Dnevni red 286. sjednice Vlade FBiH

 • 21.10.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 285. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.10.2021. godine 
  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 18.10.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka 
  3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Orašje
  7. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2022. godinu
  8. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Binas d.d. Bugojno za donošenje odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave – direktora privrednog društva Binas d.d. Bugojno
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Binas d.d. Bugojno za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave – direktora privrednog društva Binas d.d. Bugojno 
  9. Prijedlozi odluka 
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nazornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo 
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nazornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
  10. Prijedlozi odluka: 
  a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 10.692,50 KM)
  b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 74.025 KM)
  11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
  12. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja
  13. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika
  14. Prijedlog rješenja o imenovanju disciplinske Komisije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za postupanje po predstavkama na rad i disciplinskim prijavama podnesenim protiv rukovodilaca samostalnih federalnih uprava i samostalnih upravnih organizacija.
  15. Prijedlog izjašnjenja na Zaključak Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (preispitivanje Zaključka V. broj: 1132/2021 od 8.7.2021. godine)
  16. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine o provedbi Akcijskog plana 2019. – 2023. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013. – 2023. godina, u 2020. godini, s Prijedlogom zaključka
  17. Informacija o kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) radi finansiranja Projekta „Program integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine“ (SDIP), s Prijedlogom zaključka
  18. Informacija o Pravilniku o dinamici zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
  19. Informacija o provođenju konkursne procedure imenovanja direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa Prijedlogom zaključka
  20. Informacija Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u vezi sa Inicijativom za izmjenu cjenovnika usluga Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, s Prijedogom zaključka 
  21. Informacija Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u vezi sa Inicijativom za izmjenu Zakona o Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, s Prijedlogom zaključka 
  22. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o garancijama Garancijskog fonda za Kreditno garantni program za izvoznike i Kreditno garantni program za velika preduzeća i Regresiranja kamata-Garantni fond, na dan 30.6.2021. godine, s Prijedlogom zaključka 
  23. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o namjenskom utrošku novčanih sredstava sa pozicije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu "Tekući transferi neprofitnim organizacijama za podršku Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH za učešće i organiziranje sajmova", u iznosu od 50.000 KM, s Prijedlogom zaključka
  24. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  25. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka V. broj: 1339/2020 od 1.10.2020. godine 
  26. Prijedlog odluke o usvajanju Kreditno-garantnog programa za poljoprivredu i prehrambenu industriju 
  27. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 24. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Regresiranje kamata – Garantni fond“
  28. Informacija o implementaciji projekta Izgradnje brze ceste Sarajevo - Goražde, dionica tunel Hranjen - faza 1, s Prijedlogom zaključka