Dnevni red 305. sjednice Vlade FBiH

 • 28.02.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 304. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.02.2022. godine i Zapisnika 243. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.02.2022. godine, telefonskim putem i Zapisnika 244. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.02.2022. godine, telefonskim putem

  2. Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

  3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

  4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine

  5. Informacije - realizacija Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 218/2022 od 24.02.2022. godine

  a) Informacija Federalnog ministarstva trgovine o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 218/2022 od 24.02.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  b) Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 218/2022 od 24.02.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  - lnformacija JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo iz oblasti energije vezana za poremećaj uzrokovan rusko - ukrajinskim sukobom

  c) Informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj: 218/2022 od 24.02.2022.godine, sa Prijedlogom zaključka

  d) Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 218/2022 od 24.02.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  e) Informacija Federalne direkcije robnih rezervi o stanju robnih zaliha sa posebnim osvrtom na robne rezerve merkantilne pšenice i eventualne intervencije na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine

  f) Informacija (usmena) o stanju u bankarskom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine