8. sjednica Vlade FBiH

 • 09.05.2007.
 • POLITIKA DJELOVANJA I OSNOVNE STRATEGIJE VLADE FEDERACIJE BiH U MANDATNOM PERIODU 2007.-2010. GODINA

  Intenziviranje privrednog razvoja Federacije BiH, jačanje njene unutrašnje društvene stabilnosti i iniciranje i provođenje reformi usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji, osnovni su pravci djelovanja Vlade Federacije BiH.

  Ovo proizilazi iz danas razmatranog i donesenog Programa rada pod nazivom “Politika djelovanja i osnovne strategije Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu 2007.-2010. godina”, koji će biti upućen Parlamentu Federacije BiH. Ovaj dokument će, nakon što ga još jednnom razmotre federalna ministarstva, biti upućen Parlamentu FBiH. Na osnovu Programa rada u ovom mandatnom periodu, Vlada FBiH danas je usvojila i Operativni plan svog rada za 2007. godinu.

  Strateški ciljevi Federalne vlade u ovom periodu bit će usmjereni na stvaranje pretpostavki za jačanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvenog ekonomskog prostora u interesu snažnijeg i stabilnijeg privrednog razvoja i jačanja unutrašnje društvene stabilnosti. Makroekonomski cilj je do 2010. godine dostići bruto društveni proizvod od 15,1 milijarde konvertibilnih maraka, odnosno 5.200 po stanovniku, te konačno riješiti pitanje neformalnog sektora. Također, treba dostići kreditnu sposobnost na međunarodnom tržištu kapitala, postići fiskalnu održivost i smanjiti deficit tekućeg računa.

  Makroekonomsku stabilnost treba održati kroz osiguranje niskog nivoa inflacije, podršku razvoju tržišta kapitala i visok i održiv privredni rast. Nužno je povećati privatne investicije i razvijati javno-privatno partnerstvo. Vlada FBiH će, uz ostalo, donijeti strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća, kako bi bio povećan i njihov i broj u njima zaposlenih, te ojačana njihova konkurentnost.

  Bit će potrebno donijeti osnovne politike državne pomoći privredi, te rekonstruirati ekonomiju kroz izradu plana privatizacije državnog kapitala, donošenje zakona o reviziji privatizacije i rješavanje pitanja pasivnog podbilansa (samo od pasivnog podbilansa preduzeća namjenske proizvodnje realno je očekivati naplatu 200 miliona KM). Ciljevi Federalne vlade su poboljšanje sistema socijalne zaštite (jačanja fonda penzijskog osiguranja i institucionalnog okvira za povratak, osiguranje bolje socijalne i zdravstvene zaštite omladine i formiranje održivog fonda za finansiranje boračkih populacija), te povećanje transparentnosti kroz smanjenje korupcije, osiguranje zaštite ljudskih prava (posebno za manjine) i potpunu provedbu Zakona o jednakosti spolova.

  U obimnom i detaljno razrađenom dokumentu, navedeno je kako u 2007. godini treba iznaći institucionalno rješenje za podršku izvozno orijentisanim i kompanijama koje vrše supstituciju uvoza, te njihovo jačanje do 2010. godine.

  Vlada FBiH naglašava i strateške projekte čijoj realizaciji treba pristupiti interdisciplinarno i za koje treba obezbijediti potpunu usaglašenost konačnih rješenja s Parlamentom FBiH. Riječ je o devet projekata: fiskalna politika i poslovni ambijent FBiH, konstituisanje održivog fonda za finansiranje prava boračke populacije, politika privatizacije u FBiH, industrijska politika i strategija razvoja industrije, strategija kapitalnih investicija Federacije BiH, strategija izvoza i supstitucije uvoza Federacije BiH, strategija ekološke obnove i održivosti Federacije BiH, strategija realizacije Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma i strategija zapošljavanja u Federaciji BiH. Prvih šest projekata treba realizirati u 2007. i 2008. godini, a ostala tri do 2010. godine.

  U danas razmatranom dokumentu, Vlada FBiH ističe nekoliko važnih potencijalnih investicija u oblasti energetike. Riječ je o hidroelektranama Ustikolina, Vranduk, Rmanj Manastir, Vrilo, proširenju kapaciteta termoelektrana u Tuzli i Kaknju, te izgradnji rudnika i termoelektrana Bugojno i Kongora. Kada je prirodni gas u pitanju, bit će sagledane mogućnosti alternativnog izvora snabdijevanja, što bi mogflo biti ostvareno priključenjem na transportni sistem u Hrvatskoj gasovodom od Zenice do Bosanskog, odnosno Slavonskog Broda.

  U oblasti prometa i komunikacija nekoliko je velikih projekata: autocesta Zenica-Sarajevo-Mostar i Tuzla-rijeka Sava, brza cesta Lašva-Vitez-Travnik-Donji Vakuf, magistralne ceste Sarajevo-Tuzla i Stolac-Neum, te cesta od Bihaća do granice s Republikom Hrvatskom. Tu su i južna obilaznica oko Mostara, ceste Sarajevo-Donje Vardište i Sarajevo-Goražde, te sanacija cesta Velika Kladuša-Srbljani i Bosanska Dubica-Ključ.

  Federacija Bosne i Hercegovine će dati prioritet za izradu i usvajanje ovih projekata uz odgovoran rad na svim ostalim poslovima i projektima u ustavnoj nadležnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i ministarstava pojedinačno. Brza realizacija ovih projekata će stabilizirati prihodovnu stranu u budžetu i stvoriti prostor za stabilnu realizaciju svih zakonskih obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i otvoriti put ka razvoju.

  Ovim projektima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ima namjeru da animira široku lepezu zainteresovanih subjekata i pojedinaca i da im pruži šansu u učešću u projektima za koje su vitalno zainteresovani.

  Federalna vlada očekuje da će se Parlament FBiH putem analize, rasprave i usvajanja ovih projekata izjasniti o najvažnijim pitanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon čega će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dobiti dovoljno vremena i da ih realizuje.

  UTVRÐENI PRIJEDLOZI IZMJENA I DOPUNA DVA ZAKONA IZ OBLASTI PROSTORNOG PLANIRANJA I ZAŠTITE NACIONALNIH SPOMENIKA

  Kako je kroz primjenu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije BiH uočena nužnost popravka i preciziranje pojedinih rješenja, Vlada FBiH danas je utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna ovog pravnog akta.

  Naime, nametnula se potreba jasnog utvrđivanja nadležnosti Federacije i kantona kada je u pitanju provedba odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljenog Anexom VIII. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Po još važećem rješenju, Federacija BiH nadležna je isključivo za odobravanje građevina i zahvata unutar granica nacionalnog spomenika kojeg utvrdi Povjerenstvo, odnosno za građevine i zahvate na teritorijama sa Privremenog popisa nacionalnih spomenika, također utvrđene odlukama Povjerenstva. S druge strane, kantoni su nadležni da svojim propisima utvrđuju tijela nadležna za odobravanje i zaštitu, odnosno provedbu odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika.

  Nadalje, reguliranje ovih pitanja iznimno je bitno zbog velikog broja zahtjeva za vođenjem postupka izdavanja odobrenja za rehabilitiranje nacionalnih spomenika, kao i činjenice kako se broj nacionalnih spomenika stalno povećava donošenjem odluka Povjerenstva, te proširenjem Privremenog popisa.

  Stoga novopredloženo rješenje daje veće nadležnosti Federalnom ministarstvu prostornog uređenja pri izdavanju urbanističkih suglasnosti. To se odnosi na slučajeve gradnje koja zahvata teritorij dva ili više kantona, odnosno na teritoriju od značaja za Federaciju BiH. Nadležnost se odnosi i u slučaju gradnje na međudržavnoj granici i gradnje slobodnih zona. Također, Vladi FBiH daje se nadležnost utvrđivanja građevina i zahvata od značaja za FBiH, te onih koji mogu u znatnoj mjeri utjecati na okoliš, život i zdravlje ljudi. Iznimka postoji u slučaju građenja na prostoru za koji je donesen detaljan planski dokument, kada Federalno ministarstvo ne izdaje urbanističku suglasnost nego utvrđuje urbanističko-tehničke uvjete.

  Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije BiH, što ga je Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, vrši se i terminološko usuglašavanje sa Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika.

  Preciziranje pojedinih rješenja, te terminološko usuglašavanje sa zakonima o prostornom planiranju i o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave razlog je što je Vlada FBiH s današnje sjednicu uputila u parlamentarnu proceduru, također po skraćenom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Anexu VIII. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

  O NABAVCI AUTOMOBILA ZA STOPOSTOTNE RATNE VOJNE INVALIDE

  Federalna vlada danas je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o osiguranju sredstava za nabavku putničkih automobila stopostotnim ratnim vojnim invalidima prve skupine.

  Riječ je o odredbama tehničke naravi, kojima se preciziraju karakteristike automobila na temelju kojih će biti raspisan tender za nabavku.

  SREDSTVA ZA GRADNJU AUTOCESTE NA DIONICI DOBRINJE-KAKANJ

  Današnjom Odlukom Federalna vlada usvojila je Program utroška investicijskih sredstava razvitka za izgradnju autoceste Sarajevo-Zenica. Na ovaj način je Federalnoj direkciji za izgradnju,upravljanje i održavanje autocesta za 2007. godinu odobreno iz federalnog proračuna 53.250.000 konvertibilnih maraka na ime izgradnje dionice autoceste od Dobrinje od Kaknja.

  Ovaj iznos namijenjen je troškovima eksproprijacije, građenja i nadzora, te otklanjanja nedostataka utvrđenih u postupku tehničkog prijema već izgrađenih dionica na autocesti Sarajevo-Zenica. Sredstva će, također, biti utrošena za izradu projektne dokumentacije, te nabavku računarske i opreme za uvođenje sustava naplate cestarine.

  “B&H AIRLINESU” SREDSTVA ZA OTPLATU OBVEZA

  Sredstva od 1.800.000 konvertibilnih maraka, prikupljena od putničke takse - naknade za razvitak zračnog prometa u Federaciji BiH, Vlada Federacije BiH je današnjom Odlukom prebacila na JP “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo.

  Iznos je namijenjen otplati obveza po financijskom leasingu za nabavku dva zrakoplova, te dugoročnog (sanacijskog) kredita.

  Prema zaključku Federalne vlade, za ova sredstva bit će uvećan vlasnički kapital FBiH u “B&H Airlinesu”.

  SAGLASNOST NA KREDIT IDA ZA PROJEKAT RAZVOJA I ZAŠTITE ŠUMA

  Vlada FBiH je dala saglasnost za prihvatanje dodatnog kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) u iznosu od oko dva miliona dolara koji se odnose na Federaciju BiH.

  Sredstva će se koristiti za Projekat razvoja i zaštite šuma. Dodatno finansiranje ovog projekta neophodno je zbog nedostajućih sredstava za implementaciju njegove druge komponente koja se odnosi na jačanje tehničkog kapaciteta za održivo upravljanje šumama. Ova će se sredstva koristiti i za unapređenje implementacije pravnih, institucionalnih i ekonomskih okvira kao i za troškove implementacije projekta. Federacija će u projektu učestvovati sa 1,3 miliona konvertibilnih maraka što će se osigurati u Budžetu. Kredit se daje na rok otplate od 20 godina sa uključenim grejs periodom od 10 godina.

  Vlada će Parlamentu FBiH podnijeti na odobrenje ovaj prijedlog dodatnog kreditnog zaduženja.

  Danas je data i saglasnost za zaključivanje Sporazuma o izmjenama Subsidijarnog kreditnog sporazuma između FBiH i Bosne i Hercegovine za ovaj kredit.

  Vlada je odobrila Zapisnik sa pregovora sa Međunarodnom asocijacijom za razvoj i odobrila uz navedene sporazume i Dokument ocjene projekta za predloženi dodatni kredit.

  O PROJEKTIMA “LOKALNE INICIJATIVE” I “LOKALNOG RAZVOJA”

  Današnjom dopunom Odluke o upravljanju revolving fondovima po projektima “Lokalne inicijative” i “Lokalnog razvoja”, Federalna vlada je na Investicijsku banku FBiH prenijela upravljanje i nad ostalim sredstvima pribavljenim u okviru projekta. Radi se o sredstvima UNHCR-a u iznosu od 748,3 miliona KM i pozajmici Evropske komisije u iznosu od gotovo milion KM.

  Dopuna je bila neophodna zbog toga što Fondacija OdRaz nema kapaciteta za upravljanje ovim posebnim sredstvima. Ona će se koristiti u skladu sa potpisanim ugovorima.

  Vlada je, nakon razmatranja, prihvatila Informaciju o spornim pitanjima vezanim za preuzimanje ovih revolving fondova i prihvatila predlog Investicijske banke o angažiranju neovisnog revizora koji treba utvrditi da li je mikrokreditna organizacija “Lok Micro” ispunila uvjete Svjetske banke za projekat lokalnih inicijativa po osnovu sredstava od 1,478 miliona KM koja su im dodijeljena na kreditnoj osnovi, kao i sredstava UNHCR-a od 748,3 hiljade KM. Po nalazu revizora Investicijska će banka poduzeti odgovarajuće mjere, a troškovi revizije će se podmiriti iz kamate ostvarene iz dijela revolving fonda koji se odnosi na projekat “Lokalne inicijative”, zaključila je Vlada FBiH.

  O ISPATI DUGOVANJA UPOSLENICIMA BIVŠEG FMO I VOJSKE FBiH

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je donijela Odluku o utvrđivanju prioriteta izmirenja općih obaveza unutarnjeg duga po osnovu neisplaćenih neto plaća i naknada uposlenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH i neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluga u 2007. godini. Iz sredstava planiranih u Proračunu za 2007. godinu, u ovu svrhu, izvršit će se isplata obaveza sa kamatama i troškovima sudskog postupka, u iznosu od 64.500.000 konvertibilnih maraka.

  U skladu sa raspoloživim sredstvima, isplate će biti realizirane do kraja tekuće godine. Redoslijed isplata će utvrđivati Federalno ministarstvo finansija sa prioritetom rješenja o izvršenju koja su dostavljena od strane sudova u banke.

  Do 5. u mjesecu za tekući mjesec, sredstva će biti dostavljena u banku na izvršenje. Banke, kao izvršioci isplate će biti dužne da postupaju u skladu sa ovom Odlukom.

  Federalno ministarstvo finansija će u toku juna ove godine uputiti javni poziv pripadnicima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH na koje se ova odluka odnosi, a koji do sada nisu pokrenuli sudski postupak ili prema kojima nisu izvršene isplate, da se prijave ovom ministarstvu radi izmirenja općih obaveza unutarnjeg duga.

  O ISPLATI STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U 2007. GODINI

  Federalna vlada donijela je danas Odluku o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH za 2007. godinu.

  Ukupno planirana sredstva za ove namjene u 2007. godini iznose 41.690.000 konvertibilnih maraka. Shodno tome, svakom pojedinom potražiocu, kojem je izdana potvrda o verifikaciji, isplaćuje se s Jedinstvenog računa trezora FBiH maksimalan iznos od 1.000 konvertibilnih maraka ili ukupan iznos do 1.000 KM.

  Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo financija prema kronološkom redu pojedinačno izdanih potvrda o verificiranim tražbinama koje se objavljuju u “Službenim novinama FBiH” i u dvoje dnevnih listova.

  FINANCIJSKE ODLUKE

  Federalna vlada je donijela Odluku da se u okviru “Dječije nedelje” u mjesecu oktobru ove godine na teritoriji FBiH po jedan posto naplaćuje za prodate vozne karte u željezničkom, avio i autobuskom saobraćaju, za prodate karte za pozorišta, kina i druge kulturne i sportske manifestacije kao i za prodate video kasete i nosače zvuka. Po 20 posto će se naplaćivati za poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju osim za novine i časopise. Preduzeća, poslodavci i druga pravna i fizička lica koja na području kantona vrše ovu naplatu dužna su u roku od sedam do 15 dana po isteku mjeseca oktobra ova sredstva uplatiti u budžet kantona. Koristiti će se za pokriće troškova obilježavanja “Dječije nedelje”.

  Na današnjoj sjednici je odobreno izdvajanje iz Budžeta za 2007. godinu 1,295 miliona konvertibilnih maraka za sufinansiranje projekta IFAD 562 BA za I i II kvartal ove godine.

  Vlada FBiH je prihvatila pokroviteljstvo nad 1. međunarodnim turnirom u u košarci “Travnik 2007 - Gradu s ljubljavu”.

  PROSTOR ZA ORGANIZACIJU 13. SARAJEVO FILM FESTIVALA

  Dio prostora Doma armije u Sarajevu je, današnjom Odlukom, Federalna vlada dala na privremeno korištenje i bez naknade Sarajevo Film Festivalu.

  Taj će prostor biti korišten kao Festivalski centar tijekom priprema i trajanja 13. festivala od 1. do 31. kolovoza/augusta 2007. godine.

  TRANSFERI ZA POTICAJE RAZVITKA OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

  Vlada FBiH donijela je odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera predviđenih federalnim proračunom za dva federalna ministarstva: obrazovanja i nauke, te kulture i sporta.

  Kroz sredstva koja se dodjeljuju putem Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke predviđeno je financiranje programa studentskog standarda, te obrazovanja i rekonstrukcije škola, oba s po 1.000.000 konvertibilnih maraka. Programom raspodjele je za oblast nauke od značaja za Federaciju BiH predviđeno ukupno 800.000 KM, a za naučne institucije od značaja za FBiH 1.000.000 KM. Konačno, u okviru transfera neprofitnim organizacijama, Fakultetu informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dodjeljuje se 87.000 KM.

  Kada su u pitanju sredstva koja se realiziraju kroz Federalno ministarstvo kulture i sporta, programima zaštite i obnove kulturnog i graditeljskog naslijeđa bit će dodijeljeno ukupno 3.000.000 KM, od čega najviše - 690.000 KM - kao potpora muzejima i institucijama kulture koje imaju dogogodišnji kontinuitet i značaj u očuvanju pokretnih dobara kulturne baštine. Sredstva su, također, namijenjena izradi projekata i izvođenju radova na zaštiti sakralnih objekata kulturne baštine: islamskih (420.000 KM), katoličkih (260.000 km) i pravoslavnih (180.000 KM). Kroz transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH, ukupno vrijedan 2.500.000 KM, većina od 1.400.000 KM predviđena je za manifestacije od međunardonog značaja. Transfer za udruge građana i organizacije u oblasti kulture predviđa ukupan iznos od 1.000.000 KM. Za razvitak sporta u Federaciji BiH bit će u ovoj godini izdvojeno 2.500.000 KM, a od ove sume će 1.000.000 KM biti namijenjen sufinanciranju izgradnje, rekonstrikcije i opremanja sportskih i sportsko-rekreativnih objekata na cijelom teritoriju Federacije BiH.

  Federalna vlada danas je zaključila kako će prema Vijeću ministara BiH uputiti inicijativu kako bi se što brže u proceduru uputila dva zakona na razini države o kojima već postoji međuentitetska suglasnost - o sportu i o zaštiti kulturno-povijesnog naslijeđa.

  Vlada FBiH dnas je zadužila Federalno ministarstvo kulture i sporta da pripremi tekst uredbe kojom bi bilo regulirano izdvajanje za kulrutu i sport iz dobiti javnih poduzeća.

  POTPORE IZDAVAŠTVU I KINEMATOGRAFIJI

  Kroz dvije danas donesene odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele za 2007. godinu, Federalna vlada će pomoći oblastima izdavaštva i kinematografije u FBiH.

  Transferom za fond za izdavaštvo planiran je ukupan iznos od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Unutar tog iznosa je 500.000 KM za revolving kreditna sredstva, 275.000 KM kao potpora domaćim autorima i prevoditeljima, 240.000 KM za periodična izdanja, 50.000 KM na ime autorskih prava i drugih troškova internet biblioteke, 150.000 KM za servisiranje poslova Fondacije za izdavaštvo, 85.000 KM za plasman i promociju knjiga, te 200.000 KM kao sredstva pričuve.

  Transferom u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM bit će potpomognuta kinematografija u FBiH. Između ostalog, na ime sufinanciranja domaćih filmskih ostvarenja predviđeno je 900.000 KM za dugometražne igrane i 200.000 za animirane filmove. S po 100.000 KM bit će sufinancirani dokumentarni i kratki igrani filmovi, te izrada scenarija, dok će za promociju domaćeg filma na nekoliko festivala u svijetu i u zemlji biti izdvojeno 220.000 KM.

  ZA POTICAJE POVRATKU 26,3 MILIJUNA KM

  Ukupno 26.300.000 konvertibilnih maraka Vlada Federacije je danas donesenom Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za raseljene i izbjegle osobe” utvrđenih proračunom FBIH za 2007. godinu odobrila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.

  Iz ukupne sume, Fondu za povratak BiH bit će dodijeljena 4.000.000 KM, a za obnovu individualnih stambenih objekata 8,5 milijuna KM. Po 4.400.000 KM namijenjeno je projektima održivosti povratka i kao potpora implementiranju, održivom povratku izbjeglih i prognanih s teritorije općine Srebrenica.

  Za obnovu razrušenih stanova u Mostaru planirano je 1.500.000 KM, a za humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne, informative i edukacijske projekte, implementaciju CEB projekta, te pravnu i podršku otkupu stanova u Republici Srpskoj 1.000.000 KM.

  Dakle, 70 posto odobrenih sredstava bit će izdvojeno za rekonstrukciju objekata, 25 posto na održivost povratka, a pet posto za ostale projekte. Ovome treba dodati i sredstva koja će putem ostalih federalnih ministarstava biti izdvojena za projekte u povratničkim sredinama.

  To se, prije svega, odnosi na prjekte u nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Također, računa se i na sredstva Fondacije “Odraz” i Razvojne banke.

  Inače, na povratak u prijeratna prebivališta u Bosni i Hercegovini čekaju još 131.833 osobe, od čega 57.770 na teritoriju Federacije BiH, 72.805 na teritoriju Republike Srpske i 1.258 na teritoriju Distrikta Brčko BiH. Uz to, oko 80.000 ljudi čeka povratak iz inozemstva, pošto im u drugim zemljama nije trajno riješeno pitanje ostanka, kaže se u danas usvojenom Planu povratka, repatrijacije, obnove i gradnje u 2007. godini.

  Prema ovom dokumentu, prioritetni pravci povratka su istočna Bosna, istočna Hercegovina, regija Srebrenice, srednja Bosna i Posavina, te Kanton br. 10.

  Uslovi za povratak će se stvarati direktnom dodjelom donacija u građevinskom materijalu korisnicima i pružanjem financijske pomoći za ugradnju građevinskog materijala, kao i izgradnjom individualnih stambenih jedinica po sistemu “ključ u ruke”. Predviđena je i izgradnja stambenih jedinica zajedničkog tipa stanovanja (zgrade), financiranje zajedničkih projekata, pružanje pomoći u održivosti povratka i edukaciji povratnika, urgentna humanitarna pomoć, kao i ostale vrste pomoći koje će omogućiti vitalnost i reintegriranje povratnika u lokalnu zajednicu.

  SREDSTVA MOSTARSKIM BOLNICAMA

  Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava na proračunskoj poziciji “Transfera za Kliničko-bolnički centar Mostar”, koju je Vlada FBiH donijela na današnjoj sjendnici, ovoj zdravstvenoj ustanovi je za 2007. godinu odobreno izdvajanje 3,5 milijuna konvertibilnih maraka. Od ove sume, 1,45 milijuna KM namijenjeno je okončanju građevinskih i građevinsko-obrtničkih radova na Glavnom medicinskom objektu KBC-a, ostalo za nabavku nemedicinske opreme nužne za stavljenje ovog objekta u funkciju.

  Drugom današnjom odlukom, kroz transfer je iz federalnog proračuna odobreno izdvajanje 1,5 milijuna KM mostarskoj bolnici “Dr. Safet Mujić”. Najveći dio ovih sredstava namijenjen je rekonstrukciji i nadogradnji Odjela intenzivne njege (899.735 KM) i njegovo stavljanje u funkciju (503.265 KM).

  O IMPLEMENTACIJI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAPLAÆENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE

  Nakon razmatranja, Vlada FBiH usvojila je Izvještaj o implementaciji programa utroška sredstava koja su naplaćena izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH u 2005. i 2006. godini.

  Ukupno prikupljena sredstva u iznosu od 46,4 miliona konvertibilnih maraka doznačena su na poseban račun JP Direkcije cesta FBiH. Po osnovu kamata su ostvarena sredstva od 96 hiljada KM, pa su ukupno raspoloživa sredstva iznosila za ove namjene 46,5 miliona KM. Po realizaciji isplata za odobrene projekte na posebnom računu je ostalo 11,3 miliona KM.

  Ukupno odobrena sredstva za ukupno 80 projekata sa dostavljenom dokumentacijom iznose: Unsko-sanski kanton 2,8 miliona KM, Zeničko-dobojski 4,4 miliona KM, Posavski 1,25 miliona KM, Bosansko-podrinjski kanton 1,6 miliona KM, Tuzlanski kanton 1,65 miliona KM, Kanton deset 1,9 miliona KM, Srednjebosanski kanton 4,8 miliona KM; Zapadnohercegovački 4,15 miliona KM, Hercegovačko-neretvanski 6,65 miliona KM, te Direkcija cesta FBiH 16,69 miliona KM.

  Vlada je na sjednici od 6.11. 2006. godine sredstva iz programa za projekte koji nisu bili spremni za implementaciju u iznosu od 4,5 miliona KM usmjerila na druge, ranije kandidirane projekte. Današnjim zaključcima prihvaćeno je da se sa projekta mosta preko Babine rijeke u Zeničko-dobojskom kantonu 160 hiljada KM usmjeri za sufinansiranje projekta Olovo-Olovske luke. Sredstva od 96 hiljada KM ostvarena od kamata na doznačena sredstva GSM usmjerena su na projekat Fojnica-Visoko. Vlada je prihvatila i izmjenu Programa kojom se sa pozicije Petlja Tasovčići umanjuje iznos od milion KM koji će se prebaciti na projekat Prebilovci-Karaotok.

  Po okončanju radova implementator treba formirati komisiju za prijem i pregled izvedenih radova u čijem će sastavu biti i predstavnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija kao investitora.

  Izvještaj uz kompletnu dokumentaciju mora sadržavati i informaciju o utrošku sredstava.

  TROMJESEÈNO IZVRŠENJE FEDERALNOG BUDŽETA

  Vlada Federacije je danas u Sarajevu prihvatila izvještaj Federalnog ministarstva finansija o izvršenju proračuna Federacije BiH za prva tri ovogodišnja mjeseca, koji je urađen na osnovi uporedbe sa planom Privremenog finansiranja za period januar/siječanj - mart/ožujak 2007. godine. Ostvareni su ukupni prihodi od 255 miliona konvertibilnih maraka, a ukupni rashodi i izdaci iznose 135,9 miliona KM. Dakle, u ovom periodu ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 119,1 milion KM. Ukupno ostvareni prihodi i primici su u ovom uporednom razdoblju nominalno veći za 29 posto ili za 57,4 miliona KM, što je rezultat povećanja finansijske discipline i veće naplate poreznih prihoda. Porezni prihodi u ukupnim prihodima imaju ostvarenje u iznosu od 233,7 miliona KM i veći su za 57,8 miliona KM ili za 32,9 posto u odnosu na Odluku o privremenom finansiranju. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ovi prihodi imaju povećanje od visokih 47,1 posto.

  Prihodi od indirektnih poreza imaju kontinuirani rast i ostvareni su u iznosu od 217,5 miliona KM, a veći su za 56,5 posto u odnosu na isti period prethodne godine. Prihodi od poreza na dobit bilježe pad od 20,2 posto i ostvareni su u iznosu od 15,3 miliona KM. Ostali porezi imaju 24 posto više ostvarenje. U odnosu na prvi kvartal 2006. godine kada je ostvareno 25,7 miliona KM, neporezni prihodi su imali pad od 17,3 posto i ostvareni su u iznosu od 21,3 miliona KM. U prva tri mjeseca 2007. godine, ukupni rashodi iznose 135,9 miliona KM i veći su za 12,6 posto u odnosu na isti period 2006. godine. Tekući izdaci su ostvareni u iznosu od 118,9 miliona KM i veći su za 22,6 posto u odnosu na uporedni period prethodne godine, a u odnosu na plan ostvareni su sa indeksom od 75,6 posto. Zbog formiranja novih federalnih proračunskih korisnika i zbog korekcije osnovice za obračun plaća, naknade i plaće su ostvarene u iznosu od 24,5 miliona KM i u odnosu na isti period prethodne godine, veće su za 29 posto.Tekući transferi imaju ostvarenje od 59 posto u odnosu na plan i iznose 7,5 miliona KM.

  U proteklom periodu, servisiranje inostranog duga je vršeno prema planu i u prvom kvartalu je izmireno 16,5 miliona KM.

  PRIHVAÆEN PROJEKT ELMO

  Vlada FBiH donijela je Odluku o prihvatanju Memoranduma o razumijevanju za Projekt promoviranja pokretljivosti tržišta rada (ELMO), koji se provodi na razini BiH, te ovlastila premijera FBiH da ga potpiše u njezino ime.

  Radi se o projektu kojeg financira USAID, osmišljenom kao potpora razvitku malih i srednjih poduzeća. Cilj je otklanjanje regulatornih prepreka i proširenje baze podataka za naplatu doprinosa i racionaliziranje stopa doprinosa.

  Projekt će trajati četiri godine, a sastoji se od tri komponente: jačanje i usmjeravanje operativnih sustava Poreske uprave i vanproračunskih fondova, omogućavanje pokretljivosti tržišta rada i fleksibilnosti socijalnog dijaloga kroz potporu Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritorij FBiH, te izgradnja kapaciteta inspekcije rada.

  Nakon rasprave, Vlada FBiH zadužila je Federalno mi nistarstvo rada i socijalne politike i svoje predstavnike u Ekonomsko-socijalnom vijeću da inzistiraju na izgradnji jedinstvene baze podataka kao krajnjeg rezultata projekta ELMO.

  MANIFESTACIJA “DJECA-STUBOVI SVIJETA“

  Federalna vlada je razmatrala i prihvatila Prijedlog programa manifestacije “Djeca-stubovi svijeta”, kojoj će biti i pokrovitelj.

  Manifestacija će se održati od 28. do 31. maja/svibnja ove godine, a u okviru nje će tinejdžeri zamijeniti direktore u 16 bh. državnih preduzeća, te na kraju dobiti certifikate i svojim sredinama prenijeti iskustva.

  Cilj manifestacije je da se promovira obrazovanje mladih kroz priliku da se okušaju u rukovođenju uspješnim preduzećem.

  Tijekom rasprave na sjednici Vlade FBiH je predloženo i prihvaćeno da jedan dan djeca budu i u ulozi federalnih ministara, te da prisustvuju jednoj sjednici Federalne vlade.

  NASTAVAK SANACIJE KORITA I VODOPADA PLIVE

  Federalna vlada donijela je danas zaključke kojima usvaja izmijenjeni prijedlog vremenske dinamike aktivnosti na projektu “Jajce - sanacija korita rijeke Plive i vodopada” za razdoblje od 2003. do 2008. godine. Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženo je da u 2007/2008. godini nastavi drugu fazu ovog projekta, započetu 2005. godine i vrijednu 4.137.244,41 konvertibilnu marku.

  Iz ovogodišnjeg proračuna, zaključeno je, Vlada FBiH osigurat će 800.000 KM. Također, JP za vodno područje slivova rijeke Save Elektroprivreda HZ HB uplatit će određena sredstva.

  ODOBRENA IZRADA INDUSTRIJSKE POLITIKE I STRATEGIJE RAZVOJA INDUSTRIJE U FEDERACIJI BiH

  Federalna vlada donijela je Odluku o odobravanju izrade Industrijske politike i strategije razvoja industrije u FBiH, a koordinator u ovom poslu bit će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. U izradi dokumenta će, također, učestvovati i predstavnici drugih federalnih ministarstava: prometa i komunikacija, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, trgovine, te razvoja, poduzetništva i obrta. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije imenovat će Komisiju za provođenje javnog konkursa za odabir naučno-istraživačke institucije iz FBiH koja će sudjelovati u izradi Industrijske politike i strategije razvoja industrije u FBiH

  O ODLAGALIŠTU SMEÆA U NEUMU

  Federalni ministar unutarnjih poslova informirao je danas Vladu FBiH o koracima poduzetim nakon što je na deponiji u Neumu pronađeno mrtvo novorođenče, odnosno nakon što je šira javnost saznala da se ovoj lokaciji odlaže smeće iz općine Orebić u Republici Hrvatskoj.

  Prema dosadašnjim saznanjima, sakupljenim na temelju aktivnosti Federalne uprave policije, Državne granične policije i carinske službe, smeće iz hrvatskih općina odlaže se na temelju ugovora Komunalnog poduzeća Neum prvo s općinom Ston (od 1994. do 1999. godine), a potom komunalnim poduzećem iz Orebića (poslije 1999. godine). Još se utvrđuje odlaže li se taj otpad na način propisan bh. zakonodavstvom.

  Povodom ovog slučaja, premijer Federacije BiH uputio je pismo predsjedavajućem Vijeća ministara BiH.

  Danas je ocijenjeno kako pitanja poput odlagališta smeća ne mogu biti predmetom ugovora komunalnih poduzeća, već spadaju u domen odnosa dviju zemalja.

  KADROVSKA RJEŠENJA

  Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana iz Federacije BiH u Upravni odbor Kompanije “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine” sa sjedištem u Banjoj Luci. Između ostalog, kandidat za ovu poziciju mora imati visoku stručnu spremu tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera te najmanje pet godina radnog iskustva i stručno znanje u oblasti prenosa električne energije, usluga električne energije, pravnog restrukturiranja i reformi elektroenergetskog sektora, privatizacije, finansija, računovodstva, konkurentnosti, tržišta i regulacije. Ova je odluka donešena pošto je članu Upravnog odbora kompanije iz FBiH dr. Kemi Sokoliji istekao dvogodišnji mandat, pa je potrebno upražnjeno mjesto popuniti novim članom. U skladu sa ovom odlukom, Vlada je donijela i odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje člana UO ove kopanije, te imenovala petočlanu komisiju za izbor člana UO iz Federacije BiH.

  Vlada Federacije BiH imenovala je, današnjim Rješenjem, Mirsadu Jahić i Bahreta Kusturu za svoje predstavnike u Komisiji za izbor i postavljenje direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove.

  * * * Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.00 sati.