Dnevni red 296. sjednice Vlade FBiH

 • 23.12.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 295. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.12.2021. godine i Zapisnika 236. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 21.12.2021. godine, telefonskim putem
  2. Prednacrt zakona o psihološkoj djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine
  3. Prijedlog uredbe o postupanju u slučaju prekograničnog i međuentitetskog uticaja projekta na okoliš
  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
  6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o preuzimanju poslova evidencija u vezi sa regulisanom vojnom obavezom građana sa prebivalištem na području Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine
  7. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
  b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca –branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
  8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  9. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 12 glava 1202 – Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji BiH; razdjela 16 glave 1601 – Federalno ministarstvo finansija i 1603 – Porezna uprava Federacije BiH na razdjel 11 glava 1101 – Ured predsjednika Federacije BiH; razdjel 12 glava 1203 – Ured za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU; razdjel 14 glava 1403 – Federalna uprava policije; razdjel 15 glave 1504 – Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar, 1506 – Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo, 1507 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla i 1508 - Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa Zenica; razdjel 22 glava 2201 – Federalno ministarstvo trgovine; razdjel 26 glava 2602 – Sudska policija; razdjel 35 glava 3501 – Federalni hidrometeorološki zavod; razdjel 49 glava 4901 – Federalna novinska agencija; razdjel 53 glava 5301 – Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica; razdjel 56 glava 5601 – Agencija za državnu službu Federacije BiH; razdjel 62 glava 6201 – Federalna uprava za inspekcijske poslove i razdjel 63 glava 6301 – Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji BiH
  10. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora Operetora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
  b) Prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Operetora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
  11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu privrednom društvu Prima-commerce d.o.o. Zenica u iznosu od 900.000,00 KM
  12. Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na eksproprisanom zemljištu u korist Javnog preduzeća "Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo u svrhu izgradnje autoceste na trasi koridora Vc, dionica Tarčin - Konjic
  13. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera — „Kapitalni transferi javnim poduzećima-Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Bihać" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  15. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje prostorija u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Izvozno kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine
  16. Prijedlog rješenja o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Vijeću Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
  17. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za pripremu projektnog zadatka, koordinaciju i praćenje realizacije projekta rekonstrukcije/ sanacije / adaptacije dijela zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Čemerlića 2 - dio i sprata, radi prenamjene prostora potrebama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  18. Završni izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava “Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu”, sa Prijedlogom zaključka
  19. Godišnji izvještaj Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, sa Prijedlogom zaključka
  20. Izvještaj o postupanju po Zaključku V. broj: 1409/2019 od 05.12.2019. godine u periodu 15.06.2021. godine do 15.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka
  21. Informacija o statusu Hitnog projekta za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu kojeg finansira Međunarodna banka za obnovu i razvoj u dijelu kojeg implementira Federalno ministarstvo zdravstva, sa Prijedlogom zaključka
  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Aneks Sporazuma o ostvarivanju rezultata za Hitni COVID-19 Projekat kojeg finansira Međunarodna banka za obnovu i razvoj, sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP)
  22. Informacija o stanju i mjerama za poboljšanje stanja sigurnosti prometa na cestama, sa Prijedlogom zaključka
  23. Informacija vezano za uplatu sredstava dobiti BH Telecoma u iznosu od 20 miliona KM na poseban račun za upravljanje razvojnim sredstvima za implementaciju sredstava namjenjenih za finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata u okviru Jedinstvenog računa Trezora, za realizaciju Projekta izgradnja poddionice Šićki Brod-Đurđevik na trasi ceste Tuzla-Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
  24. Informacija Federalnog ministarstva trgovine o učinku podrške udruženjima potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
  25. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-novembar 2021. godine, sa Prijedlogom zaključka
  26. Prijedlog zaključka o obustavi konkursnih procedura u rudnicima koja posluju u sastavu koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo i RMU "Banovići" d.d. Banovići u kojem upravljačka prava odnosno ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrši Vlada Federacije BiH
  27. Informacija o primjeni i izradi fiskalnih procjena uticaja na budžet zakonskih i podzakonskih propisa u postupku predlaganja i usvajanja na Vladi Federacije BiH odnosno Parlamentu Federacije BiH, sa Prijedlogom zaključka
  28. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
  29. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju
  30. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora Društva
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Društva
  31. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
  32. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići
  33. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije Covid-19
  34. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  35. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj:639/2019 od 30.05.2019. godine i tačke 3 Zaključka V. broj: 1115/2019 od 03.10.2019. godine, sa Prijedlogom zaključka
  36. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje všilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
  37. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za otvaranje posebnog računa za upravljanje razvojnim sredstvima Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija