323. sjednica Vlade FBiH

 • 14.07.2022.
 • 323. sjednica Vlade FBiH

  O epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH 

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, usvojila Informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 11.7.2022. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka ovog kriznog štaba.

  Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naređeno je da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona, te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere spram epidemiološke situacije, te o tome redovno izvještavaju Krizni štab FMZ-a. 

  Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je zadužen da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području Federacije BiH, te u slučaju pogoršanja odmah preporuči Vladi FBiH nove mjere u skladu sa epidemiološkom situacijom.

  Usvojene naredbe i preporuke Kriznog štaba FMZ-a donose se s rokom važenja od 60 dana, računajući od 14.7.2022. godine, kao dana početka njihove primjene. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je zadužen da zaključke s naredbama i preporukama dostavi kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva i kantonalnim ministarstvima zdravstva, te zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, zatim kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija MUP-a kantona.

  U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mjerama Vlade koje su donesene s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa na današnjoj sjednici.

  U informaciji je navedeno, da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 21 slučaj na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana u FBiH, više incidence od prosječne imaju Hercegovačko-neretvanski (79,27), Zapadnohercegovački (63,18) i Posavski kanton (55,63).

  U Federaciji BiH, na bolničkom liječenju je 35 osoba zbog COVID-19, od kojih su dvije osobe na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Prema dostavljenim podacima, od 27 hospitaliziranih osoba s podatkom o vakcinalnom statusu, njih 70,4 posto je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih. U proteklih 7 dana zabilježen je jedan smrtni slučaj.

  Uzimajući u obzir dominaciju Omicron podvarijanti SARS-CoV-2 virusa (BA.4 i BA.5) koje daju blažu kliničku sliku u odnosu na ranije varijante, spor proces i nedovoljan obuhvat imunizacijom, nedostupnost podataka o izvršenim brzim antigenskim testovima, Krizni štab je procijenio da je prijetnja zdravlju opće populacije niska do umjerena.

  Za programe uvezivanja radnog staža u javnim i privatnim preduzećima 4.468.000 KM

  Vlada Federacije BiH je, ne prijedog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela odluke o usvajanju dva programa utroška sredstava utvrđenih u ovogodišnjem Budžetu FBiH, a namijenjenih kao subvencije za uvezivanje radnog staža radnika u javnim, te privatnim preduzećima i poduzetnicima, u ukupnom iznosu od 4.468.000 konvertibilnih maraka. Od toga se na javna preduzeća odnosi 3.468.000 KM, a na privatna preduzeća i poduzetnike 1.000.000 KM.

  Za realizaciju ovih odluka, koje na snagu stupaju dan nakon objave u Službenim novinama FBiH, zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

  Prvenstveni cilj ovih programa je zbrinjavanje radnika koji ne mogu steći pravo na odlazak u penziju jer im nije uplaćen radni staž. Riječ je o grant sredstvima koja se dodjeljuju za izmirenje dugovanja preduzeća za neuplaćene doprinose samo po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja, i to za radnike koji će sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćeni doprinosi, ispunjavati uslove za ostvarivanje prava za penzionisanje, po bilo kojem osnovu.

  Kada je riječ o programu namjenjenom javnim preduzećima, izuzetak od ovoga su preduzeća u procesu likvidacije, a kojima se dodjeljuju sredstva za izmirenje dugovanja za neuplaćene doprinose po osnovu PIO, zdravstvenog i osiguranja od nezaposlenosti i to za radnike koji će sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćeni doprinosi ispunjavati uslove za za penzionisanje po bilo kojem osnovu.

  Rezultat provodenja ovih programa je rješavanje socijalnog statusa zaposlenika kroz penzionisanje.

  Programi traju do utroška sredstava, a najkasnije do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2022.

  Sredstva će biti dodjeljivana na osnovu raspisanog javnog poziva, kojim će biti definisane osnovne informacije o programima. Ukoliko sredstva ne budu utrošena po prvom raspisanom javnom pozivu, resorno federalno ministarstvo može raspisati novi, do utroška sredstava. 

  O inicijativi da se iz privremene zabrane izvoza drvnih sortimenata izuzmu briketi

  Na zahtjev Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnose BiH za davanje mišljenja na Prijedlog za izmjenu Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrijevnog drveta i proizvoda od drveta, Vlada Federacije BiH danas je utvrdila mišljenje, prema kojem se može pristupiti izmjeni odluke o privremenoj zabrani, na način da se iz iste briše tarifna oznaka 4401 32 00 00 – drveni briketi.

  Također, u mišljenju je navedeno da je pored privremene zabrane izvoza trupaca, potrebno razmotriti i uvođenje privremene zabrane izvoza rezane građe radi zaštite domaćih drvoprerađivača sa većim stepenom finalizacije proizvoda.

  Inicijativu za izmjenu Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrijevnog drveta i proizvoda od drveta, pokrenulo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, kao i Udruženje šumarstva i drvne industrije Privredne komore Federacije BiH.

  U zahtjevu Privredne komore FBiH navode da izvoz briketa ne ugrožava stanovništvo u BiH u pogledu nabavke i cijene ovog energenta, jer se više od 95 posto od ukupne proizvodnje briketa u BiH, plasira na tržišta zemalja EU, te da je potražnja na domaćem tržištu vrlo mala.

  Prihvaćen prijedlog Elektroprivrede BiH o neprihvatanju novih alternativnih podizvođača ključne opreme iz EPC Ugovora  

  Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o tehničkoj ocjeni alternativnih ponuđača ključne opreme iz EPC Ugovora za izgradnju bloka 7-450 MW u TE Tuzla. Prihvatila je prijedlog JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo da se odbije prijedlog novih alternativnih podizvođača ključne opreme, te da se uputi poziv EPC lzvodaču da realizuje Ugovor koji je potpisan 27.8.2014. godine sa pripadajućim aneksima 1 - 13, bez izmjene podizvođača.

  Također je zadužila JP EPBiH da u slučaju nemogućnosti nastavka realizacije Ugovora od strane EPC lzvođača o tome obavijesti Vladu FBiH i zatraži saglasnost za raskid Ugovora po ispunjenju svih formalno — pravnih uslova, a u cilju zaštite interesa JP EPBiH i Vlade FBiH. 

  U informaciji Ministarstva je navedeno da je Vlada FBiH 4.11.2021. godine, zadužila JP Elektroprivreda BiH d.d. da nastavi pregovore sa EPC lzvodačem s ciljem realizacije EPC Ugovora sa novim podizvodačima ključne opreme, uz obezbjedenje najboljih uslova za JP EPBiH i Federaciju BiH, uzimajući u obzir okolnosti koje su se u međuvremenu desile. Istim zaključkom zadužena je EPBiH da oformi Stručni tim za pregovore sa EPC lzvodačem, koji će uključiti i nezavisnog konsultanta.

  Elektroprivreda BiH je provela postupke javne nabavke za usluge tehničkog konsultanta za nastavak pregovora sa EPC lzvođačem s ciljem realizacije EPC Ugovora za izgradnju Bloka 7 i usluge pravnog konsultanta u vezi realizacije Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji — EPC Ugovora sa alternativnim podizvođačima ključne opreme, te je za tehničkog konsultanta izabran Konzorcij iz Slovenije, a za pravnog konsultanta izabrana je Grupa ponudača (advokatskih društava). Formirala je i Stručni tim za tehničku ocjenu alternativnih podizvodača ključne opreme EPC Ugovora za izgradnju Bloka 7, koji uključuje i nezavisnog konsultanta.

  Na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije od EPC lzvodača za predložene alternativne podizvođače ključne opreme (kotao, turbina i generator) iz EPC Ugovora, Stručni tim smatra da predloženi podizvodač za projektovanje, izradu i ugradnju kotla trenutno ne zadovoljava zahtjeve iz tendera i EPC Ugovora, jer se iz dostavljene dokumentacije ne može nedvosmisleno zaključiti da li isti posjeduje znanje i iskustva na izgradnji postrojenja za kotao ložen lignitom u prahu koji su neophodni za uspješnu realizaciju Projekta.

  U informaciji Ministarstva je također istaknuto da su Uprava i Nadzorni odbor EPBiH na održanim sjednicama prihvatili zaključke Stručnog tima, da je na temelju tehničke ocjene dostavljene dokumentacije utvrđeno da alternativni podizvodači ključne opreme (kotao, turbine, generator), predloženi aktima EPC lzvođača od 29.1. i 10.9.2021. godine, ne ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije iz EPC Ugovora i da nisu dokazali da mogu realizirati tehničko - tehnološko prihvatljivo rješenje, te da isti ne mogu biti prihvaćeni. Uprava i Nadzorni odbor EPBiH su zatim odbili prijedlog novih alternativnih podizvodača ključne opreme i pozvali EPC lzvođača da realizuje EPC Ugovor koji je potpisan 27.8.2014. godine sa pripadajućim aneksima 1-13, bez izmjene podizvođača.

  Uprava i Nadzorni odbor EPBiH su putem Federalnog ministarstva Vladi Federacije BiH  dostavili lzvještaj o radu Stručnog tima za tehničku ocjenu alternativnih ponudača ključne opreme iz EPC Ugovora sa donesnim zaključcima, na saglasnost, te će po njenom dobijanju obavijestiti EPC lzvođača o neprihvatljivosti alternativnih podizvodača ključne opreme i pozvati ga da realizuje EPC Ugovor od 27.8.2014. godine sa pripadajućim aneksima 1-13, bez izmjene podizvođača.

  U informaciji se također navodi da u slučaju da EPC lzvodač i nakon tri pismene opomene ne ispuni svoje obaveze koje proizilaze iz EPC Ugovora, EPBiH će obavijestiti Vladu FBiH da su se stekli uvjeti za raskid EPC Ugovora, te će nakon saglasnosti Vlade i Parlamenta FBiH, a u skladu sa odredbama EPC Ugovora, raskinuti Ugovor, uz preduzimanje svih mjera i aktivnosti na zaštiti interesa JP Elektroprivreda BiH d.d.

  Informaciju o tehničkoj ocjeni alternativnih ponudača ključne opreme iz EPC Ugovora za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla sa prijedlogom zaključaka upućena je i  Parlamentu Federacije BiH na razmatranje.

  Data saglasnost za korekciju veleprodajne cijene prirodnog gasa

  Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine Vlada Federacije BiH je donijela odluku kojom se daje saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije Bosne i Hercegovine, počevši od 1.7.2022. godine, a koja iznosi 998 KM/1000 Sm³, odnosno 0,998 KM/Sm³, i prema važećim uslovima za Bosnu i Hercegovinu. U ovu cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

  Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

  Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama FBiH.

  U obrazloženju odluke, Federalno ministarstvo trgovine je navelo da je privredno društvo Energoinvest d.d. Sarajevo 12.7.2022. godine uputilo zahtjev za promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama u Federaciji BiH, te dostavilo Odluku direktora Energoinvesta o utvrđivanju prodajne cijene gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce). Na ovaj zahtjev svoje mišljenje dalo je i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 14.7.2022. godine.

  U zahtjevu Energoinvesta je navedeno da bi se nova veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce) sa dosadašnjih 809 KM/1.000 Sm³ (0,809KM/Sm³) trebala povećati na 998 KM/1000 Sm³ (0,998 KM/Sm³), s tim da u navedenu cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodatnu vrijednost. Nova prodajna cijena jedinstvena je za sve distributivne kompanije na području FBiH. 

  Također, u obrazloženju je istaknuto da je Energoinvest d.d Sarajevo u svom zahtjevu naveo da nova povećanja cijene gasa nije moguće pokriti iz postojeće tarife, te je hitno potrebna korekcija cijene u skladu sa dešavanjima na tržištu u cilju obezbjeđenja kontinuirane isporuke gasa.

  Pripremni radovi za tunel Prenj od javnog interesa za Federaciju BiH

  Vlada Federacije BiH donijela je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, odluku kojom se utvrđuje da je izvođenje pripremnih radova u svrhu izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica tunel Prenj, od javnog interesa za Federaciju BiH.

  Pripremni radovi podrazumijevaju izgradnju pristupnih puteva, vodosnabdijevanje i snabdijevanje električnom energijom.

  Odluka o utvrđivanju javnog interesa predstavlja uslov za pokretanje postupka eksproprijacije nekretnina, a sredstva za tu namjenu osiguraće JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

  Također, utvrđeno je da je ova kompanija korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju objekta, te joj je naloženo da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina.

  Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, a u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

  Počinje izrada Strategije infrastrukture prostornih podataka FBiH za period 2023-2027. godina

  Na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada FBiH je donijela Odluku o pokretanju procesa  izrade dokumenta Strategije infrastrukture prostornih  podataka (IPP) FBiH za period od 2023. do 2027. godine.

  Strategija je integrisani, višesektorski strateški dokument koji predstavlja novu inicijativu u sektoru javne uprave Federacije BiH te je dio strateskog pristupa Evropske inicijative koja povezuje infrastrukture prostornih podataka.

  Osnovni  cilj  izrade  Strategije  je  definisanje  prioritetnih   ciljeva,  projekata  i aktivnosti koji će doprinijeti unapređenju i daljem razvoju infrastrukture prostornih podataka FBiH i ispunjavanju zahtjeva direktive EU. Njena svrha je stvaranje pretpostavki za servisiranje prostornih podataka na teritoriji FBiH, BiH i šire regije, a sve u skladu s direktivom i trendovima u Evropskoj uniji.

  U procesu izrade Strategije IPP FBiH bit će primjenjivani principi razvojnog planiranja i upravljanja  razvojem  na osnovu  Zakona o razvojnom  planiranju  i upravljanju  razvojem  u FBiH, dok će vertikalna i horizontalna koordinacija biti provođena u skladu sa Uredbom o izradi strateskih dokumenata u FBiH.

  Nosilac izrade Strategije IPP FBiH su Federalna uprava za geodetske  i imovinsko-pravne poslove Vijeće IPP FBiH. Učesnici u ovom procesu su institucije odnosno svi organi javne vlasti kojima je povjereno upravljanje prostornim podacima u skladu sa Zakonom o IPP FBiH, te socio-ekonomski partneri.

  Proces izrade Strategije IPP odvijat će odvijati u tri faze: studija početnog stanja, razrada Strategije, te izrada akcionog plana. Rok  za izradu Strategije je do kraja 2022. godine.

  Odluke  i zaključci

  Vlada Federacije BiH donijela je odluku kojom je odobrila izdvajanje 100.000 KM Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH radi finansijske pomoći za obilježavanje Jubileja „140 godina postojanja Sabornog Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli" i obnovu Hrama. Sredstva su, u skladu sa ranijim zaključkom Vlade, osigurana iz Tekuće rezerve Vlade FBiH za 2022. godinu.

  Usvojena je Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o statusu privrednog društva „Energoinvest-Comet" d.d. Sarajevo, te je zaduženo Federalno pravobranilaštvo da u skladu sa Zakonom o stečaju pokrene stečajni postupak pred nadležnim sudom. Federalno ministarstvo je zaduženo da Federalnom pravobranilaštvu dostavi svu potrebnu dokumentaciju za pokretanje stečajnog postupka.

  Usvojena je informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o zahtjevu za povećanje osnovnog kapitala u NTF d.o.o. Ploče i Programu tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture za 2022. godinu, te informacija o trenutnom statusu Agencije za privatizaciju u FBiH.

  Vlada je donijela, na prijedlog resornih ministarstava, odluku o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, te potrebne akte za poništavanje i ponovno raspisivanje javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora u JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

  Usvojena je informacija Sudske policije u FBiH o potrebi jačanja kadrovskih kapaciteta Sudske policije u FBiH radi efikasnog funkcionisanja pravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo (Kantonalnog i Općinskog suda, te Kantonalnog tužilaštva KS) nakon izmještanja pritvora Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo na lokalitet Igmana.

  Data je saglasnost na Granski kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije BiH i za njegovo potpisivanje ovlašten je federalni ministar pravde, te je donijeta odluku o posebnim uslovima rada i dodatku na plaću zaposlenim u Poreznoj upravi Federacije BiH.

  Vlada je donijela i odluku o odobravanju Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu.

  Data je saglasnost za prenamjenu dijela skladišnog objekta „Matrez“ u arhivski prostor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. To podrazumijeva uvođenje novih instalacija kojima će biti zadovoljeni specifični uskovi za očuvanje arhivske građe ove uprave.

  Usvojeni izvještaji

  Vlada je prihvatila Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo FBiH za 2021. godinu, uključujući Izvještaj o radu Ombudsmena za bankarski sistem FBiH za 2021. godinu, te informaciju o subjektima bankarskog sistema Federacije BiH sa stanjem na dan 31.12.2021. godine, koji će biti upućeni Parlamentu FBiH.

  Vlada je usvojila lzvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli utroška grant sredstava dodijeljenih iz ,,Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta FBiH u 2019. godini za PS „VITEZIT" d.o.o. Vitez u stečaju. Kontrolom namjenskog utroška sredstava utvrđeno je da je dio sredstva u iznosu od 114.917 KM utrošen nenamjenski, te je Federalno ministarstvo zaduženo da pokrene proceduru povrata ovih sredstava.

  Danas je usvojen Izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz Tekuće rezerve Vlade FBiH Budžeta FBiH za 2022. godinu za prvih šest mjeseci ove godine

  Federalna vlada upoznala se sa Konačnim izvještajem o utrošku sredstava „Finansijska pomoć JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo i JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar“, a koji se odnosi na interventne mjere za podršku ugroženim sektorima privrede u FBiH u okolnostima pandemije COVID-19.

  Također, usvojen je i Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.1. - 31.12.2021. godine, koji će Vlada FBiH podnijeti predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH, te Parlamentu FBiH.

  Danas je Vlada potvrdila Izvještaje o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ za period 1.10. - 31.12.2021. godine, kao i za period 1.1.  - 31.3.2022. godine.

  Kadrovska rješenja

  Vlada je danas imenovala Eldana Mujanovića za predsjednika Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH, te za člana Interresorne radne grupe Vlade FBiH za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji BiH, a u vezi sa implementacijom Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma..

  Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Interresornu radnu grupu za provođnje sveobuhvatne procjene uticaja propisa za oblast vodnih usluga u FBiH, Vlada je imenovala Amera Husremovića (koordinator), Almu Imamović (zamjenica koordinatora), te Zinetu Mujaković, Eldara Buturovića, Nađu Mišić, Mersiju Talić, Aidu Tuzlak-Hadžić, Veroniku Galić, Mladena Medića, Fuada Mešića, Amilu Ibrulj i Gorana Jelavića (članovi).

  Na današnjoj sjednici Vlada je izmijenila rješenje o formiranju interresorne radne grupe za saradnju sa iseljeništvom s ciljem adresiranja prioritetnih mjera i oblasti u kontekstu iseljeništva u Federaciji BiH, te su u ovu radnu grupu imenovani Nisvet Mujanović, Bahra Džaka i Ines Delić. 

  Također, izmjenom rješenja, u Radnu grupu za analizu postojećih zakona i propisa na nivou Federacije BiH kojim se uređuju različite kategorije državne i javne imovine, imenovana je Maja Bevanda.

  Izmjenom odluke o davanju prethodne saglasnosti, Zoran Marjanović je imenovan za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.