Dnevni red 353. sjednice Vlade FBiH

 • 09.03.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 352. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.02.2023. godine

  2. Prednacrt zakona o unutrašnjoj trgovini

  3. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o policijskim službenicima

  4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koju je podnijelo Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona

  5. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku

  6. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine

   7. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o sazivanju 11. vanredne Skupštine Dioničkog društva Ceste Mostar

  - Prijedlog teksta obavijesti o sazivanju 11. vanredne Skupštine Dioničkog društva Ceste Mostar

  - Prijedlog teksta obavijesti Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  8. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru jedinstvenog računa trezora Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova

  9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu Privrednom društvu D.o.o. BC GRADNJA Bosanska Krupa u iznosu od 500.000,00 KM

  10. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – Transfer željeznicama FBiH“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

  b) Prijedlog odluke o dodjeli sredstava JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na ime izmirenja obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji za 2023. godinu

  11. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na koridoru Vc, dionica Putnikovo brdo - Medakovo

  12. Prijedlog odluke o izuzimanju i promjeni namjene zemljišta za potrebe građenja autoceste na Koridoru Vc, dionica Ozimica – Poprikuše

  13. Prijedlog odluke o odobravanju isknjižavanja poslovnog objekta u ulici Terezije broj 56 u Sarajevu

  14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa

  15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za izgradnju Hrvatskog narodnog kazališta Mostar“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta

  16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – izgradnja bazena Mostar“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta

  17. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sportske igre mladih“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta

  18. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

  19. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

  20. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za NP Una" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

  21. Prijedlog odluke o prihvatanju Okvira interoperabilnosti Bosne i Hercegovine i Evropskog okvira interoperabilnosti

  22. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva finansija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (u iznosu od 51.313,98 KM)

  b)        Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva finansija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (u iznosu od 8.872,50 KM)

  23. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 3,90 KM)

  b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 13.817,78 KM)

  c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 71.155,57 KM)

  d) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 101.259,52 KM)

  e) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 80.821,41 KM)

  f) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 237.385,73 KM)

  g) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 148.334,34 KM)

  24. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine

  25. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče, broj: 03-27-2-3864/21 od 19.09.2022. godine

  26. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za januar 2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  27. Izvještaj o radu Federalnog štaba civilne zaštite u 2022. godini, sa Prijedlogom zaključka

  28. Izvještaj o radu Upravnog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka

  29. Izvještaj JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o utrošku sredstava za poslove Službe Pomoć - informacije na javnim cestama u Federaciji BiH za period od 01.01.-31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  30. Godišnji izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  31. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  32. Izvještaj o radu Federalne uprave civilne zaštite u 2022. godini, sa Prijedlogom zaključka

  33. Godišnji izvještaj o radu Stručnog radnog tijela Vlade Federacije BiH za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  34. Izvještaj o radu Upravnog odbora Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  35. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima u 2022. godini iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, sa Prijedlogom zaključka

  36. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period oktobar-decembar 2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  37. Informacija o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za finansiranje projekta podrška zapošljavanju u BiH – II (ESP II) – dodatno finansiranje sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za drugi projekata podrške zapošljavanja

  38. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa Izvještajem Komisije za izbor članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa Prijedlogom zaključka

  39. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Tušnica Privrednog društva Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad, sa Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka

  40. Informacija o provođenju aktivnosti za prijem radnika u Rudnik mrkog uglja "BREZA" d.o.o. - Breza koji posluje u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka

  41. Informacija Federalnog ministarstva kulture i sporta o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za oblast „Promoviranje kulture“ i „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“, sa Prijedlogom zaključka

  42. Informacija u vezi realizacije Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 161/2023 od 09.02.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka (primjena postojeće Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2023. godini do usvajanja nove Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja 2021.-2027. godina)

  43. Informacija o nemogućnosti realizacije Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 115/2023 od 26.01.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  44. Informacija o stanovima iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  45. Informacija o aktivnosti u 2022. godini na realizaciji Projekta rekonstrukcije/sanacije/adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Čemerlića 2 i objekta poslovne zgrade „Staklena banka“ u Mostaru, Kralja Zvonimira bb, sa Prijedlogom zaključka

  46. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli - decembar 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka

  47. Prijedlozi akata u vezi sa zahtjevima apelanata u predmetima tzv. „vojni stanovi“:

  a) Prijedlog zaključka u vezi sa zahtjevom Stanečić Željka

  b) Prijedlog zaključka u vezi sa zahtjevom Mutavdžić Sofije

  c) Prijedlog zaključka u vezi sa zahtjevom Lipovac Branka

  d) Prijedlog zaključka u vezi sa zahtjevom Marinković Riste

  e) Prijedlog zaključka u vezi sa zahtjevom Ilić Dragoljuba

  f) Prijedlog rješenja u vezi sa zahtjevom Kovačević Mirjane

  g) Prijedlog rješenja u vezi sa zahtjevom Vukobrat Jovana

  48. Prijedlog odgovora na tužbu povodom upravnog spora pokrenutog kod Kantonalnog suda u Sarajevu od strane tužitelja Šarotić Hajrudina iz Tešnja, zastupanog po punomoćniku Prnjavorac Fuadu, advokatu iz Tešnja, a protiv Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03-27-912-1/2022 od 13.10.2022. godine

  49. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o zdravstvenom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je u parlamentarnu proceduru uputio Rešetar Puniša

  50. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Zaključkom Odbora za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01/23-02-165/23-5 od 03.03.2023. godine (Inicijativa za usklađivanje Prijedloga Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju u pogledu finansiranja rada Fonda solidarnosti Federacije BiH podnesena od Centara civilnih inicijativa-CCIBH, Udruženja za razvoj društva KAP, Udruge za unapređenje kvalitete življenja FUTURA, Udruženja distrofičara Bužim i Udruženja Stop Mobbing)

  51. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BINAS“ d.d. Bugojno
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BINAS“ d.d. Bugojno
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BINAS“ d.d. Bugojno
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BINAS“ d.d. Bugojno