99. RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o formiranju Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabavke letjelice i formiranju zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara

Na temelju članka 19. stavak (3) u svezi s člankom 14. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) a u svezi s točkom 6. Zaključka V. broj 1116/2022 od 21.07.2022. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 327. sjednici, održanoj 04.08.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IZMJENAMA I DOPUNAMA RJEŠENJA O FORMIRANJU RADNE SKUPINE ZA OBAVLJANJE PRIPREMNIH RADNJI U CILJU NAJMA I NABAVE LETJELICE I FORMIRANJU ZRAČNIH SNAGA (JEDINICE) ZA GAŠENJE POŽARA OTVORENOG PROSTORA I OBAVLJANJE DRUGIH ZADATAKA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA


I.


U Rješenju o formiranju Radne skupine za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabave letjelice i formiranju zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja ("Službene novine Federacije BiH", broj: 42/22), u točki I. podtočka 5. briše se.

U podtočki 6., riječi: "Amadeo Mandić" zamjenjuju se riječima: "Marko Đuzel".

Dosadašnje podtočke 6 - 11. postaju podtočke 5.-10.

Iza stavka (1), dodaje se novi stavak (2) koji glasi: "Mandat Radne grupe traje do izvršenja zadataka iz Akcionog plana za realizaciju preostalih točaka zaključaka iz Elaborata, s prijedlozima akata za njihovu implementaciju."

Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (3).

II.


U alineji 1. točke II., riječi: "7 dana" zamjenjuju se riječima: "tri mjeseca", a u alineji 2. riječi: "30 dana", zamjenjuju se riječima: "najdulje šest mjeseci".

Iza alineje 2, dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

" - nakon što Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donese potrebne odluke za uspostavu Avio-servisa, pruži potrebnu stručnu pomoć odgovornoj osobi."

III.


Točka III. mijenja se i glasi:

Članovima Radne skupine uposlenim u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama pripada naknada sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

Naknade za rad predsjednika i članova Radne skupine koji nisu uposlenici federalnih organa uprave i upravnih organizacija, koji posjeduju specijalizirana stručna znanja, te financiranje operativnih troškova rada Radne skupine, vršit će se iz sredstava obezbijeđenih na poziciji Federalne uprave civilne zaštite, sukladno točki 4. Zaključka V. broj 1116/2022 od 21.07.2022. godine.

IV.


Ovo rješenje stupa na snagu s danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1195/2022
04. kolovoza 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.