327. sjednica Vlade FBiH

 • 04.08.2022.
 • 327. sjednica Vlade FBiH

  Usvojene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH, predsjedavala zamjenica premijera FBiH i federalna ministrica finansija Jelka Milićević, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 1.8.2022. godine,  te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.  

  Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naređeno je da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona, te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere spram epidemiološke situacije i o tome redovno izvještavaju Krizni štab FMZ-a.

  Krizni štab FMZ-a je zadužen da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području FBiH te, u slučaju pogoršanja, odmah preporuči Vladi Federacije BiH nove mjere.

  Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 30 dana računajući od 4.8.2022. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka. Među naredbama je i obavezno nošenje respiratorne zaštitne maske u svim zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite (uposlenici, pacijenti i svi posjetioci). Naloženo je zdravstvenim ustanovama da reduciraju posjete u skladu s kriznim planom pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19.

  Kantonalni zavodi za javno zdravstvo kantona zaduženi su da nadziru provođenje i primjenu kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa. Naloženo je mikrobiološkim laboratorijima da redovno dostavljaju podatke Zavodu za javno zdravstvo FBiH o testiranim osobama i rezultatima testiranja putem online platforme COVID-19.ba, koja u realnom vremenu prikazuje podatke o COVID-19 u FBiH, a svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan.

  Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su otvoriti punktove za vakcinaciju protiv COVID-19 na nivou svake općine s ciljem veće dostupnosti vakcinacije stanovništvu.

  Krizni štab FMZ-a će današnje zaključke s prilozima dostaviti kantonalnim ministarstavima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

  U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

  U informaciji je procjenjujeno da je prijetnja zdravlju opće populacije umjerena do visoka. Prema podacima dostavljenim Zavodu za javno zdravstvo FBiH,  u Federaciji BiH trenutno evidentirano 7.657 aktivnih slučajeva COVID-19. Na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 62,69 slučajeva na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, više incidence od prosječne imaju Posavski (227,35), Hercegovačko-neretvanski (129,97), Tuzlanski (108,93) i Zapadnohercegovački kanton (68,53). Rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u ovaj izvještaj, te stoga ne prikazuju realno stanje epidemiološke situacije.

  U Federaciji BiH (nedostaju podaci iz Zapadnohercegovačkog kantona, a iz Hercegovačko-neretvanskog kantona su  nepotpuni) je na bolničkom liječenju  trenutno 148 osoba zbog COVID-19, od kojih je osam (5,4 posto) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Prema dostavljenim podacima, od 126 hospitaliziranih osoba s podatkom o vakcinalnom statusu, 96 (76,2 posto) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih, a 30 (23,8 posto) potpuno vakcinisanih.

  Dopunjena Odluka o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za PIO

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dopunila Odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava - rudnici uglja u Koncernu Elektroprivrede BiH.

  Prema obrazloženju, Kantonalni porezni ured Zenica - Porezna ispostava Zenica dostavila je Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica obavijest da je prilikom obrade uočeno da se odobreni periodi, navedeni u Odluci o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za PIO za uvezivanje radnog staža, ne slažu za pet radnika, te nije omogućen unos PMIP-1024 obrasca (pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti).

  U skladu sa aktom Porezne ispostave, obzirom da je za ovih pet radnika RMU Zenica izvršio kompletne uplate, što uključuje i uplate za nedostajuće periode, bilo je potrebno dopuniti Odluku. Na ovaj način je, ujedno, omogućen nastavak procesa restrukturiranja zavisnih društava rudnika uglja.

  Iz Proračuna FBiH 13,5 milijuna KM za izgradnju objekata u Mostaru

  Vlada FBiH je usvojila tri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu kulture i sporta, u ukupnom iznosu od 13.500.000 KM, a namijenjenih izgradnji objekata u Mostaru.

  Tako je iznos od 3.500.000 KM planiran za izgradnju Sportske dvorane Mostar, a koju provodi Direkcija za izgradnju KSC u Mostaru. Od ukupnog iznosa se za tehnički tim i usluge nadzora izgradnje odnosi 105.000 KM, a za usluge izvođača radova 3.395.000 KM. 

  Iznos od 8.000.000 KM je, drugim danas usvojenim programom, namijenjen izgradnji bazena u Mostaru, a koju provodi Direkcija za izgradnju KSC u Mostaru. Od ovoga je za troškove uređenja zemljišta predviđeno 200.000 KM, za troškove revizije idejnog rješenja 30.000 KM, za tehnički tim i usluge nadzora izgradnje 233.800 KM, te za usluge izvođača radova 7.536.200 KM.

  Trećim programom su sredstva od 2.000.000 KM odobrena za izgradnju Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, od čega za građevinske radove 1.880.000 KM, a za usluge (konsultantske poslove, stručno-tehnički nadzor, ishodovanje svih potrebnih suglasnosti, dozvole, pribavljanje atestne dokumentacije) 120.000 KM.

  Sredstva će bit prenošena sukcesivno na račun implementatora odobrenih projekta u najmanje tri tranše. Prva, u postotku od maksimalno 20 posto, bit će uplaćena nakon što implementator dostavi zahtjev sa predračunom za izvođenje radova i usluga, a svaka sljedeća nakon što dostavi zahtjev za uplatu tranše i dokaze o realizaciji prethodne tranše.  

  Federalno ministarstvo kulture i sporta će sa implementatorom potpisati za svaku tranšu poseban ugovor u kojem će biti definirana namjena sredstava, nakon čega će implementatoru biti uplata sredstava.

  Na prijedlog istog ministarstva, donesene su i dvije odluke o raspoređivanju donatorskih sredstava. U prvom slučaju, riječ je o 168.055,02 KM za projekat „Izvođenje preventivnih arheoloških istraživanja i zaštita arheoloških lokaliteta“. Drugom odlukom je odobren utrošk od 76.395,35 KM donatorskih sredstava za projekat „EU4Y-Evropska sedmica sporta izvan granica za zemlje zapadnog Balkana".

  Izgradnja ceste Lašva - Nević Polje: Saglasnost za korištenje novih zemljišnih čestica 

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, u Odluci o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje brze ceste na dionici Lašva - Nević Polje dodala više novih zemljišnih čestica.

  Kako je obrazloženo, Odluku o davanju saglasnosti je Vlada donijela 11.3.2021. godine, a 11.5.2022. godine je Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija stigla inicijativa JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za dodavanje novih čestica javnog dobra, a koje nisu obuhvaćene ranije donesenom odlukom.

  Proširivanjem liste čestica omogućeni su nesmetan ulazak u posjed i izgradnja brze ceste na dionici Lašva - Nević Polje.

  Usvojen Nacrt strategije razvoja turizma FBiH 2022-2027

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma (FMOIT), usvojila Nacrt strategije razvoja turizma Federacije BiH 2022-2027.

  Proces izrade Strategije vodio je FMOIT, a glavni partner tokom izrade bio je USAID Turizam (projekat Održivi razvoj turizma u BiH), što je ozvaničeno potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju u julu 2021. godine.

  Kako je obrazloženo, turizam je kao privredna djelatnost prepoznat i označen prioritetnim u strateškim ciljevima i mjerama razvoja Federacije BiH i zauzima značajno mjesto.

  Strategija podrazumijeva implementaciju kroz trogodišnje i godišnje planove rada, Dokument okvirnog budžeta i budžet, kao i Program javnih investicija. U tom smislu, svaki strateški dokument, pa i Strategija razvoja turizma, mora biti usklađen sa cjelokupnim sistemom planiranja.

  Strategijom je definirani cilj ubrzanog rasta i razvoja sektora turizma i podrazumijeva dvije komponente. Prva je rast koji govori o obimu i veličini turističkog sektora, dok druga govori o razvoju i podrazumijeva kvalitativno unaprjeđenje sektora turizma.

  Prioriteti su jasno definirani i to su razvoji turističkih proizvoda, destinacijskog marketinga i ljudskih resursa, te unapređenje poticajnog okruženja za razvoj održivog turizma.

  Intencija Strategije je da doprinese integriranju turizma BiH, te povezivanju sa susjednim regijama - destinacijama izvan granica BiH, posebno u kontekstu procesa pridruživanja Europskoj uniji. Postojeće komparativne prednosti potrebno je iskoristiti kako bi FBiH postala prepoznatljiva i konkurentna destinacija.

  U obrazloženju je navedeno i da je bitno uvažiti i naglasiti činjenicu da je riječ o dokumentu koji ne čini kraj zadatka, već predstavlja temelj i prvi korak ka trajnom naglašenom partnerskom, te stručnom stavu razvoja turizma Federacije BiH. Trajni cilj provedbe Strategije je zadovoljstvo turista, poslodavaca, zaposlenika i stanovništva.

  Prilikom izrade Strategije uzete su u obzir sve sugestije, primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravama koje su održane u svim kantonima uz prisustvo predstavnika nadležnih kantonalnih ministarstava i zainteresiranih privrednih subjekata. Nakon provedenih rasprava svi zainteresirani su imali pravo da dostave prijedloge, sugestije i komentare na tekst Strategije u pisanoj formi.

  Informacija o požarima

  Federalna vlada je prihvatila vanrednu informaciju Federalne uprave civilne zaštite o požarima otvorenog prostora na području Federacije BiH u periodu od 14. do 28.7.2022. godine.

  Vlada je Federalni štab civilne zaštite i Federalnu uprava civilne zaštite zadužila da prate stanje na požarištima u FBiH i, po potrebi, koordiniraju međusobno pružanje pomoći između kantona.

  Zaduženi su i da odgovore na zahtjeve za angažiranje federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite i federalnih službi zaštite i spašavanja na pružanju odgovarajuće pomoći u gašenju požara otvorenog prostora i da o preduzetim mjerama i aktivnostima redovno informišu Vladu.

  Cilj ove informacije je da se Vlada Federacije BiH upozna o svim drugim aktivnostima koje su Federalna uprava civilne zaštite i Federalni štab civilne zaštite poduzimali u provođenju akcija gašenja velikih šumskih požara na području tri kantona (Hercegovačko-neretvanski, Zapadnohercegovački i Kanton 10).

  Kako je navedeno, rezimirajući sve aktivnosti koje su provodili organi civilne zaštite na svim nivoima vlasti u BiH, može se konstatovati da je u gašenju šumskih požara na području Federacije BiH posebno došla do izražaja solidarnost svih struktura u sistemu zaštite i spašavanja, čemu se u narednom periodu mora posvećivati još veća pažnja, jer se ovakve prirodne nesreće mogu rješavati samo organiziranim djelovanjem svih snaga i dobrom koordinacijom i pomoći Oružanih snaga BiH, struktura zaštite i spašavanja Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, kao i kroz međunarodnu pomoć.

  Izvješće o polugodišnjem izvršenju Proračuna FBiH

  Vlada FBiH je usvojila izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za prvo polugođe 2022. godine, u kojem je navedeno da su ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje u ovom razdoblju iznosili 2.578,30 milijuna KM. To je 46 posto planiranog za ovu godinu i više za 365,6 milijuna KM ili 17 posto u odnosu na ostvarenje u istom lanjskom razdoblju.

  Prihodi od poreza iznosili su 2.081,83 milijuna KM, neporezni 189,89 milijuna KM, primljeni tekući transferi 0,1 milijun KM, a prihodi po osnovu financiranja proračuna 306,48 milijuna KM.

  Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje iznosili su 1.181,1 milijun KM, te su za 138,7 milijuna KM veći u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2021. godine.

  Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvih šest ovogodišnjih mjeseci iznose 2.284,7 milijuna KM, što je 41 posto planiranog ovogodišnjim Proračunom.

  Prema funkcionalnoj klasifikaciji, najveći iznos od 1.493,9 milijuna KM utrošen je na socijalna davanja, nakon čega su opće javne usluge sa 622,1 milijun KM.

  Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda odnose se na redovne mjesečne transfere: isplata mirovina 1.216,2 milijuna KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje na teret mirovina 14,2 milijuna KM, isplata naknada za tjelesnu onesposobljenost 1,1 milijun KM, naknade za pogrebne troškove 3,5 milijuna KM, za civilne žrtve rata 11,8 milijuna KM, za vojne invalidnine 128,9 milijuna KM, transfer za provedbu Zakona o pravima razvojačenih branitelja - novčana egzistencijalna naknada 23 milijuna KM, za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih odličja 7,9 milijuna KM, te za civilne invalidnine 67,6 milijuna KM.

  Bitno je napomenuti da su za Federalni zavod za zapošljavanje iz sredstava IBRD-a za projekat zapošljavanja izdvojena sredstva od 3,5 milijuna KM i da je na ime transfera za raseljene i izbjegle osobe izdvojeno 4,6 milijuna KM.

  Na ime dodjele financijske pomoći proračunima kantona za provedbu strukturalnih reformi i financiranje/sufinanciranje infrastrukturnih projekata, koji su od značaja za Federaciju, dodijeljeno je 200 milijuna KM.

  Što se tiče transfera za zdravstvo, ukupno je izdvojeno 15,98 milijuna KM, od čega se na Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH odnosi 14,25 milijuna KM, na Zavod za transfuzijsku medicinu 0,56 milijuna KM, za proces vakcinacije raseljenih osoba jedan milijun KM, a na Agenciju za akreditaciju u zdravstvu 0,15 milijuna KM.

  Kad su u pitanju subvencije javnim poduzećima, od ukupno planiranih 54,7 milijuna KM za 2022. godini realizovana su sredstva u iznosu od 25,6 milijuna KM, što je 47 posto planiranih. To je za 25 posto ili 5,1 milijun KM više u odnosu na razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine.

  Utrošena sredstva odnose se na transfer za JP Željeznice FBiH kroz redovni transfer 12,3 milijuna KM i 3.000.000 KM za izmirenje obveza, te za JP Elektrodistribucija BiH na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimuliranju energetske učinkovitosti u iznosu od 2,2 milijuna KM. Zatim, riječ je o subvencijama Terminalima Federacije BiH (4,8 milijuna KM), Energoinvestu za plaćanje takse za gas (1,3 milijuna KM), te po 1.000.000 KM Zračnoj luka Mostar i Međunarodnom aerodromu Tuzla.

  Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima u ovom razdoblju su iznosile 28,98 milijuna KM i odnose se na podsticaj za poljoprivredu, što je 24 posto od ukupno planiranih 120,4 milijuna KM, te za 31 posto ili 6,8 milijuna KM veće izvršenje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

  Izmjene i dopune Plana revizije privatizacije

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvaja izmjene i dopune Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2022. godinu.

  Prema obrazloženju Agencije za reviziju privatizacije, tokom 2022. godine došlo je do velikog broja zahtjeva nadležnih institucija u FBiH za pokretanje postupaka revizije privatizacije više privrednih društava. Nakon njihovog razmatranja, zaključeno je da je za neka privredna društva potrebno što prije pokrenuti reviziju privatizacije i samim tim izaći iz okvira već usvojenog Plana rada Agencije za 2022. godinu.

  Izmijenjenim planom za ovu godinu je, uz revizije u 13 privrednih društava i dvije banke, sada obuhvaćeno još jedanaest privrednih društava (Hepok d.d. Mostar, Centralno grijanje Tuzla, Vinarija Ljubušku, Bosnalijek d.d. Sarajevo, fabrike duhana Mostar i Sarajevo, Hotel Igman, Energoinvest Comet d.d. Sarajevo, Konfekcija Borac d.d. Travnik, UTP Dinara Bosansko Grahovo, Satex d.j.l.), te Depozitna banka d.d. Sarajevo.

  O funkcioniranju sustava financijskog upravljanja

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, usvojila Konsolidirano izvješće o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH za 2021. godinu.

  Obveznici primjene Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH zaduženi su da, najkasnije do 30.11.2022. izvrše unos podataka u Aplikaciju PIFC (Modul za financijsko upravljanje i kontrolu).

  Obveznici koji to još nisu uradili, zaduženi su i da, sukladno Pravilniku o provođenju financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, imenuju koordinatora za financijsko upravljanje i kontrolu iz reda najvišeg rukovodstva, te da akt o imenovanju dostave Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 31.12.2022., radi unosa u Registar koordinatora za financijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru u FBiH.

  Vlada je zadužila Centralnu harmonizacijsku jedinicu Federalnog ministarstva financija da nastavi pružati podršku organizacijama u javnom sektoru u Federaciji BiH u procesu uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole, s ciljem ispunjavanja obveza iz članka 90. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

  Odluke, izvještaji i zaključci

  Vlada FBiH je, u svrhu uzgajanja poljoprivrednih kultura, Braniteljsko poljoprivrednoj zadruzi „Maslina“ Čitluk na privremeno korištenje, na period od pet godina i bez naknade dala zemljište farme Jasenice ukupne površine 37.617 m2.

  Danas su prihvaćeni izvještaji o realizaciji Revidirane strategije BiH za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2021. godinu federalnih ministarstava rada i socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, te zdravstva i obrazovanja i nauke.

  Također, Vlada je usvojila izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Federacije BiH za prvih šest mjeseci 2022. godine.

  Prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekata sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za prvi i drugi kvartal 2022. godine.

  Vlada je potvrdila da su Nadzorni odbor Hrvatske pošte d.o.o. Mostar i JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo dostavili izvještaje o radu za drugi  kvartal 2022. godine.

  Data je preporuka za prijem u državljanstvo doktoru medicine - specijalisti ginekologije i akušerstva Emini Bešlić, državljanki Crne Gore, kao osobi od naročite koristi za BiH u području zdravstva.

  Federalna vlada je odobrila izdvajanje 195.000 KM iz tekuće rezerve ovogodišnjeg Budžeta FBiH. Sredstva su namijenjena za nabavku 108 kompleta uniformi za opremanje kadeta polaznika osnovne policijske obuke za čin policajca na Policijskoj akademiji.

  Vlada FBiH je usvojila Godišnji plan zaduživanja za 2022. godinu, koji će biti objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva finansija i proslijeđen Parlamentu FBiH radi informiranja.

  Danas se Vlada upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključka za period januar - juni 2022. godine.

  Vlada je dala saglasnost na cjenovnik usluga Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

  Kadrovska rješenja

  Vlada FBiH je Skupštini UNIS Groupa d.o.o. dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, zbog okočanja konkursne procedure, te za imenovanje, na osnovu konkursnih rezultata, Mirze Emirhafizovića, Amera Salihovića i Enesa Bikodušića za članove ovog nadzornog odbora, na period od četiri godine.

  Prethodne saglasanosti date su i Skupštini JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za razrješenje dosadašnjeg vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora, te za imenovanje na ovu poziciju Samira Kajimovića, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

  Federalna vlada dala je prethodnu suglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Sarajevoputeva d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, a zbog isteka mandata. Prethodnu saglasnost dala je i da, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, za vršioce ovih dužnosti budu imenovani Emina Dlakić i Amir Galijašević.

  Izmjenom postojeće odluke, u Komisiju za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti FBiH vrši Vlada FBiH, imenovani su Marica Bulić i Fuad Hadžimehmedović.

  U Regulatornu komisiju za energiju u FBiH, na mandatni period od pet godina, Vlada FBiH danas je predložila Sanelu Pokrajčić, Senada Aganovića i Vensana Pušonjića. Na ovaj prijedlog, prije njegovog upućivanja Parlamentu FBiH, predhodnu saglasnost daju predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH

  Federalna vlada razriješila je dužnosti predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te privremeno, na rok od tri mjeseca, za predsjednika ovog fonda imenovala Senada Peštu, a za članove Adisa Hamzića, Sudu Marića, Kasima Alajbegovića, Bosiljka Čovića, Vjekoslava Vučića i Jasmina Hodžića.

  Danas su Samra Ljuca, Katarina Bakavac, Irma Hodžić i Vahid Ćoralić imenovani u Radnu grupu za izradu Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe FBiH (2022-2027). Zadatak ove grupe je da aktivno sudjeluje na radnim sastancima koje organizuje Agencija za državnu službu FBiH i dostavi komentare na prijedloge dokumenta koji budu razmatrani, te da neophodne informacije prosljeđuje ključnim zainteresiranim stranama.

  Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Rješenje o formiranju Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji s ciljem najma i nabavke letjelica i formiranju zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja, te za člana ovog tijela imenovala Marka Đuzela.