22. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 301. sjednici, održanoj 03.02.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU METODOLOGIJE PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuje se Radna skupina za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Radna skupina), u sastavu:

1. Dževad Adžem, član Odbora za ekonomsku i financijsku politiku Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

2. Irfan Čengić, predsjednik Povjerenstva za lokalnu samoupravu Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

3. Delfa Dejanović, predsjednik Odbora za pravdu i opću upravu Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

4. Ilija Nakić, član Odbora za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

5. Zlatan Zirić, pomoćnik ministra za proračun u Ministarstvu financija Unsko-sanskog kantona

6. Blanka Ćošković, pomoćnik ministra za riznicu u Ministarstvu financija Posavskog kantona

7. Merima Hajdarević, tajnik Ministarstva u Ministarstvu financija Tuzlanskog kantona

8. Adis Čehić, tajnik Ministarstva u Ministarstvu financija Zeničko-dobojskog kantona

9. Elmir Pilav, glavni proračunski inspektor u Ministarstvu za financije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

10. Emir Đelilović, pomoćnik ministra za riznicu u Ministarstvu financija Srednjobosanskog kantona

11. Vejsil Cokoja, pomoćnik ministra za proračun i fiskalnu politiku u Ministarstvu financija Hercegovačko-neretvanskog kantona

12. Ivica Gavran, šef računovodstva u riznici u Ministarstvu financija Zapadnohercegovačkog kantona

13. Muamer Halilbašić, prof. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

14. Josip Janković, pomoćnik ministra za računovodstvo u Ministarstvu financija Kantona 10.

15. Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj.

Stručne i administrativne poslove za Radnu skupinu obavljat će Federalno ministarstvo financija.

II.


Zadatak Radne skupine iz točke I. ovog rješenja je da izradi metodologiju pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), sukladno ustavnim nadležnostima svih razina vlasti u Federaciji, poštujući principe transparentnosti, pravičnosti i ravnopravnosti, a koja će biti temelj za izradu novog propisa o pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji.

III.


Radna skupina će izraditi metodologiju pripadnosti i raspodjele javnih prihoda iz točke II. ovog rješenja utemeljenu na smjernicama Odbora za ekonomsku i financijsku politiku Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Odbora za ekonomsku i razvojnu politiku, financije i proračun Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u pravcu opredjeljenja propisa o pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine kao socijalnog, ekonomskog ili socioekonomskog karaktera.

IV.


Radna skupina je, zadatak iz točke II. ovog rješenja, dužna realizirati u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 180 dana od dana donošenja ovog rješenja.

V.


Radna skupina će po isteku roka iz točke IV. ovog rješenja dostaviti Vladi Federacije Izvješće o radu Radne skupine.

VI.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 99/2022
03. veljače 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.