Dnevni red 348. sjednice Vlade FBiH

 • 26.01.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 347. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.01.2023. godine i Zapisnika 275. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.01.2023. godine, telefonskim putem

  2.Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

  3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

  Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

  -    Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

  4. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za razrješenje članova Uprave Union banke d.d. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje članova Uprave Union banke d.d. Sarajevo

  5. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

  6. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora Privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Društva

  7. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, u okviru projekta "Dodatno finansiranje energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini"

  8. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine (Simoni Oršolić, magistru primarnog obrazovanja)

  9. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče

  10. Konačni izvještaj Komisije za vršenje nadzora nad namjenskim utroškom sredstava iz tačke II. Odluke o dodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sa pozicije "Ugovorene i druge posebne usluge - Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa", sa Prijedlogom zaključka

  11. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  12. Izvještaj Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije o provedbi Uredbe o procjeni uticaja propisa za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  13. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  14. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za geologiju za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  15. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Federalne novinske agencije za period od 01.01.2022.-31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  16.Izvještaj o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  17. Plan komunikacije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu s Komunikacijskim akcionim planom, sa Prijedlogom zaključka

  18. Plan rada Federalnog zavoda za geologiju za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  19. Godišnji plan rada Finansijsko - informatičke agencije za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  20.   Program rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  21. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za decembar 2022. godine i period 01.01. - 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  22. Informacija o realizaciji preporuke Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine P-236/22 od 13.09.2022. godine, u povodu konačnog imenovanja Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva i poduzimanju aktivnosti u cilju provođenja politike i izvršavanja federalnih zakona

  23. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  24.Prijedlog odgovora na zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke Presude Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj: 06 0 U 016848 22 U od 07.11.2022. godine, kojom je kao neosnovana odbijena tužba Bilić Fabijana iz Kiseljaka, izjavljena protiv Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03-27-646/2022 od 26.05.2022. godine

  25. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  Fadil Novalić, predsjednik Vlade Federacije BiH

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  -  Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  26. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu - hitni postupak, koje su podnijeli:

  a) Indira Omeragić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Ilda Alibegović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  d) Alma Kratina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  e) Petar Galić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  f) Sanel Kajan, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  g) Mara Đukić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  h) Slaven Raguž, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  i) Safet Kovačević, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  j) Salko Zildžić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  k) Maja Uremović i Halil Bajramović poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  l)   Hajrudin Žilić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  m) Adisa Kokić-Hinović, Mirsad Čamdžić, Senad Subašić i Nihad Krajinović, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  n) Luka Faletar, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  o)  Adisa Kokić-Hinović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  p)  Klub poslanika HDZ BiH - HNS

  q) Zastupnici Kluba SDA u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  27. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu - hitni postupak, koji su podnijeli:

  a) Petar Galić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Klub poslanika HDZ BiH - HNS

  28. Prijedlog zahtjeva za sazivanje skupštine Privrednog društva Sarajevo - Osiguranje d.d.- Sarajevo sa Prijedlogom dnevnog reda

  29.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel - gorivo za 2023. godinu