359. сједница Владе ФБиХ

 • 19.04.2023.
 • 359. сједница Владе ФБиХ

  Једнократна новчана помоћ корисницима права из области борачко-инвалидске заштите

  Влада Федерације БиХ је на данашњој сједници у Сарајеву донијела Уредбу о помоћи корисницима права из области борачко-инвалидске заштите усљед раста индекса потрошачких цијена. Овом уредбом се уређује помоћ корисницима права из области борачко-инвалидске заштите путем једнократне новчане помоћи, која износи 100 КМ.

  Опћи циљ Уредбе је осигуравање финансијске и материјалне подршке с циљем побољшања материјалног статуса корисника права из области борачко-инвалидске заштите који се финансирају из средстава Буџета ФБиХ, а због значајног раста индекса потрошачких цијена.

  За провођење ове уредбе, финансијска средства ће се осигурати прерасподјелама средстава у оквиру одобреног Буџета ФБиХ за 2023. годину, а у складу са Законом о буџетима у ФБиХ и Законом о извршавању буџета ФБиХ за 2023. годину.

  Право на једнократну новчану помоћ имају корисници личне и породичне инвалиднине, мјесечног новчаног додатка по основу признања или одликовања и новчане егзистенцијалне накнаде, која се остварују према федералним прописима и исплаћују из Буџета ФБиХ, а која су имала признат статус корисника права и била на исплати за мјесец април 2023. године. Лица која су корисници више права, једнократну новчану помоћ остварују само по једном основу.

  Укупна средства за исплату помоћи осигурат ће се у Буџету Федерације БиХ, на раздјелу Федералног министарства за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата. Ово министарство ће исплатити једнократну новчану помоћ најкасније у року од 60 дана од дана ступања уредбе на снагу.

  Једнократну новчану помоћ добит ће 102.000 корисника права из области борачко-инвалидске заштите.

  Накнаде за личне и породичне инвалиднине, као и накнаде за добитнике највећих ратних признања ове године се први пут усклађују према расту БДП-а и расту потрошачких цијена, а у складу са прошле године усвојеним сетом измјена закона из области борачко-инвалидске заштите. Овим измјенама уведена је тзв. Швицарска формула за обрачун увећања основице за наведене категорије.

  За проведбу данас донесене Уредбе Влада Федерације БиХ је осигурала 10,2 милиона КМ.

  Утврђене основице и коефицијенти за обрачун и исплате накнада корисницима борачко-инвалидске заштите

  Влада Федерације БиХ данас је, на приједлог Федералног министарства за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата, донијела четири одлуке о утврђивању основице и коефицијената за обрачун и исплату мјесечних новчаних накнада корисника борачко-инвалидске заштите, те добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица за 2023. годину.

  Утврђена обрачунска основица за одређивање висине мјесечних накнада корисника борачко-инвалидске заштите увећана је са досадашњих 910 КМ на 945,49 КМ. Такођер, усвојен је и коефицијент за обрачун инвалиднина у максималном износу 1 (један). Из ресорног Министарства подсјећају да је основица од 2010. до 2021. године повећана укупно 7,5 посто, а у 2022. и 2023. години за 8,9 посто.

  За инвалиднине укупна средства одобрена у овогодишњем Буџету ФБиХ износе 278 милиона КМ и бит ће пласирана кроз трансфер за провођење Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица, а у складу са расположивим средствима Буџета ФБиХ.

  Такођер, Влада је донијела и одлуку којом је утврђен и максимални коефицијент 1 (један) за обрачуне и исплате мјесечних новчаних накнада добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица. Обрачунска основица за ове намјене такођер је повећана и то са досадашњих 730 КМ на 758,47 КМ. Од 2010. до 2021. године основица је повећана укупно 7,5 посто, а у 2022. и 2023. години за 17,7 посто. Укупна одобрена буџетска средства за ове накнаде износе 17,5 милиона КМ, а бит ће реализована у складу са Законом о посебним правима добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица.

  Исплате ће бити 10. маја уз ретроактивни обрачун од мјесеца јануара 2023. године.

  Како је образложено, ове основице се усклађују на основу званичних показатеља о расту бруто друштвеног производа и трошова живота у претходној години, и то у висини збира 50 посто процената пораста потрошачких цијена и 50 посто процената пораста реалног БДП-а у Федерацији БиХ, а што у овој години износи 3,9 посто.

  Влада ФБиХ усвојила Програм потицаја пољопривреди од 164 милиона КМ

  Влада Федерације БиХ, на приједлог Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, на данашњој сједници у Сарајеву, усвојила је Програм утрошка средстава с критеријима расподјеле “Субвенције приватним предузећима и предузетницима - Потицај за пољопривреду”, утврђених овогодишњим федералним буџетом, у износу од 164.000.000 КМ.

  У Буџету ФБиХ за 2023. годину одобрена средства за потицај пољопривреди већа су за 58 милиона КМ у односу на прошлогодишњи буџет. Програмом новчаних подршки у пољопривреди и руралном развоју за 2023. годину планирано је повећање издвајања средстава за све врсте производњи у односу на прошлогодишњи програм.

  У оквиру овогодишњег програма, за потицаје анималној и биљној производњи намијењено је 112,43 милиона КМ, од чега за анималну 87.895.000 КМ, а биљну 24.535.000 КМ.

  С циљем повећања конкурентности пољопривредно-прехрамбене производње и газдинстава у пољопривреди и руралном развоју настављена је подршка и кроз модел руралног развоја и осталих врста подршки. Износ од 51.070.000 КМ намијењен је структурним мјерама и распоређен за мјере руралног развоја (37.620.000 КМ), модел осталих врста подршки (13.450.000 КМ) и 500.000 КМ за судске пресуде, вансудске нагодбе, нереализиране захтјеве из ранијег периода за које су вршене додатне провјере.

  Како је наведено у образложењу Програма, новчане подршке за рурални развој усмјерене су повећању конкурентности и заштити руралног околиша. У оквиру мјера за повећање конкурентности које су кључне за опстанак и развој пољопривредних газдинстава предвиђено је издвајање 20.000.000 КМ. Тај износ намијењен је за подршке инвестицијама у пољопривредне стројеве и прикључне уређаје, опрему за биљну и сточарску производњу, набавку расплодне стоке, изградњу, проширење и опремање објеката у функцији пољопривредне производње. Подршка се односи и на легализацију грађевинских објеката и испуњавање околишних стандарда, подизање вишегодишњих насада из чега ће бити финансирано до 50 посто износа прихватљивих трошкова инвестиције. Поред тога, за младе пољопривреднике и жене носитеље пољопривредних породичних газдинстава или власнике обрта остварује се додатна подршка од пет посто.

  За подршку прехрамбеној индустрији издвојена су средства у износу од 14.000.000 КМ, а висина подршке је до 50 посто прихватљивих трошкова улагања. Корисницима ће и ове године бити на располагању финансирање пројеката путем кредитне линије Развојне банке ФБиХ у чему Федерално министарство учествује са својим грантом од 3.500.000 КМ. Из тог износа ће бити финансирано до 35 посто прихватљивих трошкова инвестиције у биљну производњу, сточарство или рибарство, односно 35 посто износа прихватљивих трошкова у случају инвестиције у њихову прераду. Наведеним мјерама подршке очекују се нове инвестиције у пољоприврено-прехрамбеном сектору у вриједности већој од 80 милиона КМ.

  У оквиру модела осталих врста подршки издвојен је износ од 13.450.000 КМ, који је планиран за суфинансирање осигурања од штета у пољопривреди, организовање стручних скупова и сајмова, те излагања на сајмовима. Ове мјере обухватају и суфинансирање увођења различитих ЕУ и међународних стандарда квалитета којима се повећава тржишни положај домаћих пољопривредних и прехрамбених производа. Подршка различитим програмима покретања производње, потицања јесење сјетве и сличне мјере које нису обухваћене осталим моделима, као и мјере земљишне политике, бит ће реализирана увођењем нових мјера за подршку покретању производње суфинансирањем СТАРТ пакета за заснивање производње путем Јединице за координацију пројеката (ПЦУ). Такођер, предвиђено је финансирање обавеза Федерације по основу Пројекта развоја рурални подузећа и пољопривреде (РЕАДП) који реализира ИФАД. Планирана су и средства за подршку различитим програмима покретања производње и потицања јесење сјетве, за суфинансирање набавке минералног ђубрива, сјеменског материјала и горива.

  Циљеви Програма новчаних подршки у пољопривреди и руралном развоју за 2023. годину, образложено је из ресорног федералног министарства, су унапређење пољопривредне производње, повећање обима кориштења пољопривредног земљишта, јачање конкурентности, веће инвестиције, као и повећање понуде домаћих производа уз побољшање квалитете здравствене и хигијенске исправности у складу са захтјевима потрошача. Уз то, ове мјере требају осигурати стабилан доходак у пољопривреди, као и животни стандард пољопривредних производача, те постепену хармонизацију и интеграцију сектора пољопривреде у свјетско и тржиште Европске уније.

  Усвојен Програм потицаја за ветеринарство у 2023. години

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, донијела Одлуку којом се усваја Програм утрошка средстава с критеријима расподјеле средстава „Субвенције приватним предузећима и предузетницима - Потицај за ветеринарство“ утврђен Буџетом ФБиХ за 2023. годину, у износу од 2.700.000  КМ.

  Програм утрошка обухваћа средства предвиђена за откривање, сузбијање и искорјењивање заразних болести животиња, као и средства намијењена за контролу здравствене исправности намирница анималног поријекла.

  Током 2023. године у Федерацији БиХ ће бити настављено дијагностичко испитивање на туберкулозу, бруцелозу и ензоотску леукозу говеда с циљем осигуравања услова за пласман производа на тржишта.

  Корисници Програма су ветеринарске станице и установе које у складу са Законом о ветеринарству проводе ветеринарску дјелатност, физичка и правна лица - власници нешкодљиво уклоњених животиња. Право на финансијска средства одобрават ће се физичким и правним лицима који испуне услове утврђене Програмом.

  Одлуке и рјешења

  Влада Федерације БиХ је донијела Одлуку о непосредном сазивању ванредне Скупштине дионичара Привредног друштва УНИС Гинеx д.д. Горажде, те утврдила текст обавјештења о непосредном сазивању ове ванредне скупштине.

  Донесена је и Одлука о усвајању извјештаја о пословању Лутрије Босне и Херцеговине за 2022. годину и давању сагласности на План пословања Лутрије БиХ за 2023. годину, као и Одлука о расподјели добити овог предузећа за 2022. годину.

  На приједлог Федералног министарства здравства, донесене су одлуке о усвајању извјештаја о реализацији програма финансијске консолидације и реструктурирања Свеучилишне клиничке болнице Мостар и Јавне здравствене установе Универзитетски клинички центар Тузла за 2022. годину, усвојених одлукама управних одбора ових клиника.

  На приједлоге Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове донесено је Рјешење о дозволи уласка у посјед некретнина прије правоснажности рјешења о експропријацији за некретнине експроприсане Рјешењем надлежне службе Опћине Жепче. Такођер, на приједлог ове управе донесена су и два рјешења о дозволи уласка у посјед експроприсаних некретнина прије исплате накнаде за некретнине експроприсане рјешењима надлежне службе Опћине Тешањ.

  Информације и извјештај

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства финансија, усвојила извјештај о извршењу Буџета ФБиХ за период од 1. јануара до 31. децембра 2022. године, који ће бити упућен Парламенту Федерације БиХ.

  Влада се упознала са извјештајем о раду Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину, који је усвојио Управни одбор овог завода.

   Данас је усвојен годишњи извјештај Координационог тијела за праћење имплементације Правилника о управљању отпадом од електричних и електронских производа за 2021. годину.

  Влада ФБиХ упознала се са информацијом Федералног министарства рада и социјалне политике, те дала сагласност на достављени извјештај о раду Института за медицинско вјештачење здравственог стања за 2022. годину, извјештај о раду Управног одбора овог института за 2021. и 2022. годину, као и извјештај о финансијском пословању Института за период 1.1.-31.12.2022. године.

  Данас је прихваћена и информација Федералног министарства рада и социјалне политике о извјештајима о раду Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ФБиХ за 2022. годину. Влада се упознала с достављеним извјештајем о раду овог фонда за 2022. годину, који ће бити упућен Парламенту ФБиХ.

  Влада ФБиХ се упознала са информацијом Федералног министарства околиша и туризма везану за имплементацију одредби Закона о заштити околиша и Закона о заштити зрака, те неопходности хармонизације прописа и јачања капацитета инспекцијског надзора. У складу с данас донесеним закључком ово министарство се обавезује да приступи измјени и допуни Закона о заштити околиша, у којем ће се, између осталог, прецизније дефинисати надлежности инспекцијских органа опћине, кантона и Федерације БиХ с циљем адекватне заштите околиша.

  Данас је усвојена и информација Интерресорне радне групе Владе ФБиХ за израду и проведбу Акционог плана за превенцију и борбу против тероризма у Федерацији БиХ.

  Примљена је на знање информација Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о имплементацији колективног уговора о правима и обавезама послодаваца и радника у области рударства у Федерацији БиХ. Прихвата се иницијатива репрезентативних синдиката за подручје рударства у ФБиХ да се осигура да овај колективни уговор, чије важење престаје са даном 30.4.2023. године, продужи до 31.12.2023. године.

  Влада ФБиХ усвојила је и информацију Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о Програму техничко - технолошке санације и модернизације инфраструктуре Нафтних Терминала Федерације д.о.о. Плоче за 2023-2025. годину с посебним освртом на овај програм за 2023. годину.

  Кадровска рјешења

  Због истека мандата Влада Федерације БиХ дала је претходне сагласности за разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Дионичког друштва БХ Телецом Сарајево уиме државног капитала, те за њихово именовање до окончања конкурсне процедуре, а најдуже до три мјесеца у истом саставу (Фуад Цуплов, Алмина Пилав, Зоран Маријановић, Мугдим Манџука, Харис Делизаимовић и Недин Дедић).

  За учешће у раду и одлучивању на предстојећим скупштинама привредних друштава данас су опуномоћени Јадранко Пуљић (Цесте д.д. Мостар), Ернест Ђонко (ЈП БХ Пошта д.о.о. Сарајево) и  Халко Балавац (Оператор -Терминали Федерације).