Dnevni red 329. sjednice Vlade FBiH

 • 01.09.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 328. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.08.2022. godine

  2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu za davanje autentičnog tumačenja člana 1., 2., 3. i 5. Zakona o vanrednom usklađivanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Zijat Mušić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  3. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena FBiH, koji je predložio Adnan Efendić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – ustanovama za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

  5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za izdvajanje dodatnih sredstava za sponzorstvo Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

  6. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija (u iznosu od 86.700 KM)

  b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija (u iznosu od 30.320 KM)

  7. Prijedlog akcionog plana za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka i prijedlozima rješenja

  8. Prijedlog mišljenja o Informaciji o opravdanosti pridruživanja Bosne i Hercegovine inicijativi „Globalna alijansa za pitanje nestalih osoba“

  9. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine

  10. Prijedlog (drugostepenog) rješenja u postupku po žalbi BOROVO d.d. za proizvodnju i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda - Vukovar, zastupanog po direktoru Mirku Ćavari, izjavljenoj protiv Rješenja Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tešanj, broj: 06-31-1-80/06 od 22.02.2006. godine

  11. Izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u sektoru energije, zaključno sa 30.06.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  12. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine o provođenju Akcionog plana 2019. - 2023. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023. godina, u 2021. godini, sa Prijedlogom zaključka

  13. Izvještaj o realizaciji Zaključka V: broj: 2003/2021 od 30.12.2021. godine, za drugi kvartal, sa Prijedlogom zaključka (obaveza Federalnog ministarstva okoliša i turizma da izvještava Vladu Federacije BiH u vezi sa izvršenim zaduženjima Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda iz Zaključka V: broj: 2003/2021 od 30.12.2021. godine)

  14. Izvještaj o poslovanju Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu i Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  15. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period april – juni 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  16. Informacija Federalnog ministarstva pravde o Inicijativi za izradu Zakona o zaštiti žrtava ratne torture Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka

  17. Informacija o produženju perioda važenja Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022. i Akcionog plana za reformu javne uprave, kao i rokova u navedenim dokumentima, sa Prijedlogom zaključka

  a) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o usvajanju Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018 - 2022.

  b) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o usvajanju Akcionog plana za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini

  18. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o potrebi donošenja Zakona o zaštiti kritične infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  19. Informacija u vezi Zahtjeva Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za pomoć u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa sa Energopetrol d.d. Sarajevo i tumačenje odredaba Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrol d.d. Sarajevo od 08.09.2006. godine, broj: 01-3-28-34/20 od 06.05.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  20. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije povodom Izjašnjenja punomoćnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednika 26. redovne Skupštine privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde održane 29.06.2022. godine o toku i dešavanjima sa navedene Skupštine društva, sa Prijedlogom zaključka

  21. Informacija o donošenju Smjernica za smanjenje potrošnje energije i energenata u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  22. Informacija o provođenju aktivnosti za prijem radnika u Rudnik uglja "KREKA" d.o.o. Tuzla i RMU "BREZA" d.o.o. - Breza, koji posluju u sastavku Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka

  23. Informacija povodom zahtjeva Općinskog suda u Sarajevu za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad Privrednim društvom „ZRAK“ d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka

  24. Informacija o poslovanju slobodnih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 01.01.2021.-31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  25. Informacija o registriranim predstavništvima stranih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  26. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - juli 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  27. Informacija o završetku rada Radne grupe na aktivnostima vezanim za Program rada i Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  28. Informacija o nabavci dodatnih količina uglja za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u 2022. i 2023. godini, sa Prijedlogoom zaključka