Dnevni red 284. sjednice Vlade FBiH

 • 07.10.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 283. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.9.2021. godine
  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 4.10.2021. godine, sa Prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka
  3. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Stipan Šarac, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu Privrednom društvu TING d.o.o. Žepče u iznosu od 300.000 KM
  7. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  8. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  c) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  9. Prijedlog odluke o raspodjeli skladišnog prostora u “Matrezu” Visoko federalnim institucijama
  10. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa “Smanjenje prostora za korupciju kroz jačanje ljudskih kapacitetea u javnom sektoru u FBiH” otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
  11. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi civilne zaštite
  12. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Analize uspostavljanja Agencije za bezbjednost saobraćaja FBiH
  13. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno i nepotpuno eksproprisane rješenjem Službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Prozor-Rama, broj: 03/2-32-339/19 od 21.6.2021. godine
  14. Prijedlog rješenja o odbijanju neosnovane žalbe općinskog načelnika Općine Velika Kladuša izjavljenu na Zaključak Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 02-15-1-295-31/21 od 22.7.2021. godine
  15. Izvještaj o funkcioniranju informacionog sistema SOTAC u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, sa Prijedlogom zaključka
  16. Izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije registrovanih u Federaciji Bosne i Hercegovine za period period I. – XII. 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
  17. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar za period I-III 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  18. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za period 14.10.-14.01.2021. godine i za period 15.2. - 15.5.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  19. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva "TRZ Hadžići" d.d. Hadžići za period od 28.2.2021. -31.5.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  20. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Međunarodni aerodrom Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za period od 1.4.2021. -30.6.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  21. Izvještaj o radu članova Interresorne radne grupe u vezi sa zaključcima V. broj: 1136/2021 od 15.7.2021. godine i V. broj: 1327/2021 od 29.7.2021. godine (implementacija projekata uključenih u Program javnih investicija Federacije BiH), s Prijedlogom zaključka
  22. Izvještaj Komisije za izbor predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  23. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine za august 2021. godine i period 1.1. - 31.8.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  24. Informacija o raspolaganju nad pokretnom vojnom imovinom, s Prijedlogom zaključka
  25. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Izvještaju o radu i poslovanju Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  26. Informacija o potrebi izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu u svrhu povrata duga za Projekat ARCH-Stolac: „Naslijeđe kao most između zajednica - Rekonstrukcija arhitektonskog naslijeđa u centru grada Stoca - Obnova i razvoj ratom razrušene zajednice“, s Prijedlogom zaključka
  27. Informacija o stanju u oblasti zdravlja poljoprivrednog bilja u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2020. godini, s Prijedlogom zaključka
  28. Informacija u vezi sa stanjem softverske imovine u federalnim organima uprave, s Tabelarnim pregledom - stanje licenci i iskazane potrebe i Prijedlogom zaključka
  29. Informacija o izazovima u kontekstu implementacije Programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i praćenja ispunjavanja obaveza iz SSP-a uključujući Inicijativu za uspostavljanje koordinacije u procesu usklađivanja zakonodavstva u Federaciji Bosne i Hercegovine i saradnje između Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i federalnih i kantonalnih organa uprave, s Prijedlogom zaključka
  30. Informacija o potrebi nabavke letjelica za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka (realizacija tačke 3. Zaključka V. broj: 1272/2021 od 15.8.2021. godine)
  31. Prijedlog strateškog programa sigurnosti djece u digitalnom okruženju u Federaciji BiH 2021. - 2024. i Akcioni plan za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju 2021. - 2024., s Prijedlogom zaključka
  32. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja na Dvanaesti izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje/revidirane
  33. Informacija o stanju u oblasti zaštite, konzervacije, prezentacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  34. Informacija o sanaciji šteta nastalih usljed poplava i klizišta u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  35. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za dodjelu sponzorskih ugovora