Dnevni red 352. sjednice Vlade FBiH

 • 23.02.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 351. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.02.2023. godine

  2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga

  3. Nacrt zakona o izmjeni i dopuniZakona o bankama

  4. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine

  5. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće

  6. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o naknadama koje pripadaju sudijama Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i tužiocima Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine koje nemaju karakter plaće

  7. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo

  b) Prijedlog teksta obavještenja o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo

  8. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period januar – mart 2023. godine (I kvartal)

  9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer Savezu logoraša BiH“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer IDA – istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima- Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za obilježavanje značajnih datuma“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima-za pomoć u liječenju boraca-branitelja“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite

  18. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu Privrednom društvu MILES d.o.o. Čitluk u iznosu od 639.890.00 KM

  19. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - podrška udruženjima potrošača“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu trgovine

  20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za geologiju

  21. Prijedlog odluke (o davanju saglasnosti na Memorandum o razumjevanju između Češke razvojne agencije, Zavoda za geologiju Češke republike, Federalnog zavoda za geologiju i Republičkog zavoda za geološka istraživanja Republike Srpske u vezi sa provedbom projekta "Inovacija geoloških informacijskih Sistema zavoda za geologiju u Bosni i Hercegovini")

  22. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o oglašavanju Rješenja V. broj: 77/2023 od 19.01.2023. godine, ništavim

  b) Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine (Dinari Škrijelj, doktoru medicine - specijalisti urologije)

  23. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine

  24. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče, broj: 03-27-2-3875/21 od 29.04.2022. godine

  25. Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2022, sa Prijedlogom zaključka

  26. Izvještaj o radu Radne grupe za pripremu projektnog zadatka, koordinaciju i praćenje realizacije projekta rekonstrukcije/sanacije/adaptacije dijela zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Čemerlića 2 - dio I. sprata, radi prenamjene prostora potrebama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, za period od 16.12.2022. godine do 15.02.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  27. Godišnji izvještaj o radu Odbora državne službe za žalbe za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  28. Godišnji plan rada Odbora državne službe za žalbe za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  29. Informacija o naknadno zaprimljenim izvještajima budžetskih korisnika o utrošku sredstava tekuće rezeve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  30. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova u vezi Zahtjeva Komisije za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01/5-379-3/23 od 06.02.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka (Zahtjev za dostavu Informacije u vezi sa dešavanja u Federalnoj upravi policije i daljem postupanju imenovanja direktora FUP-a, a po isteku mandata aktuelnom vršiocu dužnosti direktora)

  31. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za januar 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  32. Ažurirana informacija u vezi statusa realizacije USAID-ovog projekta „E-uprava“, sa Prijedlogom zaključka

  33. Incijativa Premijera i zamjenika Premijera Federacije BiH od 21.02.2023. godine (broj: 03-40-138-1/2023) o potrebi upućivanja izraza zahvalnosti pripadnicima Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje iz ruševina - USAR tima Federalne uprave civilne zaštite i Federalne službe zaštite i spašavanja formiranoj u Gorskoj službi spašavanja Federacije BiH za njihov požrtvovani angažman i učešće u akcijama spašavanja u pokrajini Hatay u Republici Turskoj nakon razornog zemljotresa koji je 06. februara 2023. godine pogodio Republiku Tursku i Siriju, sa Prijedlogom zaključka

  34. Prijedlog izjašnjenja prema Samostalnom sindikatu radnika rudnika u Federaciji BiH

  35. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o poništavanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH – Gas“ d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH – Gas“ d.o.o. Sarajevo

  c) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH – Gas“ d.o.o. Sarajevo

  d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH – Gas“ d.o.o. Sarajevo

  e) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH – Gas“ d.o.o. Sarajevo

  36. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za imenovanje člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  37. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

  38. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

  39. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

  40. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za praćenje i nadzor nad implementacijom programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, kao i namjenskog utroška sredstava