87. sjednica Vlade FBiH

 • 29.01.2009.
 • UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UTVRÐIVANJU I NAÈINU IZMIRENJA UNUTRAŠNJIH OBAVEZA FBiH

  Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH.

  Dva su osnovna razloga opredijelila Vladu na predlaganje ovog zakona. Prvi je potreba da se kamata na izvršne sudske odluke po osnovu unutrašnjih obaveza Federacije BiH obračunava na način propisan Zakonom i nakon fiskalne 2008. godine, a drugi u neophodnosti određivanja novog roka za početak emisije obveznica po osnovu ratnih potraživanja. Umjesto ranije utvrđenog 1.1.2008. ovaj rok je pomjeren na 31.3.2009. godine.

  KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI TERMINALA FEDERACIJE D.O.O. SARAJEVO

  Na prijedlog Nadzornog odbora “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ovog privrednog društva.

  Usvojenim izmjenama i dopunama se djelatnost ovog preduzeća usklađuje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti BiH, a na osnovu Zaključka Općinskog suda u Sarajevu.

  PRETHODNA SAGLASNOST NA IZUZIMANJE OD PRIVATIZACIJE

  Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom je Vladi Tuzlanskog kantona dala prethodnu saglasnost za donošenje Odluke o izuzimanju od privatizacije Javnog preduzeća RTV Tuzlanskog kantona (RTV TK). Na ovaj način zadržava se 100 posto vlasništvo u državnom kapitalu ovog javnog preduzeća.

  Danas donesenu Odluku Vlade FBiH, Skupština Tuzlanskog kantona dužna je dostaviti Parlamentu FBiH na donošenje. Naime, prema Zakonu o privatizaciji preduzeća, o izuzimanju od privatizacije kapitala do 30 posto odlučuje Vlada, a preko tog procenta Parlament FBiH.

  SREDSTVA ZA RAZVOJ TURIZMA I OKOLIŠA U FBiH

  Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH“ u ukupnom iznosu od pet miliona KM.

  Za sufinansiranje projekata izgradnje novih turističko-ugostiteljskih kapaciteta, održivog razvoja turizma na selu, te izgradnju osnovne turističke infrastrukture namijenjeno je pola miliona KM, a isti iznos je planiran za sufinansiranje kamata na kredite za izgradnju ovih objekata.

  Za sufinansiranje novih turističkih proizvoda, izrade horizontalne i vertikalne turističke signalizacije i tematskih cesta u kantonima i općinama (panoi, putokazi, vinske i ceste sira, poučne staze, šetnice, putna odmorišta, info punktovi, vidikovci i biciklističke staze) predviđena su sredstva od 200.000 KM.

  Za razvoj i promociju turizma i ugostiteljstva planira se utrošiti pola miliona KM, izradu originalnih turističkih suvenira 100.000 KM, a za brandiranje pojedinih mjesta, događaja i proizvoda 300.000 KM.

  Za uvođenje upravljačkih sustava prema ISO standardima treba 100.000 KM, za štampanje publikacija i promotivnog materijala 400.000 KM, za ski i rekreacijske centre 800.000 KM, te za zaštitu okoliša i revitalizaciju prirodne baštine 1,1 milion KM.

  SAGLASNOST NA UGOVOR O FINANSIRANJU
  ODRŽAVANJA ŽELJEZNIÈKE INFRASTRUKTURE

  Federalna vlada je dala saglasnost na Ugovor o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture u 2009. godini između JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, koji je ovlašten da potpiše federalni ministar prometa i komunikacija. Odluka je donesena iz potrebe da se provede zakonska odredba po kojoj Federacija finansira održavanje željezničke infrastrukture u skladu sa planovima Željeznice FBiH koje odobrava Parlament FBiH, na prijedlog Vlade FBiH. Riječ o 20,78 miliona KM budžetskih sredstava predviđenih za ove potrebe.

  Donesena je i Odluka o utvrđivanju interesa Federacije BiH za obavljanje željezničkog putničkog saobraćaja JP Željeznice FBiH na putnim pravcima: Sarajevo-Budimpešta i Sarajevo-Zagreb (na dionici Sarajevo-Maglaj), Zagreb-Sarajevo-Ploče (na dionici Maglaj-Èapljina), Sarajevo-Ploče (na dionici Sarajevo-Èapljina) kao i na pravcima Tuzla-Drenovci i Tuzla-Brčko (dionica Tuzla-Bukovac) i Bihać-Bosanski Novi (dionica Bihać-Blatna).

  Ugovor o finansiranju obavljanja usluga željezničkog putničkog saobraćaja će, sa Željeznicama FBiH, zaključiti Federalno ministarstvo prometa i komunikacija a potpisat će ga federalni ministar prometa i komunikacija. Subvencija željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za ovu budžetsku godinu iznossi 2,5 miliona KM.

  OSNOVICA ZA AKONTATIVNU ISPLATU INVALIDNINE
  ZA JANUAR I FEBRUAR 2009.GODINE

  Na današnjoj sjednici Vlade FBiH je donesena Odluka o utvrđivanju osnovice za akontativnu isplatu novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite i članova njihovih porodica za januar i februar ove godine u visini od 805,64 KM.

  Osnovica za obračun ovih primanja utvrđuje se početkom svake godine u ovisnosti od povećanja prosječne mjesečne neto plaće u FBiH u prethodnoj godini, prema objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

  S obzirom na to da će ovaj zavod podatke o povećanju prosječne mjesečne neto plaće u prošloj u odnosu na 2007. godinu objaviti početkom marta ove godine, bilo je neophodno, radi redovne isplate invalidnina, donijeti odluku o visini osnovice za akontativnu isplatu za prva dva mjeseca ove godine.

  MEMORANDUM O MEÐUSOBNOJ SARADNJI

  Vlada FBiH je razmatrala i podržala Memorandum o međusobnoj saradnji sekretarijata Vijeća ministara BiH, entiteta i Vlade Brčko distrikta koji je, u okviru Strategije za reformu javne uprave, u funkciji približavanja naše zemlje EU.

  Reformu javne uprave, koja će biti efikasnija i transparentnija, organizirana na profesionalnim osnovama, zahtijevaju civilno društvo, poslovna zajednica i građani naše zemlje.

  Sekretari vlada su se iz ovih razloga saglasili da potpišu Memorandum o zajedničkoj saradnji u cilju uspostavljanja pune odgovornosti domaćih vlasti za pripremu i izradu politika na svim razinama vlasti i unapređenja međusobne komunikacije.

  Implementacija Memoranduma će doprinijeti jačanju sekretarijata i drugih institucija u sastavu vlada što je u funkciji ostvarenja odgovornije, transparentnije i efikasnije javne uprave u službi građana.

  O NAPLATI AUTOCESTARINE

  Vlada FBiH usvojila je Izvješće Federalne direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta za razdoblje od 1.6. do 31.12.2008. godine, te ovu direkciju i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zadužila na, sukladno raspoloživim sredstvima, ubrzanje izgradnje i uvođenja zatvorenog sustava naplate autocestarine. Oni, uz to, trebaju pripremiti i pravni okvir za uvođenje i primjenu ovog sustava naplate.

  Od 1.6.2008. godine, u 06.00 sati, kada je uspostavljen sustav naplate na autocesti Sarajevo-Zenica, pa do konca protekle godine, kroz naplatnu rampu u Jošanici prošlo je 2.890.278 vozila, od kojih su velika većina (81,5 posto) iz prve kategorije za koje se cestarina plaća 1,50 konvertibilnih maraka. Dakle, prosječan dnevni protok iznosio je 13.506 vozila. Najveći promet zabilježen je u osmom, a najmanji u jedanaestom mjesecu, dok je dnevni najintenzivniji petkom, a najslabiji nedjeljom. Ukupan javni prihod ostvaren otvorenim sustavom naplate autocestarine u 2008. godini iznosio je 6.443.180 KM, uz prosječan dnevni prihod od 30.108,32 KM. Ukupni prošlogodišnji izadtci iznosili su 347.914,65 KM.

  Ukupni rezultati daleko su nadmašili planirane i očekivane, pa je, recimo, prosječan mjesečni prihod od 920 tisuća maraka 84 posto veći od planiranog.

  UTROŠAK SREDSTAVA IZ GSM LICENCE

  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija dostavilo je danas Vladi FBiH Konačno izvješće o implementaciji Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine za FBiH.

  Riječ je o sredstvima od 44.466.378,23 konvertibilne marke doznačenim na namjenski račun JP Direkcija cesta FBiH. Uz prihod od kamata, ukupna sredstva iznosila su 46,576.915,70 KM, a nakon okončanih isplata na namjenskom računu je ostalo 3.953.098,79 KM.

  Povjerenstvo što ga je Federalno ministarstvo osnovalo s ciljem praćenja i koordiniranja aktivnosti u realiziranju Programa, Izvješćem je obuhvatilo projekte čiji su implementatori bili kantoni i općine, te one koje je realizirala izravno Direkcija za ceste FBiH.

  Nakon rasprave, Vlada je usvojila Izvješće i zaključcima prihvatila prijedlog po kojem će Povjerenstvo nastaviti pratiti izvršenje projekata iz 2005. i 2006. godine, a čije je realiziranje nastavljeno i u 2007. godini. Radi se o projektima Visoko-Fojnica, rasvjeta Mostara, Podveležje, te obilaznicama u Bugojnu i Grudama.

  Prihvaćeno je i nekoliko izmjena programa u dijelu sredstava namijenjenih Direkciji cesta.

  Tako će neutrošena sredstva iz projekata Lašva-Vitez-Travnik, te obilaznica Kalesija i Ključ biti usmjerena za drugu fazu rekonstrukcije mosta u Gradačcu. Također su neutrošena sredstva iz nekoliko projekata preusmjerena na drugu fazu projekta ceste Fojnica-Visoko.

  Danas je doneseno i nekoliko odluka kojima su okončani projekti financirani sredstvima iz GSM licence za 2005. i 2006. godinu preneseni na implementatore: Vladu Zeničko-dobojskog kantona (rekonstrukcija cesta Podlugovi-Breza-Vareš i Olovo-Sokolac), Vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona (sanacija mosta Miletina), Vladu Zapadnohercegovačkog kantona (izmještanje trase Jablanica-Posušje na dionici Konjsko-Mučinovac), općinu Grude (izgradnja ceste Drinovci-Krenica-Alagovac-Grude), Direkciju za ceste Srednjebosanskog kantona (rekonstrukcija na cesti Fojnica-Ostrožac, izgradnja mosta na Lepenici, izgradnja ceste Fojnica-Visoko i osuvremenjavanje ceste Donji Vakuf-Prusac), te na Direkciju cesta FBiH (izgradnja ceste Lašva-Vitez-Travnik).

  Vlada FBiH je danas, također, usvojila Èetvrto izviješće o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu. Direkciji za ceste FBiH je za realiziranje Programa doznačeno 23.380.000 KM, a uz ostvarene kamate riječ je o raspoloživih 23.405.730 KM. Nakon isplata, na računu je ostalo 12.716.513,17 KM.

  I za ovaj program su donesene odluke kojima su Direkciji cesta FBiH, te Srednjebosanskom, Unsko-sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Bosansko-podrinjskom, Zapadanohercegovačkom i Hercegovačko-neretvanskom preneseni okončani projekti.

  EFEKTI INSPEKCIJSKOG NADZORA
  RADA NA CRNO OD 9.11. DO 5.12.2008. GODINE

  Federalna vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove o akciji na suzbijanju rada na crno provedenoj od 9.11. do 5.12.2008. godine.

  Ova, najnovija, akcija inspektora pokazala je bolju situaciju od zatečene u prethodnom periodu - otkriven je znatno manji broj neprijavljenih radnika, odnos poslodavaca prema inspektorima je bio korektniji, uz izražen pozitivan stav javnosti prema ovakvim akcijama.

  U najnovijoj akciji inspekcije ukupno 105 inspektora izvršili su 9.304 pregleda tokom kojih je evidentiran 691 neprijavljeni radnik. Izdato je ukupno 6.436 prekršajnih naloga, sa izrečenim kaznama u visini od 5,4 miliona KM.

  U kontrolama koje su obuhvatile područja svih kantona otkrivene su nezakonitosti u zasnivanju radnog odnosa, neredovne isplate plaća i nepoštivanje propisa iz penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja u jednom broju kontrolisanih preduzeća.

  Najviše pregleda izvršeno je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu - 720, (broj radnika na crno 213), zatim u Unsko-sanskom kantonu- 544 (40 radnika na crno), u Tuzlanskom 498 (41 radnik na crno), u Sarajevskom 512 (143 radnika na crno) i u Zeničko-dobojskom kantonu - 407 (89 radnika na crno).

  O RADU ODBORA ZA NADZOR NAD
  IMPLEMENTACIJOM ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

  Tokom aktivnosti u periodu septembar-novembar 2008. godine Odbor je usaglasio i objavio konačan tekst Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 1.1.2009. godine.

  Između ostalog, uspostavljen je sistem redovnog izvještavanja o realizaciji Plana aktivnosti. Riječ je o aktivnostima u vezi sa informatičkim sistemom, odnosno razvojem aplikativnog softvera u cilju podrške Zakonu i poreznoj administraciji.

  U prvoj fazi projekta kreiran je dokument Specifikacije softverskih zahtjeva, počela je implementacija obrazaca za porez na dohodak i dobit i konfiguracija sistema, te implementirano i testirano 6 od 9 obrazaca. Druga faza projekta, u kojoj je predviđena obrada zahtjeva za izdavanje porezne kartice, kao i objedinjavanje centralnog registra poreznih obveznika, u fazi je analize i njegova primjena prema utvrđenom planu se očekuje 1.5.2009. godine.

  Odbor je prihvatio poseban Plan aktivnosti Radne grupe za informiranje, a prihvaćena je i inicijativa za izmjene i dopune Zakona o Poreznoj upravi, s ciljem njegovog usaglašavanja sa Zakonom o porezu na dohodak.

  PROGRAM RADA FEDERALNE DIREKCIJE ZA IZGRADNJU,
  UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE AUTOCESTA ZA 2009. GODINU

  Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Program rada za ovu godinu Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

  Ovim dokumentom predviđena je realizacija projekata na trasi Koridora Vc koji se odnose na izgradnju dionice Dobrinje-Kakanj, izgradnju naplatnih bočnih mjesta u Podlugovima i Visokom, izgradnju čeonog montažnog-demontažnog naplatnog mjesta Kakanj, izgradnju TV kablovske instalacije Jošanica-Podlugovi-Visoko-Kakanj, dužine 37 km, projekat uvođenja zatvorenog sistema naplate (softversko-harverdski dio) koji obuhvata naplatna mjesta Jošanicu, Podlugove, Visoko, Prapratnicu i Kakanj.

  Predviđena je i izrada glavnih projekata za dionice Kakanj-Drivuša i Vlakovo-Tarčin, te izrada elaborata eksproprijacije i eksproprijacija zemljišta za potrebe gradnje dionice Kakanj-Drivuša, poddionice Bijača-Zvirovići na dionici Bijača-Počitelj, kao i na dionici Tarčin-Vlakovo. U planu je i projekat izgradnje dionice Kakanj-Drivuša, provođenje tenderske procedure, aktiviranje kreditnih ugovra i početak izvođenja radova.

  U ovoj godini treba provesti i postupak pretkvalifikacije za poddionicu Bijača-Zvirovići, kao i za dionicu Vlakovo-Tarčin.

  Ovako programirani zadaci temelje se na sredstvima iz budžeta, neutrošenim sredstvima od autocestarine iz prošle i prihodima od naplate autocestarine u ovoj godini, u ukupnom iznosu od 43 miliona KM.

  STRATEGIJA ZAPOŠLJAVANJA U FEDERACIJI BiH

  Danas usvojena Strategija zapošljavanja u FBiH predstavlja struktuiran i strategijski pristup Vlade FBiH problemu nezaposlenosti, upotpunosti usaglašen sa politikom djelovanja i strategijskim ciljevima Vlade FBiH gdje povećanje zaposlenosti zauzima značajno mjesto.

  Startegija utvrđuje prioritete u okviru politike zapošljavanja 2009.-2013.godine i definira strateške i operativne ciljeve, programe, mjere i rezultate čije se postizanje očekuje u definiranim rokovima. Fokusirana je, prije svega, na mlade nezaposlene, žene, stariju radnu snagu, dugoročno nezaposlene i neaktivne, te osobe sa posebnim potrebama i Rome.

  Značajan dio ove strategije upravo se bavi zapošljavanjem mladih, s akcentom na promoviranje lakšeg prelaza iz škole na posao, uspostavu sustava pružanja informacija o tržištu rada, stručnog usmjeravanja i podrške traženju posla. Dio strategije koji se odnosi na ženski dio radno sposobnog stanovništva ima za cilj povećanje stope zaposlenosti, prioritetno neaktivnih žena. Planira se uključivanje skupine neaktivnih žena u programe aktivnih mjera, eliminaciju diskriminacije po osnovu spola na tržištu, povezivanje obrazovanja i tržišta rada, te usklađivanje obaveza na poslu i u obitelji.

  Dio strategije koji se odnosi na starije radnike promovira fleksibilnost, prekvalifikaciju sukladno potrebama tržišta rada, te samim tim povećanje zaposlenosti starijih radnika. Važan dio strategije zapošljavanja se odnosi na dugoročno nezaposlene, te na ugrožene skupine kao što su osobe sa posebnim potrebama i Romi, s prijedlogom mjera za njihovo zapošljavanje.

  Za uspjeh u provođenju ovog dokumenta neophodno je osnažiti institucionalni okvir, organizacijski osposobiti javne službe za zapošljavanje, ojačati kapacitete za planiranje i provedbu aktivnih mjera zapošljavanja, te ojačati i institucionalizirati ulogu socijalnih partnera u ovim procesima.

  JAVNI PRIHODI ZA JEDANAEST MJESECI 2008. GODINE

  U Federaciji BiH je u razdoblju siječanj/januar studeni/novembar 2008. godine ukupno naplaćeno i raspoređeno 5,717 milijardi konvertibilnih maraka javnih prihoda, što je deset posto ili 527,6 milijuna KM više u odnosu na jedanaest mjeseci 2007. godine. Najveći dio tih prihoda - 38 posto - pripao je vanproračunskim fondovima, a 32 posto kantonalnim proračunima. Proračunu FBiH pripalo je 19 posto, općinama devet posto, dok se na ostale korisnike odnosi dva posto. Najveći rast zabilježen je u prikupljanju prihoda u fondovima (PiO/MiO), doprinosa za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti. Ukupni prihodi po ovom osnovu veći su za 308,1 milijuna KM ili za 17 posto i iznose 2,148 milijardi KM.

  Prihodi općinskih, kantonalnih i federalnog proračuna iznose 3,436 milijardi KM, odnosno sedam posto više nego u 2007. godini. Pri tome je federalni proračun ostvario 68 milijuna KM više, kantonalni proračuni 113,6 milijuna KM i općinski 51,9 milijun KM više.

  Ukupno ostvareni prihodi federalnog proračuna, bez prihoda od neizravnih poreza na ime financiranja vanjskog duga i bez sredstava financiranja, iznose 1.110.800.000 KM. Uz priliv sredstava od financiranja od svega 0,2 milijuna KM, prihodi su iznosili 1,111 milijardi KM.

  Prihodi od neizravnih poreza na ime financiranja vanjskog duga iznosili su 126 milijuna KM, tako da ukupni prihodi federalnog proračuna zajedno sa sredstvima na ime financiranja vanjskog duga i sredstvima financiranja, iznose 1,237 milijardi KM, što je četiri posto više nego u prvih jeadanaest mejseci 2007. godine.

  Porezni prihodi od 916,2 milijuna KM čine 82 posto ukupnih prihoda. Na ime neizravnih poreza (bez sredstava na ime financiranja vanjskog duga) ostvareno je 883,2 milijuna KM, što predstavlja ostvarenje veće za sedam posto. Kada je riječ o kantonalnim proračunima, ostvareno je 2,39 milijardi KM. Od deset kantona, jedino je u Posavskom zabilježen pad prihoda od dva posto u odnosu na godinu dana ranije.

  Za jedanaest mjeseci 2008. godine je na ime doprinosa za MiO doznačeno 1.196.700.000 KM, što je 17 posto ili 175,8 milijuna KM više u odnosu na 2007. godinu. Doprinosi za zdravstveno osiguranje su ostvareni s 837,6 milijuna KM (16 posto više), a osiguranje od nezaposlenosti sa 113,8 milijuna KM (također rast od 16 posto).

  I ostali javni prihodi koji se ostvaruju temeljem naknada za vodoprivredu, za šume, posebnih cestovnih naknada i ostali javni prihodi bilježe povećanje od 12 posto i naplaćeni su u iznosu od 121,2 milijuna KM.

  Prema načinu funkcioniranja jedinstvenog računa, a prema utvrđenoj formuli, Federaciji BiH je pripalo 2.515.329.779 KM. Po odbitku vanjskog duga u iznosu od 126.003.324 KM, raspoloživa sredstva Federacije BiH iznosila su 2.389.326.455 KM.

  ANALIZA MJESEÈNIH INDEKSA POTROŠAÈKIH CIJENA

  Vlada FBiH je danas razmatrala Analizu mjesečnih indeksa potrošačkih cijena za septembar, oktobar i novembar 2008.godine. Kako pokazuje analiza, iako je u izvještajnom periodu došlo do povećanja indeksa potrošačkih cijena stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata, evidentirano povećanje ukupnog indeksa potrošačkih cijena u Federaciji BiH nije veće od pet posto.

  Podaci iz analize su jedan od razloga zbog kojih Vlada smatra neopravdanim zahtjev Saveza samostalnih sindikata BiH o usklađivanju najniže bruto satnice sa troškovima života. Ovakav stav temelji se na ocjeni da se nisu za to stekli uslovi, te da Vlada, kao potpisnik Kolektivnog ugovora o izmjenama Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH, ne može povećati iznos najniže bruto satnice.

  KADROVSKA PITANJA

  Danas je Vlada FBNiH imenovala Pregovarački tim za utvrđivanje Aneksa ugovora o učešću BH Steela Željezara Zenica d.o.o. Zenica putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova udjela Mittal Steel d.o.o. Zenica. Drugim danas donesenim Rješenjem, Federalna vlada imenovala je Radnu grupu za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama u roku od 30 dana.

  * * *
  87. sjednica Vlade FBiH završena je u 14.45 sati.

  NAPOMENA: O novom datumu održavanja za danas zakazane 88. sjednice Vlade FBiH s predloženim Operativnim planom realizacije Sscijalnog sporazuma i Programa mjera za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize i unaprjeđenje poslovnog ambijenta, blagovremeno ćemo vas obavijestiti