20. sjednica Vlade FBiH

 • 08.08.2007.
 • UTVRÐEN OPÆI INTERES ZA GRADNJU CESTOVNIH PRAVACA TUZLA-ORAŠJE I LAŠVA-VITEZ-DONJI VAKUF

  Na sjednici održanoj u Sarajevu kojoj je, po ovlaštenju premijera Federacije BiH, predsjedavao zamjenik premijera Gavrilo Grahovac, Federalna vlada donijela je dvije odluke o utvrđivanju općeg interesa za gradnju cesta.

  U prvom slučaju, riječ je o autocesti Tuzla-Orašje (rijeka Sava), a u drugom o brzoj cesti Lašva-Vitez-Donji Vakuf. Ovi cestovni pravci istaknuti su u Mandatnom programu Vlade FBiH kao prioritetni infrastrukturni projekti.

  Današnje odluke preduvjet su izradi investicijsko-tehničke dokumentacije do razine glavnog projekta, pribavljanju urbanističko-tehničkih suglasnosti za izgradnju, kao i izradi elaborata o ekproprijaciji i njezinoj provedbi.

  DVIJE CESTE SVRSTANE U MAGISTRALE

  Dosadašnja javna cesta od Ustikoline do Trnova, današnjom je Odlukom Vlade FBiH, svrstana u kategoriju magistralne ceste s oznakonm M-18.1. Na isti način je, drugom odlukom, magistralnom (s oznakom M-5) proglašena i javna cesta Kaonik-Busovača-Kiseljak-Blažuj.

  Na ovaj način omogućeno je povezivanje teritorija Federacije BiH i integriranje međusobno ovisne mreže magistralnih cesta.

  O STANJU U “MITTAL STEEL-u

  Vlada FBiH je danas razmatrala Informaciju o realizaciji preuzetih i ugovorenih obveza u postupku privatizacije Željezare Zenica (“Mittal Steel”), koju je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Konstatirajući da je privatizacija ove kompanije imala značajne direktne i indirektne pozitivne efekte, Federalna vlada je danas ukazala na potrebu prevazilaženja uočenih slabosti.

  Zaduženo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da ostvari uvid u stepen realizacije programa Socijalnog paketa kao i ostalih obaveza iz oblasti radnih odnosa koje je preuzeo većinski vlasnik i o tome informira Vladu.

  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će, posredstvom Agencije za privatizaciju u FBiH, utvrditi stepen izvršavanja obaveza ulaganja na osnovu Ugovora, kako bi se mogao uraditi reprogram obaveza iz kupoprodajnog Ugovora sa novom dinamikom i garancijama za njegovu realizaciju.

  Izvještaji trebaju biti sačinjeni do konca augusta, kada će se Vlada odrediti prema sljedećim koracima.

  Uz ovo, ostaje trajni zadatak Agencije za privatizaciju FBiH da prati realizaciju i izvršenje obaveza iz ovog ugovora i da o tome redovno informira Federalnu vladu.

  SREDSTVA “B&H AIRLINESU”

  Danas je Vlada FBiH donijela Odluku kojom je 1.000.000 konvertibilnih maraka prikupljenih iz putničke takse – naknade za razvitak i unaprjeđenje zračnog prometa u Federaciji BiH prebačeno JP “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo.

  Riječ je o drugoj tranši namijenjenoj otplati obveza nacionalnog zračnog prijevoznika spram dva ugovora o leasingu zrakoplova i jednom koji se odnosi na dugoročni kredit.

  SUGLASNOST NA KREDIT

  Federalna vlada dala je danas suglasnost za prihvatanje kredita njemačke banke Kreditanstalt fûr Wiederaufbau namijenjenog projektu “Obnova sustava vodoopskrbe i otpadnih voda u gradskim područjima BiH”. Od ukupno 5.000.000 eura namijenjenih BiH, Federaciji BiH pripada 2.000.000 eura.

  Vlada je, također, suglasna s potpisivanjem supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH za korištenje ovih kreditnih sredstava, a prijedlog kreditnog zaduženja za Federaciju biće upućen na odobrenje Parlamentu FBiH.

  O REALIZACIJI STRATEGIJE UPRAVLJANJA ZRAÈNIM PROMETOM U BiH

  Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo (FED CAD) dostavila je Vladi FBiH Informaciju o trenutačnom statusu realizacije strategije upravljanja zračnim prometom BiH (ATM strategija BiH). Globalni cilj strategije je da institucije BiH preuzmu upravljanje i pružanje usluga u zračnom prometu. Predviđeno je da Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) uspostavi jedinstvenu službu oblasne kontrole zračnog prometa s dvije funkcionalne jedinice.

  Ovaj projekat, navodi se u Informaciji, moguće je realizirati jedino kreditnim sredstvima Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD).

  I pored znatnih rezultata postignutih u dosadašnjem tijeku realiziranja strategije, FED CAD upozorava i na određene probleme.

  Usvajajući Informaciju, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i FED CAD da, do uspostave Pružatelja usluga kontrole zračnog prometa u BiH (BH ANSP), osiguraju potpuno i sigurno izvršavanje poslova i zadataka koji proizilaze iz Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave i Odluke o delegiranju ovlasti za pružanje usluga kontrole zračnog prometa.

  Ove dvije institucije dužne su, također, s BHDCA-om i Direkcijom za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske (RS CAD), osigurati sudjelovanje osoblja FED CAD-a u implementaciji ATM strategije, vodeći računa da ne dođe do ugrožavanja poslova i zadataka FED CAD-a.

  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će, zaključak je Vlade FBiH, u okviru unutarnje organizacije predvidjeti jedinicu – odsjek s odgovornostima koje se odnose na nadležnost FBiH u izgradnji zračnih luka i njihovom upravljanju.

  Vlada FBiH zahtijeva od nadležnih državnih i entitetskih institucija da, u procesu transformacije, osiguraju da svo osoblje, oprema i infrastruktura FED CAD-a pređu zajedno u buduće institucije BiH.

  Također, od nadležnih državnih i entitetskih institucija Federalna vlada traži da u procesu realizacije ASTM strategije i nakon uspostave BH ANSP-a osiguraju funkcioniranje jedinica kontrole zračnog prometa u svim međunarodnim zračnim lukama u BiH.

  O PROŠLOGODIŠNJEM RADU FONDACIJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ (ODRAZ)

  Federalna vlada je razmatrala i prihvatila Godišnji izvještaj o poslovanju Fondacije za održivi razvoj - ODRAZ u 2006. godini koji je prethodno dostavljen na mišljenje federalnim ministarstvima sa kojima je Fondacija implementirala zajednički više projekata. Riječ je o vrlo obimnom i sadržajnom dokumentu koji je obuhvatio cjelovit prikaz svih projektnih aktivnosti, uključujući i njihove finansijske izvještaje, zatim pregled svih nalaza supervizijskih misija Svjetske banke i pregled revizija finansijskih izvještaja.

  U Izvještaju se ističe da je tokom prošle godine nastavljena implementacija projekata razvoja lokalnih zajednica (CDP) i tehničke pomoći u privatizaciji (PTAC), te u cijelosti realizirane planirane aktivnosti i postignuti zapaženi razultati u projektima razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja (IFAD-OPEC) i zaštite kulturno-historijskog naslijeđa (KHN). Istovremeno, poslovanje sa kreditnim revolving fondovima LDP i LIP praćeno je problemima, uslijed čega nisu ostvareni očekivani rezultati.

  Cijeni se da je Fondacija kao institucionalni okvir za implementaciju više razvojnih projekata pokazala svoju punu opravdanost i ostvarila glavne ciljeve zbog kojih je osnovana.

  U zaključcima sa današnje sjednice se ukazuje na potrebu regulisanja pravnog položaja i organizacionog strukturiranja ove fondacije, promijenjenih završetkom projekata LDP, LIP II i PTAC i prijenosom upravljanja kreditnim revolving fondovima LDP i LIP sa Fondacije na Investicijsku banku FBiH.

  Cijeneći da je neophodno i u ovim uvjetima obezbijediti optimalan institucionalni aranžman za nesmetanu i koordiniranu implementaciju postojećih projekata (CDP, IFAD, KHN, ESRF ,TF i dr), kao i podršku drugim razvojnim programima u Federaciji BiH, u skladu sa programskim ciljevima Vlade FBiH, na današnjoj sjednici je zaključeno da treba pripremiti i donijeti odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Fondacije i o imenovanju novog Upravnog odbora Fondacije.

  Za sljedeću sjednicu Vlade Fondacija će, u skladu s današnjom raspravom, dopuniti Informaciju o implementaciji projekata, s naglaskom na veći obuhvat općina koje će imati pristup sredstvima po osnovu dodatnog finansiranja projekta CDP.

  FINANSIJSKE ODLUKE

  Vlada FBiH je danas, kao pokrovitelj, posredstvom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, osigurala 50.000 konvertibilnih maraka za održavanje manifestacije “Dani berbe grožđa Brotnjo”.

  Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata posebnim odlukama odobreno je 70.000 KM za održavanje Sportskih igara Saveza RVI BiH i 45.000 KM za održavanje Sportskih igara Saveza HVIDR-a.

  * * *

  Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.20 sati