Dnevni red 313. Sjednica Vlade FBiH

 • 28.04.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 312. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 21.04.2022. godine i Zapisnika 254. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.04.2022. godine, telefonskim putem

  2. Nacrt zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine

  3. Prijedlozi mišljenja o Zahtjevu za ocjenu ustavnosti člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 19/22) i člana 8. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbramebeno-oslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/13 i 90/17), koji je podnio Milan Dunović, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine

  rata

  4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 7. tačka 2. Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica i člana 31. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, koju je u parlamentarnu proceduru uputila Edisa Hamzić iz Sarajeva

  5. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za hitno formiranje Komisije za procjenu stanja medicinskih aparata i opreme u svim kliničkim ustanovama tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite u Federaciji BiH, čiji rezultati trebaju biti informacija/izvještaj o potrebama obnove medicinskih aparata i opreme, koju je podnijela Amela Kuskunović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa BH-GAS d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa BH-GAS d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa BH-GAS d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa BH-GAS d.o.o. Sarajevo

  7. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period januar – mart 2022. godine (I. kvartal 2022. godine)

  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period april - juni 2022. godine (II. kvartal 2022. godine)

  8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija

  9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "Familie des Vaters-Međugorje" za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine

  10. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo

  c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo

  11. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  12. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora

  13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

  14. Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu

  15. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine

  16. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u Sarajevu, ulica Nedima Filipovića broj 15 i broj 19, Udruženju "Humanitarna organizacija "Merhamet" Muslimansko dobrotvorno društvo", Regionalni odbor Sarajevo

  17. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciju koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine

  18. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja

  19. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj: 05-27-861/20-19 od 22.02.2022. godine

  20. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije pravosnažnosti rješenja za eksproprisane nekretnine eksproprisane rješenjima o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica:

  a) Rješenje broj: 04/12-31-4313/16-671 od 28.03.2022. godine

  b) Rješenje broj: 04/12-31-4313/16-670 od 28.03.2022. godine

  c) Rješenje broj: 04/12-31-4313/16-669 od 28.03.2022. godine

  21. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  22. Izvještaj o radu Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH za 2021. godinu i stanje u oblasti računovodstva, sa Prijedlogom zaključka

  23. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar od 01.01.2022. – 31.03.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  24. Peti tromjesečni izvještaj o provedbi projekta Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01.2022. - 31.03.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  25. Izmjena i dopuna Informacije o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  26. Informacija o promjeni punomoći za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u stečajnom postupku nad Poslovnim sistemom „Vitezit“ d.o.o. Vitez, sa Prijedlogom zaključka

  27. Informacija sa Izvještajem o stanju predmeta od 25.04.2022. godine, dostavljen od strane Konzorcija (Joint Venture) Walder Wyss LTD. Cirih, Švicarska - nosilac Konzorcija i doc.dr. Almira Gagule, advokata iz Sarajeva - člana Konzorcija iz dijela četvrte faze (ročišta i odluke) po Ugovoru o pružanju pravnih usluga, sa Prijedlogom zaključka

  28. Informacija o privatizaciji privrednog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo i privrednog društva "Fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar, sa Prijedlogom zaključka

  29. Prijedlog zaključka o potrebi prestanka rada Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine

  30. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala

  31. Informacija (usmena) o stanju u Privrednom društvu Unis „Ginex“ d.d. Goražde

  32. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju

  33. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju člana Uprave Društva

  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Ceste“ d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti člana Uprave Društva

  34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o osnovici za obračun plaća policijskih službenika i utvrđivanju osnovice za obračun plaća policijskih službenika