Dnevni red 267. sjednice Vlade FBiH

 • 27.05.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 266. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.5.2021. godine i Zapisnika 217. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.5.2021. godine, telefonskim putem
  2. Prijedlog mišljenja o Inicijativi za izmjenu i dopunu člana 42. stav 4. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, koju je podnio Marko Saraf, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  3. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine
  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  7. Prijedlog odluke o kategorisanju lokalnih cesta u regionalne ceste na području Zapadnohercegovačkog kantona
  8. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu
  9. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno
  10. Prijedlog odluke o usvajanju Kreditno garantnog programa za izvoznike
  11. Prijedlog odluke o usvajanju Kreditno garantnog programa za velika preduzeća
  12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-Regresiranje kamata-Garantni fond“
  13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za NP Una” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
  14. Prijedlog odluke o prijenosu stalnih sredstava i izvršenih radova u okviru projekta registracije nekretnina, nabavljenih iz sredstava kredita broj 51880-BA, krajnjim korisnicima
  15. Prijedlozi rješenja:
  a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Finansijsko-informatičke agencije
  b) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Finansijsko-informatičke agencije
  16. Prijedlozi rješenja:
  a) Prijedlog rješenja o razrješenju dva člana Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije
  b) Prijedlog rješenja o imenovanju dva člana vršioca dužnosti Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije
  17. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” za Federaciju Bosne i Hercegovine
  18. Analizu stanja i prijedlog Federalne uprave za inspekcijske poslove da se izvrši kadrovsko jačanje poljoprivrednog inspektorata i poboljša funkcionalnost organizacionih jedinica Federalne uprave za inspekcijske poslove nadležnih za nadzore u oblasti zaštite bilja, s Prijedlogom zaključka
  19. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  20. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica (Aukcija 27.04.2021.-7Y-30 mil.-), s Prijedlogom zaključka
  21. Kvartalni izvještaj o provođenju Projekta “Energetska efikasnost u BiH” za Federaciju Bosne i Hercegovine (AF-dodato finansiranje) za period 1.1.2021.-31.3.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  22. Izvještaj o poduzetim aktivnostima i finansijskoj podršci pruženoj od strane institucija iz Federacije Bosne i Hercegovine u povodu obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici i obilježavanja 11. jula 1995. godine godišnjice nad Bošnjacima "Sigurne zone UN-a" Srebrenica u toku 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
  23. Informacija o nedostatnom i neadekvatnom smještajnom kapacitetu Federalne uprave policije, s Prijedlogom zaključka
  24. Informacija Federalnog ministarstva pravde o pritužbama na rad i disciplinskim prijavama protiv direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
  25. Informacija o trenutnom stanju izrade Programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, s Prijedlogom zaključka
  26. Analiza mjera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na ublažavanju ekonomskih posljedica pandemije (COVID-19)
  27. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o restrukturiranju i finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine
  28. Informacija o zahtjevu za davanje saglasnosti za potpis Nagodbe, broj protokola 355 od 20.05.2021. godine, između Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče i Operator-terminali Fedeacije d.o.o. Sarajevo s jedne strane i DELTAGRIP TRADING LLP sa druge strane, s Prijedlogom zaključka
  29. Prijedlog odluke o uspostavljanju revolving fonda za energijsku efikasnost Fedearcije Bosne i Hercegovine za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja
  30. Prijedlozi rješenja:
  a) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o razrješenju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  b) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje