Dnevni red 339. sjednice Vlade FBiH

 • 17.11.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 338. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.11.2022. godine

  a) Verifikacija Odluke o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  2. Prijedlog odgovora u vezi sa Zahtjevom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-22/21 od 27.10.2022. godine (vezano za navode iz zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana 7. st. 2. i 3. Zakona o doprinosima)

  3. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju

  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS GINEX d.d. Goražde

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS GINEX d.d. Goražde

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS GINEX d.d. Goražde

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva UNIS GINEX d.d. Goražde

  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Fonda za za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za zaštitu od evikcije sudskih sporova“

  8. Prijedlog odluke o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekućirashodi - subvencije Javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža"

  9. Prijedlog odluke o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za uvezivanje radnog staža"

  10. Prijedlog odluke o utvrđivanju Javnog interesa za izgradnju brze ceste Prača - Goražde (Hrenovica - Hranjen - Goražde) sa ciljem cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda

  11. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Mostar Sjever – Mostar Jug na Koridoru Vc

  12. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Mostar Jug – Tunel Kvanj na trasi Koridora Vc

  13. Prijedlog odluke o odbravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za projekat "Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u BiH u 2018-2026", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

  14. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenog računa Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija, Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  15. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Federalne novinske agencije

  17. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za katastar, urbanizam i imovinsko pravne poslove Općine Tešanj, broj: 06-27-3-349-25/21 od 13.05.2022. godine

  18. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za eksproprisane nekretnine Rješenjem Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj, broj: 06-27-3-380-21/21. od 19.03.2021. godine

  19. Prijedlog izjašnjenja na Preporuku Institucije ombusmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: P-156/22 u vezi sa žalbom podnositeljice radi ostvarivanja prava na porodiljsku naknadu

  20. Prijedlog odgovora u Upravnom sporu po tužbi Lončarević Hanke, Poturović Alme i Hrković Aide, iz Sarajeva, zastupane po Poturović Zaimu, advokatu iz Sarajeva a protiv Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03-31-621-1/2019 od 03.11.2022. godine

  21. Prijedlog odgovora na tužbu u vezi tužbe tužioca Udruženje za zaštitu nezaposlenih dioničara i radnika „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša, zastupano po advokatu Veladžić Hamdiji, protiv tužene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zastupane po Federalnom pravobranilaštvu

  22. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo za period 01.07.2022. do 30.09.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  23. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.07.2022-30.09.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  24. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar za period 01.07.2022.-30.09.2020. godine, sa Prijedlogom zaključka

  25. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za period 01.07.2022. do 30.09.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  26. Izvještaj Komisije za vršenje nadzora nad namjenskim utroškom sredstava iz tačke II. Odluke o dodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sa pozicije "Ugovorene i druge posebne usluge-Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa" , za mjesec oktobar 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  27. Informacija o potrebi otvaranja podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sa Prijedlogom odluke o izdvajanju javnih sredstava/namjenskih prihoda po osnovu uplata od kandidata u svrhu polaganja ispita i isplate članovima Komisija za rad na poseban namjenski transakcijski račun/podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine

  28. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - oktobar 2022. godine, sa Prijedlogom zaključaka

  29. Informacija Radne grupe za pregovore sa Energoinvest-om d.d. Sarajevo, sa ciljem kupovine objekata "A" i "C" Energoinvesta, sa Prijedlogom zaključka

  30. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01-23-517/21 od 04.11.2022. godine (produženje ugovora o davanju na privremeno korištenje kancelarijskog prostora u zgradi Vlade Federacije BiH, Hamdije Ćemerlića 2, Izvozno kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine), sa Prijedlogom zaključka

  31. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 07-19-199/21 od 11.11.2022. godine (prestanak davanja na korištenje objekta „Vila Braun“ u Sarajevu, Alipašina 45, Poreznoj upravi Federacije BiH, te vraćanje u posjed istog objekta Općini Centar Sarajevo), sa Prijedlogom zaključka

  32. Informacija o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu broj: 27137/22, Todorović protiv Bosne i Hercegovine i prijedlogu za zaključenje prijateljske nagodbe, sa Prijedlogom zaključka

  33. Informacija Federalnog hidrometeorološkog zavoda o potrebi podrške za uspostavljanje Regionalnog WIGOS centra Svjetske meteorološke organizacije u Bosni i Hercegovini, sa Prijedlogom zaključka

  34. Informacija o provedenim aktivnostima Federalne uprave civilne zaštite na realizaciji tačke 4. Zaključka V. broj: 1116/2022 od 27.06.2022. godine i tačke 4. Zaključka V. broj: 1384/2022 od 22.09.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  35. Informacija Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provedbu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: int. 275/22 od 11.11.2022. godine (realizacija tačke IV. Rješenja V. broj: 275/2020 od 20.02.2020. godine, kojom je propisano da Interresorna radna grupa podnosi lzvještaje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine), sa Prijedlogom zaključka

  a) Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja (o imenovanju Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u vezi sa implementacijom Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma)

  36. Informacija o pristupanju Bosne i Hercegovine Programu EU za jedinstveno tržište (Single Market Programme), sa Prijedlogom zaključka

  37. Obavijest o zajedničkim javnim nabavkama, sa Informacijom o provođenju zajedničkih javnih nabavki za Kazneno-popravne zavode uz koordinaciju Federalnog ministarstva pravde za period od 2012.-2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  38. Prijedlozi odluka:

  38.1. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo

  38.2. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (za oboren seniorski državni rekord )

  38.3. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (Iman Avdić, sportistkinji i Tariku Gušiću, sportisti)

  38.4. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade UG Atletskom klubu „Sloboda-Tehnograd“ iz Tuzle

  38.5. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Judo klubu „Bosna“ iz Sarajeva

  38.6. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Judo klubu „Bosna“ iz Sarajeva (za osvojenu titulu ekipnog prvaka Bosne i Hercegovine za žene)

  38.7. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Judo klubu „Bosna“ iz Sarajeva (za osvojenu titulu ekipnog prvaka Bosne i Hercegovine za muškarce)

  38.8. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Judo klubu „Bosna“ iz Sarajeva (Ahmed Mulalić, sportista)

  38.9. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Judo klubu „Bosna“ iz Sarajeva (Toni Miletić, sportista)

  38.10.Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Judo klubu „Bosna“ iz Sarajeva (Kerim Hasić, sportista)

  38.11. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Judo klubu „Bosna“ iz Sarajeva (Anđela Samardžić, sportistkinja)

  38.12. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Judo klubu „Bosna“ iz Sarajeva (Aleksandra Samardžić, sportistkinja)

  38.13. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Taekwondo klubu „Magone“ iz Livna (Petra Ždero, sportistkinja)

  38.14. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Mladost“ iz Sarajeva (Dora Marušić, sportistkinja)

  38.15. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Novi Grad“ iz Sarajeva (Džejla Makaš, sportistkinja)

  38.16. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Novi Grad“ iz Sarajeva (Alen Čukurija, sportista)

  38.17.Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Novi Grad“ iz Sarajeva (Irfan Čatović, sportista)

  38.18. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Novi Grad“ iz Sarajeva (za osvojenu titulu ekipnog prvaka Bosne i Hercegovine za žene)

  38.19. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Novi Grad“ iz Sarajeva (David Marušić, sportista)

  38.20.Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Novi Grad“ iz Sarajeva (Edna Abaspahić, sportistkinja)

  38.21. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Novi Grad“ iz Sarajeva (Katarina Kraišnik, sportistkinja)

  38.22. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Novi Grad“ iz Sarajeva (Nedžad Husić, sportista)

  38.23.Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Novi Grad“ iz Sarajeva (za osvojenu titulu ekipnog prvaka Bosne i Hercegovine za muškarce)

  38.24. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Novi Grad“ iz Sarajeva (Ibrahim Đonko, sportista)

  38.25. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Streljačkom klubu „Sarajevo“ iz Sarajeva (za muškarce)

  38.26. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Streljačkom klubu „Sarajevo“ iz Sarajeva (za žene)

  38.27. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Streljačkom klubu „Sarajevo“ iz Sarajeva (Nejra Mehmedović, sportistkinja)

  38.28. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Nur“ iz Kaknja (Mejrem Fejzić, sportistkinja)

  38.29.Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju odbojkaškom klubu invalida „Fantomi“ iz Sarajeva (sjedeća odbojka u Noli)

  38.30. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Streljačkom klubu „Sarajevo“ iz Sarajeva (u disciplini zračna puška)

  38.31.             Prijedlog odluke o dodjeli nagrade UG atletskom klubu “Sloboda - Tehnograd” iz Tuzle (Nejla Kamerić, sportistkinja)

  38.32.Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Savezu dizača tegova Bosne i Hercegovine iz Sarajeva (za oboren seniorski državni rekord na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Grčkoj)

  38.33. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Savezu dizača tegova Bosne i Hercegovine iz Sarajeva (za oboren seniorski državni rekord na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Grčkoj)

  38.34. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Savezu klizačkih sportova Bosne i Hercegovine iz Sarajeva (Tarik Omerović, sportista)

  38.35. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju ženskom košarkaškom klubu “Play Off” iz Sarajeva (u košarci za žene u sezoni 2021/2022)

  38.36.Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju stonoteniskom klubu “Spin 2012” iz Sarajeva (Premijer ligi za žene u sezoni 2021/2022)

  38.37. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu “Novi grad” iz Sarajeva (na Evropskom seniorskom prvenstvu u Manchester-u)

  38.38. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Hrvatskom rukometnom klubu “Grude” iz Gruda (u rukometu za žene u sezoni 2021/2022)

  38.39. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju stonoteniskom klubu “Mladost” iz Zenice (Premijer ligi za muškarce)

  38.40. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju odbojkaškom klubu invalida “Fantomi” iz Sarajeva (Premijer ligi u sjedećoj odbojci za sezonu 2021/2022)

  38.41. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju stonoteniskom klubu “Spin 2012” iz Sarajeva (u stonom tenisu sportiskinje Emine Hadžiahmetović)

  38.42. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Savezu dizača tegova Bosne i Hercegovine iz Sarajeva (za oboren seniorski državni rekord na Evropskom prvenstvu u Tirani - Albanija)

  38.43. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Savezu dizača tegova Bosne i Hercegovine iz Sarajeva (za oboren seniorski državni rekord na Mediteranskim igrama Oran - Alžir)

  38.44. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade SFK 2000 Sarajevo iz Sarajeva (za osvojen naslov prvaka Premijer ženske lige Bosne i Hercegovine)

  38.45. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Bokserskom klubu „Novi Grad“ iz Sarajeva (za osvojenu titulu ekipnog prvaka Premijer lige Bosne i Hercegovine u olimpijskom boksu)

  38.46. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Futsal clubu „Mostar SG“ iz Mostara (za osvojeno 1. mjesto Premijer futsal lige Bosne i Hercegovine)

  38.47. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju građana Atletskom klubu „Zenica“ iz Zenice (za osvojene titule na Pojedinačnom prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore/ke u 2022. godini)

  38.48. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Atletskom klubu „Sarajevo“ iz Sarajeva (za osvojene titule na Pojedinačnom prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore/ke)

  38.49.Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Federacije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva (za oboren seniorski državni rekord u disciplini 200m delfin)

  38.50. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Atletskom klubu „Doboj Istok“ iz Klokotnice (Belmiru Mrkanoviću)

  38.51. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Federacije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva (Lani Pudar, sportistkinji, i Damiru Đedoviću, treneru)

  38.52.Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Dečki u plavom iz Sarajeva (Alma Hrnjić, sportistkinja)

  38.53. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Hrvatskom atletskom klubu Zrinjski iz Mostara (Ani Dorotei Markić)

  38.54. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade UG Atletskom klubu “Sloboda - Tehnograd” iz Tuzle (na Pojedinačnom prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore/ke)

  38.55. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Ženskom Judo klubu „Sarajevo“ iz Sarajeva (na Mediteranskim igrama - Oran)

  38.56.Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Judo klubu „Bosna“ iz Sarajeva (za osvojeno 3. mjesto)

  38.57. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Federacije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva (za osvojene dvije zlatne medalje)

  38.58.Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Judo klubu „Nippon“ iz Sarajeva (za osvojeno 3. mjesto)

  38.59.Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Atletskom klubu „Novi Grad Sarajevo“ iz Sarajeva (za osvojene titule na Pojedinačnom prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore/ke)

  38.60. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Biciklističkom klubu “Rotacija - Spin” iz Zenice (za osvojeno 1. mjesto)

  38.61.Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Federacije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva (zlatnu medalju)

  38.62.Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Atletskom klubu „Puls“ iz Tomislavgrada (za osvojeno 1. mjesto)

  39. Informacija po tužbi Sarajevo Publishing d.o.o. Sarajevo protiv ASA Banka d.d. Sarajevo radi mješanja u spor na strani tuženog po osnovu poslovnih prostora u vlasništvu Ljubljanske banke d.d. Ljubljana - Glavna filijala Sarajevo o kojima skrbi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom teksta punomoći

  40. Prijedlozi odluka: 

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora društva

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. za donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva