Dnevni red 347. sjednice Vlade FBiH

 • 19.01.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 346. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.01.2023. godine

  2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar

  3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  6. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo

  7. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje prostorija u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Izvozno kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine

  8. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine (Dinari Škrijelj, doktoru medicine - specijalisti urologije)

  9. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče, broj: 03-27-2-3052/21 od 15.08.2022. godine

  10. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove i urbanizam Općine Tešanj, broj: 06-27-3-4098-18/21 od 24.05.2022. godine

  b) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove i urbanizam Općine Tešanj, broj: 06-27-3-4012-18/21. od 17.06.2022. godine

  11. Mišljenja o Trinaestom izvještaju Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje /revidirane/, tematska grupa IV (djeca, porodice i migranti), sa Prijedlogom zaključka

  12. Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za period januar - decembar 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  13. Izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, po odlukama Vlade FBiH, rješenjima premijera i zamjenikā premijera, za period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  14. Izvještaj o utrošku sredstava iz Specijalne kase Federalne uprave policije za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  15. Izvještaj o radu Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  16. Izvještaj o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju infrastrukture prostornih podataka za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  17. Osmi Tromjesečni izvještaj o provođenju projekta dodatno finansiranje za Projekat Registracija nekretnina u FBiH za period 01.10.2022.-31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  18. Izvještaj o radu Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  19. Godišnji izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  20. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  21. Plan rada Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  22. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa radom Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

  23. Informacija o provođenju aktivnosti za prijem radnika u Rudnik Mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza koji posluje u sastavu koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka

  24. Plan rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  25. Godišnji plan rada Federalne uprave civilne zaštite u 2023. godini, sa Prijedlogom zaključka

  26. Prijedlog strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021-2027, sa Prijedlogom zaključka

  27. Prijedlog zaključka o prihvatanju Informacije o implementaciji Projekta vektorizacija i ažuriranje granica prostornih jedinica, formiranje i ažuriranje evidencije ulica i kućnih brojeva, ažuriranje BP RPJ (baza podataka registra prostornih jedinica) priprema za štampu skica statističkih i propisanih krugova i izrada i priprema za štampu preglednih karata u cilju pripreme kartografske dokumentacije

  28. Prijedlozi teksta javnog konkursa:     

  Vesko Drljača, zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike

  a) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova nadzornog odbora u federalnim ustanovama socijalne zaštite

  b) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora u federalnim ustanovama socijalne zaštite

  29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike