Dnevni red 275. sjednice Vlade FBiH

 • 22.07.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 274. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 15.7.2021. godine, Zapisnika 222. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.7.2021. godine, telefonskim putem i Zapisnika 223. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.7.2021. godine, telefonskim putem
  2. Informacija o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima sa proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu 14.7.2021.-21.7.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  3. Mišljenje Federalnog ministarstva pravde o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, saPrijedlogom zaključka
  4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu Zakona o osiguranju, koju je podnijelo Udruženje društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine
  5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijelo Udruženje društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine
  6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 4. Zakona o visini stope zatezne kamate, koju je u parlamentarnu proceduru uputila Vlada Tuzlanskog kantona
  7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Inženjerska komora Federacije Bosne i Hercegovine
  8. Prijedlozi uredbi:
  a) Prijedlog uredbe o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada
  b) Prijedlog uredbe o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslovima za dodjelu poticajnih sredstava
  9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  10. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Zenica u iznosu od 54.842,51 KM
  b) Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Zenica u iznosu od 122.854,69 KM
  11. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
  12. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije
  13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora broj: 01-23-365/15 od 10.4.2015. godine
  14. Godišnji izvještaj o radu Finansijsko - informatičke agencije za 2020. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Finansijsko - informatičke agencije za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  15. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – juni 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  16. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Podrške zapošljavanju“ (ESP) za period 01.04. – 30.06.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka
  17. Komentari na Nacrt izvještaja o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  18. Informacija o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta "Adaptivno upravljanje saobraćajem", s Prijedlogom zaključka
  19. Informacija o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta izgradnje tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica, s Prijedlogom zaključka
  20. Informacija o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta obnova voznog parka tramvajskog saobraćaja, s Prijedlogom zaključka
  21. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za juni 2021. godine i period 01.01. – 30.06.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka
  22. Inicijativa za odobravanje izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
  23. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima sredstava iz RFI aranžmana sa MMF-om
  24. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" gradovi i općine
  25. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine