Dnevni red 11. sjednice Vlade FBiH

 • 30.05.2007.
  1. Potvrđivanje Zapisnika 10.  sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji;
  3. Prijedlog  uredbe o opasnim i štetnim materijama u vodama;
  4. Prijedlog uredbe o Glavnom uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  5. Prijedlog uredbe o Uredu Vlade Fedearcije Bosne i Hercegovine za poslove upravljanja nekretninama Federacije Bosne i Hercegovine;
  6. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o Stručnoj službi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  7. Prijedlog uredbe o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine;
  8. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  9. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  10. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava ½Tekući grantovi – Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva½ utvrđenim u Proračunu Federacije BiH za 2007.godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije;
  11. Prijedlog odluke i rješenja potrebnih za provođenje procedure izbora jednog člana iz Federacije BiH u Upravni odbor Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini;
  12. Prijedlog odluke o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine;
  13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP ½Željeznice Federacije BiH½ d.o.o Sarajevo o usvajanju:
   1. Konačne situacije izvršenih radova na održavanju željezničke infrastrukture i
   2. Konačnog obračuna usluga u putničkom saobraćaju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2006.godinu;
  1. Prijedlog odluke o razvrstavanju magistralne ceste M-5 na dionici Sarajevo (Jošanica) – Podlugovi – Visoko u kategoriji autoceste A-1;
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o izmjeni i dopuni financijskog ugovora između Bosne i Hercegovine i Europske investicione banke za „Projekat za puteve Bosne i Hercegovine (Sarajevska zaobilaznica)“ sa Prijedlogom zaključaka;
  3. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine – Igman, Bjelašnica, Treskavica i kanjon rijeke Rakitnice (Visočica) za razdoblje od 2007. do 2027. godine;
  4. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, sliv rijeke Une, za razdoblje od 2007. do 2027. godine;
  5. Prijedlog odluke o utvrđivanju područja planina Prenj, Èvrsnica, Èabulja područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine;
  6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2000. do 2022. godine
  7. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine Prenj, Èvrsnica, Èabulja za razdoblje od 2007. do 2027. godine;
  8. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2007. godinu;
  9. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2008. godinu;
  10. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2008. godinu;
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine;
  12. Informacija o problemima plaćanja PDV-a iz sredstava Proračuna Federacije BiH na uvezenu opremu za potrebe javno-zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH sa Prijedlogom zaključaka;
  13. Obrazloženje postojećeg stanja u privredi, osobito u segmentu uvoza i izvoza na teritoriju Federacije BiH i Bosne i Hercegovine za izradu Strategije razvoja trgovine i domaćeg tržišta
  14. Informacija o Projektu razvitka ruralnog poduzetništva (REEP; IFAD Lo 697 BA), sa prijedlogom zaključaka;
  15. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavno povjerenstvo za dug;
  16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Alijansi za sigurnost Bosne i Hercegovine;
  17. Prijedlog akcionog plana za izradu konačne verzije Strategije mirovinskog i invalidskog osiguranja sa Prijedlogom zaključaka i Prijedlogom rješenja o formiranju ekspertne grupe za reformu mirovinskog sustava;
  18. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za razgraničenje – procjenu imovine između Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje i Instituta za medicinsko vještačenje Sarajevo;
  19. Prijedlog odluke o potrebnim financijskim sredstvima za provođenje Plana akcije kontrole rada na crno;
  20. Prijedlozi odluka o raspodjeli sredstava:
    1. “Transfer za organizacije civilnih invalida”;
    2. “Transfer za implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida”;
    3. “Transfer PIO/MIO – ERC ZIPO”;
    4. “Transfer za odvikavanje od ovisnosti” i
    5. “Podrška zapošljavanju invalidnih lica”;
  1. Davanje ovlaštenja Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH za vršenje radnji u svezi zaštite stvari, prava i obveza iz pasivne podbilance poduzeća sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  2. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite za mjesec svibanj 2007. sa izvješćem o isplaćenim naknadama korisnicima za pet mjeseci 2007. godine;
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna FBiH za financijsku pomoć Udruženju “Majke enklave Srebrenica”;
  4. Informacija o epizootiloškoj situaciji u FBiH sa posebnim osvrtom na brucelozu sa prijedlogom zaključaka;
  5. Prijedlog odluke o poništavanju javnog oglasa za izbor i imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnmatelja Agencije za bankarstvo FBiH;
  6. Prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva za izbor ravnatelja i  zamjenika ravnatelja i članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH;
  7. Prijedlog odluke o kriterijumima za izbor i imenovanje Upravnog odbora ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za bankarstvo FBiH;
  8. Prijedlog odluke o ponovnom konkursu za izbor i imenovanje Upravnog odbora, ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za bankarstvo FBiH;
  9. Prijedlog rješenja o predaji u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i Katastar nekretnina općine Ilidža od 13.4.2007.