacija o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2022. godini, sa Prijedlogom zaključka

  34. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Ceste d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova Uprave Društva

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Ceste d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave Društva

  35. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti članova Uprave JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar

  36. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo                

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo