359. sjednica Vlade FBiH

 • 19.04.2023.
 • 359. sjednica Vlade FBiH

  Jednokratna novčana pomoć korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela Uredbu o pomoći korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite usljed rasta indeksa potrošačkih cijena. Ovom uredbom se uređuje pomoć korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite putem jednokratne novčane pomoći, koja iznosi 100 KM.

  Opći cilj Uredbe je osiguravanje finansijske i materijalne podrške s ciljem poboljšanja materijalnog statusa korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite koji se finansiraju iz sredstava Budžeta FBiH, a zbog značajnog rasta indeksa potrošačkih cijena.

  Za provođenje ove uredbe, finansijska sredstva će se osigurati preraspodjelama sredstava u okviru odobrenog Budžeta FBiH za 2023. godinu, a u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Zakonom o izvršavanju budžeta FBiH za 2023. godinu.

  Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju korisnici lične i porodične invalidnine, mjesečnog novčanog dodatka po osnovu priznanja ili odlikovanja i novčane egzistencijalne naknade, koja se ostvaruju prema federalnim propisima i isplaćuju iz Budžeta FBiH, a koja su imala priznat status korisnika prava i bila na isplati za mjesec april 2023. godine. Lica koja su korisnici više prava, jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju samo po jednom osnovu.

  Ukupna sredstva za isplatu pomoći osigurat će se u Budžetu Federacije BiH, na razdjelu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Ovo ministarstvo će isplatiti jednokratnu novčanu pomoć najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja uredbe na snagu.

  Jednokratnu novčanu pomoć dobit će 102.000 korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

  Naknade za lične i porodične invalidnine, kao i naknade za dobitnike najvećih ratnih priznanja ove godine se prvi put usklađuju prema rastu BDP-a i rastu potrošačkih cijena, a u skladu sa prošle godine usvojenim setom izmjena zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Ovim izmjenama uvedena je tzv. Švicarska formula za obračun uvećanja osnovice za navedene kategorije.

  Za provedbu danas donesene Uredbe Vlada Federacije BiH je osigurala 10,2 miliona KM.

  Utvrđene osnovice i koeficijenti za obračun i isplate naknada korisnicima boračko-invalidske zaštite

  Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, donijela četiri odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenata za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite, te dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za 2023. godinu.

  Utvrđena obračunska osnovica za određivanje visine mjesečnih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite uvećana je sa dosadašnjih 910 KM na 945,49 KM. Također, usvojen je i koeficijent za obračun invalidnina u maksimalnom iznosu 1 (jedan). Iz resornog Ministarstva podsjećaju da je osnovica od 2010. do 2021. godine povećana ukupno 7,5 posto, a u 2022. i 2023. godini za 8,9 posto.

  Za invalidnine ukupna sredstva odobrena u ovogodišnjem Budžetu FBiH iznose 278 miliona KM i bit će plasirana kroz transfer za provođenje Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, a u skladu sa raspoloživim sredstvima Budžeta FBiH.

  Također, Vlada je donijela i odluku kojom je utvrđen i maksimalni koeficijent 1 (jedan) za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica. Obračunska osnovica za ove namjene također je povećana i to sa dosadašnjih 730 KM na 758,47 KM. Od 2010. do 2021. godine osnovica je povećana ukupno 7,5 posto, a u 2022. i 2023. godini za 17,7 posto. Ukupna odobrena budžetska sredstva za ove naknade iznose 17,5 miliona KM, a bit će realizovana u skladu sa Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

  Isplate će biti 10. maja uz retroaktivni obračun od mjeseca januara 2023. godine.

  Kako je obrazloženo, ove osnovice se usklađuju na osnovu zvaničnih pokazatelja o rastu bruto društvenog proizvoda i trošova života u prethodnoj godini, i to u visini zbira 50 posto procenata porasta potrošačkih cijena i 50 posto procenata porasta realnog BDP-a u Federaciji BiH, a što u ovoj godini iznosi 3,9 posto.

  Vlada FBiH usvojila Program poticaja poljoprivredi od 164 miliona KM

  Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila je Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu”, utvrđenih ovogodišnjim federalnim budžetom, u iznosu od 164.000.000 KM.

  U Budžetu FBiH za 2023. godinu odobrena sredstva za poticaj poljoprivredi veća su za 58 miliona KM u odnosu na prošlogodišnji budžet. Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu planirano je povećanje izdvajanja sredstava za sve vrste proizvodnji u odnosu na prošlogodišnji program.

  U okviru ovogodišnjeg programa, za poticaje animalnoj i biljnoj proizvodnji namijenjeno je 112,43 miliona KM, od čega za animalnu 87.895.000 KM, a biljnu 24.535.000 KM.

  S ciljem povećanja konkurentnosti poljoprivredno-prehrambene proizvodnje i gazdinstava u poljoprivredi i ruralnom razvoju nastavljena je podrška i kroz model ruralnog razvoja i ostalih vrsta podrški. Iznos od 51.070.000 KM namijenjen je strukturnim mjerama i raspoređen za mjere ruralnog razvoja (37.620.000 KM), model ostalih vrsta podrški (13.450.000 KM) i 500.000 KM za sudske presude, vansudske nagodbe, nerealizirane zahtjeve iz ranijeg perioda za koje su vršene dodatne provjere.

  Kako je navedeno u obrazloženju Programa, novčane podrške za ruralni razvoj usmjerene su povećanju konkurentnosti i zaštiti ruralnog okoliša. U okviru mjera za povećanje konkurentnosti koje su ključne za opstanak i razvoj poljoprivrednih gazdinstava predviđeno je izdvajanje 20.000.000 KM. Taj iznos namijenjen je za podrške investicijama u poljoprivredne strojeve i priključne uređaje, opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju, nabavku rasplodne stoke, izgradnju, proširenje i opremanje objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje. Podrška se odnosi i na legalizaciju građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda, podizanje višegodišnjih nasada iz čega će biti finansirano do 50 posto iznosa prihvatljivih troškova investicije. Pored toga, za mlade poljoprivrednike i žene nositelje poljoprivrednih porodičnih gazdinstava ili vlasnike obrta ostvaruje se dodatna podrška od pet posto.

  Za podršku prehrambenoj industriji izdvojena su sredstva u iznosu od 14.000.000 KM, a visina podrške je do 50 posto prihvatljivih troškova ulaganja. Korisnicima će i ove godine biti na raspolaganju finansiranje projekata putem kreditne linije Razvojne banke FBiH u čemu Federalno ministarstvo učestvuje sa svojim grantom od 3.500.000 KM. Iz tog iznosa će biti finansirano do 35 posto prihvatljivih troškova investicije u biljnu proizvodnju, stočarstvo ili ribarstvo, odnosno 35 posto iznosa prihvatljivih troškova u slučaju investicije u njihovu preradu. Navedenim mjerama podrške očekuju se nove investicije u poljoprivreno-prehrambenom sektoru u vrijednosti većoj od 80 miliona KM.

  U okviru modela ostalih vrsta podrški izdvojen je iznos od 13.450.000 KM, koji je planiran za sufinansiranje osiguranja od šteta u poljoprivredi, organizovanje stručnih skupova i sajmova, te izlaganja na sajmovima. Ove mjere obuhvataju i sufinansiranje uvođenja različitih EU i međunarodnih standarda kvaliteta kojima se povećava tržišni položaj domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Podrška različitim programima pokretanja proizvodnje, poticanja jesenje sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, kao i mjere zemljišne politike, bit će realizirana uvođenjem novih mjera za podršku pokretanju proizvodnje sufinansiranjem START paketa za zasnivanje proizvodnje putem Jedinice za koordinaciju projekata (PCU). Također, predviđeno je finansiranje obaveza Federacije po osnovu Projekta razvoja ruralni poduzeća i poljoprivrede (READP) koji realizira IFAD. Planirana su i sredstva za podršku različitim programima pokretanja proizvodnje i poticanja jesenje sjetve, za sufinansiranje nabavke mineralnog đubriva, sjemenskog materijala i goriva.

  Ciljevi Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu, obrazloženo je iz resornog federalnog ministarstva, su unapređenje poljoprivredne proizvodnje, povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta, jačanje konkurentnosti, veće investicije, kao i povećanje ponude domaćih proizvoda uz poboljšanje kvalitete zdravstvene i higijenske ispravnosti u skladu sa zahtjevima potrošača. Uz to, ove mjere trebaju osigurati stabilan dohodak u poljoprivredi, kao i životni standard poljoprivrednih proizvodača, te postepenu harmonizaciju i integraciju sektora poljoprivrede u svjetsko i tržište Evropske unije.

  Usvojen Program poticaja za veterinarstvo u 2023. godini

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo“ utvrđen Budžetom FBiH za 2023. godinu, u iznosu od 2.700.000  KM.

  Program utroška obuhvaća sredstva predviđena za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja, kao i sredstva namijenjena za kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porijekla.

  Tokom 2023. godine u Federaciji BiH će biti nastavljeno dijagnostičko ispitivanje na tuberkulozu, brucelozu i enzootsku leukozu goveda s ciljem osiguravanja uslova za plasman proizvoda na tržišta.

  Korisnici Programa su veterinarske stanice i ustanove koje u skladu sa Zakonom o veterinarstvu provode veterinarsku djelatnost, fizička i pravna lica - vlasnici neškodljivo uklonjenih životinja. Pravo na finansijska sredstva odobravat će se fizičkim i pravnim licima koji ispune uslove utvrđene Programom.

  Odluke i rješenja

  Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde, te utvrdila tekst obavještenja o neposrednom sazivanju ove vanredne skupštine.

  Donesena je i Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu i davanju saglasnosti na Plan poslovanja Lutrije BiH za 2023. godinu, kao i Odluka o raspodjeli dobiti ovog preduzeća za 2022. godinu.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, donesene su odluke o usvajanju izvještaja o realizaciji programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2022. godinu, usvojenih odlukama upravnih odbora ovih klinika.

  Na prijedloge Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove doneseno je Rješenje o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji za nekretnine eksproprisane Rješenjem nadležne službe Općine Žepče. Također, na prijedlog ove uprave donesena su i dva rješenja o dozvoli ulaska u posjed eksproprisanih nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane rješenjima nadležne službe Općine Tešanj.

  Informacije i izvještaj

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, usvojila izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine, koji će biti upućen Parlamentu Federacije BiH.

  Vlada se upoznala sa izvještajem o radu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, koji je usvojio Upravni odbor ovog zavoda.

   Danas je usvojen godišnji izvještaj Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda za 2021. godinu.

  Vlada FBiH upoznala se sa informacijom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te dala saglasnost na dostavljeni izvještaj o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2022. godinu, izvještaj o radu Upravnog odbora ovog instituta za 2021. i 2022. godinu, kao i izvještaj o finansijskom poslovanju Instituta za period 1.1.-31.12.2022. godine.

  Danas je prihvaćena i informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o izvještajima o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH za 2022. godinu. Vlada se upoznala s dostavljenim izvještajem o radu ovog fonda za 2022. godinu, koji će biti upućen Parlamentu FBiH.

  Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma vezanu za implementaciju odredbi Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti zraka, te neophodnosti harmonizacije propisa i jačanja kapaciteta inspekcijskog nadzora. U skladu s danas donesenim zaključkom ovo ministarstvo se obavezuje da pristupi izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti okoliša, u kojem će se, između ostalog, preciznije definisati nadležnosti inspekcijskih organa općine, kantona i Federacije BiH s ciljem adekvatne zaštite okoliša.

  Danas je usvojena i informacija Interresorne radne grupe Vlade FBiH za izradu i provedbu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji BiH.

  Primljena je na znanje informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o implementaciji kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH. Prihvata se inicijativa reprezentativnih sindikata za područje rudarstva u FBiH da se osigura da ovaj kolektivni ugovor, čije važenje prestaje sa danom 30.4.2023. godine, produži do 31.12.2023. godine.

  Vlada FBiH usvojila je i informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Programu tehničko - tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture Naftnih Terminala Federacije d.o.o. Ploče za 2023-2025. godinu s posebnim osvrtom na ovaj program za 2023. godinu.

  Kadrovska rješenja

  Zbog isteka mandata Vlada Federacije BiH dala je prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo uime državnog kapitala, te za njihovo imenovanje do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca u istom sastavu (Fuad Cuplov, Almina Pilav, Zoran Marijanović, Mugdim Mandžuka, Haris Delizaimović i Nedin Dedić).

  Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Jadranko Puljić (Ceste d.d. Mostar), Ernest Đonko (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo) i  Halko Balavac (Operator -Terminali Federacije).