7. sjednica Vlade FBiH

 • 03.05.2007.
 • UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U FBiH

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i, u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, uputila Prijedlog zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH. Donošenje ovog pravnog akta rezultat je obaveze usklađivanja entitetskih sa odgovarajućim zakonom koji je prošle godine prvi put donesen na nivou države. Njegov je cilj osigurati primjenu jedinstvenog standarda - klasifikacije djelatnosti na području cijele Bosne i Hercegovine, kao i usporedivost i kompatibilnost statističkih standarda sa Evropskom unijom, što je doprinos razvoju jedinstvenog ekonomskog prostora u Bosni i Hercegovini, kao jednog od preduslova za približavanje naše zemlje evropskim integracijama.

  U skladu s tim, federalnim zakonom je predviđena jedinstvena primjena klasifikacija djelatnosti u Federaciji BiH, kao jednog od osnovnih statističkih normativa koji se koristi pri evidentiranju, prikupljanju, obradi, analizi, distribuciji i prikazivanju podataka važnih za stanje određenog ekonomskog, demografskog i privrednog razvoja i njihovih strukturnih promjena.

  Prema jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti izvršiće se razvrstavanje svih poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe) u Federaciji BiH po djelatnostima koje obavljaju u skladu sa važećim propisima. Ovo je posao Federalnog zavoda za statistiku, koji je zadužen da vodi Jedinstveni registar poslovnih i drugih subjekata i njihovih dijelova i Statistički poslovni registar.

  STATISTIÈKA ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU BiH U 2007. GODINI

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, današnjom Odlukom utvrdila Plan statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH, urađen u saradnji sa svim federalnim ministarstvima i organima i organizacijama ovlaštenim za sprovođenje statističkih istraživanja.

  Planom su, u skladu sa ciljevima i zadacima Srednjoročnog plana istraživanja, definirani prioriteti, sudjelovanje Federalnog zavoda za statistiku u međunarodnim projektima, sredstva potrebna za realizaciju Plana, potrebni resusrsi i plan publikovanja podataka. Planirana su ukupno 193 istraživanja u ovoj godini, od čega 155 iz nadležnosti Federalnog zavoda za statistiku i 38 iz nadležnosti drugih organa i organizacija ovlaštenih za vršenje ovih poslova.

  Uz plan, Vladi FBiH je stavljen na uvid i detaljan tabelarni pregled statističkih aktivnosti sa sadržajem i namjenom istraživanja, periodikom njihovog sprovođenja, jedinicama posmatranja i izvještajnim jedinicama, izvorima i načinom prikupljanja podataka, te rokovima za prve rezultate obrade statističkih podataka.

  Vlada Federacije BiH je, nakon današnje rasprave, zadužila federalne zavode za statistiku i za zapošljevanje da utvrde vjerodostojne podatke o stvarnom broju nezaposlenih u FBiH.

  PLAN POSLOVANJA JP ŽELJEZNICE FBiH ZA 2007. GODINU

  Federalna vlada je, nakon razmatranja, dala saglasnost na Plan poslovanja JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2007. godinu. Plan je sačinjen na osnovu analiza poslovnog sistema, procjena kretanja na domaćem i evropskom transportnom tržištu, poslovnog ambijenta koji će biti stvoren primjenom Zakona o finansiranju infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja, kao i rebalansa Srednjoročnog plana razvoja kojeg je ranije već podržala Vlada FBiH.

  Ciljevi ovog plana su stvaranje tržišno usmjerenog preduzeća za prijevoz roba i putnika, uz realizaciju projekta obnove željezničkog sektora kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke. Planirana je i nabavka teretnih vagona i nastavak aktivnosti na nabavci i uvođenju vozova nagibne tehnike. Za ovu je godinu predviđeno da se u robnom transportu realizira ukupno 7,6 miliona tona tereta, od čega na međunarodni transport otpada 4,5 miliona tona. U međunarodnom putničkom transportu planirano je prevesti 75 hiljada putnika, a u domaćem 356 hiljada. Očekuje se prihod od robnog transporta u visini 63 miliona KM, od putničkog 2,3 miliona KM, od prodaje trasa 9,5 miliona KM, a od održavanja željezničke infrastrukture 129,3 miliona KM. Tu je i prihod od pokrića razlike u cijeni putničkog prometa planiran sa 11,9 miliona KM, dok su ostali prihodi planirani sa 140,8 miliona KM.

  Na današnjoj sjednici Federalno ministarstvo prometa i komunuikacija i Federalno ministarstvo financija Vlada FBiH je zadužila da pripreme prednacrt teksta o financijskom restruktuiranju Željeznica FBiH radi za saniranja obaveza prema javnim prihodima u iznosu od 72 miliona KM, te po međunarodnim kreditima.

  RAÈUNARSKA OPREMA ZA INSPEKTORE

  Odlukom Vlade FBiH, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove data je na korištenje izvjesna količina računarske opreme koju je koristilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

  Ovo je urađeno iz razloga što su inspekcije - kao što su rudarska, elektroenergetska i termoenergetska - u sastavu ovog ministarstva prestale da rade, a njihova nadležnost prenosi se na inspekcije određene Zakonom o isnpekcijama, odnosno na Federalnu upravu za inspekcijske poslove.

  SREDSTVA ZA POTICAJ POLJOPRIVREDI

  Programom utroška sredstava “Poticaja za poljoprivredu” utvrđenih proračunom FBiH s kriterijima raspodjele za 2007. godinu, usvojenim današnjom Odlukom Vlada Federacije BiH, panirano je 37.650.000 konvertibilnih maraka za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

  Ova sredstva namijenjena su kao poticaj biljnoj i animalnoj proizvodnji, kapitalnim ulaganjima i, prvi put, ukupnom ruralnom razvitku, a kao korisnici će se pojavljivati poljoprivredni proizvođači, zadruge, lokalne zajednice, udruge i institucije koji zadovolje propisane kriterije.

  Među kriterijima je i taj da je korisnik ostvario poljoprivrednu proizvodnju ili djelatnost na teritoriju Federacije BiH, te da je za takvu djelatnost registriran u kantonalnim odnosno nadležnom federalnom ministarstvu. Iako se, sukladno Programu, ne smatraju proizvođačima, zemljoradničke zaduge i udruge poljoprivrednika mogu za svoje članove pojedinačno aplicirati za sredstva. Inače, naputci o korištenju sredstava iz ovog programa bit će javno objavljena.

  Inače, najviše sredstava Programom je predviđeno za animalnu (18.007.960 KM) i biljnu proizvodnju (9.944.398 KM).

  Kako je ocijenjeno u današnjoj raspravi, ovakav Program poticaja predstavlja korak ka ukidanju paralelizama u potporama poljoprivrednoj proizvodnji. Naime, kantonalnim proračunima je od 2002. do 2004. godine za ove namjene izdvojeno 37,2 milijuna KM. Ovo je bilo zamišljeno kao dobra praksa, ali nije bilo sinkronizacije s Programom potpore na federalnoj razini. Danas odobrenim Programom, sukladno Srednjoročnoj strategiji razvitka, usuglašen je broj proizvodnji koje će biti podržane kroz federalni proračun, a kantonima je ostavljena mogućnost da ostale proizvodnje potiču srdstvima iz vlastitih proračuna.

  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će do 15. rujna/septembra pripremiti informaciju o realiziranju Programa poticaja, koja će poslužiti kao temelj za eventualne korekcije do kraja godine.

  Vlada FBiH danas je zaključila kako je nužna međuresorna koordinacija federalnih ministarstava kroz koja se ostvaruju poticaji iz federalnog proračuna i u drugim segmentima proizvodnje.

  IZMJENE I DOPUNE SPRAZUMA O UTEMELJENJU EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEÆA ZA TERITORIJ FEDERACIJE BiH

  Vlada FBiH dala je danas suglasnost na Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o utemeljenju Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) za teritorij Federacije BiH, koji donosi određene novine u odnosu na originalni dokument, te ovlastila premijera FBiH da potpiše ovaj dokument.

  Tako će Vlada FBiH u ESV-u imati i šestog predstavnika, koji će biti koordinator za oblasti koje su izvan nadležnosti pet federalnih ministara - članova ESV-a. Kada su na dnevnom redu zakoni čiji je obrađivač federalno ministarstvo koje ima predstavnika u ESV-u, sjednici obvezno nazoči i ministar. Novina je i to što je omogućeno oragniziranje Tajništva Ekonomsko-socijalnog vijeća radi obavljanja organizacijsko-tehničkih poslova.

  Na današnjoj sjednici je, ujedno, donijeto i Rješenje o imenovanju članova ESV-a ispred Vlade FBiH. To su federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević, federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda, federalni ministar energije, rudarstva i industrije mr. Vahid Hećo, federalni ministar trgovine Desnica Radivojević, federalni ministar prometa i komunikacija Nail Šećkanović i savjetnik premijera Federacije BiH Radovan Vignjević.

  Istim rješenjem, imenovani su pomoćnici federalnih ministara za zamjenike članova: Džana Kadribegović, Mira Bradara, Muhibija Delić, Ivica Cvjetković i Izet Mehinagić.

  NASTAVLJEN POZITIVAN TREND RAZVITKA BANKARSKOG SUSTAVA

  Federalna vlada razmatrala je i prihvatila dva dokumenta iz oblasti bankarstva: Izvješće o radu Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) i Informaciju o bankarskom sustavu FBiH, oba za prošlu godinu.

  Agencije za bankarstvo FBiH je lani izvršila četiri sveobuhvatne supervizorske kontrole banaka, te još 46 ciljanih ili namjenskih kontrola (24 supervizorske i 22 koje se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma). Među mjerama koje je Agencija poduzela su i 22 pokrenuta prekršajna postupka (po jedanaest protiv banaka i odgovornih osoba) zbog utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti. Kroz kontrole po kreditnom riziku pregledano je 19 banaka čija ukupna aktiva predstavlja 98 posto aktive bankarskog sustava u u FBiH. Konstatirano je kako je, u odnosu na 2005. godinu, udio aktive ovih banaka porastao jedanaest posto.

  Uz ove, rađene su i tzv. off-site kontrole putem prikupljanja, pregleda i analize izvješća koje banke dostavljaju na obrascima i u rokovima koje je odredila FBA.

  Sukladno Zakonu o bankama, FBA je 2006. godine vodila postupke privremenih uprava u Una banci d.d. Bihać, Poštanskoj banci d.d. Sarajevo, Privrednoj banci d.d. Sarajevo, Investicijskoj banci Federacije BiH i Hercegovačkoj banci d.d. Mostar, te postupke likvidacijskih uprava u Posavskoj banci d.d. Orašje, BH banci d.d. Sarajevo, Komercijalnoj banci d.d. Tuzla, Gospodarskoj banci d.d. Mostar i Ljubljanskoj banci d.d. Sarajevo.

  Kad je riječ o stanju u bankarskom sustavu Federacije BiH, u Informaciji je ocijenjeno kako je nastavljan pozitivan trend iz ranijih godina, odnosno da je bankarski sektor “ostao najuređeniji i najznačajniji dio ukupnog financijskog sustava u zemlji”, što potvrđuju i međunarodne financijske institucije. Uz ovu ocjenu, ide i najnoviji pokazatelji po kojima Bosna i Hercegovina, po pristupu kreditima, zauzima sedmo mjesto u svijetu. Najizrazitije promjene u bankarskom sektoru lani su se odnosile na dalji rast i razvitak sustava i jačanje kapitalne osnovice, priliv inozemnih investicija i uvećenje inozemnog kapitala.

  Lani su licencu za rad imale 23 banke, odnosno jedna manje nego u 2005. godini (zbog integracije dvije banke i licenciranja jedne nove). Zabilježen je priliv svježeg kapitala od 121 milijun konvertibilnih maraka u ukupno šest banaka, te 16 milijuna KM osnivačkog kapitala nove banke, što je dvostruko više nego 2005. godine. U odnosu na pretprošlu godinu, u 2006. je broj organizacijskih dijelova federalnih banaka povećan za 32, od čega 22 u Federaciji BiH, devet u Republici Srpskoj i jedna u Distriktu Brčko BiH. Tako je na kraju 2006. godine bilo ukupno 512 organizacijskih dijelova.

  Na kraju 2006. godine ostale su samo četiri banke s većinskim domaćim kapitalom, koje imaju 2,9 posto tržišnog udjela. Udio pet državnih banaka na tržištu je 4,1 posto, dok 93 posto tržišta otpada na 14 banaka s većinskim inozemnim kapitalom. Dakle, nastavljen je trend rasta sudjelovanja inozemnog u dioničkom kapitalu, te je on s 409 milijuna KM (68,2 posto) u posljednje tri godine porastao na 671 milijun KM (75,5 posto). U potpunom inozemnom vlasništvu je osam banaka s 477 milijuna KM dioničkog kapitala.

  Prema konačnim, mada ne još i revidiranim pokazateljima, ukupna bilancna suma banaka u Federaciji BiH iznosila je na dan 31.12.2006. godine 11,5 milijardi KM, odnosno 23 posto više nego godinu dana ranije. U posljednjih pet godina bilancna suma povećana je gotovo 2,5 puta. Bankarski sustav u Federaciji BiH ostvario je lani 89,8 milijuna KM dobiti, što je 47,8 posto više nego u 2005. godini. Pri tome je 19 banaka imalo ukupnu dobit od 96,2 milijuna KM, a četiri banke (u privremenoj upravi) iskazale su ukupni gubitak od 6,4 milijuna KM.

  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH ukazala je na činjenicu da su bankarske usluge još nepovoljne za gospodarstvenike i građane zbog kamata koje su, uprkos tome što padaju, više nego u zemljama okruženja.

  Zajedno s Izvješćem, Federalna vlada uputit će Parlamentu FBiH i zaključke s današnje sjednice. Po prvom, Agencija za bankarstvo dužna je Vladi dostaviti informaciju o statusu državnog kapitala u bankama. Zatim, Federalno ministarstvo financija će pripremiti odluku o novom broju članova nadzornih i upravnih odbora banaka u Federaciji BiH. Ujedno, Vlada FBiH poništila je javni natječaj za izbor članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo, a novi će biti uskoro raspisan.

  RAST JAVNIH PRIHODA

  Prva tri ovogodišnja mjeseca, posmatrana kroz ukupno ostvarene i raspoređene javne prihode u Federaciji BiH, 17 posto su uspješnija nego u 2006. godini. Naime, kako se navodi u danas prihvaćenoj Informaciji o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za razdoblje siječanj/januar-ožujak/mart 2007. godine, prikupljeno je 1.219.478.492 konvertibilnih maraka naspram 1.046.698.305 KM iz prvog tromjesečja 2006. godine.

  Od ukunog iznosa, federalnom proračunu raspoređeno je 228.746.842 KM, kantonalnim 404.451.251 KM, općinama 113.148.781 KM, fondovima 439.992.242 KM, te federalnim i ostalim korisnicima 33.139.376 KM. Iz ovoga je vidljivo kako najveći dio javnih prihoda - 42 posto - pripada kantonima i općinama, dok Federaciji pripada 19 posto. Javni prihodi raspoređeni kantonima i općinama ukupno su devet posto veći nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

  Kada je federalni proračun u pitanju, 84 posto njegovih prihoda, odnosno više od 190 milijuna KM, proističe iz neizravnih poreza. Ostalo otpada na porez na dobit (sedam posto), neporezne prihode (šest posto), naknade i takse (dva posto) i posebne naknade (jedan posto).

  Povećanja su zabilježena i kod doprinosa. Tako je zavodima za zdravstveno osiguranje u prva tri mjeseca doznačeno 171.990.799 KM (lani 134.293.766 KM), zavodima za zapošljavanje 25.529.330 KM (lani 17.331.014 KM), a Federalnom zavodu mirovinskog i invalidskog osiguranja 224.472.113 KM (lani 178.271.220 KM).

  FINANSIJSKE ODLUKE

  Vlada FBiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja iz Budžeta FBiH za 2007. godinu 200.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje, u prvom kvartalu ove godine, Projekta oporavka obrazovanja 757 P koji se finansira kreditom OPEC fonda.

  Na današnjoj sjednici donesena je Odluka kojom se, također za prvi kvartal, odobrava izdvajanje 253.093 KM budžetskih sredstava na ime sufinansiranja Projekta tehničke asistencije za socijalno osiguranje (SITAP).

  * * * Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.05 sati.