Dnevni red 27. sjednice Vlade FBiH

 • 04.10.2007.
  1. Zapisnik 26. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala;
  3. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće;
  4. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Federalnom štabu civilne zaštite;
  5. Prijedlog odluke o davanju na korištenje mrkog uglja Zavodu za zaštitu djece i omladine Pazarić;
  6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti o produženju misije pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji;
  7. Izvješće o radu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u periodu od 1.01.-30.06.2007. godine;
  8. Informacija o nastavka realizacije Ugovora o izradi digitalnog ortofoto snimka Federacije Bosne i Hercegovine;
  9. Informacija o GEF Projektu upravljanje slivom Neretve i Trebišnjice, sa zaključcima;
  10. Informacija o realizaciji Programa deminiranja 2007 – Faza IX (za period 12.02.-31.07.2007. godine) sa Prijedlogom zaključaka;
  11. Informacija o požarima u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
  12. Program rada za izradu Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federacije Bosne i Hercegovine;
  13. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite – davanje saglasnosti;
  14. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Arhiva Federacije – davanje saglasnosti;
  15. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji;
  16. Prijedlog rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite;
  17. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za utvrđivanje visine mjesečnih novčanih primanja osoba sa invaliditetom za mjesece septembar, oktobar, novembar i decembar 2007. godine;
  18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu.