Dnevni red 323. sjednice Vlade FBiH

 • 14.07.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 322. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 07.07.2022. godine

  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 11.07.2022. godine, s Prijedlogom naredbi i preporuka kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom zaključka

  3. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, čiji su predlagači Irfan Čengić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Jasminko Kapić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  4. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu odluke o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrijevnog drveta i proizvoda od drveta

  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  6. Prijedlog odluke o posebnim uslovima rada i dodatku na plaću zaposlenim u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

  7. Prijedlog za pokretanje postupka za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa Prijedlogom zaključka

  a) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

  8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-za uvezivanje radnog staža"

  9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža"

  10. Prijedlog odluke o odobravanju Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu

  11. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  c) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  d) Prijedlog teksta obavijesti o poništavanju i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  12. Prijedlog odluke o izradi Strategije infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine za period 2023. - 2027. godine

  13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenamjenu dijela skladišnog prostora "Matrez" u Visokom u arhivski prostor Federalne uprave za inspekcijske poslove

  14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju prodaje 3 (tri) službena putnička automobila Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

  15. Prijedlog odluke o odobravanju trajnog ustupanja 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

  16. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za saradnju sa iseljeništvom u cilju adresiranja prioritetnih mjera i oblasti u kontekstu iseljeništva u Federaciji BiH

  17. Prijedlog rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za provođenje sveobuhvatne procjene uticaja propisa za oblast vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine

  18. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  19. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja (o imenovanju Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u vezi sa implementacijom Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma)

  20. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju Radne grupe (Radna grupa za analizu postojećih zakona i propisa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kojim se uređuju različite kategorije državne i javne imovine, te, po potrebi, izradi njihove izmjene i dopune u skladu sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine)

  21. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi BOROVO d.d. Vukovar

  22. Izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, za period 01.01.2022. do 30.06.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  23. Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, uključujući i Izvještaj o radu Ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, te Informaciju o subjektima bankarskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  24. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli utroška grant sredstava dodijeljenih iz "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Općini Vitez sa PS "Vitezit" d.o.o. Vitez - u stečaju u iznosu od 60.000 KM i 300.000 KM, sa Prijedlogom zaključka

  25. Konačni izvještaj o utrošku sredstava "Finansijska pomoć JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo i JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, sa Prijedlogom zaključka

  26. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 01.01.-31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  27. Izvještaj o napretku projekta „Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH“ - WATSAN FBiH za prvi kvartal 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  28. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać za period 01.10.2021. - 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  29. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Nacionalni park "Una" za period od 01.01.2022. - 31.03.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  30. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o tehničkoj ocjeni alternativnih ponuđača ključne opreme iz EPC Ugovora za izgradnju bloka 7-450 MW u TE Tuzla, Nacrtom zaključka i Prijedlogom zaključka

  31. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o trenutnom statusu Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovime, sa Prijedlogom zaključkom

  32. Informacija o statusu Privrednog društva "Energoivnest-Comet" d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka

  33. Informacije o zahtjevu za povećanje osnovnog kapitala u NTF d.o.o. Ploče i programu tehničko tehnološke sanacije i modernizacije infratsrukture NTF d.o.o. Ploče za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  34. Informacija Federalnog ministarstva pravde o pregovorima i prijedlogu Granskog kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Granski kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije BiH

  35. Informacija Sudske policije u Federaciji BiH o potrebi jačanja kadrovskih kapaciteta Sudske policije u Federaciji BiH, sa Prijedlogom zaključka

  36. Informacija o potrebi za odobravanjem sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija, sa Prijedlogom zaključka

  37. Verifikacija odgovora na tužbu u upravnom sporu po tužbi tužitelja Bilić Fabijana, sa Prijedlogom zaključka

  38. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje pripremnih radova u svrhu izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Tunel Prenj

  39. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

  40. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2021. godine

  41.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa