13. sjednica Vlade FBiH

 • 16.06.2007.
 • PREDLOŽENE DOPUNE ZAKONA O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA MEÐUNARODNOG OTPREMNIŠTVA U VEZI CARINJENJA ROBE

  Dopunama Zakona o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u vezi carinjenja robe, koje je Vlada Federacije BiH, sa danas održane sjednice u Tuzli, utvrdila i u formi Prijedloga po hitnom postupku uputila u parlamentarnu proceduru poboljšavaju se uvjeti za kvalitetnije obavljanje nadzora tržišne inspekcije nad radom društava koja se bave ovim poslovima. Dopuna je predložena na inicijativu Federalne uprave za inspekcijske poslove - Federalne tržišne inspekcije, a odnosi se na obavezu osiguranja minimalnih tehničkih uvjeta u pogledu poslovnog prostora u kojem će se obavljati registrirana djelatnost o čemu rješenje izdaje nadležni organ. Do sada je, naime, za početak rada poslova međunarodnog otpremništva u vezi carinjenja robe bila dovoljna registracija na sudu i dobijanje licence.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

  Polazeći od toga da je inspekcijski nadzor jedna od najznačajnijjih funkcija uprave u Federaciji BiH i, imajući u vidu značaj inspekcije rada, Vlada cijeni potrebnim da se ove funkcije, pored Zakona o inspekcijama u FBiH, ojačaju i u Zakonu o radu, čije je izmjene i dopune utvrdila i u formi Prijedloga uputila u hitnu parlamentarnu proceduru sa današnje sjednice. Ovome je prethodilo pribavljanje mišljenja kantona o predloženim rješenjima budući da se radi o zajedničkoj nadležnosti Federacije BiH i kantona.

  Uz uvažavanje pojedinih primjedbi i prijedloga iz kantona, predloženim izmjenama i dopunama data su veća ovlaštenja federalnom i kantonalnim inspektorima rada, kao i osigurana njihova međusobna veća koordinacija i saradnja, prije svega s ciljem suzbijanja rada na crno.

  Tako je predloženo da inspektor rada može, pored upravnih i drugih mjera, rješenjem privremeno, do otkanjanja nedostataka, odnosno do podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog ili krivičnog postupka, zabraniti poslodavcu da obavlja djelatnost ako radi zaposlenik sa kojim poslodavac nije zaključio ugovor o radu ili kod poslodavca radi stranac bez radne dozvole i ako zaposlenika ne prijavi na obavezno PiO i zdravstveno osiguranje.

  Izmjenama su pooštrene i kazne. Tako je za poslodavca koji sa zaposlenikom ne zaključi ugovor o radu minimalna kazna 3.000, a maksimalna 15.000 KM, umjesto dosadašnjih 1.000, odnosno 10.000 KM. Povećana je i kazna za prekršaj odgovorne osobe sa 500 na 1.000 KM minimalno, odnosno sa 1.000 na 3.000 KM maksimalno.

  U TEKST ZAKONA O PREUZIMANJU PRAVA I OBVEZA OSNIVAÈA NAD USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE DODDANA I INSTITUCIJA IZ LJUBUŠKOG

  Vlada FBiH dopunila je danas tekst izmjena i dopuna Zakona o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH, koji se već nalazi u parlamentarnoj proceduri. Ovo je učinjeno kako bi se u Zakonu našla i Ustanova za vaspitanje i obrazovanje ženske djece i mladeži u Ljubuškom.

  Naime, nakon konzultacija, premijer Zapadnohercegovačkog kantona suglasio se s predloženim izmjenama po kojima bi i obrazovno-vaspitna institucija iz Ljubuškog bila obuhvaćena odredbama Zakona.

  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O NACIONALNOM PARKU “PRENJ-ÈVRSNICA-ÈABULJA-VRAN”

  Federalna vlada utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o Nacionalnom parku “Prenj-Èvrsnica-Èabulja-Vran”. Na ovaj način uređuje se očuvanje i zaštita prirodnih vrijednosti i pejzažne osobenosti izvorne prirode, s očuvanim ekosustavima, kao i primjena drugih propisa iz oblasti zaštite prirode i kulturne baštine. Nacrtom zakona se u ovom nacionalnom parku, površine 994,5 km2, utvrđuju područja stroge i usmjerene zaštite, odnosno usmjerenog razvitka. Također, definirane su zabrane koje je nužno provoditi kako ciljevi osnutka Nacionalnog parka ne bi bili ugroženi. Ograničenja se, među ostalima, odnose na građenje i promet teritorijem Nacionalnog parka. Radi upravljanja Nacionalnim parkom bit će osnovana javno poduzeće nad kojim će osnivačka prava imati Federacija BiH.

  Za kršenje odredaba ovog zakona propisane su kazne od 1.000 do 10.000 konvertibilnih maraka (za pravne osobe), od 500 do 1.000 KM (odgovorne osobe), te od 100 do 500 KM (fizičke osobe).

  ÈETVEROMJESEÈNO OSTVARENJE PRORAÈUNA

  Vlada Federacije BiH je prihvatila Izvještaj Federalnog minisatrstva finansija o izvršenju Proračuna FBiH za prva četiri ovogodišnja mjeseca. Ukupno ostvareni prihodi, primitci i finansiranja u ovom periodu iznose 345 miliona KM i imaju ostvarenje od 24,1 posto u odnosu na proračun za 2007. godinu. U odnosu na isti period prethodne godine, veći su za 89 miliona KM, što je rezultat visoke naplate poreznih prihoda.

  U strukturi ostvarenih ukupnih prihoda, porezni prihodi iznose 312,6 miliona KM, a od toga prihodi od indirektnih poreza 295,8 miliona KM i odnose se na prihode sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje koji pripadaju Federaciji BiH. Ovi prihodi su veći za 53,6 posto u odnosu na isti izvještajni period u 2006. godini.

  Prihodi od poreza na dobit iznose 15,7 miliona KM i u odnosu na plan ostvareni su 31 posto.

  Ostali porezi su ostvareni u iznosu od 1.000.000 KM, što je za 23 posto više u odnosu na isti period u 2006. godini. Naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi su ostvareni u iznosu od 32,8 miliona KM i imaju rast od 10,9 procenata u odnosu na isti period prethodne godine. U odnosu na plan, neporezni prihodi imaju ostvarenje od 13,4 posto što je rezultat neostvarenja prihoda od dividendi i udjela u profitu javnih preduzeća koji se očekuju polovinom 2007. godine.

  U periodu od januara do septembra 2006. godine ostvareno je 12,9 milijuna KM po osnovi dugoročnih kredita i zajmova, što predstavlja 55,1 posto od iznosa planiranog u Proračunu.

  Ukupni rashodi i izdaci u periodu od januara do aprila u Federaciji BiH su iznosili 215,9 miliona KM i imaju povećanje od 15,2 posto u odnosu na isti izvještajni period, a u odnosu na plan ostvareni su indeksom od 15 posto.

  Tekući izdaci su veći za 2,3 posto, a u odnosu na plan ostvareni su 16,95 posto.

  POTICAJI VETERINARSTVU I VODOPRIVREDI

  Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela odluke o usvajanju dva programa utroška sredstava utvrđenih u Budžetu za ovu godinu na pozicijama “Transfer za veterinarstvo” i “Kapitalni grant za vodoprivredu”.

  U prvom slučaju riječ je o 1.400.000 konvertibilnih maraka namijenjenih ispunjavanju zakonskih obaveza u sprječavanju i suzbijanju zaraznih i parazitarnih bolesti životinja, a posebno zoozona. Od toga će jedan milion KM biti upotrijebljen za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih i invazionih bolesti životinja, 350.000 KM za identifikaciju životinja i 50.000 KM za edukaciju veterinarskog kadra i vlasnika životinja.

  Drugim programom raspodjeljuje se 2.150.000 KM predviđenih Budžetom kao kapitalni grant za vodoprivredu. U okviru toga, 985.000 KIM namijenjeno je zaštiti voda, 760.000 KM sanaciji objekata za zaštitu od poplava koji su u vlasništvu Federacije BiH i 405.000 KM za zaštitu od štetnog djelovanja voda. Ovaj program obuhvata više posebno obrazloženih projekata, među kojima su izgradnja kanalizacije na području općine Neum, izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda gradske deponije “Smiljevići” - Sarajevo, zatim izgradnja glavnog kolektora kanalizacije u cilju zaštite izvorišta pitke vode “Babina rijeka” u Zenici, te regulacija vodotoka rijeka Jale u Tuzli, Tinje u Srebreniku, Drine u Goraždu i izrada projekta sanacije preliva na brani “Župica” u Drvaru. Što se sanacije objekata za zaštitu od poplava tiče, ona se odnosi na objekte u slivu Jadranskog mora, nastavak radova na lijevoj obali rijeke Bosne-obaloutvrda “Aga” u Odžaku, kao i sanaciju savskog odbrambenog nasipa na potezu od graničnog prijelaza “Svilaj” do ušća kanala “Svilaj-Potočani”-općina Odžak.

  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da za Vladu FBiH pripremi detaljnu informaciju o stanju na područjima ugroženim poplavama. Ta informacija, uz Strategiju odbrane od poplava, bit će orijentir pri raspoređivanju sredstava za zaštitu od poplava.

  FINANCIJSKO IZVJEŠÆE FED CAD-a ZA 2006. GODINU

  Današnjom Odlukom Vlada FBiH je prihvatila Izvješće o realizaciji Programa prihoda i rashoda za 2006. godinu Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (FED CAD).

  Prošlu godinu Direkcija je okončala s 11.626.282 konvertibilnih maraka prihoda, što je deset posto više od plana, a za oko dva milijuna KM bolje ostvarenje nego u 2005. godini. Više od 50 posto prošlogodišnjih prihoda predstavljala su sredstva iz federalnog proračuna, a ostatak su vlastiti prihodi FED CAD-a ostvareni pružanjem usluga zrakoplovima koji slijeću na naš teritorij, odnosno prelijeću BiH.

  Lanjski rashodi FED CAD-a iznosili su 11.567.838 KM i kretali su se unutar planiranih.

  PROŠIRENI PRIORITENI PROGRAMI I NAJSLOŽENIJI OBLICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOJI SE FINANSIRAJU IZ FONDA SOLIDARNOSTI

  Cijeneći sve veći stepen osposobljenosti kliničkih ustanova u Federaciji BiH za obavljanje složenih poslova u oblasti transplantologije, Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela Odluku o dopunama Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije BiH. Tako je u transplantologiju koja se finansira sredstvima Fonda solidarnosti Federacije BiH, uvrštena transplantacija jetre sa živog davaoca i kadavera, kao i obavljanje tipizacije tkiva i organa. Do sada je iz ovog fonda finansirana transplantacija bubrega sa živog davaoca i kadavera, transplantacija rožnjače i koštane srži.

  U okviru prioritetnih federalnih programa zdravstvene zaštite program humane reprodukcije, koji su do sada mogli koristiti stradalnici domovinskog rata, proširen je na sva lica kojima je medicinski indicirana humana reprodukcija s ciljem dobijanja potomstva. Ovo je odlučeno iz razloga što se ne radi o velikom broju pacijenata kojima je umanjena reproduktivna sposobnost, a sredstvima Federalnog fonda finansira se dio ovih troškova koji se odnosi na zdravstvenu uslugu tokom liječenja u zdravstvenim ustanovama i upotrebu lijekova i potrošnog materijala, dok se sve pripremne radnje potrebne za provođenje humane reprodukcije u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u Federaciji obavljaju na teret sredstava zavoda zdravstvenog osiguranja kantona, pa s tog aspekta ovo proširenje ne predstavlja veliko opterećenje za Fond.

  RASPODJELA VIŠKA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE UPOSLENIKA NA RADU U INOSTRANSTVU

  Na današnjoj sjednici Federalna vlada je donijela Odluku o preraspodjeli dijela neraspoređenog viška prihoda ostvarenog po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje uposlenika na radu u inostranstvu zaključno sa 31.12.2005. godine. Radi se o 7.655.199,63 konvertibilne marke, koje će se prema danas donesenoj odluci raspodijeliti na slijedeće namjene: 5 miliona KM usmjeriće se u sredstva Foda solidarnosti i to 2,5 KM miliona za finansiranje programa transplantologije, 2 miliona KM za bolničko liječenje povratnika u općine Srebrenica, Bratunac, Milići, Žepa i Vlasenica u Republici Srpskoj i 500.000 KM za liječenje djece u inostranstvu, sukladno ranije donesenim odlukama Vlade FBiH.

  Za provođenje danas donesene odluke zadužen je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

  OPÆI INTERES ZA GRADNJU AUTOCESTE ZENICA-SARAJEVO-MOSTAR JUG

  Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom utvrđuje opći interes za izgradnju autoceste na sekcijama Zenica (Drivuša)-Kakanj i Sarajevo (Vlakovo)-Mostar Jug na trasi Koridora 5c, a sukladno idejnom projektu što ga je pripremilo Ministarstvo transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine.

  Sekcija, odnosno dionica, Zenica (Drivuša)-Kakanj duga je 17 kilometara. Sekcija od Sarajeva (Vlakova) do Mostara, duga 85 km, podijeljena je u četiri dionice: Vlakovo-Tarčin (17 km), Tarčin-Konjic (22 km), Konjic-Jablanica (15 km) i Jablanica-Mostar Jug (31 km).

  Sukladno današnjoj Odluci, pristupa se pribavljanju urbanističko-tehničkih suglasnosti za ove dionice, te izradi projektne dokumentacije na razini glavnih projekata prema postojećim zakonskim i tehničkim propisima i pravilima transeuropskih magistrala, uključujući objekte i infrastrukturu kao sastavne dijelove autoceste.

  Također, pristupa se izgradnji autoceste na trasi Koridora 5c na ovim dionicama, izradi eksproprijacijskog elaborata i provedbi eksproprijacijskog postupka na zemljištu, objektima i infrastrukturi.

  Sredstva za realiziranje Odluke bit će osigurana sukladno Modelu financiranja i izgradnje autoceste na trasi Koridora 5c (usvojenom na 189. sjednici Vlade FBiH od 8.2.2007. godine) i Programu rada Vlade FBiH za razdoblje 2007.-2010. godina, te iz drugih izvora utvrđenih odlukama Federalne vlade i Parlamenta FBiH.

  Za realiziranje Odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalna uprava za imovinsko-pravne i geodetske poslove i Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

  Ova direkcija ujedno je, u ime Vlade FBiH, potpisnik svih ugovora proisteklih iz danas donesene Odluke.

  ODLUKA O VISINI POSEBNIH VODNIH NAKNADA

  Odlukom o visini posebnih vodnih naknada, što ju je danas donijela Federalna vlada, ova naknada utvrđena je za pet kategorija.

  Naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda iznosi od 0,01 konvertibilnu marku po m3 (javno vodosnabdijevanje), do 2,00 KM/ m3 (za flaširanje).

  U proizvodnji električne energije naknada iznosi 0,001 KM po kilovatu proizvedene struje, dok naknade za zaštitu voda iznose od 0,005 KM (po kilogramu proizvedenog ili uvezenog vještačkog gnojiva), do 2,00 KM (za ispuštanje otpadne vode).

  Za svaki zapreminski metar izvađenog materijala iz vodotoka naknada je 1,50 KM, a naknada za zaštitu od poplava izbnosi 5,00 KM po hektaru zaštićenog poljoprivrednog, šumskog ili građevinskog zemljišta, odnosno 0,10 KM po četvornom metru zaštićenog stambenog, poslovnog ili drugog objekta.

  Vlada FBiH zadužila je sva federalna ministarstva da Federalnom ministarstvu financija dostave pokazatelje o svim izdvajanjima i taksama na teret gospodarstva, na temelju čega će biti sačinjena kompletna analiza s prijedlogom mjera za rasterećenje.

  SREDSTVA ZA ZAŠTITU ŠUMA

  Na današnjoj sjednici Vlade FBiH usvojen je Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele s proračunske pozicije “Transfer novoj instituciji za upravljanje šumarstvom”. Riječ je o 3.210.000 konvertibilnih maraka utvrđenih ovogodišnjim federalnim proračunom, a sredstva će, posredstvom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, biti upućena u zaštitu šuma.

  Ukupnim sredstavima bit će obuhvaćeni prioritetni projekti, bitni za BiH, FBiH i za europske integracijske procese (92.500 KM), transferi poduzećima koja gospodare šumama (2.000.000 KM), projekti očuvanja i povećanja bioraznolikosti (300.000 KM), znastveno-istraživački radovi i stručne ekspertize (260.000 KM), obrazovanje kadrova (50.000 KM) i kupovina šuma i šumskog zemljišta (295.000 KM), dok je preostalih 212.500 KM planirano kao sredstva pričuve.

  O LEGALIZACIJI TRGOVACA NA ORGANIZIRANIM TRŽNICAMA

  Vlada FBiH danas se upoznala s prijedlogom Sindikata radnika trgovine BiH koji se odnosi na rješavanje legalizacije trgovaca u svojstvu fizičke osobe u okviru organiziranih tržnica.

  Zakonom o trgovini i Pravilnikom o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine, obuhvaćene su i trgovine fizičkih osoba na organiziranim pijacama u okviru kioska. No, ostala su neriješena pitanja izmirivanja obveza spram javnih prihoda.

  Svi ovi trgovci, kaže se u danas razmatranoj informaciji, žele posao obavljati legalno, ali da u pogledu izmirenja obveza, budu tretirani kao i trgovci s posebnim statusom.

  Federalna vlada je, nakon rasprave, zaključila kako je nužno da Federalno ministarstvo prostornog uređenja i nadležna kantonalna pristupe rješavanju pitanja lokaliteteta pijaca, s privremenim rješenjem do donošenja regulacionog plana.

  Paralelno s tim, zaključak je Federalne vlade, Federalno ministarstvo fnancija će, pri izradi Zakona o porezu na dobit, voditi računa za rješenje pitanja ovih trgovaca na odgovarajući način.

  O PROBLEMU NEZAPOSLENOSTI

  Vlada FBiH je na današnjoj sjednici razmatrala Informaciju o broju nezaposlenih koju je, prema ranijem zaključku, pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. U Informaciji se ističe da je, prema posljednjim podacima federalnih zavoda za zapošljavanje i za statistiku, krajem marta ove godine na evidencijama službi za zapošljavanje bilo registrirano 371.156 nezaposlenih osoba, što je za 19.789 osoba ili 5,3 posto više nego u istom prošlogdišnjem periodu.

  Prosječna stopa nezaposlenosti u martu ove godine iznosila je u Federaciji 48,4 posto.

  Ocjenjujući da ovakvi podaci moguće nisu vjerodostojni zbog toga što se evidencija o nezaposlenima ne vodi na jednom mjestu, niti pruža uvid u stvarno stanje, Vlada FBiH zaključila je da je neophodno stvoriti jedinstvenu bazu podataka. Na taj način omogućilo bi se objedinjavanje podataka o nezaposlenima iz službi na svim nivoima vlasti u FBiH. Time bi se prevazišla sadašnja praksa da se, na primjer, jedna osoba vodi kao nezaposlena u jednom, a stvarno zaposlena u drugom kantonu.

  UBRZATI RADOVE NA DUBRAVSKOJ VISORAVNI

  Međuresorno povjerenstvo Federalne vlade za implementaciju Projekta vodosnabdijevanja Dubravske visoravni (I. Faza) dostavilo je Vladi FBiH četvrto Izvješće kojim je obuhvaćeno razdoblje od listopada/oktobra 2006. do svibnja/maja 2007. godine.

  Federalnim proračunom iz 2005. godine su za prvu fazu projekta vodosnabdijevanja Èapljine, Stoca i Mostara, predviđena sredstva od 4,7 milijuna konvertibilnih maraka.

  Kako se kaže u Izvješću, koje je prihvatila Vlada FBiH, na sastanku Međuresornog povjerenstva, općine Èapljina, izvođača radova, nadzornog organa i ostalih uključenih u projekt, od 21.5.2007. godine, zaključeno je da izvođač intenzivira aktivnosti na gradilištu i dostigne predoženu dinamiku radova (prema ugovoru, posao je trebao biti okončan 28.2.2007. godine). On treba, također, dostaviti nedostajuću ugovornu dokumentaciju koja se odnosi na bankovnu garanciju.

  Inače, ukupna vrijednost radova okončanih do 14.4.2007. godine je 2.385.360,72 KM.

  O RADU KOMISIJE ZA KONCESIJE FBiH

  Vlada FBiH je razmatrala Izvještaj o prošlogodišnjem radu Komisije za koncesije Federacije BiH koji će uputiti Parlamentu FBiH na konačno usvajanje.

  Ovo tijelo je, sukladno Zakonu o koncesijama, imenovao Parlament FBiH, koje, kao federalna komisija, ima funkcije i ovlaštenja u vezi sa dodjelom koncesija koje su u isključivoj nadležnosti Federacije, a s druge strane djeluje u funkciji Specijalne zajedničke komisije u vezi sa dodjelom koncesija koje su u zajedničkoj nadležnosti Federacije i kantona ili u slučaju sporova koji nastanu između Federacije i kantona.

  Prema odluci Parlamenta ova komisija ima sedam članova, ali, iako je počela rad početkom 2005. godine, sva mjesta još nisu popunjena, tako da radi u sastavu tri člana i zamjenik predsjedavajućeg Komisije.

  Najveći dio aktivnosti, kako se ističe u Izvještaju, odnosi se na izradu Pravila iz Zakona o koncesijama (Pravila o postupku dodjele koncesija i Pravila o utvrđivanju naknade za koncesije) i pripremu Dokumenta o politici dodjele koncesija, od kojih je gotov i od strane Vlade usvojen dio koji se odnosi na proizvodnju električne enrgije. U izvještaju se, također, ističe da Komisija u toku prošle godine nije imala ni jedan zahtjev za dodjelu koncesija po tenderskom postupku (zahtjeve upućuju resorna ministarstva), pa je pažnja fokusirana na samoinicijativne ponude za dodjelu koncesija koje se najvećim dijelom odnose na izgradnju mini hidrocentrala i koje su rješavane u skladu sa propisima.

  U raspravi je, na bazi prijedloga Komisije, ukazano na značaj primjene člana 37. Zakona o koncesijama, kao jedan od prioritenih zadataka u implementaciji ovog zakona. S tim u vezi, Vlada je zadužila federalna ministarstva da što prije pristupe realiziranju ugovora o kocesiji sa preduzećima koja u svojoj djelatnosti koriste prirodna bogatstva, dobra u općoj upotrebi ili obavljaju djelatnost od općeg interesa.

  UVOÐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA OBRTNOG REGISTRA

  Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta upoznalo je danas Vladu FBiH s projektom Informacijskog sustava obrtnog registra (ISOR), koji treba osigurati smanjenje troškova, uz povećanje kvaliteta usluga pruženih građanima i, u krajnjem, ubrzati i pojednostaviti proces izdavanja odobrenja za bavljenje obrtničkom djelatnošću.

  Primjenom ISOR-a izbjegava se uporaba tiskanih obrazaca pri podnošenju zahtjeva za otvaranje obrtničke djelatnosti. Jednom uneseni podatci u računarski sustav pohranjuju se u bazu podataka, na temelju čega je moguće pratiti sve buduće promjene u obrtu.

  Ujedno, sustav omogućava nadzor nad uspješnosti rada službenika i službi zaduženih za izdavanje odobrenja obrtnicima.

  Općinska služba nadležna za obrtništvo svakog dana elektronski prosljeđuje podatke nadležnom kantonalnom ministarstvu, a ono ih svakodnevno (a najmanje dvaput tjedno) na isti način prosljećuje Središnjem obrtnom registru. To Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta omogućava stalno raspolaganje relevantnim pokazateljima u oblasti obrtništva na teritoriju cijele Federacije BiH.

  Sustav pruža i mogućnosti različitih analiza (novootvoreni ili zatvoreni obrti, njihova vrsta, broj uposlenih i drugo).

  Troškovi raspisivanja javnog natječaja, odabira najpovoljnijeg ponuđača i izrade ISOR-a iznosili su 50.000 konvertibilnih maraka (usporedbe radi, u Rebulici Hrvatskoj to je stajalo oko 7.000.000 kuna).

  Prve instalacije sustava već su počele i očekuje se kako će to u sljedećih šest mjeseci biti urađeno u većini općina u Federaciji BiH.

  O IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROJEKATA FINANSIRANIH DOMAÆIM I STRANIM SREDSTVIMA

  U Informaciji o implementaciji razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2006. godini, usvojenoj na današnjoj sjednici Vlade FBiH navode se podaci koji se odnose na ukupne vrijednosti projekata finansiranih domaćim i stranim sredstvima u Federaciji BiH, realizaciju projekata zaključno sa 2006. godinom, realizaciju projekata u 2006. godini sa planom za 2007. godinu i projekte u pripremi.

  Ukupna vrijednost tekućih razvojnih projekata iznosi 2.244.341.014 KM od čega se na projekte u implementaciji odnosi 1.897.039.295 KM, a na završene projekte u 2006. godini 347.291.719 KM. Od početka implementacije, ukupno realizirana sredstva na tekućim projektima iznose 1.139.014.767 KM od čega se na domaće izvore finansiranja odnosi 642.722.611 KM, a na strane izvore 496.322.156 KM. Nerealizirana sredstva na tekućim projektima iznose 1.105.286.246 KM.

  Realizirana sredstva za razvojne projekte u 2006. godini iznose 437.784.714 KM. Od ovog iznosa, realizacija projekata finansiranih od strane inostranih kreditora i donatora iznosi 190.220.049 KM, a domaćim sredstvima 247.555.665 KM. Od ukupnog iznosa realiziranih sredstava u 2006. godini, na donacije se odnosi 17 posto, na kredite 27 posto, na budžete svih nivoa vlasti 46 posto, vlastito učešće javnih kompanija devet posto i na revolving fond jedan posto.

  U informaciji se navodi da ukupna vrijednost odobrenih projekata i projekata u pripremi u 2006. godini iznosi 967.745.588 KM. Vlada F BiH je zadužila federalna ministarstva i agencije da Federalnom ministarstvu finansija redovno dostavljaju podatke o projektima u implementaciji i projektima u pripremi, radi ažuriranja centralne baze podataka i jačanja međusobne koordinacije.

  PODRŠKA INICIJATIVI ZA OSIGURANJE KREDITNIH SREDSTAVA

  Nakon što je usvojila Informaciju u svezi osiguranja kreditnih stredstava za financiranje prioritetnih projekata u oblasti obrazovanja u FBiH, Federalna vlada danas je podržala inicijativu da se ta sredstva upotrijebe za izgradnju, dogradnju ili obnovu škola u Hercegovačko-neretvanskom i Unsko-sanskom kantonu.

  Konkretno, riječ je o Srednjoj školi u Èitluku, Elektro-mašinskom centru, Srednjoj školi - Druga gimnazija i Muzičkoj školi u Mostaru, te donatorskim sredstvima za više škola u Unsko-Sanskom kantonu.

  Kreditna sredstva za škole u Hercegovačko-neretvanskom kantonu treba osigurati na koncesionim osnovama, a obveznik vraćanja kredita ili garant je Kanton.

  Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da i ostale kantone uključi u aktivnosti u svezi završetka započetih radova na izgradnji, dogradnji ili obnovi škola. Ujedno, Vlada FBiH, putem Ministarstva financija i trezora BiH, pokreće inicijativu za iznalaženje potencijalnih kreditora i donatora za nastavak ovih aktivnosti.

  Inače, u Informaciji se kaže kako se polovicom 2007. godine završava Projekt rehabilitacije obrazovanja, financiran kreditom OPEC-fonda. Međutim, deset milijuna dolara tog kredita nije bilo dovoljno za završetak svih započetih radova, te su neki kantoni iskazali potrebu za dodatnim sredstvima.

  Tako je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, obzirom da za završetak radova na izgradnji zgrade Srednje Skole u Èitluku, obnovu zgrade Elektro-mašinskog centra i izgradnju Druge gimnazije Mostar nedostaje oko 5.000.000 KM, donijela odluku kojom je završetak navedenih projekata, kao i obnovu zgrade Muzičke škole u Mostaru, utvrdila kao svoj prioritet u oblasti obrazovanja u 2007. godini.

  S tim u vezi, ovaj kanton je izrazio spremnost za vraćanje eventualnog kredita za ovu namjenu.

  U Unsko-Sanskom kantonu također postoji potreba za dodatnim sredstvima u iznosu od 500.000 KM za financiranje obnove škola. Obzirom na nemogućnost ovog kantona da preuzme obvezu vraćanja kredita, odnosno davanja garancije, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke smatra nužnim što prije iznaći moguće načine dodatnog financiranja.

  PROJEKT VODOOPSKRBE TOMISLAVGRADA

  Vlada FBiH izmijenila je danas svoj zaključak donesen na sjednici od 19. travnja/aprila 2007. godine koji se odnosi na implementaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o financijskoj suradnji.

  Popisu projektata koje je zainteresirana Vlada Austrije - vodosnabdijevanje Gruda (vrijednost 2,29 miliona eura), medicinska oprema za Klinički centar u Sarajevu (2,55 miliona eura) i vodosnabdijevanje Livno-Horizont (2,51 miliona eura) - sada je dodan i projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava u općini Tomislavgrad, vrijednosti 2,5 milijuna eura.

  Ovome je predhodila izrada projektne dokumentacije, kao i izražena spremnost Republike Austrije da financira projekt.

  O PRIMJENI ZAKONA O NESTALIM OSOBAMA BiH

  U cilju iniciranja pregovora o primjeni Zakona o nestalim osobama BiH, te o njihovom zbrinjavanju, Federalna vlada danas je zaključila kako je nužno da federalna ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i rada i socijalne politike zatraže od članova Povjerenstva za nestale osobe BiH ispred Federacije BiH detaljnu informaciju s ažuriranim podatcima o nestalim osobama.

  Na temelju takve informacije bit će predložene mjere, o čemu će se Vlada FBiH izjasniti na jednoj od sljedećih sjednica.

  KONTROLA PROMETA NAFTNIH DERIVATA

  Danas je Vlada FBiH razmatrala Informaciju o ugradnji automatskih mjernih uređaja za mjerenje prometovanja količine i zalihe tečnog naftnog goriva na prodajnim mjestima.

  Zaključeno je kako će Vlada FBiH zatražiti od Uprave za neizravno oporezivanje detaljno izvješće o tome u kojoj je fazi donošenje Pravilnika o obveznoj uporabi mjernih instrumenata u prometu naftnih derivata. Ukoliko pri tome postoje zakonske i druge administrativne prepreke, Federalno ministarstvo trgovine će nastaviti primjenu sadašnjeg Pravilnika o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata i ostalih proizvoda i usluga na benzinskim crpkama putem ugrađene opreme u Federaciji BiH.

  FINANSIJSKE ODLUKE

  Danas donesenim odlukama Vlada FBiH je iz Budžeta za ovu godinu odobrila Predstavničkom domu Parlamenta FBiH 70.000 KM. Također, Ekonomsko-socijalnom vijeću odobreno je 180.000 KM za redovne aktivnosti.

  Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica odobreno je 55.000 konvertibilih maraka za pokriće troškova ukopa identifikovanih civilnih žrtava rata ubijenih 1992. godine u Bratuncu, a Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Federalnoj upravi policije 50.400 KM za aktivnosti u okviru obilježavanja 1. jula - Dana policije FBiH.

  Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku kojom preuzima obavezu finansiranja Projekta rekonstrukcije mosta Vojno-Potoci u Mostaru u iznosu 1.302.609,47 KM. Dio ovih sredstava obezbijediće se iz zajma Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (neutrošeni dio), a ostatak iz programa utroška sredstava po naplaćenim izdvajanjima GMS licence za 2005. i 2006. godinu.

  Iz sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence, u visini od 150.000 KM bit će, također, sufinansirana rekonstrukcija regionalnog puta od Donjeg Vakufa, preko Prusca do Poriča, dužine 750 metara.

  KADROVSKA PITANJA

  U nastavku aktivnosti na stvaranju uvjeta za racionalniji i efikasniji rad nadzornih odbora u preduzećima sa većinskim državnim vlasništvom, Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine koje u “Šipad” Export-Importu vrši ovlaštenja po osnovu državnog kapitala, donijela Odluku kojom se broj članova Nadzornog odbora u ovom privrednom društvu, sa dosadašnjih pet, smanjuje na tri.

  * * * Sjednica Vlade FBiH završila je u 13.50 sati.