Dnevni red 276. sjednice Vlade FBiH

 • 29.07.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 275. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.7.2021. godine, Zapisnika 224. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 26.7.2021. godine, telefonskim putem, Zapisnika 225. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.7.2021. godine, telefonskim putem i Zapisnika 226. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.7.2021. godine, telefonskim putem
  2. Informacija o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima sa proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu 22.07.2021.-28.07.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  3. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije Bosne i Hercegovine, koji su podnijeli:
  a) Damir Džeba, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  b) Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
  8. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
  9. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
  c) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
  d) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
  10. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  12. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Ugovorene i druge posebne usluge - Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
  b) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za razmatranje i ocjenjivanje prijava
  c) Prijedlog teksta Javnog poziva za prijavu projekata po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Ugovorene i druge posebne usluge - Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
  13. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  14. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje dva motorna vozila Arhiva Federacije
  15. Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
  16. Prijedlog odluke o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka
  17. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo BiH (prof.dr. Ümit Göktolga)
  18. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo BiH (Dario Krešić)
  19. Prijedlog rješenja o imenovanju Odbora za reviziju Lutrije Bosne i Hercegovine
  20. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, broj: 04/12-31-4313/16-584 od 3.7.2020. godine
  21. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, broj: 04/12-31-4313/16-573 od 18.6.2020. godine
  22. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za osiguranje "Sarajevo - osiguranje" d.d. Sarajevo, za period 1.4.2021. - 30.6.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  23. Izvještaj o radu Nadzornog odbora "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo za I. i II. kvartal 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  24. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP HT d.d. Mostar od 1.4.2021.-30.6.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  25. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo za period 18.3.2021. – 30.6.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  26. Kvartalni izvještaj o napretku projekta „Hitni projekat za COVID-19 za Federaciju Bosne i Hercegovine“ za period 1. aprli - 30. juni 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  27. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija, za period april – juni 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  28. Drugi tromjesečni Izvještaj o provođenju projekta Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, za period 01.04.2021.-30.06.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  29. Informacija o potrebi izrade Uredbe o ciljanim interventnim mjerama u pojedinim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19, s Prijedlogom zaključka
  30. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta „Strategija razvoja naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017-2027 godina“, s Prijedlogom zaključka
  31. Informacija o evidenciji pristupa prijenosa podataka o isplatama gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi od strane federalnih, kantonalnih, gradskih/općinskih organa i drugih institucija koje djeluju u Federaciji Bosne i Hercegovine u Jedinstveni registar korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi za 2019., 2020. i prvi kvartal 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  32. Informacija o pregovorima za zaključivanje Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  33. Informacija o realizaciji projekata za II Kvartal 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  34. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  35. Informacija Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa žalbom Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona izjavljenu na Rješenje Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-1-75-2/17 od 25.8.2017. godine, s Prijedlogom rješenja
  36. Prijedlog odgovora na tužbu povodom upravnog spora pokrenutog kod Kantonalnog suda u Sarajevu od strane tužitelja Tatlić Nezira, po punomoćniku, protiv Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03-02-1090/2020 od 20.5.2021. godine
  37. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  38. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama - Udruženjima građana, obrtničkoj komori federacije Bosne i Hercegovine, komorama kantona i obrazovnim institucijama - utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
  39. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
  40. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o sazivanju 6. vanredne Skupštine Dioničkog društva Ceste d.d. Mostar
  b) Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 6. vanrednoj sjednici Skupštine Dioničkog društva Ceste d.d. Mostar
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 6. vanrednoj sjednici Skupštine Dioničkog društva Ceste d.d. Mostar
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 6. vanrednoj sjednici Skupštine Dioničkog društva Ceste d.d. Mostar
  - Materijali za Dnevni red 6. vanredne sjednice Skupštine Dioničkog društva Ceste d.d. Mostar
  c) Prijedlog teksta obavijesti o sazivanju 6. vanredne Skupštine Dioničkog društva Ceste d.d. Mostar
  d) Prijedlog teksta obavijesti Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine
  41. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1136/2021 od 15.7.2021. godine, s Prijedlogom za formiranje Interresorne radne grupe vezano za Program javnih investicija
  42. Prijedlog zaključka o isplati regresa za 2021. godinu