302. sjednica Vlade FBiH

 • 10.02.2022.
 • 302. sjednica Vlade FBiH

  USVOJENE NAREDBE I PREPORUKE KOJE JE PREDLOŽIO KRIZNI ŠTAB FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 7.2.2022. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 10.2.2022. godine, kao dana početka njihove primjene.

  Riječ je o mjerama koje su bile na snazi i u prethodnih 14 dana.

  Vladama kantona i kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naređeno je, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području kantona, odnosno općine, uvođenje restriktivnijih mjera, te da o tome redovno izvještavaju Krizni štab FMZ-a.

  Vladama kantona preporučeno je da, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području kantona, procjeni rizika, kao i dokumenta „Javnozdravstveni kriteriji za prilagodbu javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19“ uvedu Pravilo vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona i o istom izvijeste Krizni štab FMZ-a.

  Krizni štab FMZ-a zadužen je da prati epidemiološku situaciju na području Federacije BiH, kao i uvođenje i provođenje Pravila vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona, te ukoliko ocijeni potrebu predlaganja jedinstvenih mjera na području Federacije BiH u vezi Pravila VPT o tome izvijesti Vladu FBiH radi donošenja mjere.

  Ovaj štab zadužen je da, prije isteka četrnaestodnevnog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi dostavi prijedlog novih.

  Krizni štab će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, kantonalnim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije. 

  U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je danas donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa. 

  Podsjećamo da je, između ostalog, i dalje obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i poštivanje razmaka od minimalno dva metra. Ova obaveza važi i ako na otvorenom prostoru nije moguće ostvariti razmak od dva metra, te na stajalištima javnog prevoza, pijacama, i drugim mjestima gdje se primijeti veći protok stanovništva.

  Dopušteno je ne više od 30 ljudi u zatvorenom i ne više od 100 na otvorenom prostoru.

  U danas prezentiranoj informaciji Kriznog štaba FMZ-a je, uz ostalo, navedeno da je u 5. sedmici ove godine, a u odnosu na sedmicu ranije, zabilježen pad svih indikatora, a najveći pad bilježe broj novopotvrđenih slučajeva COVID-a i sedmodnevna incidenca. Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 308 slučeva na 100.000 stanovnika, dok je prije dvije sedmice iznosila 500,1. U posljednjih sedam dana incidenca viša od prosječne zabilježena je u Hercegovačko-neretvanskom (743,42), Zapadnohercegovačkom (422,98), Tuzlanskom (395,39) i Sarajevskom kantonu (347).

  U Federaciji BiH su na bolničkom liječenju 723 osobe zbog COVID-19, od kojih je 37 (5,1 posto) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Prema dostavljenim podacima, od 688 hospitaliziranih osoba s dostavljenim podacima o vakcinalnom statusu, 524 (76,2 posto) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih, a 164 (23,8 posto) potpuno vakcinisanih.

  IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O NAČINU I USLOVIMA POD KOJIMA REZIDENTI U POSLOVANJU S NEREZIDENTIMA MOGU PRIMITI NAPLATU ILI IZVRŠITI PLAĆANJE

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, izmijenila i dopunila Odluku o načinu i uslovima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u konvertibilnim markama.

  Federalno ministarstvo finansija je u obrazloženju navelo da su ovom odlukom dodatno precizirane odredbe u smislu usklađivanja sa Zakonom o deviznom poslovanju i iz njega i drugih zakona proisteklim podzakonskim aktima, a u cilju sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Također su precizirane i odredbe vezane za propisivanje dokumentacije kojom se dokazuje uvoz ili izvoz robe.

  Jedno od novih rješenja je da se uvoz ili izvoz robe dokazuje jedinstvenom carinskom deklaracijom koja sadrži klauzulu da je roba prešla carinsku crtu pri izvozu ili jedinstvenom carinskom deklaracijom za uvoz, a uvoz ili izvoz usluga dokazuje se ugovorom ili računom za uslugu.

  Zabranjeno je plaćanje i naplata u gotovini u konvertibilnim markama između rezidenata i nerezidenata na osnovu kapitalnih transakcija, a rezidenti su dužni gotovinu u konvertibilnim markama ostvarenu naplatom od nerezidenta uplatiti isti radni dan na svoj račun u banci, a najkasnije narednog radnog dana. Rezidentima je zabranjeno da svoje obaveze izmiruju u stranoj i gotovini u konvertibilnim markama i čekovima na način uređen ovom odlukom, ako su im blokirani računi u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuje unutrašnji platni promet.

  Prilikom plaćanja u stranoj i gotovini u konvertibilnim markama, rezidenti su dužni primjenjivati propise koji uređuju sprečavanje pranja novca i financiranje terorističkih aktivnosti.

  SAGLASNOST NA ODLUKU UPRAVE BH TELECOMA

  Federalna vlada je dala saglasnost na Odluku Uprave BH Telecoma d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga vezanih za aktivnosti rukometnih reprezentacija BiH, kao i prava prenosa/emitovanja i eksploatacije sadržaja rukometne Premijer lige BiH u 2022. i 2023. godini, u iznosu od 900.000 KM, bez PDV-a.

  Kako je obrazloženo, BH Telecom se obratio Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija zahtjevom za dobijanje saglasnosti na ovu odluku, budući da njen iznos prelazi vrijednost od 50.000 KM. Sredstva za realizaciju Odluke predviđena su Trogodišnjim planom poslovanja BH Telecoma za period od 1.1.2021. do 31.12.2023. godine.

  Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i organi upravljanja BH Telecoma.

  Kako je navedeno u Odluci Uprave BH Telecoma, sredstva su namijenjena za nastupe reprezentativnih rukometnih selekcija (dvije godine po 250.000 KM), za sponzorstvo i prava prenosa/emitovanja i eksploataciju sadržaja rukometne Premijer lige BiH (dvije sezone po 150.000 KM) i za ostvarene rezultate - za nastupe muške rukometne reprezentacije BiH na Evropskom i Svjetskom prvenstvu (bonus po 50.000 KM po jednom prvenstvu).

  SUGLASNOST ZA PRIHVATANJE GRANTA DO 5.000.000 EURA ZA
  PODDIONICU POČITELJ - ZVIROVIĆI
  NA KORIDORU Vc

  Vlada FBiH danas je donijela Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta za tehničku pomoć Europske investicijske banke za projekt „Koridor Vc u BiH (poddionica Počitelj - Zvirovići)“.

  Ovom odlukom Federacija BiH prihvata grant za ovaj projekt, po Sporazumu o grantu za tehničku pomoć zaključenim između Bosne i Hercegovine, Europske investicijske banke (EIB) i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar u iznosu do 5.000.000 eura.

  Vlada potvrđuje da je dokumentacija prihvatljiva za FBiH, a posebno zaključeni Sporazum o grantu za tehničku pomoć između BiH, EIB-a i Autocesta FBiH.

  Za realizaciju Odluke i izvješćivanje o provedbi zaduženi su Federalno ministarstvo financija i i JP Autoceste FBiH. U razdoblju provedbe ovog projekta, u Proračunu FBiH nije potrebno osigurati financijska sredstva za dodatno sufinanciranje.

  Data je i suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, te Sporazuma o podgrantu između FBiH i JP Autocesta FBiH, a za njihovo potpisivanje ovlaštena je federalna ministrica financija.

  U obrazloženju je navedeno da se donošenjem ove odluke stvara osnov za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, te Sporazuma o podgrantu između FBiH i JP Autoceste FBiH, a kojim će Federacija BiH sredstva granta učiniti dostupnim Autocestama FBiH, kao krajnjem korisniku. Time su stvoreni uvjeti za korištenje grant sredstava.

  PRISTUPANJE POSTUPKU DODJELE KONCESIJE ZA
  ZAHVATANJE I KORIŠTENJE VODE IZ RIJEKE BOSNE

  Vlada FBiH je donijela, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Odluku o pristupanju postupku dodjele koncesije za zahvatanje i korištenje vode iz rijeke  Bosne, u općini Kakanj.

  Postupak se provodi po osnovu samoinicijativne ponude ponuđača JP  Elektroprivreda BiH, Podružnica TE Kakanj, a u skladu sa Zakonom o koncesijama i Pravilima o postupku dodjele koncesija. Sastavni dio ove odluke je Odluka Općinskog vijeća Kaknja od 23.9.2021. godine o davanju saglasnosti za provođenje dodjele koncesije za zahvatanje i korištenje vode iz rijeke Bosne na postojećem zahvatu.

  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ovlašteno je da, u svojstvu koncesora, vodi pregovore i postupak dodjele koncesije sa Elektroprivredom BiH, Podružnica TE Kakanj, kao koncesionarom.

  Donošenjem ove odluke, obrazloženo je, proglašava se javni interes za zahvatanje i korištenje vode iz rijeke Bosne na postojećem zahvatu. Naime, zbog specifičnosti procesa proizvodnje električne energije, TE Kakanj ne može funkcionisati bez vode iz rijeke Bosne. Javni interes za proizvodnju električne energije iz ove TE je iskazan kroz planove i strategije razvoja Općine Kakanj, Zeničko-dobojskog kantona, Federacije BiH, kao i kroz Strategiju energetskog sektora BiH.

  Ovaj proizvodni objekat je od strateške važnosti za snabdijevanje električnom i toplotnom energijom ovog dijela Bosne i Hercegovine i potencijalni je strateški izvor toplotne energije za šire područje sarajevsko-zeničke kotline. Stoga je neupitno  postojanje javnog interesa za rad TE Kakanj, odnosno za korištenje vode iz rijeke Bosne koje će biti u okvirima zakonskih normi.

  O IZRADI MINIMALNE I PROSJEČNE POTROŠAČKE KORPE

  Vlada FBiH je privatila informaciju o izradi minimalne i prosječne potrošačke korpe u Federaciji BiH. Usvojenim zaključkom, koji je predložio Federalni zavod za statistiku (FZS) zaduženi su premijer FBiH, federalna ministrica finansija, Federalno ministarstvo trgovine i direktor FZS-a da, u roku od sedam dana, imenuju predstavnike koji će usaglasiti metodologiju za izračun minimalne i prosječne potrošačke korpe i uputiti je Vladi na usvajanje.

  Federalni premijer će međunarodnim institucijama uputiti zahtjev za pružanje ekspertske pomoći predstavnicima u pripremi metodologije.

  Predstavnik Federalnog zavoda za statistiku (FZS) je zadužen da koordinira i predsjedava aktivnostima na pripremi ovog dokumenta.

  Tokom pripreme metodologije predstavnici mogu vršiti konsultacije s predstavnicima različitih interesnih grupa, prije svega udruženja potrošača i sindikata koji učestvuju u radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij FBiH.

  Kako je navedeno u obrazloženju FZS-a, koji je i predlagač informacije i danas donesenih zaključaka, ovaj zavod je sa 2008. godinom prestao da objavljuje podatke o prosječnoj potrošačkoj korpi u FBiH, budući da u Evropskoj uniji ne postoji metodologija za njen izračun koja bi omogućila tačno definiranje i međunarodnu uporedivost.

  FZS smatra da je potrebno objektivno i stručno pripremiti metodologiju za izračun minimalne i prosječne potrošačke korpe, što će biti bazirano na zvaničnim i međunarodno prepoznatim statističkim podacima, kao što je Anketa o potrošnji domaćinstava, koja će biti provedena do decembra 2022. godine. Ovu korpu bi Federalno ministarstvo trgovine potom objavljivalo jednom mjesečno.

  USVOJENI IZVJEŠTAJI O RADU U 2021. I PLANOVI ZA 2022. GODINU

  Vlada FBiH se upoznala sa izvještajem o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija za period oktobar - decembar 2021. godine.

  Usvojen je izvještaj Nadzornog odbora Sarajevo osiguranja d.d.  Sarajevo za period 1.10. do 31.12.2021. godine.

  Danas su usvojeni i izvještaji o prošlogodišnjem radu Stručnog radnog tijela Vlade FBiH za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja ona donosi u skladu sa Zakonom o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama u FBiH, te o izvršenju Plana poslova premjera i uspostave katastra nekretnina, zatim Gender Centra FBiH i Federalne uprave civilne zaštite, kao i izvještaj Komisije za Program javnih investicija FBiH za drugo polugodište prošle godine.

  Federalna vlada je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju projekata po Programu javnih investicija u sektoru energije, zaključno sa 31.12.2021. godine.

  Usvojeni su izvještaj o radu za 2021. i Plan rada Ureda Vlade FBiH za europske integracije za 2022. godinu.

  OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

  Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem kredita za 2021. godinu privrednom društvu Plasoflex d.o.o. Gračanica, u iznosu od 900.000 KM.

  Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, izmijenila Odluku o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za upostavu rezervi naftnih derivata za period od 2019. do 2022. godine. Usvojena je i informacija ovog ministarstva o stanju realizacije Programa tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče za period 2019 - 2021. godina (januar 2022. godine).

  Danas donesenim Rješenjem, Vlada je dozvolila korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji. Eksproprijacija stvara uslove za spajanje lokalne ceste za Perin Han na raskrisnicu s kružnim tokom na M-17 s malim urbanim kružnim tokom na području Grada Zenice.

  Usvojene su informacije Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH u vezi s nekretninama vojne namjene, poslovnih prostora, nepokretne imovine bivšeg Zavoda za platni promet Federacije BiH i poslovima u vezi nekretnina u skladu s posebnim zaduženjima Vlade FBiH od 28.1.2022. godine, kao i o stanovima iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada je donijela Odluku o kategorizaciji pet lokalnih u regionalne ceste na području Posavskog kantona.

  Federalna vlada je donijela Odluku o sazivanju za 4.3.2022. godine vanredne Skupštine dioničara privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik.

  KADROVSKA RJEŠENJA

  Vlada FBiH je donijela potrebne akte za poništavanje prethodnog i raspisivanje ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva BH - Gas d.o.o. Sarajevo.

  Danas je razriješen vršilac dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, zbog okončanja konkursne procedure, te imenovan Edim Memić za direktora Operatora za OIEiEK, na mandatni period od četiri godine.

  Imenovani su vršioci dužnosti članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH, na period dok Parlament FBiH ne imenuje nove članove, i to Jasmin Bešo (iz reda bošnjačkog naroda), Sanela Pokrajčić (iz reda hrvatskog naroda) i Mile Srdanović (iz reda srpskog naroda).

  Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Renato Škrobo (JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar), Adnan Frljak (BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik), Adnan Mahmutović (Binas d.d. Bugojno) i Jadranko Puljić (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo).