3. sjednica Vlade FBiH

 • 19.05.2023.
 • 3. sjednica Vlade FBiH

  25. maj Dan žalosti u Federaciji BiH

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela Odluku o proglašenju 25. maja 2023. godine Danom žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine zbog godišnjice masakra tuzlanske mladeži na Tuzlanskoj kapiji 25.5.1995. godine.

  Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade FBiH i institucija Federacije BiH.

  Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH. Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

  Kantonima 200.000.000 KM za strukturalne reforme i infrastrukturne projekte

  Federalna vlada je donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim nivoima Vlasti i fondovima - kantoni” u iznosu od 200.000.000 KM. Riječ je o dodjeli finansijske pomoći budžetima kantona za provođenje strukturalnih reformi i finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekata u omjeru 50 posto naprema 50 posto.

  Kriteriji za raspodjelu sredstava kantonima su broj stanovnika prema Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH iz 2013. godine, uz primjenu pondera za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton.

  Na osnovu utvrđenih kriterija, raspodjela kantonima je sljedeća: Unsko-sanskom kantonu pripašće 23.903.093 KM, Posavskom 7.601.971 KM, Tuzlanskom 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskom 31.878.226 KM, Bosansko-podrinjskom 4.152.192 KM, Srednjobosanskom 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskom 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkom 8.301.059 KM, Kantonu Sarajevo 36.178.423 KM i Kantonu 10 iznos od 7.358.882 KM.

  Korisnici sredstava dužni su da izvještaj o utrošku sredstva dostave Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 31. decembra 2024. godine.

  Vlada FBiH će sredstva doznačiti na depozitne račune budžeta kantona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu odluke, a u skladu s Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH.

  Utvrđen tekst Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje projekata od značaja za općine i gradove

  Vlada FBiH danas je utvrdila tekst Javnog poziva za podnošenje prijava za finansiranje ili sufinansiranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Javni oglas će biti objavljen na web stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te u dnevnim novinama, a bit će otvoren do 20.6.2023. godine.

  Predmet ovog javnog poziva je podnošenje prijava za projekte, zahtjeve i inicijative radi pružanja pomoći u realizaciji projekata izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za jednice lokalne samouprave u Federaciji BiH, kao i finansijsku pomoć budžetima gradova i općina za finansiranje i drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave s ciljem osiguranja funkcionisanja ovih nivoa vlasti.

  Prema utvrđenom tekstu, općine i gradovi se mogu prijaviti za projekte, zahtjeve ili inicijative iz oblasti putne i komunalne infrastrukture, te objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera. Također, poziv je i za prijave ostalih objekata i drugih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave, kao i za finansiranje drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

  Opći cilj ovog javnog poziva je finansiranje ili sufinansiranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH koji će doprinijeti poboljšanoj kvaliteti života, te proizvodnoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji lokalnih nivoa vlasti u FBiH.

  Maksimalna vrijednost finansiranja za područje jedne jedinice lokalne samouprave iznosi do 1.000.000 KM. Jedan podnositelj zahtjeva može dostaviti više od jednog zahtjeva u okviru ovog javnog poziva, a u tom slučaju se moraju predati odvojene aplikacione forme i dokumentacija uz svaku od njih.

  Javnim pozivom utvrđeni su opći i posebni kriteriji, te način dostavljanja prijave. Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršit će komisija koju je imenovala Vlada FBiH, a konačnu rang listu utvrdit će Vlada posebnom odlukom koja će biti objavljena u Službenim novinama FBiH.

  Vanredno usklađivanje penzija od 3,9 posto počinje sa isplatom majske penzije

  Vlada Federacije BiH donijela je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Odluku kojom će, u skladu sa članom 80. Zakona o penzijskom i invalidsko osiguranju FBiH, vanredno usklađivanje penzija u procentu od 3,9 biti izvršeno sa penzijama za maj 2023. godine.

  Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

  Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi ranija odluka Vlade FBiH od 27.4.2023. godine o vanrednom usklađivanju penzija, kojom je ovo povećanje trebalo početi sa isplatom julske penzije.

  Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

  Utvrđen Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije FBiH

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, utvrdila Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i uputila ga u parlamentarnu proceduru.

  Radi se o jednom od zakona koji je, između ostalih, Vlada FBiH na svojoj prvoj sjednici povukla iz parlamentarne procedure.

  Kako je obrazloženo, uvažavajući činjenicu da su dostavljeni određeni komentari na tekst utvrđenog prijedloga, resorno federalno ministarstvo je organizovalo radni sastanak svih relevantnih institucija u energetskom sektoru (Regulatorna komisija za energiju u FBiH, Operator za OIEiEK, predstavnici dvije elektroprivrede, Privredna komora FBiH, Udruženje poslodavaca u FBiH, predstavnici Federalnog ministarstva prostornog uređenja i tehnička asistencija USAID), kako bi se razmotrili komentari, te napravile određene promjene, a s ciljem dobijanja što kvalitetnijeg zakonskog rješenja. Na tom sastanku zaključeno je da je potrebno u određenim segmentima dopuniti i izmjeniti tekst ovog zakonskog rješenja na način da se određene nedoumice riješe, te su u skladu s tim dostavljeni prijedlozi učesnika sastanka i uvršteni.

  Ovaj zakon je, inače, dio seta od tri energetska zakona, zajedno sa zakonima o električnoj energiji i o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti koje je neophodno usvojiti radi unapređenja zakonskog okvira, te usklađivanja s propisima Evropske unije.

  Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, između ostalog, ima za cilj promovirati i regulirati proizvodnju električne i energije grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, kao i upotrebe obnovljivih izvora energije u transportu radi potrošnje na domaćem tržištu i povećanja udjela u ukupnoj potrošnji energije. Također, cilj je obezbjeđenje razvoja podsticajnih mjera, regulatornog okvira i tehničke infrastrukture za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

  U obrazloženju teksta ovog zakona, predlagač je naveo i to da je Bosna i Hercegovina  potpisnica Ugovora o osnivanju Energetske zajednice, te kao takva ima obavezu da preuzme pravnu stečevinu Energetske zajednice u svoje zakonodavstvo, između ostalog, i iz oblasti obnovljivih izvora energije. Navedena obaveza je podrazumijevala da se uradi reforma sistema podsticaja, odnosno da se na jasniji i transparentniji način dodjeljuju podsticaji kako malim tako i velikim proizvođačima iz obnovljivih izvora energije. Osim toga, potrebno je i omogućiti građanima da se na jednostavniji način uključe u dekarbonizaciju energetskog sektora.

  Utvrđen koeficijent jedan za novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranim braniocima za II kvartal 2023. godine

  Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku kojom je utvrđen koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period april - juni 2023. godine (II kvartal). Riječ je o Transferu za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - novčana egzistencijalna naknada, utvrđenim Budžetom FBiH za 2023. godinu.

  Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđenog iznosa u članu 22. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica bit će utvrđena visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica, za period april - juni 2023. godine.

  Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u Budžetu FBiH za ovu godinu je osigurano 50 miliona KM, namjenskih sredstava, za provedbu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - novčana egzistencijalna naknada. Obezbjeđivanjem namjenskih sredstava uređena su i prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

  Izvještaj i informacija

  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva finansija o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 25.4.2023. godine, o kojem će Vlada obavijestiti Federalni parlament.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada je usvojila informaciju o provođenju Programa „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“, te zadužila ovo ministarstvo da dostavi Vladi prijedlog odluke o produženju roka povrata na Jedinstveni račun trezora sredstava namijenjenih realizaciji ovog programa. Zaključkom se do 2040. godine produžuje rok povrata na Jedinstveni račun trezora sredstava koja se, na osnovu odluka Vlade FBiH donesenih u periodu od 2008. do 2023. godine radi realizacije navedenog  programa, nalaze na depozitnom računu kod Razvojne banke FBiH.

  Kadrovska rješenja

  Za predstavnike Vlade FBiH u Komisiji za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici Federalna vlada je imenovala federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica Nerina Dizdara i pomoćnika ministra Zdravka Belju.

  Danas je formirana Radna grupa za izradu programa rada Vlade FBiH u koju su imenovani federalni ministri Nerin Dizdar, Vedran Škobić i Nasiha Pozder. Radna grupa ima zadatak da, do 31.5.2023. godine, uz koordinaciju sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja, sačini Nacrt programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu i dostavi Vladi.