Dnevni red. 315. sjednice Vlade FBiH

 • 19.05.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 314. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.05.2022. godine i Zapisnika 258. hitne sjednice Vlade, održane 17.05.2022. godine, telefonskim putem

  2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo

  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik

  5. Nacrt zakona o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

  6. Nacrt zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine

  7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku

  8. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata - skraćeni postupak, predlagača: Salko Zildžić, Husein Topčagić i Mujo Hasić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  9. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 64/09), koju je podnio Muhamed Pečenković iz Bihaća

  10. Prijedlog izjašnjenja na prigovor Ilme Mehić-Jusufbašić, izjavljen na Rješenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 578/2022 od 21.04.2022. godine

  11. Prijedlog uredbe o postupku izdavanja saglasnosti za uvoz i odobrenja za unutrašnji promet fitofarmaceutskih sredstava

  12. Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o vezanim i posebnim obrtima

  13. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije Bosne i Hercegovine

  14. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer Savezu logoraša BiH“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer Hrvatskoj udruži logoraša Domovinskog rata u BiH“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer IDA – istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju boraca – branitelja“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  e) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  f) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  g) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – transfer za obilježavanje značajnih datuma“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  h) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog – domovinskog rata“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  15. Prijedlog odluke o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima

  16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva pravde

  17. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Tekući transferi pojedincima – poticaj pojedincima pri kupovini električnih automobila“

  18. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za projekat "Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018-2026" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

  19. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućeg transfera - Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP "Aerodrom Tuzla" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

  20. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave Društva – izvršnog direktora

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave Društva – izvršnog direktora

  21. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za NP "Una" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

  22. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje službenog putničkog vozila Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Privrednom društvu Igman d.d. Konjic za izdavanje u zakup ribnjaka u kasarni „Konjičkih brigada“

  24. Prijedlog rješenja o imenovanju Stručne komisije za izbor realizatora programa stručnog usavršavanja

  25. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane rješenjem o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj: 05-27-229/22-9 od 15.03.2022. godine

  b) Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane rješenjem o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj: 05-27-229/22-10 od 15.03.2022. godine

  26. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2022, s Prijedlogom zaključka

  27. Izvještaj o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka

  28. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za period od 01.01.2022. – 31.03.2022. godine, s Prijedlogom zaključka

  29. Izvještaji o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19, s Prijedlogom zaključka

  30. Informacija o utrošku sredstava u 2021. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2021. - 2023. godina, s Prijedlogom zaključka

  31. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Zaključka V. broj: 210/2022 od 17.02.2022. godine, s Prijedlogom zaključka

  32. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Izvještaju Komisije za kontrolu namjenskog utroška sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992. – 1995. godine, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka

  33. Informacija o stanju prehrambene industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini sa pregledom uvoza i izvoza za pojedine prehrambene proizvode, s Prijedlogom zaključka

  34. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – april 2022. godine, s Prijedlogom zaključka

  35. Informacija Stručnog radnog tijela Vlade Federacije BiH za pripremanje drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije BiH u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama FBiH u odnosu na predmet o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije Privrednog društva „Famos“ d.d. Sarajevo, s Prijedlogom rješenja

  36. Mišljenje (prethodna saglasnost) Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na „Elaborat o osposobljenosti preduzeća Štanceraj New Company d.o.o. Konjic“ s Prijedlogom teksta saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje proizvodnje naoružanja i vojne opreme (NVO) u postojećem privrednom društvu

  37. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u Nacionalnom parku “Una” (Hava Sulik)

  38. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine privrednom društvu ZRAK d.d. Sarajevo

  39. Prijedlozi odluka

  a) Prijedlog odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" općine i gradovi

  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" općine i gradovi

  c) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI“

  40. Informacija o potrebi stručnog obilaska i evidentiranja stepena oštećenja objekta koji imaju status nacionalnih spomenika na područjima gradova: Mostar, Čapljine i Stoca, koja su pretrpjela veliku materijalnu štetu uslijed potresa koji je pogodio područje u blizini grada Stoca 22.04.2022. godine, s Prijedlogom zaključka

  41. Informacija o zajmu Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) radi finansiranja Projekta “Izgradnja kulturno-sportskog centra u Mostaru”, s Prijedogom zaključka