Dnevni red 14. sjednice Vlade FBiH

 • 21.09.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 07.09.2023. godine, Zapisnika 13. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 11.09.2023. godine, telefonskim putem i Zapisnika 14. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.09.2023. godine, telefonskim putem

  2. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine

  3. Prijedlog amandmana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Prijedlog zakona o prijevozu opasnih materija

  4. Prijedlog mišljenja o Inicijativi za izmjenu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i Ustava Kantona Sarajevo, koju je podnijelo Gradsko vijeće Grada Sarajeva

  5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 92. Zakona o stečaju, koju je u parlamentarnu proceduru uputilo Udruženje građana – Gradsko pokopno društvo Visoko

  6. Prijedlog strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023-2030) sa Prijedlogom zaključka o prihvatanju Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023-2030)

  a) Nacrt odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023-2030)

  7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera neprofitnim organizacijama – Udruženjima građana, Obrtničkoj komori Federacije Bosne i Hercegovine i komorama kantona i obrazovnim institucijama – utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta

  8. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

  9. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS "Ginex" d.d. Goražde za razrješenje člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS "Ginex" d.d. Goražde ispred državnog kapitala

  b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke u davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS "Ginex" d.d. Goražde za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS "Ginex" d.d. Goražde ispred državnog kapitala

  c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS "Ginex" d.d. Goražde za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS "Ginex" d.d. Goražde ispred državnog kapitala

  d) Prijedlog teksta zahtjeva za sazivanje (vanredne) Skupštine Privrednog društva UNIS "Ginex" d.d. Goražde

  10. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo

  11. Prijedlog odluke o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista

  12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

  13. Prijedlog odluke o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava - Rudnici uglja u Koncernu EP BiH

  14. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu Privrednom društvu MILES d.o.o. Čitluk u iznosu od 639.890,00 KM

  15. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu ŠIRBEGOVIĆ INŽINJERING d.o.o. Gračanica u iznosu od 900.000,00 KM

  16. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu Privrednom društvu ŠIRBEGOVIĆ INŽINJERING d.o.o. Gračanica u iznosu od 800.000,00 KM

  17. Prijedlog odluke o odobravanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu

  18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Admiru Topaloviću za doznaku, sječu i otpremu stabala na k.č. 481, zk.ul. 549, k.o. Orahovice, grad Goražde

  19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine

  20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije

  21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

  22. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava iznad iznosa planiranog u Budžetu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, a do visine uplaćenih sredstava po Projektu „Sufinansiranje povjerenih poslova u skladu sa odredbama kantonalnih zakona o državnoj službi“

  23. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Unaprijeđenje glavnog sistema i modula integrisane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u BiH“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku

  24. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Unaprjeđenje statistike kriminaliteta i krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku

  25. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Nastavak provedbe pravne stečevine EU u području strukturne poslovne statistike“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku

  26. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

  27. Prijedlog rješenja o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo

  28. Prijedlozi rješenja:

  a) Prijedlog rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo" d.o.o.

  b) Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo" d.o.o.

  29. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu kriterija za dodjelu grant sredstava i praćenje realizacije budžetske podrške Evropske unije za energetske potrebe u Federaciji Bosne i Hercegovine

  30. Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2023, sa Prijedlogom zaključka

  31. Izvještaj o realizaciji zaključka V. broj: 746/2023 od 01.06.2023. godine (Kontrola namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine iz oblasti namjenske industrije“ sa Prijedlogom zaključka

  32. Izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 30.06.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  33. Prijedlog mišljenja o Nacrtu rješenja o imenovanju Konkursne komisije za izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine

  34. Informacija o realizaciji Projekta tehničke podrške “EU za civilno društvo (EU4CS) – Izgradnja kapaciteta vlada za uključivanje organizacija civilnog društva (OCD) u donošenje odluka u Bosni i Hercegovini”, sa Prijedlogom zaključka

  35. Informacija o 5. krugu evaluacije koju provodi Komitet eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL), sa Prijedlogom zaključka

  36. Inicijativa Federalnog ministarstva pravde za izmjenu Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  37. Informacija Federalnog ministarstva pravde o implementaciji Zaključka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-02-1428/22 od 26.07.2023. godine, koji se odnosi na izradu Nacrta zakona o logorašima, sa Prijedlogom zaključka

  38. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o usvajanju Izvještaja o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. godini, sa Prijedlogom zaključka

  39. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o statusu sredstva dodijeljenih privrednom društvu Konfekcija „BORAC“ d.d. Travnik za uvezivanje radnog staža po Programu iz 2019. godine, sa Prijedlogom zaključka

  40. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Zvizdan“ od Privrednog društva MET Consulting d.o.o. Široki Brijeg, sa Prijedlogom zaključka

  41. Informacije, sa prijedlozima zaključaka:

  41.1. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-1“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.2. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-2“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.3. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-3“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.4. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-4“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.5. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-5“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.6. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-6“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.7. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-7“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.8. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-8“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.9. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-9“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.10. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-10“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.11. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-11“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.12. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-12“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.13. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-13“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.14. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-14“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.15. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-15“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.16. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-16“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.17. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-17“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.18. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-18“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.19. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-19“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.20. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-20“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.21. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-21“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  41.22. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01-22“ od investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac, sa Prijedlogom zaključka

  42. Informacija o registriranim predstavništvima stranih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (stanje 30.06.2023. godine), sa Prijedlogom zaključka

  43. Informacija o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01.2022. - 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  44. Informacija o poslovanju slobodnih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  45. Informacija o implementaciji aktivnosti na realizaciji Operativnog plana za poboljšanje energijske efikasnosti u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine za period august 2022 - septembar 2023, sa Prijedlogom zaključka

  46. Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma vezana za odobravanje sredstava za sprovođenje istraživanja na širem području Trgovske gore, sa Prijedlogom zaključka

  47. Informacija o potrebi izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u cilju realizacije aktivnosti organizacije centralne manifestacije obilježavanja "Dječije nedjelje", sa Prijedlogom zaključka

  48. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (u vezi sa iseljenjem Odbora državne službe za žalbe Federacije BiH i Finansijske policije iz prostorija u ul. Hamdije Ćemerlića br. 2) sa Prijedlogom zaključka

  49. Informacija Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provedbu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: Int. 371/23 od 05.06.2023. godine, sa Prijedlogom operativnog plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za implementaciju Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma za period od 2023. - 2026. godine, sa Prijedlogom zaključka

  50. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar, za popunu upražnjenih radnih mjesta

  51. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta sa Prijedlogom zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

  52. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za statistiku za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  53. Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne Hercegovine za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  54. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo

  55. Prijedlozi akata:

  a) Informacija povodom neodržavanja Dvadesetšeste redovne Skupštine dioničara Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća sa Prijedlogom zaključka

  b) Prijedlog odluke o neposrednom sazivanju Skupštine dioničara Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća

  c) Prijedlog teksta obavještenja o neposrednom sazivanju Skupštine

  56. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

  57. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo za razrješenje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Feroelektro“ d.d.Sarajevo

  c) Prijedlog teksta Zahtjeva za sazivanje Skupštine Privrednog društva „Feroelektro" d.d. Sarajevo

  58. Prijedlog zaključka o usvajanju Plana povratka, obnove i gradnje i razvoja održivog povratka za 2023. godinu

  59. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH o razrješenju dužnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH o imenovanju v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

  60. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa

  61. Izvještaj Komisije za praćenje i nadzor nad implementacijom programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, kao i namjenskog utroška sredstava za I. kvartal 2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  62. Prijedlozi odluka:

  62.1. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Savez sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine Sarajevo

  62.2.Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivački savez Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (sportista Iman Avdić i trener Evelin Avdić)

  62.3. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Savezu dizača tegova Bosne i Hercegovine Sarajevo (u iznosu od 17.500,00 KM)

  62.4. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Savezu dizača tegova Bosne i Hercegovine Sarajevo (u iznosu od 20.000,00 KM)

  62.5. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Streljački klub osoba sa invaliditetom „Novi Grad“ Sarajevo

  62.6. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Savezu klizačkih sportova Bosne i Hercegovine Sarajevo

  62.7. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Judo klub „Bosna“ Sarajevo (za seniore)

  62.8.      Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Judo klub „Bosna“ Sarajevo (za seniorke)

  62.9. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Judo klub „Bosna“ Sarajevo (sportista Džejla Kožljak)

  62.10. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Judo klub „Bosna“ Sarajevo (sportista Kerim Hasić)

  62.11. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Judo klub „Bosna“ Sarajevo (sportista Ahmed Mulalić)

  62.12. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Judo klub „Bosna“ Sarajevo (sportista Toni Miletić)

  62.13. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Judo klub „Bosna“ Sarajevo (sportista Anđela Samardžić)

  62.14. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Judo klub „Bosna“ Sarajevo (sportista Aleksandra Samardžić)

  62.15. Prijedlog odluke o dodjeli nagrada Taekwondo klubu „Akademija Tešanj“ Tešanj (sportista Nadina Mehmedović)

  62.16. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Mladost“ Sarajevo (sportista Dora Marušić)

  62.17. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Mladost“ Sarajevo (sportista Erol Nući)

  62.18. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade udruženju Taekwondo klub „Šampion“ Sarajevo (sportista Eman Sarić)

  62.19. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade udruženju Taekwondo klub „Šampion“ Sarajevo (sportista Hamza Bahtanović)

  62.20. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klub „Novi Grad“ Sarajevo (sportista Sadmir Habibović)

  62.21. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klub „Novi Grad“ Sarajevo (sportista Alija Rašidagić)

  62.22. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klub „Novi Grad“ Sarajevo (za seniorke)

  62.23. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klub „Novi Grad“ Sarajevo (za seniore)

  62.24. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klub „Novi Grad“ Sarajevo (sportista Samir Selimović)

  62.25.   Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klub „Novi Grad“ Sarajevo (sportista Džejla Makaš)

  62.26. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klub „Novi Grad“ Sarajevo (sportista Katarina Kraišnik)

  62.27. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje „Taekwondo club Bosna Moštre“ Visoko

  63.28. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje „ON 1“ džudo klub Sarajevo (sportista Mustafa Hebib)

  62.29. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje „ON 1“ džudo klub Sarajevo (sportista Narin Handan)

  62.30. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klub „Magone“ Livno (sportista Petra Ždero)

  62.31. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klub „Magone“ Livno (sportista Matej Orlović)

  62.32. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Streljački klub „Sarajevo“ Sarajevo (u iznosu od 4.500,00 KM)

  62.33. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Streljački klub „Sarajevo“ Sarajevo (konkurnecija: zračna puška-seniori)

  62.34. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Streljački klub „Sarajevo“ Sarajevo (konkurnecija: zračna puška-seniorke)

  62.35. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Streljački klub „Sarajevo“ Sarajevo (konkurnecija: zračni pištolj-seniori)

  62.36. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Streljački klub „Sarajevo“ Sarajevo (konkurnecija: zračni pištolj-seniorke)

  62.37. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Streljački klub „Sarajevo“ Sarajevo (sportista Fahar Onešćuk)

  62.38. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Atletski klub „Goražde“ Goražde

  62.39. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Stonoteniski klub „Spin 2012“ (sportista Emina Hadžiahmetović)

  62.40. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Stolnoteniski klub „Mostar“ Mostar

  62.41. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Dečki u plavom Sarajevo (sportista Alma Hrnjić)

  62.42. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade UG Atletski klub „Sloboda - Tehnograd“ Tuzla (disciplina 10.000m brzo hodanje)

  62.43. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Odbojkaški klub invalida „Fantomi“ Sarajevo (za osvojeno prvo mjesto Premijer lige sjedeće odbojke)

  62.44. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivački savez Federacije Bosne Hercegovine Sarajevo (sportista Ismail Barlov)

  62.45. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Rukometni klub „Izviđač“ Ljubuški

  62.46. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Savez dizača tegova Bosne i Hercegovine Sarajevo (za seniorke)

  62.47. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Savez dizača tegova Bosne i Hercegovine Sarajevo (za seniore)

  62.48. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivački savez Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (sportista Lana Pudar za ostvarenu A Olimpijsku normu za OI Pariz 2024. u disciplini 200m delfin)

  62.49. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Hrvatski rukometni klub „Grude“ Grude

  62.50. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klub „Novi Grad“ Sarajevo (sportista Nedžad Husić i terner Haris Husić)

  62.51. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klub „Novi Grad“ Sarajevo (sportista Benjamin Husić i terner Haris Husić)

  62.52. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Odbojkaški klub invalida „Fantomi“ Sarajevo (za osvojeno prvo mjesto i titulu prvaka Evrope na Evropskom klupskom šampionatu za muškarce)

  62.53. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Savez dizača tegova Bosne i Hercegovine Sarajevo (sportista Mak Numić i terner Haris Durak)

  62.54. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klub „Željezničar“ Sarajevo

  62.55. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klub „Bugojno“ Bugojno

  62.56. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klub „Akademija Tešanj“ Tešanj (sportista Nihada Hodžić i terner Elvin Mehmedović)

  62.57. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Bokserski savez Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (muška konkurnecija)

  62.58. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Bokserski savez Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (ženska konkurnecija)

  62.59. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Teniski klub „Gem“ Sarajevo

  62.60. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Stonoteniski klub „Spin 2012“ Sarajevo (za osvojenu titulu Premijer lige Bosne i Hercegovine u konkurenciji žena za seonu 2022/2023)

  62.61. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade SFK 2000 Sarajevo Sarajevo

  62.62. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Stolnoteniski klub „Mostar“ Mostar

  62.63. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivački savez Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (sportista Lana Pudar i trener Damir Đedovič u ukupnom iznosu 4.500,00 KM - za seniorski državni rekord u disciplini 200m delfin)

  62.64. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivački savez Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (sportista Lana Pudar i trener Damir Đedovič u ukupnom iznosu 15.000,00 KM za osvojenu zlatnu medalju u disciplini 50m delfin)

  62.65. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivački savez Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (sportista Lana Pudar i trener Damir Đedovič u ukupnom iznosu 15.000,00 KM - za osvojenu zlatnu medalju u disciplini 100m delfin)

  62.66. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivački savez Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (sportista Lana Pudar i trener Damir Đedovič u ukupnom iznosu 15.000,00 KM - za osvojenu zlatnu medalju u disciplini 200m delfin)

  62.67. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Atletski klub „Sarajevo“ Sarajevo

  62.68. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje građana Atletski klub „Sloboda – Tehnograd“ Tuzla (osvajanje titula pojedinačnih prvaka Bosne i Hercegovine u atletici za seniore/ke u 2023. godini)

  62.69. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Atletski klub „Zenica“ Zenica

  62.70. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Dečki u plavom Sarajevo (sportista Emina Alagić)

  62.71. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Atletski klub „Novi Grad“ Sarajevo (sportista Maša Garič)

  62.72. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Hrvatski atletski klub „Zrinjski“ Mostar

  63. Prijedlog amandmana Vlade Feracije Bosne i Hercegovine na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

  64. Usmena informacija o stanju Upravnog odbora UKC Sarajevo

  65. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
  66. Odgovor na Prijedlog EBRD-a za izmjenu trase na Koridoru Vc