Dnevni red 268. sjednice Vlade FBiH

 • 03.06.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 218. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. održane 26.5.2021. godine, telefonskim putem i Zapisnika 267. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. održane 27.5.2021. godine
  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.5.2021. godine, s Prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka
  3. Informacija o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu od 25.5 - 2.6.2021. godine   
  4. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
  5. Nacrt zakona o posredovanju u prometu nekretnina
  6. Nacrt zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji Bosne i Hercegovine
  7. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
  8. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o postupku verificiranju tražbina isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine
  9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Javnog preduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar
  10. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
  12. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 12 glava 1201- Vlada Federacije Bosni Hercegovine na razdjel 12 glava 1202 - Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federeracije Bosne i Hercegovine
  13. Prijedlog odluke o utvrđivanju Javnog interesa za Projekt izgradnje gradskog autoputa - brze ceste u Sarajevu
  14. Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog prometa
  15. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije pravnosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, broj: 04/12-31-4313/16-245a od 10.3.2021. godine
  16. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije Bosne i Hercegovine za period 2022. - 2024. godina, s Prijedlogom zaključka
  17. Prijedlog izjašnjenja na akt Instuticije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, broj: Ž-SA-441/21 od 6.6.2021. godine-prigovor Felić Emira
  18. Nacrt odgovora na Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske Odluke, presude Kantonalnog suda u Mostaru, broj: 07 0 O 0137802 16 U od 27.5.2019. godine
  19. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za I Kvartal 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  20. Izvještaj Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora policije za I kvartal 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  21. Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1. - 31.12.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
  22. Mjesečni pregled naplate prihoda i doprinosa na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  23. Informacija o izvještajima o finansijskoj reviziji federalnih ministarstava vezano za implementaciju Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije Covid-19, s Prijedlogom zaključka
  24. Informacija o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (stanje na dan 31.12.2020. godine), s Prijedlogom zaključka
  25. Informacija o utrošku sredstava tekućeg transfera “Subvencija Javnim preduzećima - transfer Željeznicama FBiH” dodjeljenih iz Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  26. Informacija o aktivnostima na provođenju Projekta rekonstrukcije/ sanacije / adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i objekta poslovne zgrade „Staklena banka“ u Mostaru, s Prijedlogom zaključka
  27. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-april 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  28. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1454-1/2016 od 15.7.2016. godine