Dnevni red 333. sjednice Vlade FBiH

 • 06.10.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 332. sjednice, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.09.2022. godine, 267. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 23.09.2022. godine i 268. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 03.10.2022. godine

  2. Prednacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja

  3. Prednacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom

  4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, pokrenutu od strane Gradskog vijeća Grada Srebrenika

  5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog ugovora o saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne finansijske korporacije (revidirani III), sa Prijedlogom zaključka

  6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

  7. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za razrješenje vršioca dužnosti potpredsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje potpredsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za razrješenje vršioca dužnosti izvršnog direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

  d) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje izvršnog direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (Meždlis islamske zajednice Gradačac)

  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije)

  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini)

  11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

  12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izdavanje odobrenja za pristup podacima iz Jedinstvenog centralnog registra po zahtjevu Federalne uprave policije

  13. Prijedlog odluke o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Tekući transferi pojedincima - Poticaj pojedincima pri kupovini električnih automobila od 03.06.2022. godine do 31.08.2022. godine

  14. Prijedlog odluke o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava – Rudnici uglja u Koncernu EP BiH

  15. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde za razrješenje člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Ginex" d.d. Goražde ispred državnog kapitala

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Ginex" d.d. Goražde ispred državnog kapitala

  16. Prijedlog odluke o izradi Srednjoročne strategije pružanja savjetodavnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine 2023. - 2030. godina

  17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju Federalnog ministarstva okoliša i turizma

  18. Prijedlog odluke o prijenosu izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini - dodatno finansiranje", krajnjim korisnicima

  19. Prijedlog odluke o uspostavi software-skog alata na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

  20. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  21. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine

  22. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unaprijeđenje sistema upravljanja kvalitetom u statističkim institucijama u BIH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku

  23. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unaprijeđenje sistema metapodataka u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku

  24. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat agromonetarnih statistika (AMS)" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku

  25. Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

  26. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

  b) Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

  27. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

  b) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

  28. Prijedlog rješenja (po zahtjevu Aganspahić Džemala i Alme iz Zenice, za poništenje ili ukidanje rješenja po pravu nadzora)

  29. Prijedlog rješenja o imenovanju dva člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine

  30. Prijedlog rješenja u vezi sa Žalbom a na Rješenje Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 01-02-352-3/19 od 27.04.2020. godine o reviziji privatizacije "Teppsa Holding" d.d. Ilidža uloženu od strane Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

  31. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Nacionalni park „Una“ za period 01.04.-30.06.2022. godine sa Prijedlogom zaključka

  32. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, za period 01.01.-30.06.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  33. Verifikacija Žalbe na Rješenje Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 Rs 974696 22 Mo od 01.09.2022. godine, u pravnoj stvari predlagatelja osiguranja Ljuca Alme zastupane po punomoćniku Saneli Gorčić advokatu iz Sarajeva protiv protivnika osiguranja Zavod za transfuzijsku medicinu u FBiH u Sarajevu, Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije i Federalno ministarstvo zdravstva, sa Prijedlogom zaključka

  34. Informacija o kreditu Evropske investicijske banke i KfW-a za finansirane projekta Vjetroelektrana Poklečani, sa prijedlozima zaključaka

  35. Informacije Federalnog zavoda za zapošljavanje o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (stanje na dan 31.03.2022. i stanje na dan 30.06.2022. godine), sa Prijedlogom zaključka

  36. Informacija o evidenciji pristupa i prijenosa podataka o isplatama gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi od strane federalnih, kantonalnih, gradskih/općinskih organa i drugih institucija koje djeluju u Federaciji Bosne i Hercegovine u Jedinstveni registar korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi za 2019., 2020., 2021. i prvih šest mjeseci 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  37. Informacija Federalne uprave policije o načinu realizacije rješenja o izvršenju na ime uglavičenih kamata, sa Prijedlogom zaključka

  38. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju aktivnosti za prijem radnika u Rudnik mrkog ulja "ĐURĐEVIK" d.o.o. - Đurđevik, Rudnik mrkog uglja "ZENICA" d.o.o. - Zenica i Rudnik mrkog uglja "KAKANJ" d.o.o. - Kakanj, koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka

  39. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „A1“ od privrednog društva „ECO-WAT“ d.o.o. Kiseljak, sa Prijedlogom zaključka

  40. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „A2“ od privrednog društva „ECO-WAT“ d.o.o. Kiseljak, sa Prijedlogom zaključka

  41. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "A3" od privrednog društva "ECO-WAT" d.o.o. Kiseljak, sa Prijedlogom zaključka

  42. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "A4" od privrednog društva "ECO-WAT" d.o.o. Kiseljak, sa Prijedlogom zaključka

  43. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "A5" od privrednog društva "ECO-WAT" d.o.o. Kiseljak, sa Prijedlogom zaključka

  44. Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini i planovima gospodarenja šumama za 2022. godinu", sa Prijedlogom zaključka

  45. Informacija o potrebnim sredstvima za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  46. Prijedlozi zaključaka:

  a)  Prijedlog zaključka o vođenju pregovora za utvrđivanje osnovice i boda za obračun plaća

  b) Prijedlog zaključka o opredjeljenosti za isplatu jednokratne novčane pomoći

  47. Verifikacija odgovora na Prijedlog za određivanje sudske mjere osiguranja u pravnoj stvari tužitelja Jalardžija Ekrema protiv Vlade Federacije BiH i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa Prijedlogom zaključka

  48. Informacija o kolektivnom pregovaranju za područje djelatnosti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  49. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1