85. sjednica Vlade FBiH

 • 14.01.2009.
 • UTVRÐEN NACRT O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA

  Na današnjoj sjednici u Sarajevu, Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka. Njime se uređuju tehnički uvjeti, mjere za sprječavanje ili smanjivanje emisija u zrak prouzrokovanih ljudskim aktivnostima koje se moraju poštovati u procesu proizvodnje u FBiH, planiranje zaštite kvaliteta zraka, posebni izvori emisija, katastar emisija, kvalitet zraka, nadzor i kazne za prekršaje pravnih i fizičkih lica.

  Najznačajnije izmjene odnose se na granične vrijednosti štetnih materija u zraku koje su usklađenje s evropskim direktivama.

  Mjere za zaštitu zraka poduzimaju se uz primjenu načela integrisanog pristupa zaštitti okoliša, obezbjeđivanje plaćanja troškova smanjenja zagađivanja zraka od strane zagađivača, usaglašenosti zaštite na radu sa pravilima zaštite okoliša i poboljšanja kvaliteta zraka i izvan teitorija FBiH.

  Nacrtom zakona regulisana je obaveza nadležnih federalnih i kantonalnih organa da osiguraju učešće javnosti u pripremi dokumenata prostornog uređenja i drugih planova koji utiču na kvalitet zraka, kao i u pripremi politike kvaliteta zraka i akcionih planova o zraku, u određivanju lokacija, postupcima izdavanja dozvola i inspekcijama izvora emisija.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici, uzimajući u obzir primjedbe iz parlamentarne rasprave, kao i prijedloge udruženja invalidnih lica o Nacrtu, utvrdila Prijedlog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Iako je u formi Nacrta ovaj zakon dostavljen i kantonima, mišljenja o ponuđenim rješenjima dostavila su samo tri kantona.

  Ovim zakonskim projektom, koji ima reformski karakter, realiziraju se obaveze iz Standardnih pravila Ujedinjenih naroda za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom koje je prihvatila i naša zemlja. Pored toga, stvaranje uvjeta za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje invalida, te njihovo uključivanje u tržište rada je i obveza proistekla iz Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

  Prijedlog zakona daje definiciju osoba s invaliditetom i pojma smanjene radne sposobnosti, te taksativno u pet kategorija utvrđuje koja se još lica, u smislu ovog zakona, smatraju licima sa invaliditetom.

  O priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju u prvom stupnju odlučuje kantonalna služba za zapošljavanje, a o žalbi na njezinu odluku odlučuje nadležno kantonalno ministarstvo.

  Prijedlog zakona predviđa zapošljavanje ovih osoba pod općim i posebnim uslovima, odnosno na otvorenom tržištu rada i u ustanovi ili privrednom društvu koje je osnovano radi zapošljavanja lica sa invaliditetom.

  Do 31.12.2009. godine subjekti na tržištu rada, u državnim organima, organima pravosuđa, lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima koja nisu osnovana za zapošljavanje lica sa invaliditetom dužni su uposliti najmanje jednu invalidnu osobu na 39 zaposlenih. Taj odnos se smanjuje sve do 31.12.2013. godine, kada jedna invalidna osoba dolazi na svakih 16 zaposlenih. Subjekti koji ne ispune ovu obvezu dužni su mjesečno, pri isplati plaća, obračunati i Fondu za poticanje rehabilitacije i osoba s invaliditetom uplatiti 25 posto prosječne plaće u FBiH za svaku osobu s invaliditetom koju su bili dužni, a nisu zaposlili.

  Oni subjekti na koje se ova obveza ne odnosi dužni su svakog mjeseca, pri isplati plaća, uplaćivati Fondu 0,5 posto mjesečne bruto plaće svih zaposlenih, izuzev ako i same zapošljavaju invalidne osobe na temelju utvrđenih kriterija.

  Zapošljavanje lica sa invaliditetom pod posebnim uslovima podrazumijeva zapošljavanje onih sa težim invaliditetom (70 posto) i toliko smanjenom radnom sposobnošću da nije opravdano očekivati njihovo zapošljavanje pod općim uvjetima, a obavlja se u ustanovi ili privrednom društvu koje je osnovano u ovu svrhu.

  Prijedlog zakona predviđa osnivanje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom kao javne ustanove koju osniva Parlament FBiH.

  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI

  Budući da se ukazala potreba da se na potpuniji i drugačiji način nego do sada reguliše zaštita od nasilja u porodici, Vlada FBiH se, umjesto izmjena i dopuna postojećeg, opredijelila na donošenje novog zakona iz ove oblasti koji je na današnjoj sjednici utvrđen i u parlamentarnu proceduru upućen u formi Nacrta. Prilikom njegovog koncipiranja uzete su u obzir primjedbe i prijedlozi sa sastanaka organiziranih u kantonima krajem prošle godine o provođenju postojećeg zakona iz ove oblasti, kao i stavovi Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o efikasnijoj zaštiti žrtava nasilja.

  U skladu s tim, Nacrtom zakona se na jedinstven način utvrđuju izricanje zaštitinih mjera, oblici zaštite žrtve nasilja u porodici, te multidisciplinarni pristup u postupku zaštite žrtve nasilja i provođenju izrečenih zaštitnih mjera.

  Prema predloženim rješenjima, zaštitne mjere izriču se ukoliko postoji osnov sumnje da su učinjene radnje kojim član porodice nanosi fizičku, psihičku ili seksualnu bol ili patnju, kao i prijetnje koje izazvivaju strah od ovakve vrste nasilja kod drugog člana porodice. Akcenat u propisivanju radnji je stavljen na primjenu fizičke sile koja izaziva bol, patnju ili strah od tih radnji kod drugog člana porodice.

  Budući da je svaki čin nasilja u porodici krivično djelo, a da krivični postupci pred sudom traju dugo, bilo je neophodno predvidjeti poseban postupak izricanja zaštinih mjera od momenta podnošenja zahtjeva od strane policijske uprave (izuzetno tužilaštvo) do odlučivanja o žalbi, što nije propisivao postojeći zakon. Hitna zaštita žrtve nasilja ima za cilj i sprječavanje novog nasilja nad istim licem, otklanjanje okolnosti koje pogoduju ili podstiču to nasilje, kao i otklanjanje posljedica tog nasilja.

  Prijedlog zakona propisuje pravo žrtve nasilja na osiguranje osnovnih životnih potreba i privremene pomoći, način zbrinjavanja žrtve nasilja, osnivanje sigurne kuće, te obavezu donošenja strategije, odnosno programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici od strane Federalne i kantonalnih vlada, uključujući izvore finansiranja potreba žrtve nasilja.

  DOPUNJENA UREDBA O VRŠENJU OVLAŠTENJA ORGANA
  FBiH U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA UÈEŠÆEM DRŽAVNOG KAPITALA

  Danas je Vlada FBiH donijela Uredbu o dopuni Uredbe o vršenju ovlaštenja organa FBiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala.

  Ovom dopunom Javno preduzeće Vazduhoplovni zavod “ORAO” d.o.o. Rajlovac- Sarajevo uvrštava se na Listu privrednih društava prema kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije BiH.

  BILANS ENERGETSKIH POTREBA FBiH ZA 2009. GODINU

  Federalna vlada je razmatrala Bilans energetskih potreba za 2009. godinu i donijela odluku o njegovom usvajanju.

  U ovom je periodu planirana proizvodnja uglja od 7.230.910 tona, uz predviđenu potrošnju od 6.944.597 tona.

  Predviđeno je da termoelektrane potroše 5,6 miliona tona, dok je za industrijske potrošače predviđeno 594,9 hiljada tona, a za ostale potrošače 715 hiljada tona. Za izvoz je planirana količina od 280 hiljada tona.

  Očekuje se da će snabdijevanje ugljem biti stabilno.

  U proizvodnji električne energije bilansom je planirana količina od 8.517 GWh, uz predviđenu potrošnju na području Federacije BiH od 8.091 gigawata. Očekuje se da se obaveze prema zaključenim ugovorima i prema domaćem konzumentu zadovolje iz domaćih izvora i dijelom nabavkom električne energije na tržištu.

  Kada se radi o derivatima nafte za ovu je godinu planiran uvoz od 924 hiljade tona što bi u potpunosti trebalo zadovoljiti domaće potrebe.

  Ukupne količine prirodnog gasa koje treba uvesti ove godine iznose 244,4 miliona kubnih metara što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu od oko 10 odsto. Predviđeno je da će ove količine u potpunosti zadovoljiti potrebe domaćeg tržišta.

  IZMIJENJENA ODLUKA O BRAŠNU TIPA 500 IZ ROBNIH REZERVI

  Vlada FBiH je donijela Odluku kojom ranija Odluka o privremenom zaustavljanju plasmana brašna tip 500 iz federalnih robnih rezervi na tržištu FBiH dobija trajan karakter, tako što se potpuno zaustavlja plasman brašna samljevenog od pšenice iz federalnih robnih rezervi kojom je intervenirano na tržištu.

  Jedan od razloga njenom donošenju je pad cijena pšenice na tržištu koja je sada znatno niža u odnosu na onu po kojoj je Federalna direkcija robnih rezervi prodala pšenicu mlinovima.

  Inače, Odluka je bazirana na inspekcijskim nalazima o količinama samljevene pšenice i kvaliteti brašna, te preostalim količinama nesamljevene pšenice.

  SMANJENJE VANJSKOG DUGA BiH PREMA NJEMAÈKOJ

  Federalna vlada je, nakon razmatranja, usvojila Informaciju o aranžmanu sa njemačkom kreditnom bankom KfW iz Frankfurta o modalitetima za smanjenje II tranše duga BiH prema SR Njemačkoj u ukupnom iznosu od 20 miliona eura.

  Aranžman za „zamjenu duga“ daje mogućnost našoj zemlji, odnosno entitetima da otpišu dug od 20 miliona eura uz uvjet da Vijeće ministara BiH, u saradnji sa vladama entiteta, investira do 20 posto njegovog iznosa u oblast energetike prije kraja 2013. godine i da te projekte završi prije 30. juna 2014. godine.

  U ovu su svrhu već dogovoreni projekti - dijelovi sanacije Hidroelektrane Trebinje u iznosu od 1,14 miliona eura i dijelovi sanacije Hidroelektrane Rama u iznosu od 2,85 miliona eura.

  Za ove projekte će vlade entiteta osigurati puno finansiranje na grant osnovi u navedenim iznosima za njihovu sanaciju.

  Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se daje saglasnost za zaključivanje Zasebnog aranžmana sa KfW bankom i saglasna je da se dug od 20 miliona eura prema SR Njemačkoj, od kojeg se 72,37 posto odnosi na FBiH, otkaže u skladu sa postignutim dogovorom.

  Vlada je saglasna da finansira projekat sanacije Hidroelektrane Rama za koji će do 31. decembra 2013. godine izdvojiti 2,85 miliona eura u skladu sa zasebnim aranžmanom sa KfW bankom.

  PRIJENOS UDJELA FBiH U RUDNICIMA UGLJA NA JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“

  Vlada FBiH je donijela Odluku o prijenosu udjela Federacije BiH u rudnicima uglja na JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Radi se o udjelima FBiH u rudnicima mrkog uglja Kakanj, Breza, Gračanica-Gornji Vakuf-Uskoplje, „Abid Lolić“ - Travnik-Bila, Kreka u Tuzli, „Ðurđevik“ i Zenica.

  Ova odluka je temelj za odgovarajuće promjene u kapitalu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo na osnovu procjene njihove vrijednosti koja će se izvršiti na jedinstven način, što znači u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i od strane međunarodno priznate revizorske kuće sa stanjem od 31.12.2008. godine, koju će po ovoj odluci odabrati Elektroprivreda BiH.

  Do okončanja ove procjene, promjene u kapitalu Elektroprivrede BiH će se izvršiti na osnovu knjigovodstvenih vrijednosti sa danom 30.6.2008. godine. O prijenosu udjela će se sačiniti pojedinačni ugovori između Vlade FBiH i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo koje će u ime Vlade FBiH potpisati federalni premijer.

  Odluka, inače, predstavlja početni korak u realizaciji obaveze iz Akcionog programa o prestrukturiranju i modernizaciji rudnika uglja u FBiH po kojem se vrši povezivanje Elektroprivrede i rudnika, čiji je krajnji proizvod KWh električne energije, dakle stvaraju pretpostavke za jedinstven rudarski i elektroenergetski sektor u FBiH.

  O PLANOVIMA ŽELJEZNICA

  Federalna vlada dala je suglasnost na Odluku Skupštine JP Željeznice FBiH d.o.o. o usvajanju Rebalansa plana poslovanja za 2008. godinu, čime je temeljni plan prilagođen u dijelu prihoda, investicija i rashoda.

  Suglanost Federalne vlade dobila je i Odluka Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije o usvajanju Osnova plana poslovanja za 2009. godinu.

  Međutim, suglasnost Vlade nije dobila Odluka Skupštine JP Željeznice FBiH d.o.o. o usvajanju Plana poslovanja za 2009. godinu, pošto je ocijenjeno da nisu realno planirana sredstva za njegovu realizaciju.

  O PRAVILNICIMA ZA GRAÐEVINSKE PROIZVODE

  Vlada Federacije BiH usvojila je danas informacije Federalnog ministarstva prostornog uređenja o donošenju dva pravilnika o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u zidane konstrukcije i u betonske konstrukcije.

  Pravilnici su sačinjeni u skladu sa obavezom iz Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, uz obaveznu konsultaciju stručnih organizacija i uvažavanje evropskih standarda.

   

   


  PRIHVAÆENA INICIJATIVA VLADE REPUBLIKE SRPSKE

  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pripremilo je, a Vlada FBiH danas usvojila Informaciju o kronologiji aktivnosti u svezi predhodnih izmjena Odluke o kvalitetu tečnih goriva.

  Ujedno, zaključkom je dala suglasnost na inicijativu Vlade Republike Srpske o produljenju prijelaznog razdoblja za Rafineriju Bosanski Brod, ali uz ispunjenje nekoliko uvjeta. Riječ je, prije svega, o obvezi da na benzinskim crpkama koje prodaju gorivo proizvedeno u Rafineriji Bosanski Brod bude istaknuta obavijest kako to gorivo ne odgovara europskim standardima.

  Nadalje, treba utvrditi mjere kojima bi bila osigurana, u suradnji s inspekcijom Republike Srpske, zajednička neutralna kontrola goriva iz Bosanskog Broda po kriterijima iz Odluke o kvaliteti tečnih naftnih goriva.

  Među uvjetima je i taj da se sadržina sumpora u bezolovnom benzinu od 0,1 posto veže isključivo za derivate proizvedene u BiH od uvozne sirove nafte. Treba utvrditi i mjere po kojima će kontrola količine derivata prerađenih u bosanskobrodskoj Rafineriji biti dokazivana na temelju validne dokumentacije o uvozu sirove nefte.

  Vlada FBiH traži i obvezivanje strategijskog partnera koji je privatizirao Rafineriju Bosanski Brod da do 30.6.2010. godine osigura poštivanje europske direktive koja se odnosi na ovu oblast proizvodnje. Konačno, zatraženo je i ponovno analiziranje Odluke u roku od 90 dana i njezino usuglašavanje sa zakonima BiH u dijelu koji se odnosi na odgovornost, kontrolu, te dinamiku prilagodbe europskim standardima i direktivama.

  ZA NEUPOSLENE BRANITELJE 7.000.000 KM

  Vlada FBiH današnjim je zaključkom odobrila Federalnom zavodu za zapošljavanje da rebalansom financijskog plana za 2008. godinu preusmjeri 7.000.000 konvertibilnih maraka neiskorištenih sredstava s pozicija adiministartivnih troškova i tekućih grantova na ime novčanih naknada za neuposlene razvojačene branitelje.

  Ujedno je Federalnom zavodu odobreno preusmjeravanje tog iznosa kantonalnim službama za zapošljavanje radi osiguranja nedostajućih sredstava za isplatu naknada neuposlenim braniteljima.

  POMOÆ NARODU PALESTINE

  Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom je iz Budžeta FBiH za ovu godinu odobrila početna sredstva na ime pomoći narodu Palestine.

  Riječ je o 50.000 konvertibilnih maraka.

  PRODULJITI UGOVOR O NABAVCI PLINA IZ NJEMAÈKE

  Vlada FBiH dala je danas suglasnost kompaniji BH-gas na ugovor potpisan 9.1.2009. godine s njemačkim EON Foldgazom o nabavci zemnog plina koji ističe 16.1.2009. godine, kao i saglanost na produljenje tog ugovora za narednih sedam dana.

  Kako, nakon potpisivanja prvog ugovora, nije poboljšano snabdijevanje plinom iz Rusije preko Ukrajine, bilo je nužno omogućiti produljenje nabavke od njemačkog isporučitelja.

   


  KADROVSKA PITANJA

  Federalna vlada je, na današnjoj sjednici, dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik da se za direktora ovog preduzeća imenuje Abaz Mandžuka.

  Na današnjoj sjednici imenovana je Radna grupa koja ima zadatak da analizira sve uredbe Vlade FBiH o povoljnijim uvjetima za stjecanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojske FBiH i državnih službenika i namještenika bivšeg FMO i ocijeni potrebu i način na koji bi se ova pitanja jedinstveno regulisala. U Radnu grupu imenovano je 14 članova - predstavnika federalnih ministarstava za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, rada i socijalne politike, finansija i pravde, zatim Ministarstva odbrane BiH i Federalnog zavoda PiO/MiO.

  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 12,50 sati.